Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2539(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0148/2007

Předložené texty :

B6-0148/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/04/2007 - 11.11

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0153

Přijaté texty
WORD 50k
Středa 25. dubna 2007 - Štrasburk Konečné znění
Mnohostranná dohoda o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru
P6_TA(2007)0153B6-0148/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25 dubna 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (SELP)

Evropský parlament ,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0113)(1) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 17.ledna 2006 o rozvoji vnější politiky Společenství v oblasti letectví(2) ,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že s Rumunskem má být po jeho vstupu do EU zacházeno odlišně než s jinými státy, a vzhledem k tomu, že na Bulharsko se navzdory jeho přistoupení vztahuje ochranná doložka z důvodů bezpečnostních zájmů, a mělo by s ním být tudíž zacházeno jako se třetí zemí,

B.   vzhledem k tomu, že Rada přijala prozatímní dohodu tak, jak ji Komise navrhla, a že tato prozatímní dohoda čeká na ratifikaci všemi smluvními stranami,

C.   vzhledem k tomu, že dohoda o Společném evropském leteckém prostoru (SELP) je významnou rámcovou dohodou pro řešení problémů v oblasti letectví zejména se zeměmi západního Balkánu, Islandem a Norskem, a představuje vzor budoucích dohod tohoto typu se třetími zeměmi,

Životní prostředí

1.   konstatuje, že je důležité, aby dohoda SELP zahrnovala současné a budoucí právní předpisy EU o emisích a další opatření, která sníží dopad letecké dopravy na životní prostředí;

2.   vítá skutečnost, že signatářské země souhlasí s tím, že by někdy v budoucnu mohlo být do systémů obchodování s emisemi (ETS) zahrnuto letectví;

3.   zdůrazňuje význam této dohody pro vytvoření předpokladů pro rozšíření jednotného evropského nebe (SES) mimo členské státy;

Bezpečnost a ochrana

4.   zdůrazňuje význam, který proto mají technická pomoc a jednání o přistoupení jako prostředky k dosažení nezbytné shody s partnery mimo EU a mimo EHP potřebné ke splnění tohoto cíle;

5.   trvá na tom, že všechny právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě(3) musí být začleněny do provozního dodatku k dohodě;

6.   konstatuje, že řízení letového provozu je do dohody začleněno, což je důležité z hlediska uplatňování pravidel SES; jako např. pravidel pro vytvoření přeshraničních bloků vzdušného prostoru;

7.   vítá výhody vzájemného a koherentního uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství (4) všemi smluvními stranami dohody;

8.   připomíná, že dosažení cíle SES rovněž zahrnuje pružnost leteckého prostoru, což vyžaduje institucionalizovanou spolupráci mezi vojenskými a civilními orgány v oblasti kontroly leteckého prostoru;

Sociální otázky

9.   vítá úlohu, kterou hraje Evropská agentura pro bezpečnost letectví při školení odborníků, přípravě návodů a poskytování technického poradenství v partnerských zemích, jakož i při pomoci s vytvářením prováděcích mechanismů;

10.   zdůrazňuje skutečnost, že při uplatňování dohody musí být dodržovány příslušné sociální právní předpisy EU;

11.   konstatuje, že dohoda obsahuje ustanovení o uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví(5) ;

12.   konstatuje, že závazky obsažené v dohodě musí být rychle uplatněny a Evropskému parlamentu musí být do 31. prosince 2008 předložena zpráva o pokroku;

13.   vyzývá Komisi a Radu, aby zajistila, že tyto zásadní zřetele budou v dohodě zohledněny a v souvislosti s prováděním budou přijata kontrolní opatření;

o
o   o

14.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úř. věst.
(2)2 Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 84.
(3)1 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1.
(4)2 Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15).
(5)3 Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 (Úř. věst. L 377, 27.12.2006, s. 176).

Poslední aktualizace: 8. února 2011Právní upozornění