Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 116k
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Μια νέα ψηφιακή ατζέντα για την ευρώπη : 2015.eu
P7_TA(2010)0133A7-0066/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu (2009/2225(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη: Κύρια επιτεύγματα της στρατηγικής i2010 μεταξύ 2005-2009» (COM(2009)0390),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με μια ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση(1) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα(2) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για την ευρεία ζώνη(3) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον(4) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0066/2010),

Α.   εκτιμώντας ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διεισδύουν σε όλες κυριολεκτικά τις πτυχές της ζωής μας και είναι αναπόσπαστα δεμένες με την επιθυμία μας για ακμάζουσα και ανταγωνιστική οικονομία, για προστασία του περιβάλλοντός μας και για περισσότερο δημοκρατική και ανοικτή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς,

Β.   εκτιμώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία και την εφαρμογή ΤΠΕ, αποδίδοντας μεγαλύτερη αξία στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της· εκτιμώντας ότι η χρήση ΤΠΕ συμβάλλει στο να ενισχυθούν οι τρέχουσες διαρθρωτικές προκλήσεις, επιτυγχάνοντας βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,

Γ.   εκτιμώντας ότι η Ευρώπη δεν θα δρέψει τα οφέλη αυτής της ψηφιακής επανάστασης παρά μόνο αν όλοι οι πολίτες της ΕΕ κινητοποιηθούν και ενδυναμωθούν ώστε να συμμετάσχουν πλήρως στη νέα ψηφιακή κοινωνία και εάν το άτομο τεθεί στον πυρήνα της δράσης άσκησης πολιτικής· εκτιμώντας ότι αυτή η ψηφιακή επανάσταση δεν είναι δυνατόν πλέον να θεωρείται εξέλιξη από το βιομηχανικό παρελθόν, αλλά πρέπει να νοείται ως μια διαδικασία ριζικού μετασχηματισμού,

Δ.   εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τους πάντες και να είναι προσιτή σε όλους τους πολίτες της ΕΕ και να υποστηρίζεται από αποτελεσματικές πολιτικές που στοχεύουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εντός της ΕΕ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες με ηλεκτρονικές δεξιότητες να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ,

Ε.   εκτιμώντας ότι, ενώ οι ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για άνω του 90% του πληθυσμού της ΕΕ, αξιοποιούνται μόλις από το 50% των νοικοκυριών,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι ανταγωνιστικές αγορές των επικοινωνιών είναι σημαντικές καθώς διασφαλίζουν ότι οι χρήστες θα αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή, την ποιότητα και τις προσιτές τιμές,

Ζ.   εκτιμώντας ότι το δυναμικό της Ευρώπης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις δεξιότητες του πληθυσμού της, του εργατικού δυναμικού της και των οργανισμών της· εκτιμώντας ότι χωρίς δεξιότητες δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνον περιορισμένη οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία από τις τεχνολογίες και τις υποδομές των πληροφοριών και της επικοινωνίας,

Η.   εκτιμώντας ότι οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας θετικής και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις χώρες του κόσμου και την καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων,

Θ.   εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους και πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους των πολιτών εμπιστοσύνη, εκτιμώντας ότι η εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των άλλων δικαιωμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη από την πλευρά των επιχειρήσεων,

Ι.   εκτιμώντας ότι τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, όπως η υποκίνηση σε διάπραξη τρομοκρατικών επιθέσεων, τα εγκλήματα μίσους και η παιδική πορνογραφία, έχουν αυξηθεί και θέτουν σε κίνδυνο άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες όχι μόνο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας των μέσων και της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, αλλά αποτελούν επίσης σημαντική κινητήριο δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμώντας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά πολιτιστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στον κλάδο του δημιουργικού περιεχομένου,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατική κοινωνία, η συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο διάλογο και η πρόσβαση στην πληροφόρηση στο πλαίσιο του ψηφιακού κόσμου εξαρτάται από την ύπαρξη ενός ακμαίου και ανταγωνιστικού κλάδου του Τύπου ως τέταρτου πυλώνα της δημοκρατίας,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι η έλλειψη προόδου όσον αφορά τη δημιουργία, τη διάδοση και τη χρήση των ΤΠΕ ευθύνεται για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, και ότι οι νέες επιχειρήσεις υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καινοτομίας στο πλαίσιο των ΤΠΕ αγωνίζονται για να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας πρέπει να επενδύσουν σε νέες καινοτόμους πλατφόρμες και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα νεφελοειδή υπολογιστικά συστήματα (cloud computing), οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, οι ευφυείς μετρητές, η ευφυής κινητικότητα, κτλ· εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς θα αυξήσει το ενδιαφέρον για τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και αγορές, και θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομίες κλίμακας,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα ψηφιακή ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών και του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου παρακωλύεται έντονα σήμερα από τις κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις· εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες θα επωφεληθούν οικονομικά και κοινωνικά από τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΠΕ,

ΙΣΤ.   εκτιμώντας ότι, ενώ το διαδίκτυο αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίαυλο λιανικών πωλήσεων, το χάσμα μεταξύ εγχώριου και διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ βαθαίνει· εκτιμώντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για ουσιαστική εξοικονόμηση μέσω του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου για τους πολίτες της ΕΕ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

1.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση για ένα φιλόδοξο ψηφιακό θεματολόγιο και σχέδιο δράσης που θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να προχωρήσει προς μια ανοικτή και ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες· προτείνει το νέο αυτό ψηφιακό θεματολόγιο να ονομαστεί «Ατζέντα 2015.eu» και να βασίζεται στο πρότυπο της «ενάρετης σπειροειδούς εξέλιξης 2015.eu'·

2.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στη σταθερή και την κινητή ευρεία ζώνη για όλους τους πολίτες και τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί στοχευμένες πολιτικές που προωθούν τον ανταγωνισμό και τις αποδοτικές επενδύσεις και καινοτομίες σε νέες και βελτιωμένες υποδομές πρόσβασης και καταναλωτικές επιλογές, παρέχοντας πρόσβαση, με δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

3.   πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το 2013· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα πολιτικής για να επιτύχουν ευρυζωνική σύνδεση για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και του ψηφιακού μερίσματος για την επέκταση της κάλυψης και της ποιότητας των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή στρατηγική υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής ταχύτητας·

4.   σημειώνει ότι υπάρχουν ορισμένες ασάφειες όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις στηριζόμενες από την Κοινότητα ευρυζωνικές υπηρεσίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ικανότητα των δημόσιων αρχών να χρησιμοποιούν τις δικές τους απαιτήσεις δικτύωσης ως βάση για νέες επενδύσεις· ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει κατεπειγόντως τα προβλήματα αυτά·

5.   υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που βρίσκονται σε βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από έντονα και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, και ειδικότερα τις εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες· επισημαίνει ότι μια κατάλληλη λύση προκειμένου να διασφαλισθεί η πραγματική παροχή και η πρόσβαση των πολιτών των περιοχών αυτών στο ευρυζωνικό Διαδίκτυο εντός αποδεκτού χρονικού πλαισίου και με εύλογο κόστος, είναι η σύνδεση μέσω ασύρματων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, που επιτρέπουν την άμεση, πανταχού παρούσα σύνδεση με το βασικό δίκτυο του Διαδικτύου·

6.   υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας ανταποκρίνονται σε μια ελάχιστη δέσμη υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας, στις οποίες όλοι οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προσιτή τιμή, χωρίς να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός και χωρίς να επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση σε καταναλωτές και παρόχους· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί χωρίς καθυστέρηση στην από καιρό αναμενόμενη αναθεώρηση του πλαισίου παροχής καθολικής υπηρεσίας·

7.   επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί για τους τελικούς χρήστες που έχουν αναπηρία επίπεδο πρόσβασης ισότιμο με αυτό που προσφέρεται στους λοιπούς τελικούς χρήστες, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αξιολόγηση που διενήργησε σχετικά με την οδηγία για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις ανάγκες των χρηστών με αναπηρία στο πλαίσιο της «ατζέντας 2015.eu'·

8.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων ούτως ώστε να εξετάσει πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια φορητότητα αριθμών στο σύνολο της ΕΕ·

9.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν «κινητή ήπειρος» του κόσμου και να εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 το 75% των συνδρομητών κινητής είναι χρήστες κινητής ευρείας ζώνης με πρόσβαση σε ασύρματες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας·

10.   υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η εναρμονισμένη ανάπτυξη του φάσματος του ψηφιακού μερίσματος χωρίς να εισάγονται διακρίσεις και χωρίς να υποβαθμίζονται οι υφιστάμενες και οι αναβαθμισμένες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

11.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μέσω της Επιτροπής Ραδιοφάσματος, με τις πρακτικές και τεχνικές προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίσει την έγκαιρη διαθεσιμότητα του φάσματος, με επαρκή ευελιξία, ώστε να επιτρέψει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, όπως η κινητή ευρεία ζώνη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις εξελίξεις στην αγορά φάσματος·

12.   υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης και έρευνας για πιθανές παρεμβολές μεταξύ των υπαρχόντων και των μελλοντικών χρηστών του φάσματος, ούτως ώστε να μετριασθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές·

13.   θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες ώστε έως το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ, και ως το 2020 το 100%, να έχουν σύνδεση σε δίκτυα πολύ υψηλής ταχύτητας που θα παρέχουν μια αξιόπιστη και βελτιωμένη εμπειρία για τον τελικό χρήστη, σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των καταναλωτών· υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, έχει ζωτική σημασία η ύπαρξη ενός κατάλληλου πλαισίου πολιτικής, το οποίο θα επιτρέπει την ιδιωτική επένδυση, ενώ παράλληλα θα προστατεύει τον ανταγωνισμό και θα προωθεί τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών·

14.   ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες πριν από την ταχθείσα προθεσμία και να το εφαρμόσουν πλήρως εξουσιοδοτώντας αναλόγως τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο παρέχει ένα προβλέψιμο και συνεπές ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο τονώνει τις επενδύσεις και προωθεί τις ανταγωνιστικές αγορές για τα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας αναβαθμισμένης ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας· επιμένει ότι κάθε καθοδήγηση για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες στην Πρόσβαση Επόμενης Γενιάς πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις έννοιες που εισάγονται στις οδηγίες, προκειμένου να προαχθεί η ανάπτυξη αυτών των δικτύων·

15.   εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του ρυθμιστικού συντονισμού διασφαλίζοντας ότι ο φορέας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία όσο το δυνατόν συντομότερα·

16.   καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εγκρίνουν ανοιχτά πρότυπα ανάπτυξης των δικτύων επικοινωνιών, προκειμένου να συμβάλουν στην προώθηση της καινοτομίας και στην τόνωση της ζήτησης·

17.   υπενθυμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και προβλεψιμότητα της κανονιστικής ρύθμισης και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εντάσσει αρχές βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων κατά την επεξεργασία των νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών, ιδίως μέσω στοχευμένων και έγκαιρων αξιολογήσεων των επιπτώσεων·

18.   υπενθυμίζει ότι η διαλειτουργικότητα και η προσβασιμότητα αλληλοσυνδέονται και αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί μια αποδοτική κοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε τα προϊόντα, οι υποδομές και οι υπηρεσίες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και οι Ευρωπαίοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα, ανεξαρτήτως του λογισμικού που χρησιμοποιούν·

19.   επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν και να λάβουν κίνητρα για να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες· τονίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων (π.χ. ατόμων με αναπηρία και ατόμων με χαμηλά εισοδήματα) στην κοινωνία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων όσον αφορά την ψηφιακή γνώση και τη χρήση του Διαδικτύου, ήτοι το αποκαλούμενο αναδυόμενο δεύτερο ψηφιακό χάσμα· υπογραμμίζει την κεφαλαιώδη δέσμευση να περιοριστούν τα κενά στις ψηφιακές γνώσεις και τις ψηφιακές ικανότητες κατά το ήμισυ έως το 2015·

20.   ζητεί να γίνεται σε πνεύμα σεβασμού της διαφάνειας, της προσβασιμότητας και της ισότητας των ευκαιριών η χρήση ΤΠΕ, με απώτερο σκοπό την διεύρυνση της ευχρηστίας τους προς όφελος του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ευρωπαίων πολιτών·

21.   τονίζει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν αξιόπιστες, ποιοτικές διαδικτυακές συνδέσεις έως το 2013 και διαδικτυακές συνδέσεις πολύ υψηλής ταχύτητας έως το 2015 με την υποστήριξη της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, όταν κρίνεται αναγκαίο· τονίζει ότι η κατάρτιση στις ΤΠΕ και η ηλεκτρονική μάθηση πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων της δια βίου μάθησης, καθιστώντας δυνατά καλύτερα και προσιτά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

22.   αναγνωρίζει τη σημασία της ηλεκτρονικής μάθησης, που αποτελεί μέθοδο εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στις καινοτομίες των ΤΠΕ, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες εκείνων των ανθρώπων που στερούνται εύκολης πρόσβασης σε συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους, αλλά υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διδασκόντων, διδασκομένων και άλλων ενδιαφερομένων μερών αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν οι διεθνείς ανταλλαγές προκειμένου να μπορέσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επανακτήσουν τον σημαντικό ρόλο που τους ανήκε ως προς την προαγωγή της αλληλοκατανόησης των λαών·

23.   προτείνει να εισαχθεί η έννοια της ψηφιακής γνώσης στα εκπαιδευτικά συστήματα, ήδη από την προσχολική ηλικία, παράλληλα με τις ξένες γλώσσες, ώστε να διαμορφώνονται ικανοί χρήστες όσο το δυνατόν νωρίτερα·

24.   σημειώνει ότι είναι σημαντικό να εφοδιαστούν οι πολίτες της ΕΕ με ψηφιακές δεξιότητες που να τους επιτρέπουν να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη από τη συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία· επαναβεβαιώνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και η δημιουργικότητα του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού πληρούν τα υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα και ανανεώνονται διαρκώς· θεωρεί ότι οι ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αποτελέσουν κεντρική πτυχή των πολιτικών της ΕΕ, καθώς αποτελούν την βασική κινητήριο δύναμη της κοινωνίας της καινοτομίας στην Ευρώπη·

25.   προτείνει να δρομολογηθεί ένα «πρόγραμμα δράσης για την ψηφιακή γνώση και ένταξη» σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, το οποίο να περιλαμβάνει ιδίως: ειδικές ευκαιρίες κατάρτισης στην ψηφιακή γνώση για ανέργους και ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού· κίνητρα για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα με στόχο την παροχή εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους εργαζομένους· πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Δικτυώσου έξυπνα!», με στόχο να εξοικειωθούν όλοι οι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης, με την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ΤΠΕ και των υπηρεσιών ανοικτής επικοινωνίας· καθώς και ένα κοινό σύστημα πιστοποίησης ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ·

26.   καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εμπνεύσουν τους νέους επαγγελματίες να επιλέξουν τις ΤΠΕ ως επαγγελματική σταδιοδρομία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν εν τω μεταξύ μεγαλύτερη έμφαση, στο πλαίσιο των εθνικών εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, όπως τα μαθηματικά και η φυσική, για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου· φρονεί πως, δεδομένου ότι υπάρχει πραγματική και επείγουσα ανάγκη δραστηριοποίησης για να ικανοποιηθεί η ζήτηση δεξιοτήτων ΤΕΠ στην Ευρώπη σε βραχυπρόθεσμο ή και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, θα χρειαστεί μια καλύτερη βάση δεδομένων για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για τη δημιουργία της εν λόγω βάσης δεδομένων·

27.   υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των δικαιωμάτων των πολιτών και των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον· πιστεύει ότι ο χάρτης αυτός θα πρέπει να ενοποιεί το κοινοτικό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των δικαιωμάτων των χρηστών όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των ευάλωτων χρηστών και του ψηφιακού περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα τις κατάλληλες επιδόσεις διαλειτουργικότητας· επαναβεβαιώνει ότι τα δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον πρέπει να εξετάζονται στο γενικότερο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

28.   πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής συνιστά κεφαλαιώδη αξία και ότι όλοι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του «δικαιώματος να λησμονηθούν'· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει όχι μόνο τα ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικής ζωής αυτά καθ» εαυτά αλλά να ασχοληθεί ιδίως με τις συγκεκριμένες ανάγκες των ανηλίκων και των νεαρών ενηλίκων ως προς τα ζητήματα αυτά· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την προσαρμογή της οδηγίας περί προστασίας των δεδομένων στο τρέχον ψηφιακό περιβάλλον·

29.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν περαιτέρω δράση για τη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών και τη διασφάλιση του κυβερνοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εγκλήματα και αδικήματα κάθε είδους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά και να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία στον εν λόγω τομέα· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι σχεδόν τα μισά εξ αυτών δεν έχουν ακόμη προβεί στην κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο και ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν και εφαρμόσουν τη σύμβαση·

30.   ζητεί από τα κράτη μέλη τη θέσπιση μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη θα διαθέτουν μια ασφαλή ηλεκτρονική ταυτοποίηση·

31.   επιμένει στην άποψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί ένα ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα και οι επιχειρήσεις χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής τους, όπως προβλέπεται στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να προωθήσουν τις διατάξεις σχετικά με την «ουδετερότητα του δικτύου», να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του και να υποβάλουν σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του 2010· θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη διάταξη «απλής μετάδοσης» που θεσπίζεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ), ως ζωτικής σημασίας τρόπο ο οποίος καθιστά δυνατό τον ελεύθερο και ανοικτό ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά·

32.   επισημαίνει ότι η πολυφωνία, η ελευθερία του Τύπου και ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και τελικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να συνάδουν με αυτές τις αξίες και στόχους όλες οι προτεινόμενες πολιτικές της ΕΕ·

33.   χαιρετίζει την ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την περιαγωγή· υπογραμμίζει την περαιτέρω ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης των τιμών για την περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των τιμών για την περιαγωγή δεδομένων· καλεί τον BEREC να διεξαγάγει μια ανεξάρτητη ανάλυση για τις μεθόδους, εκτός της ρύθμισης των τιμών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς στον τομέα της περιαγωγής· καλεί την Επιτροπή, με βάση την ανάλυση του BEREC και τη δική της επανεξέταση, να προτείνει πριν από το 2013 μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της περιαγωγής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαμόρφωση εύρυθμα λειτουργούσας, προσανατολισμένης προς τον καταναλωτή και ανταγωνιστικής αγοράς στον τομέα της περιαγωγής, οδηγώντας έτσι σε χαμηλότερες τιμές·

34.   τονίζει ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να συμβάλουν στο να αξιοποιήσει πλήρως η Ευρώπη την εσωτερική αγορά· ζητεί μια αποτελεσματική πολιτική για τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς που να καθιστά τις επιγραμμικές υπηρεσίες στην Ευρώπη πιο ανταγωνιστικές, προσιτές, διασυνοριακές και διαφανείς, παρέχοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και θέτοντας τέρμα στις εδαφικές διακρίσεις· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να άρουν τα βασικά ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια στις διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής επικοινωνίας έως το 2013· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την τρέχουσα αξιολόγησή της όσον αφορά το κοινωνικό κεκτημένο που επηρεάζει την ψηφιακή ενιαία αγορά και να προτείνει στοχευμένη νομοθετική δράση σχετικά με τα βασικά εμπόδια·

35.   ζητεί την εκπόνηση μελέτης με θέμα τους εναρμονισμένους κανόνες εντός της ΕΕ για την προώθηση κοινής αγοράς στα πεδία της υπολογιστικής νέφους (cloud computing) και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)·

36.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μέτρων για ακόμη περισσότερη διαφάνεια στους όρους και προϋποθέσεις του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής επιβολής υποχρεώσεων και των διασυνοριακών δικαιωμάτων προς επανόρθωση· υπογραμμίζει ότι η επιτυχημένη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτεί αποτελεσματική διανομή προϊόντων και αγαθών, και τονίζει επομένως την ανάγκη ταχείας υλοποίησης της 3ης οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών (οδηγία 2008/6/ΕΚ)·

37.   πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν το απαραίτητο ψηφιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν «μονοαπευθυντική διαδικασία» για τον ΦΠΑ, προκειμένου να διευκολύνουν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο για τις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες, και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ευρεία χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων·

38.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι έως το 2015 τουλάχιστον το 50% όλων των συνάψεων δημοσίων συμβάσεων θα διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως θεσπίζεται στο σχέδιο δράσης επί του οποίου έχει επιτευχθεί συμφωνία στην υπουργική διάσκεψη για τις ηλεκτρονικές κρατικές υπηρεσίες (e-Government) που διεξήχθη στο Μάντσεστερ το 2005·

39.   πιστεύει ότι, σχεδόν μια δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες που συνιστούν το νομικό πλαίσιο για την κοινωνία της πληροφορίας φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της αυξημένης πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας, της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και του γεγονότος ότι τα δεδομένα των πολιτών της ΕΕ τυγχάνουν διαρκώς αυξανόμενης επεξεργασίας εκτός της ΕΕ· πιστεύει ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη αναθεώρηση και ότι χρειάζεται να προωθηθεί η έγκριση διεθνούς πλαισίου για την προστασία των δεδομένων·

40.   υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που μπορεί να έχει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακή λειτουργία (e-Government), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μια περισσότερο αποτελεσματική και εξατομικευμένη παροχή δημόσιων υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα εργαλεία ΤΠΕ για να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα της κυβερνητικής δράσης και να συμβάλουν σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία, που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των κοινωνικοοικονομικών ομάδων, θα αυξάνει τη συνειδητοποίηση των νέων χρηστών και θα οικοδομεί πεποίθηση και εμπιστοσύνη· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα άτομα με αναπηρία έως το 2015·

41.   υπογραμμίζει τη σημασία της ευρυζωνικής σύνδεσης για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών, καθώς αυτή επιτρέπει τη χρήση αποτελεσματικών τεχνολογιών ενημέρωσης στον τομέα της υγείας, ενισχύει την ποιότητα της περίθαλψης, επεκτείνει τη γεωγραφική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και στις αγροτικές νησιωτικές, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές, διευκολύνει την κατ« οίκον περίθαλψη και μειώνει τις άσκοπες θεραπείες και τις δαπανηρές μεταφορές των ασθενών· υπενθυμίζει ότι η ευρυζωνική τεχνολογία μπορεί επίσης να συμβάλει στην προστασία των ευρωπαίων πολιτών, διευκολύνοντας και προωθώντας την πληροφόρηση για τη δημόσια ασφάλεια, τις σχετικές διαδικασίες, την αντίδραση στις καταστροφές και την ανάκαμψη από αυτές·

42.   επισημαίνει ότι οι ΤΠΕ έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με αναπηρία, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τους συνανθρώπους τους για τεχνολογικής φύσης συνδρομή στις καθημερινές τους ασχολίες· εκτιμά ότι τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται να συμμετάσχουν, επί ίσοις όροις, στην ταχεία ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που οφείλονται σε νέες τεχνολογίες, διότι κάτι τέτοιο θα τους επιτρέψει να ενταχθούν χωρίς αποκλεισμούς σε μία κοινωνία πληροφορίας χωρίς φραγμούς·

43.   υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια «Πέμπτη Ελευθερία», που θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου και γνώσεων, και να επιτευχθεί, έως το 2015, ένα συγκλίνον και φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο στην Ευρώπη, που θα βελτίωνε την ασφάλεια στους καταναλωτές και θα επιτύγχανε μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των δικαιούχων και της πρόσβασης του ευρέος κοινού στο περιεχόμενο και τη γνώση· παροτρύνει την ΕΕ, βάσει του ρυθμού των τεχνολογικών εξελίξεων, να επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και να αναλύσει τον αντίκτυπο ενός τίτλου της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα επί τη βάσει του άρθρου 118 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα παρέχει ενιαία προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ένωση, τόσο επιγραμμικά όσο και εξωγραμμικά·

44.   αναγνωρίζει ότι οι τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού στην Ευρώπη δεν διαδραματίζουν μόνο μείζονα ρόλο στην ενθάρρυνση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, αλλά αποτελούν παράλληλα σημαντική κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη, γεγονός που τους επιτρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ· αναγνωρίζει την ανάγκη καλλιέργειας ενός περιβάλλοντος που θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τον τομέα της δημιουργίας· καλεί σχετικά την Επιτροπή να εφαρμόσει σε όλες τις πρωτοβουλίες για τη χάραξη πολιτικής που άπτονται του ψηφιακού θεματολογίου τη σύμβαση της UΝΕSCΟ για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων·

45.   επισημαίνει ότι ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο οφείλει να προαγάγει την παραγωγή και διάδοση στην ΕΕ περιεχομένου υψηλής ποιότητας και υψηλής πολιτιστικής ποικιλομορφίας ούτως ώστε να δημιουργήσει κίνητρα σε όλους τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να υιοθετήσουν αυτοί ψηφιακές τεχνολογίες όπως είναι το Διαδίκτυο και να μεγιστοποιήσουν τα πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη που εμπεριέχουν οι τεχνολογίες αυτές για τους πολίτες της ΕΕ· προτείνει την δρομολόγηση μιας ενημερωτικής εκστρατείας σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη υψηλότερου επίπεδου συνειδητοποίησης, ιδίως μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης πολιτιστικής παραγωγής σε ψηφιακή μορφή· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του νομοπαρασκευαστικού της προγράμματος, το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στη διανομή επιγραμμικών πολιτισμικών προϊόντων·

46.   υπογραμμίζει ότι το Διαδίκτυο που παρέχει μεν πολλές και νέες ευκαιρίες διακίνησης και πρόσβασης σε προϊόντα δημιουργικής εργασίας, θέτει όμως και νέες προκλήσεις για τη διασφάλιση του κυβερνοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από νέες μορφές εγκλημάτων και αδικημάτων· σημειώνει ότι οι κυρώσεις, ως ένα από τα πιθανά εργαλεία στον τομέα της επιβολής των δικαιωμάτων του δημιουργού, θα πρέπει κατ« αρχήν να επιβάλλονται κατά όσων εκμεταλλεύονται εμπορικά το περιεχόμενο και έπειτα κατά μεμονωμένων πολιτών·

47.   φρονεί ότι η ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και νέων τρόπων διάδοσης ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και τις αλλαγές όσον αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, θα πρέπει να προωθήσει πολιτικές προσφοράς και να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω ανάπτυξης των κανόνων αδειοδότησης και εκκαθάρισης όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα· ζητεί μια βελτιωμένη, αποτελεσματικότερη και συνεπέστερη διαφανή διαχείριση δικαιωμάτων και αντίστοιχο σύστημα εκκαθάρισης για μουσικά και οπτικοακουστικά έργα, καθώς και περισσότερη διαφάνεια και ανταγωνισμό μεταξύ των οργανισμών διαχείρισης δικαιωμάτων·

48.   επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, στο πλαίσιο του νέου ψηφιακού θεματολογίου, στην ψηφιοποίηση της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και στην βελτιωμένη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν· προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν την κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη στην πολιτική της ΕΕ για την ψηφιοποίηση και ενθαρρύνει τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να βρουν τις κατάλληλες λύσεις στα υφιστάμενα νομικά εμπόδια·

49.   εκφράζει τους σοβαρούς προβληματισμούς του για τις όποιες προοπτικές του σχεδίου για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, εάν δεν πραγματοποιηθούν ριζικές αλλαγές ως προς τον ψηφιακό μορφότυπο της βιβλιοθήκης, τη διαχείριση, την αποτελεσματικότητα, την εφαρμοσιμότητα, την χρησιμότητα και την μεγάλης κλίμακας προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του σχεδίου·

50.   θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή ανάπτυξη των ΤΠΕ, επιβάλλεται να προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ και να καλλιεργηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου, συνεργατική έρευνα κα καινοτομία ΤΠΕ· τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της ανάπτυξης των τεχνολογιών του Διαδικτύου, της υπολογιστικής νέφους, των ευφυών περιβαλλόντων, των υπερυπολογιστών και των χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ· προτείνει ο ενωσιακός προϋπολογισμός έρευνας στις ΤΠΕ να διπλασιαστεί και ο προϋπολογισμός που διατίθεται στην αφομοίωση των ΤΠΕ να τετραπλασιαστεί στις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές·

51.   εκφράζει τη λύπη του διότι, όσον αφορά την προσέλκυση, καλλιέργεια και διατήρηση πανεπιστημιακών ταλέντων στις ΤΠΕ, η Ευρώπη εξακολουθεί να υπολείπεται των υπολοίπων μειζόνων αγορών και πλήττεται από μια σημαντική διαρροή εγκεφάλων οφειλόμενη στις καλύτερες εργασιακές συνθήκες που βρίσκουν στις ΗΠΑ οι πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές· επισημαίνει ότι, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η Ένωση πρέπει να συνεργαστεί τόσο με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και με τις επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξει ένα ζωντανό πρόγραμμα επαγγελματικής κατεύθυνσης που θα ενισχύει το ζωτικό ρόλο της επιστημονικής ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο μιας ευρείας πνοής και παγκόσμιας εμβέλειας καινοτόμου στρατηγικής για τις ΤΠΕ·

52.   θεωρεί ότι έως το 2015 το σύνολο των ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων και υποδομών θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με δίκτυα επικοινωνιών υπερ-υψηλής ταχύτητας, της τάξης των Gbps, δημιουργώντας ένα ενδοδίκτυο για την ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα·

53.   ζητεί να γίνουν σημαντικότερες επενδύσεις στη χρήση λογισμικού ανοιχτής πηγής στην ΕΕ·

54.   ζητεί να πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας ούτως ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων ψηφιακών μέσων και να εξασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό η πρόσβαση όλων των πολιτών στα πολιτιστικά προϊόντα·

55.   εκφράζει την ανησυχία του για τη γραφειοκρατία στο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ) της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει τη γραφειοκρατία, με ανασχεδιασμό των διεργασιών του ΠΠ χωρίς να θέτει σε κίνδυνο αυτό το πρόγραμμα και με τη συγκρότηση ενός συμβουλίου των χρηστών·

56.   καλεί την Επιτροπή να συνεξετάσει με τα κράτη μέλη τους τρόπους με τους οποίους οι οδηγίες 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ περί δημόσιων συμβάσεων έργων και μεταφοράς αυτών υποστηρίζουν την έρευνα και τη καινοτομία και να προσδιορίσουν, όπου είναι σκόπιμο, τις βέλτιστες πρακτικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης δεικτών καινοτομίας όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων·

57.   υπενθυμίζει ότι η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η ικανότητά της να ανακάμψει από την τρέχουσα οικονομική κρίση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να διευκολύνει τη διαδεδομένη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ΤΠΕ σε επιχειρήσεις· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι ΜΜΕ υπολείπονται κατά πολύ των μεγάλων επιχειρήσεων και εφιστά τη προσοχή στις εγγυήσεις που πρέπει να δοθούν στις εξαιρετικά μικρές και στις μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στα οφέλη της ανάπτυξης των ΤΠΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τα μέτρα στήριξης των ΜΜΕ όσον αφορά την χρήση ΤΠΕ για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους·

58.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ψηφιακό σχέδιο για την προώθηση των επιγραμμικών επιχειρηματικών δυνατοτήτων, στοχεύοντας πρωτίστως στην παροχή εναλλακτικών επιλογών στους ανθρώπους εκείνους που έμειναν πρόσφατα άνεργοι στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης· πιστεύει ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τη διάθεση ενός οικονομικά προσιτού λογισμικού και εξοπλισμού σε συνδυασμό με μια δωρεάν σύνδεση στο Διαδίκτυο και δωρεάν παροχή συμβουλών·

59.   θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· ζητεί όπως η αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ ανταποκρίνεται στους στόχους 20-20-20 της στρατηγικής κατά της κλιματικής αλλαγής· φρονεί ότι η υλοποίηση εφαρμογών όπως τα ευφυή δίκτυα ενέργειας, οι ευφυείς μετρητές, η ευφυής κινητικότητα, η ευφυής διαχείριση των υδάτων και η ηλεκτρονική υγεία θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια σειρά ζωτικών πρωτοβουλιών για την 2015.eu· επισημαίνει επίσης ότι το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ πρέπει να μειωθεί κατά 50% έως το 2015·

60.   εκτιμά ότι οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές πρέπει να διέπονται από τις αρχές του δίκαιου εμπορίου και να αποσκοπούν στην δέουσα εξισορρόπηση μεταξύ του ανοίγματος των αγορών και της νόμιμης προστασίας των διαφόρων οικονομικών τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες απασχόλησης και στις κοινωνικές συνθήκες·

61.   θεωρεί ότι ο ενστερνισμός του προγράμματος 2015.eu σε όλα τα πολιτικά και γεωγραφικά επίπεδα (ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό), σύμφωνα με το πνεύμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, καθώς και η πολιτική προβολή του, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση· προτείνει, από την άποψη αυτή, να διοργανώνονται περιοδικά σύνοδοι κορυφής για την Ψηφιακή Ατζέντα έτσι ώστε να εξετάζεται η πρόοδος σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών και να ανανεώνεται η πολιτική ορμή·

62.   επισύρει την προσοχή της Επιτροπής ιδίως στην ανάγκη να τίθενται ευφυείς (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, κατάλληλοι, ρεαλιστικοί και χρονοεξαρτώμενοι) στόχοι και να υιοθετηθεί ένα Πρόγραμμα Δράσης που θα κινητοποιεί όλα τα κατάλληλα μέσα της ΕΕ: χρηματοδότηση, ήπιο δίκαιο, επιβολή, και, όπου απαιτείται, στοχευμένη νομοθεσία σε όλους τους σχετικούς τομείς άσκησης πολιτικής (πχ. ηλεκτρονικές επικοινωνίες, εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία, πολιτική συνοχής)· καλεί την Επιτροπή να διενεργεί τακτική αναθεώρηση των επιτευγμάτων της στρατηγικής 2015.eu βάσει ενός ευρέος συνόλου δεικτών που θα επιτρέπουν ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τον δέοντα συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων στον συγκεκριμένο τομέα·

63.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ C 291 Ε, 30.11.2006, σ. 133.
(2) ΕΕ C 287 Ε, 29.11.2007, σ. 364.
(3) ΕΕ C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 87.
(4) ΕΕ C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 370.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου