Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2539(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0148/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0148/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 25/04/2007 - 11.11

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0153

Elfogadott szövegek
WORD 42k
2007. április 25., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás
P6_TA(2007)0153B6-0148/2007

Az Európai Parlament 2007. április 25-i állásfoglalása az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, az Európai Közösség, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és Szerbia és Montenegró között európai közös légtér (ECAA) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0113)(1) ,

–   tekintettel a külső légiközlekedés-politikai menetrend kidolgozásáról szóló 2006. január 17-i állásfoglalására(2) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel, Romániát uniós csatlakozása után másként kell kezelni, mint a többi államot, és hogy biztonsági vonatkozásokban Bulgáriára csatlakozása ellenére védelmi záradék vonatkozik, és ezért úgy kell kezelni, mint egy harmadik országot,

B.   mivel a Tanács elfogadta a Bizottság által előterjesztett ideiglenes megállapodást, és ez az ideiglenes megállapodás az összes fél általi ratifikációra vár,

C.   mivel az európai közös légtér (ECAA) fontos, mint olyan keretmegállapodás, amely alapján különösen a Nyugat-Balkán országaival, Izlanddal és Norvégiával közös, repüléssel kapcsolatos ügyeket lehet kezelni, és modellként használható a harmadik országokkal a jövőben kötendő ilyen megállapodásokhoz,

Környezetvédelem

1.   megjegyzi, hogy fontos, hogy az európai közös légtérről szóló megállapodás tartalmazza az emisszióra vonatkozó jelenlegi, és jövőbeli uniós szabályozást, és más olyan intézkedéseket, amelyek csökkentik a légi közlekedés környezeti hatásait;

2.   üdvözli a tényt, hogy a megállapodásban részes felek elfogadják, hogy a repülés az Európai Kibocsátáskereskedelmi Rendszer (ETS) részét képezheti a jövőben;

3.   tekintettel a tagállamok fölötti egységes európai égbolt (SES) tagállamokon túl történő kibővítése feltételeinek kialakításáról szóló megállapodás jelentőségére;

Biztonság és védelem

4.   hangsúlyozza, hogy e cél elérése szempontjából a technikai segítségnyújtás és a csatlakozási tárgyalások kulcsfontosságú eszközei a nem EU és nem EGT tag partnerekkel való szükséges konszenzus elérésének;

5.   ragaszkodik ahhoz, hogy az EU biztonságra és védelemre vonatkozó szabályozásának és a mozgáskorlátozott utasok jogairól elfogadott, a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(3) szerepelnie kell a megállapodás műveleti mellékletében;

6.   megjegyzi, hogy a légi forgalom irányítása szerepel a megállapodásban, ami fontos a közös európai égbolt szabályainak - mint például a határokon átnyúló légtérblokkok fejlesztése - alkalmazása szempontjából;

7.   üdvözli a harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004. április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek(4) a megállapodás részes felei részéről történő kölcsönös és következetes alkalmazásának előnyeit;

8.   emlékeztet arra, hogy az egységes európai égbolt céljának megvalósításához a légtér rugalmassága is hozzátartozik, ami megköveteli a légi közlekedés ellenőrzése terén a katonai és polgári hatóságok közötti intézményesített együttműködést;

Társadalmi kérdések

9.   üdvözli, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség alapvető szerepet tölt be a szakértők képzésében, a kézikönyvek elkészítésében és a partner országoknak nyújtott technikai segítségnyújtásban, valamint a végrehajtási mechanizmusok kidolgozásának támogatásában;

10.   hangsúlyozza, hogy a megállapodás végrehajtása során tiszteletben kell tartani az EU vonatkozó szociális szabályozását;

11.   megjegyzi, hogy a megállapodás rendelkezik a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet(5) végrehajtásáról;

12.   megjegyzi, hogy a megállapodásban vállalt kötelezettségeket azonnal alkalmazni kell, és 2008. december 31-ig éves előrehaladási jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek;

13.   felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a megállapodás tükrözze a fenti alapvető megfontolásokat, valamint hogy kerüljön felállításra egy figyelemmel kísérési mechanizmus, amely a megvalósítási folyamatot kíséri;

o
o   o

14.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
(2) HL C 287. E, 2006.11.24., 84. o.
(3) HL L 204., 2006.7.26., 1. o.
(4) HL L 143., 2004.4.30., 76. o. A legutóbb a 2111/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 15. o.) módosított irányelv.
(5) HL L 373., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb az 1900/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 377., 2006.12.27., 176. o.) módosított rendelet.

Utolsó frissítés: 2011. február 8.Jogi nyilatkozat