Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 78k
Tirsdag den 2. september 2003 - Strasbourg Endelig udgave
Aftale EF/Kina (søtransport) *
P5_TA(2003)0357A5-0254/2003

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side (6049/1/2003 - KOM(2002) 97 - C5-0062/2003 - 2002/0048(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2002) 97)(1) ,

-   der henviser til udkast til aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side (6049/1/2003),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0062/2003),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67 og artikel 97, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (A5-0254/2003),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   anmoder om, at spørgsmål vedrørende anerkendelse af tredjelandes flag inden for rammerne af denne aftale tages op til vurdering i forbindelse med senere forlængelser;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Folkerepublikken Kinas regeringer og parlamenter.

(1) EFT C 181 E af 30.7.2002, s. 176.

Seneste opdatering: 7. juni 2004Juridisk meddelelse