Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2169(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0351/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0351/2007

Συζήτηση :

PV 10/10/2007 - 17
CRE 10/10/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/10/2007 - 6.6
CRE 11/10/2007 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0429

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 92k
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
P6_TA(2007)0429A6-0351/2007
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2007/2169(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη το από 11 Ιουλίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με τη σύγκληση της διακυβερνητικής διάσκεψης (ΔΚΔ): γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΕ)(1) ,

−   έχοντας υπόψη το άρθρο Ι-20, παράγραφος 2, της συνθήκης της 29ης Οκτωβρίου 2004 για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και το πρωτόκολλο 34 της εν λόγω συνθήκης(2) ,

−   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007(3) ,

−   έχοντας υπόψη το άρθρο 1, σημείο 15, του σχεδίου συνθήκης τροποποίησης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (τροποποιητική συνθήκη)(4) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0351/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007 κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει, έως τον Οκτώβριο του 2007, σχέδιο της πρωτοβουλίας για την έκδοση απόφασης σχετικά με την μελλοντική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το Πρωτόκολλο 34, όπως συμφωνήθηκε στη διακυβερνητική διάσκεψη (ΔΚΔ) του 2004,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανομή των εδρών για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014 καθορίζεται σήμερα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, της πράξης της 25ης Απριλίου 2005 περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο τροποποιητικής συνθήκης προτείνει την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (νέο άρθρο [9Α]) με νέα διαδικασία για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία προβλέπει συνολικό ανώτατο όριο 750 εδρών, με μέγιστο 96 έδρες ανά κράτος μέλος και ελάχιστο 6 έδρες, και την αρχή της "φθίνουσας αναλογικότητας",

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας δεν ορίζεται με τη Συνθήκη και ότι πρέπει να διευκρινιστεί με σαφή και αντικειμενικό τρόπο, ώστε να χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για κάθε ανακατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

E.   εκτιμώντας ότι η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, ως αρχή που θεσπίζεται με το πρωτογενές δίκαιο και όπως ορίζεται με το παρόν ψήφισμα, θα αποτελέσει παράμετρο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τους εφαρμοστέους κανόνες της απόφασης των αρμοδίων θεσμικών οργάνων για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι κάθε παραβίαση της αρχής αυτής θα υπόκειται και στον έλεγχο του Δικαστηρίου,

Ζ.   εκτιμώντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα ώστε να μην επιβληθούν σε κανένα κράτος μέλος πρόσθετες μειώσεις εδρών σε σχέση με εκείνες που προέκυψαν από την τελευταία διεύρυνση,

H.   εκτιμώντας ότι δεν είναι σκόπιμο στην παρούσα φάση να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος μελλοντικών διευρύνσεων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προεξοφληθούν και των οποίων οι συνέπειες μπορούν να ληφθούν δεόντως υπόψη στις αντίστοιχες πράξεις προσχώρησης με προσωρινή υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 750 εδρών, όπως συνέβη κατά την τελευταία διεύρυνση,

Θ.   εκτιμώντας ότι πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί σαφές, κατανοητό και διαφανές σύστημα και όσον αφορά τις εξελίξεις του πληθυσμού των κρατών μελών, χωρίς να πρέπει να διενεργηθούν νέες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας,

Ι.   εκτιμώντας ότι απαιτείται δίκαιο, κατανοητό και διαρκές σύστημα κατανομής εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα της λαϊκής αντιπροσώπευσης και αποτελεί προϋπόθεση για να φέρει σε πέρας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ρόλο του και να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διαδικασίες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και θέσπισης νομοθεσίας,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι, με βάση το σημερινό αριθμό εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κρίνεται σκόπιμο αλλά και δικαιολογημένο να καθοριστεί για το Κοινοβούλιο που πρόκειται να εκλεγεί το 2009 αριθμός εδρών που να αντανακλά τη μετάβαση από την σημερινή κατάσταση στους αριθμούς που θα προέκυπταν με βάση σταθερότερο καθεστώς βασισμένο στη φθίνουσα αναλογικότητα,

1.   συμμερίζεται τη βούληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επιτευχθεί από τώρα πολιτική συμφωνία που να επιτρέπει την προσαρμογή της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της νέας Συνθήκης, και να επισημοποιηθεί η συμφωνία αυτή αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης, εγκαίρως πριν από τις εκλογές του 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2.   θεωρεί ότι ο καθορισμός νέας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που να βρίσκεται πιο κοντά στη δημογραφική πραγματικότητα και να αντανακλά καλύτερα την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, θα ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη στιγμή που αυτό θα χρειαστεί να ασκήσει τις αυξημένες αρμοδιότητες που θα του χορηγεί η νέα Συνθήκη·

3.   διαπιστώνει ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, θα πρέπει ούτως ή άλλως να τροποποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της τροποποιητικής συνθήκης·

4.   διαπιστώνει ότι το άρθρο [9Α] της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει περιληφθεί στο σχέδιο τροποποιητικής συνθήκης, καθορίζει πλαίσιο που περιλαμβάνει συνολικό ανώτατο όριο 750 εδρών, με μέγιστο 96 έδρες για το κράτος μέλος με τον μεγαλύτερο πληθυσμό και ελάχιστο 6 έδρες για το κράτος μέλος με τον μικρότερο πληθυσμό, και ότι θεσπίζει την αρχή της αντιπροσώπευσης των ευρωπαίων πολιτών βάσει φθίνουσας αναλογικότητας, χωρίς ωστόσο να ορίζει ακριβέστερα τον όρο·

5.   παρατηρεί ότι το πλαίσιο του προαναφερθέντος άρθρου [9Α] επιτρέπει να συνδυαστούν η αρχή της αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι θέτει το ανώτατο όριο του αριθμού των βουλευτών σε επίπεδο που εξακολουθεί να είναι συμβατό με τον ρόλο της νομοθετικής συνέλευσης, η αρχή της πολυφωνίας, δεδομένου ότι επιτρέπει για κάθε κράτος μέλος να εκπροσωπείται το φάσμα των κυριότερων πολιτικών τάσεων, και ειδικότερα η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση, και η αρχή της αλληλεγγύης, βάσει της οποίας τα κράτη με μεγαλύτερο πληθυσμό δέχονται να υποεκπροσωπούνται, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη αντιπροσώπευση των κρατών με μικρότερο πληθυσμό·

6.   θεωρεί ότι η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας σημαίνει ότι ο λόγος μεταξύ πληθυσμού και αριθμού εδρών των κρατών μελών πρέπει να κυμαίνεται σε συνάρτηση με τον πληθυσμό καθενός, κατά τρόπο ώστε κάθε βουλευτής κράτους μέλους με μεγαλύτερο πληθυσμό να αντιπροσωπεύει περισσότερους πολίτες από κάθε βουλευτή κράτους μέλους με μικρότερο πληθυσμό, και αντιστρόφως, αλλά και κανένα κράτος μέλος με μικρότερο πληθυσμό να μη διαθέτει περισσότερες έδρες από κράτος μέλος με μεγαλύτερο πληθυσμό·

7.   υπογραμμίζει ότι, στην τρέχουσα κατάσταση ανεπαρκούς εναρμόνισης της έννοιας της ιθαγένειας μεταξύ των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται, όσον αφορά τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους, τα στοιχεία που παρέχει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), τα οποία επιλέγει και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν χρειάζεται να επαληθεύσει, στις περιπτώσεις λήψης απόφασης με ειδική πλειοψηφία, το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης·

8.   κρίνει σκόπιμο να μην προτείνει για κανένα κράτος μέλος, στην παρούσα φάση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μείωση του αριθμού των εδρών του σε σύγκριση με τις έδρες που διατίθενται από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, πέραν της μείωσης των εδρών της Γερμανίας, του κράτους μέλους με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, από 99 σε 96, που προκύπτει από τη σχετική με την τροποποιητική συνθήκη εντολή·

9.   θεωρεί εξάλλου ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι σκόπιμο να μειωθεί ο αριθμός των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατά συνέπεια, η αντιπροσώπευση των Ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ, ενόψει μελλοντικών διευρύνσεων, η ημερομηνία των οποίων δεν είναι ακόμη προβλέψιμη·

10.   προτείνει, συνεπώς, να κατανεμηθούν οι έδρες του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τους 750 βουλευτές, και εκτιμά ότι οι μελλοντικές προσχωρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινή υπέρβαση του ανώτατου αυτού ορίου μέχρι το τέλος της εκλογικής περιόδου, όπως συνέβη στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ακολουθούμενη από συνολική αναθεώρηση της κατανομής εδρών για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιούνται μετά τη διεύρυνση·

11.   υπενθυμίζει ότι η μη τήρηση της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, όπως ορίζεται με το παρόν ψήφισμα, θα μπορούσε μελλοντικά να ελεγχθεί από το Δικαστήριο, από τη στιγμή που η πράξη για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γίνει πράξη παραγώγου δικαίου η οποία οφείλει να σέβεται τα όρια και τις αρχές που θεσπίζει η Συνθήκη·

12.   ζητεί από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να ενσωματώσει σε δήλωση –η οποία θα προσαρτηθεί στην τελική πράξη της εν λόγω Διάσκεψης– σχετικά με το άρθρο [9Α], παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο τροποποιητικής συνθήκης, το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 του παρόντος ψηφίσματος, προβλέποντας ότι η επίσημη έγκρισή της σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου [9Α], παράγραφος 2, θα γίνει αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η τροποποιητική συνθήκη· από την πλευρά του αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η τροποποιητική συνθήκη· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εφαρμόσει την προαναφερθείσα δήλωση αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η τροποποιητική συνθήκη και σύμφωνα με τις διατάξεις της, ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τις αναγκαίες διατάξεις εσωτερικού δικαίου για τη διοργάνωση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014·

13.   εμμένει ότι η αναθεώρηση κατά το άρθρο 3 του προαναφερθέντος σχεδίου απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να αξιοποιηθεί για να μελετηθεί η τεχνική και πολιτική δυνατότητα αντικατάστασης της συνεκτίμησης του αριθμού των κατοίκων, όπως αυτός διαπιστώνεται ετησίως από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), από τον αριθμό των ευρωπαίων πολιτών· καλεί, προς τον σκοπό αυτόν, τους αντιπροσώπους του στη Διακυβερνητική Διάσκεψη να διαβιβάσουν στη Διάσκεψη το σχέδιο δήλωσης σχετικά με το άρθρο 2 του σχεδίου πρωτοκόλλου αριθ. 10 περί μεταβατικών διατάξεων (Τίτλος Ι: Διατάξεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), όπως παρατίθεται στο παράρτημα 2 του παρόντος ψηφίσματος, και καλεί τη διάσκεψη να προσαρτήσει τη δήλωση αυτή στην τελική πράξη της·

14.   επισύρει την προσοχή στην πολιτική σύνδεση μεταξύ της προτεινόμενης νέας κατανομής των εδρών σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας και της συνολικής δέσμης μεταρρυθμιστικών μέτρων για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ιδίως δε με την αρχή της "διπλής πλειοψηφίας" για τον καθορισμό πλειοψηφίας στο Συμβούλιο (άρθρο [9Γ], παράγραφος 4, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο τροποποιητικής συνθήκης) και τη σύνθεση της Επιτροπής (άρθρο [9Δ], παράγραφος 5, της προαναφερθείσας συνθήκης) και τονίζει την ανάγκη η εν λόγω δέσμη μέτρων να είναι συνεκτική, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ιδιαίτερη νομική φύση του κάθε θεσμικού οργάνου· συμφωνεί ότι, αν και η μεταρρύθμιση της ψηφοφορίας με πλειοψηφία στο Συμβούλιο και της σύνθεσης της Επιτροπής δεν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ πριν από το 2014, η νέα κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να τεθεί σε ισχύ το 2009· ωστόσο, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δώσει τη συγκατάθεσή του στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο [9Α] της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο φως των μεταρρυθμίσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όπως εκτίθενται στην τροποποιητική συνθήκη·

15.   έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η προτεινόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί αντικειμενική εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου τροποποιητικής συνθήκης, αλλά θα απαιτήσει στο μέλλον προσπάθεια προσαρμογής για να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις που θα τεθούν μακροπρόθεσμα, ιδίως κατά τις μελλοντικές προσχωρήσεις· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της μελλοντικής αυτής μεταρρύθμισης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιηθεί επίσης διόρθωση ενδεχόμενων υπαρχουσών περιπτώσεων άνισης μεταχείρισης που εξηγούνται από ιστορικούς λόγους·

16.   προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάζει έγκαιρα πριν από κάθε νέες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό, προκειμένου να καθορίζει τη βάση υπολογισμού·

17.   προτείνει σχετικά να μελετηθεί η δυνατότητα να εκλέγεται μέρος των ευρωπαίων βουλευτών σε διεθνικά ψηφοδέλτια· θεωρεί ότι τούτο θα συνέβαλλε στο να δοθεί πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση στην εκλογική ανταλλαγή απόψεων, ιδίως με την ανάθεση κεντρικού ρόλου στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα·

18.   επανεπιβεβαιώνει ότι η παρούσα πρόταση σχετίζεται στενά με την έναρξη ισχύος της τροποποιητικής συνθήκης· θεωρεί ότι, εφόσον η κύρωση της μεταρρυθμιστικής συνθήκης δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών που προβλέπουν οι υφιστάμενες Συνθήκες·

19.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την προαναφερθείσα έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στη Διακυβερνητική Διάσκεψη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0328.
(2) ΕΕ C 310, 16.12.2004, σ. 1.
(3) 11177/1/07 REV 1.
(4) CIG 1/1/07, της 5ης Οκτωβρίου 2007.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

έχοντας υπόψη το άρθρο [9A], παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Ενδείκνυται να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν η απόφαση κατά το άρθρο [9 A], παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις απαιτούμενες εσωτερικές διατάξεις για την οργάνωση των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014.

(2)  Η παρούσα απόφαση πρέπει να τηρεί τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2, πρώτο εδάφιο, του εν λόγω άρθρου, ήτοι ο συνολικός αριθμός αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα βουλευτές, η αντιπροσώπευση αυτή να χαρακτηρίζεται από φθίνουσα αναλογικότητα, με κατώτατο όριο έξι βουλευτών ανά κράτος μέλος, και κανένα κράτος μέλος να μη διαθέτει περισσότερες από 96 έδρες,

(3)  Είναι σκόπιμο να μη ληφθεί υπόψη στην παρούσα φάση ο αντίκτυπος ενδεχόμενων μελλοντικών διευρύνσεων, ο οποίος είναι δυνατόν να εκφραστεί στις αντίστοιχες πράξεις προσχώρησης με προσωρινή υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των επτακοσίων πενήντα, όπως συνέβη κατά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας του άρθρου [9Α] της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται ως εξής:

   - πρέπει να γίνει πλήρης χρήση των ελαχίστων και μεγίστων αριθμών που καθορίζει η Συνθήκη, ώστε η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την κατανομή των πληθυσμών των κρατών μελών·
   - όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη αξίωση έχει σε μεγάλο αριθμό εδρών·
   - όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κατοίκων που αντιπροσωπεύει ο καθένας από τους ευρωπαίους βουλευτές της.

Άρθρο 2

Κατ" εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014:

Βέλγιο

22

Βουλγαρία

18

Τσεχική Δημοκρατία

22

Δανία

13

Γερμανία

96

Εσθονία

6

Ελλάδα

22

Ισπανία

54

Γαλλία

74

Ιρλανδία

12

Ιταλία

72

Κύπρος

6

Λετονία

9

Λιθουανία

12

Λουξεμβούργο

6

Ουγγαρία

22

Μάλτα

6

Κάτω Χώρες

26

Αυστρία

19

Πολωνία

51

Πορτογαλία

22

Ρουμανία

33

Σλοβενία

8

Σλοβακία

13

Φινλανδία

13

Σουηδία

20

Ηνωμένο Βασίλειο

73

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί εγκαίρως πριν από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019, με στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας του άρθρου 1, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των κρατών μελών και τις δημογραφικές εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Σχέδιο δήλωσης όσον αφορά το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 περί μεταβατικών διατάξεων (Τίτλος Ι: Διατάξεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

Με την επιφύλαξη της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014, η διάσκεψη καλεί το Κοινοβούλιο να υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 190, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση συναφή προς την εκλογή των μελών του με άμεση καθολική ψηφοφορία, με ακριβέστερο προσδιορισμό του όρου "πολίτες" του άρθρου 9α, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να καταρτισθεί εγκαίρως πριν από τις προσεχείς εκλογές του 2014.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουνίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου