Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2169(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0351/2007

Texte depuse :

A6-0351/2007

Dezbateri :

PV 10/10/2007 - 17
CRE 10/10/2007 - 17

Voturi :

PV 11/10/2007 - 6.6
CRE 11/10/2007 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0429

Texte adoptate
WORD 91k
Joi, 11 octombrie 2007 - Bruxelles Ediţie definitivă
Componenţa Parlamentului European
P6_TA(2007)0429A6-0351/2007
Rezoluţie
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 11 octombrie 2007 privind componenţa Parlamentului European (2007/2169(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 11 iulie 2007 privind convocarea Conferinţei interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (articolul 48 din Tratatul UE)(1) ,

–   având în vedere articolul I-20 alineatul (2) din Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa din 29 octombrie 2004 şi protocolul nr. 34 la acest tratat(2) ,

–   având în vedere concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 21 şi 22 iunie 2007(3) ,

–   având în vedere articolul 1 punctul 15 din proiectul de tratat de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (tratatul de modificare)(4) ,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0351/2007),

A.   întrucât Consiliul European din 21 şi 22 iunie 2007 a invitat Parlamentul European să prezinte, până în luna octombrie 2007, un proiect de iniţiativă referitor la o decizie privind stabilirea viitoarei componenţe a Parlamentului European, astfel cum se prevede în protocolul nr. 34, convenit la Conferinţa interguvernamentală din 2004;

B.   având în vedere că repartizarea locurilor pentru legislatura 2009-2014 este, în prezent, prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din Actul din 25 aprilie 2005 privind condiţiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană;

C.   întrucât proiectul de tratat de modificare propune modificarea Tratatului privind Uniunea Europeană (noul articol 9a), prevăzând o nouă procedură de determinare a componenţei Parlamentului European, care stabileşte o limită globală de 750 de locuri, cu un maxim de 96 de locuri şi un minim de 6 locuri pe stat membru, precum şi principiul "proporţionalităţii descrescătoare";

D.   întrucât principiul proporţionalităţii descrescătoare nu este definit în tratat şi trebuie explicat în mod clar şi obiectiv, pentru a servi drept orientare pentru orice redistribuire a locurilor din Parlamentul European;

E.   întrucât principiul proporţionalităţii descrescătoare, în calitate de principiu consacrat în legislaţia primară şi astfel cum este definit în prezenta rezoluţie, va servi drept parametru pentru evaluarea conformităţii deciziei pe care o vor lua instituţiile competente privind stabilirea componenţei Parlamentului European;

F.   întrucât orice încălcare a acestui principiu ar putea fi chiar sancţionată de Curtea de Justiţie;

G.   întrucât, în circumstanţele actuale, este important ca niciun stat membru să nu se vadă obligat să accepte reduceri suplimentare ale numărului de locuri faţă de numărul de locuri rezultat în urma ultimei extinderi;

H.   întrucât, în această etapă, nu este potrivit să se ia în considerare impactul viitoarelor extinderi, despre care nu există date sigure şi ale căror consecinţe vor putea fi luate în considerare în mod corespunzător în actele de aderare aferente, prin depăşirea provizorie a plafonului de 750 de locuri, aşa cum s-a întâmplat cu ocazia ultimei extinderi;

I.   întrucât un sistem clar, cuprinzător şi transparent trebuie să poată fi aplicat şi în cazul viitoarelor modificări ale mărimii populaţiei din statele membre, fără a fi necesare noi negocieri asupra fondului;

J.   întrucât un sistem echitabil, cuprinzător şi durabil de repartizare a locurilor în Parlamentul European va fi necesar pentru consolidarea legitimităţii democratice a reprezentării populaţiei şi va reprezenta condiţia de bază pentru ca Parlamentul European să îşi asume rolul şi să participe la procesul de formare a opiniei şi la procesul legislativ la nivel european;

K.   întrucât, în contextul numărului actual de locuri în Parlamentul European, apare ca oportună şi justificabilă stabilirea unui număr de locuri pentru alegerile din 2009 pentru Parlamentul European, care să facă tranziţia de la situaţia actuală la cea care ar rezulta dintr-un sistem mai stabil bazat pe principiul proporţionalităţii descrescătoare,

1.   împărtăşeşte dorinţa Consiliului European de a se ajunge, fără întârziere, la un acord politic privind adaptarea componenţei Parlamentului European la litera şi spiritul noului tratat şi de a formaliza acest acord imediat după intrarea în vigoare a noului tratat, în timp util, înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2009;

2.   consideră că definirea unei noi componenţe a Parlamentului European, mai apropiată de realitatea demografică şi care să reflecte mai bine cetăţenia europeană, va consolida legitimitatea democratică a Parlamentului European, în momentul în care acesta va trebui să exercite competenţele sporite care îi vor fi încredinţate prin noul tratat;

3.   constată că în ceea priveşte componenţa Parlamentului European, astfel cum este prevăzută în Actul de aderare a Bulgariei şi a României, aceasta va trebui în orice caz modificată imediat după intrarea în vigoare a tratatului de modificare;

4.   constată că articolul 9a din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum este reluat în proiectul de tratat de modificare, stabileşte un cadru care cuprinde un plafon global de 750 de locuri, un număr maxim de 96 de locuri pentru statul cu populaţia cea mai numeroasă şi un număr minim de 6 locuri pentru statul cu populaţia cel mai puţin numeroasă şi care instituie principiul reprezentării cetăţenilor europeni conform unei proporţionalităţi descrescătoare, fără să o definească în mod mai precis;

5.   observă că în cadrul articolului 9a menţionat anterior se permite aplicarea concomitentă a principiului eficienţei, limitând numărul de deputaţi la un nivel în continuare compatibil cu rolul unei adunări legislative, a principiului pluralităţii, permiţând fiecărui stat membru reprezentarea spectrului principalelor orientări politice, în special a majorităţii şi a opoziţiei, şi a principiului solidarităţii, conform căruia statele cu populaţia cea mai numeroasă acceptă să fie mai slab reprezentate, pentru a permite o mai bună reprezentare a statelor cel mai puţin populate;

6.   consideră că principiul proporţionalităţii descrescătoare înseamnă că raportul între populaţia şi numărul de locuri ale fiecărui stat membru trebuie să varieze în funcţie de populaţia statului respectiv, astfel ca fiecare deputat al unui stat membru mai populat să reprezinte mai mulţi cetăţeni decât fiecare deputat al unui stat membru mai puţin populat şi invers, dar şi ca niciun stat membru mai puţin populat să nu aibă mai multe locuri decât un stat mai populat;

7.   subliniază, în contextul armonizării, în prezent insuficiente, a conceptului de cetăţenie între statele membre, că, atunci când este vorba de populaţia fiecărui stat membru, ar trebui să se facă trimitere la cifrele furnizate de Biroul Statistic al Comunităţilor Europene (Eurostat), cifre pe care se bazează Consiliul Uniunii Europene atunci când trebuie să verifice, în cazul adoptării unei decizii cu majoritate calificată, procentul populaţiei totale a Uniunii;

8.   consideră oportun ca, în acest moment al integrării europene, să nu se propună pentru niciun stat membru o reducere a numărului de locuri care îi este atribuit în raport cu cele atribuite prin Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României, excepţie făcând reducerea, în conformitate cu mandatul pentru tratatul de modificare, a numărului de locuri atribuite Germaniei, ţara cu cea mai numeroasă populaţie, de la 99 la 96;

9.   consideră, de altfel, că, în condiţiile actuale, numărul de locuri în Parlamentul European şi, prin urmare, reprezentarea cetăţenilor europeni în UE nu trebuie reduse în perspectiva viitoarelor extinderi, a căror dată încă nu poate fi anticipată;

10.   prin urmare, propune ca locurile din viitorul Parlament European să fie repartizate pe baza numărului de 750 de deputaţi şi consideră că viitoarele aderări ar putea avea ca rezultat depăşiri provizorii ale acestui plafon până la sfârşitul legislaturii, aşa cum s-a procedat în cazul Bulgariei şi al României, urmate de o revizuire globală a repartizării locurilor, cu ocazia alegerilor europene ce au loc în urma extinderii;

11.   reaminteşte că nerespectarea principiului proporţionalităţii descrescătoare, astfel cum este definit în prezenta rezoluţie, ar putea fi sancţionată, în viitor, de Curtea de Justiţie, odată ce actul prin care se stabileşte componenţa Parlamentului European va deveni un act din legislaţia secundară, care trebuie să respecte limitele şi principiile stabilite în tratat;

12.   invită Conferinţa interguvernamentală să includă într-o declaraţie - de ataşat la Actul final al respectivei conferinţe - privind articolul 9a alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum figurează în proiectul de tratat de modificare, proiectul de decizie al Consiliului European privind stabilirea componenţei Parlamentului European, prevăzut în anexa I la prezenta rezoluţie, specificându-se că adoptarea sa formală, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9a alineatul (2) menţionat anterior, va avea loc imediat după intrarea în vigoare a tratatului de modificare; se angajează, în ceea ce îl priveşte, să acţioneze fără întârziere după intrarea în vigoare a tratatului de modificare; invită Consiliul European să pună în practică declaraţia menţionată mai sus, imediat după intrarea în vigoare a tratatului de modificare şi în conformitate cu dispoziţiile sale, astfel încât statele membre să poată adopta, în timp util, dispoziţiile interne necesare în vederea organizării alegerilor pentru Parlamentul European pentru legislatura 2009-2014;

13.   insistă ca revizuirea prevăzută la articolul 3 din proiectul de decizie al Consiliului European menţionat anterior să fie folosită în evaluarea posibilităţii tehnice şi politice de a înlocui criteriul numărului de locuitori, astfel acum este stabilit anual de Eurostat, de acela al numărului de cetăţeni europeni; invită, în acest spirit, reprezentanţii săi la Conferinţa interguvernamentală să transmită acesteia proiectul de declaraţie referitoare la articolul 2 din proiectul de protocol nr. 10 privind dispoziţiile tranzitorii (Titlul I: Dispoziţii privind Parlamentul European), astfel cum se prevede în anexa 2 la prezenta rezoluţie şi solicită Conferinţei să anexeze respectiva declaraţie la Actul său final;

14.   atrage atenţia asupra legăturii politice dintre noua repartizare a locurilor, propusă în conformitate cu principiul proporţionalităţii descrescătoare, şi pachetul general de reforme privind instituţiile Uniunii, în special principiul "dublei majorităţi", pentru definirea unei majorităţi în Consiliu [articolul 9c alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum este reluat în proiectul de tratat de modificare] şi componenţa Comisiei [articolul 9d alineatul (5) din tratatul menţionat anterior] şi subliniază necesitatea ca pachetul respectiv să fie coerent, recunoscând, în acelaşi timp, natura juridică specifică a fiecărei instituţii; este de acord cu faptul că, în timp ce reforma privind votul cu majoritate calificată în Consiliu şi componenţa Comisiei nu ar trebui să intre în vigoare mai devreme de 2014, noua repartizare a locurilor în Parlament ar trebui să intre în vigoare în 2009; îşi rezervă totuşi dreptul de a avea în vedere aprobarea deciziei Consiliului European în conformitate cu articolul 9a menţionat anterior din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la noua repartizare a locurilor în Parlamentul European, în lumina reformelor instituţiilor UE, astfel cum sunt prevăzute în tratatul de modificare;

15.   este convins că prin componenţa Parlamentului European, astfel cum este propusă, se realizează o aplicare obiectivă a dispoziţiilor prevăzute în proiectul de tratat de modificare, dar că, în viitor, aceasta va impune un efort de adaptare pentru a face faţă noilor provocări ce vor apărea pe termen lung, în special cu ocazia viitoarelor aderări; consideră că, în contextul unei asemenea reforme viitoare, va trebui să se realizeze şi o corectare a posibilelor inegalităţi de tratament, care se explică prin prisma unor motive istorice;

16.   propune Consiliului European să analizeze în timp util, înaintea fiecăror noi alegeri europene, împreună cu Parlamentul European, mărimea populaţiilor statelor membre, pentru stabilirea bazei de calcul;

17.   îşi propune, în această privinţă, să analizeze posibilitatea de a vota o parte a deputaţilor în Parlamentul European în cadrul unor liste transnaţionale; consideră că acest lucru ar putea contribui la imprimarea unei veritabile dimensiuni europene dezbaterii electorale, atribuind un rol central în special partidelor politice europene;

18.   reafirmă că această propunere se află în strânsă legătură cu intrarea în vigoare a tratatului de modificare; consideră că, în cazul în care ratificarea acestuia nu are loc înaintea alegerilor din 2009 pentru Parlamentul European, repartizarea locurilor prevăzută prin tratatele existente ar trebui aplicată în continuare;

19.   solicită Preşedintelui său să transmită prezenta rezoluţie şi raportul menţionat anterior al Comisiei pentru afaceri constituţionale Conferinţei Interguvernamentale, Consiliului European, Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor candidate la aderare.

(1) Texte adoptate la această dată, P6_TA(2007)0328.
(2) JO C 310, 16.12.2004, p. 1.
(3) 11177/1/07 REV 1.
(4) CIG 1/1/07 din 5 octombrie 2007.


ANEXA 1

Proiect de decizie al Consiliului European privind stabilirea componenţei Parlamentului European

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere articolul 9a alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere iniţiativa Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)  Este de dorit ca în cel mai scurt timp să se adopte decizia prevăzută la articolul 9a alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru a permite statelor membre să adopte dispoziţiile interne necesare în vederea organizării de alegeri pentru Parlamentul European pentru legislatura 2009-2014.

(2)  Această decizie trebuie să respecte criteriile definite la acelaşi articol alineatul (2) primul paragraf, şi anume ca numărul total de reprezentaţi ai cetăţenilor Uniunii să nu depăşească şapte sute cincizeci membri, această reprezentare fiind asigurată în mod proporţional descrescător, cu un prag minim de şase membri pe stat membru, fără ca vreunui stat membru să i se atribuie mai mult de nouăzeci şi şase de locuri.

(3)  Este oportun ca în această etapă să nu se ia în considerare impactul eventualelor extinderi viitoare, care s-ar putea traduce, în actele de aderare corespunzătoare, printr-o depăşire provizorie a plafonului de şapte sute cincizeci, astfel cum s-a procedat cu ocazia aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană,

DECIDE:

Articolul 1

Principiul proporţionalităţii descrescătoare, prevăzut la articolul 9a din Tratatul privind Uniunea Europeană, se aplică după cum urmează:

   - numărul minim şi cel maxim stabilite în tratat trebuie să fie pe deplin utilizate, astfel încât repartizarea locurilor în Parlamentul European să fie cât mai apropiată de repartizarea populaţiilor statelor membre;
   - cu cât un stat membru este mai populat, cu atât este mai ridicat numărul de locuri la care are dreptul;
   - cu cât un stat membru este mai populat, cu atât este mai ridicat numărul de locuitori pe care îi reprezintă fiecare dintre deputaţii săi europeni.

Articolul 2

În conformitate cu articolul 1, numărul de reprezentanţi în Parlamentul European, aleşi în fiecare stat membru, se stabileşte după cum urmează, cu efect de la începutul legislaturii 2009-2014:

Belgia

22

Bulgaria

18

Republica Cehă

22

Danemarca

13

Germania

96

Estonia

6

Grecia

22

Spania

54

Franţa

74

Irlanda

12

Italia

72

Cipru

6

Letonia

9

Lituania

12

Luxemburg

6

Ungaria

22

Malta

6

Ţările de Jos

26

Austria

19

Polonia

51

Portugalia

22

România

33

Slovenia

8

Slovacia

13

Finlanda

13

Suedia

20

Regatul Unit

73

Articolul 3

Prezenta decizie va fi revizuită cu suficient timp înainte de începutul legislaturii 2014-2019, pentru a stabili un sistem care să permită în viitor, înainte de fiecare nouă alegere pentru Parlamentul European, realocarea obiectivă a locurilor între statele membre, bazată pe principiul proporţionalităţii descrescătoare definit la articolul 1, având în vedere eventuala creştere a numărului acestora şi evoluţiile demografice, constatate în mod corespunzător.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, ...

Pentru Consiliul European

Preşedintele


ANEXA 2

Proiect de declaraţie referitoare la articolul 2 din protocolul nr. 10 privind dispoziţiile tranzitorii (Titlul I: Dispoziţii privind Parlamentul European)

Fără a aduce atingere deciziei Consiliului European de stabilire a componenţei Parlamentului European pentru legislatura 2009-2014, Conferinţa invită Parlamentul să elaboreze, în conformitate cu articolul 190 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, un proiect în vederea alegerii membrilor săi prin vot universal direct, care să definească mai precis termenul de "cetăţeni" astfel cum este prevăzut la articolul 9a alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest proiect ar trebui elaborat în timp util înainte de alegerile următoare din 2014.

Ultima actualizare: 10 iunie 2008Notă juridică