Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
WORD 100k
Onsdag den 5. maj 2010 - Bruxelles Endelig udgave
EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika
P7_TA(2010)0141A7-0111/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika (2009/2213(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til erklæringerne fra de fem topmøder mellem stats- og regeringscheferne fra Latinamerika og Caribien og EU, som fandt sted i henholdsvis Rio de Janeiro (28.-29. juni 1999), Madrid (17.-18. maj 2002), Guadalajara (28.-29. maj 2004), Wien (12.-13. maj 2006) og Lima (16.-17. maj 2008),

–   der henviser til det fælles kommuniké fra det 14. ministermøde mellem Rio-Gruppen og EU, som fandt sted i Prag den 13.-14. maj 2009,

–   der henviser til det fælles kommuniké fra ministerkonferencen under San José-dialogen mellem EU-trojkaen og ministrene fra Mellemamerika, som fandt sted i Prag den 14. maj 2009,

–   der henviser til erklæringen fra det 19. iberoamerikanske topmøde mellem stats- og regeringscheferne, som fandt sted i Estoril (Portugal) fra den 29. november til den 1. december 2009 (Lissabonerklæringen),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. september 2009 om Den Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører (KOM(2009)0495),

–   der henviser til Rådets konklusioner af 8. december 2009 om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika,

–   der henviser til beslutningerne fra Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, (EuroLat), især beslutningen af 20. december 2007 om forbindelserne mellem EU og Latinamerika med henblik på det femte topmøde i Lima og navnlig om demokratiske styreformer, beslutningen af 8. april 2009 om et euro-latinamerikansk charter for fred og sikkerhed og forslaget til beslutning af 15. oktober 2009 om partnerskabet mellem EU og Latinamerika med henblik på det sjette topmøde i Madrid i maj 2010,

–   der henviser til sine beslutninger af 15. november 2001 om et globalt partnerskab og en fælles strategi for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika(1) , af 27. april 2006 om et styrket partnerskab mellem Den Europæiske Union og Latinamerika(2) , og af 24. april 2008 om det 5. topmøde mellem Latinamerika/Caribien og Den Europæiske Union i Lima(3) ,

–   der henviser til sine beslutninger af 10. februar 2010 om det nylige jordskælv i Haiti, af 11. februar 2010 om Venezuela og af 11. marts 2010 om politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba,

–   der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om kvindedrabene i Mexico og Mellemamerika og Den Europæiske Unions rolle i bekæmpelsen af dette fænomen(4) ,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A7-0111/2010),

A.   der henviser til, at det biregionale strategiske partnerskab mellem EU og Latinamerika er af afgørende betydning, og at det er væsentligt, at begge regioner til stadighed udbygger og forbedrer dette partnerskab,

B.   der henviser til, at et af det spanske EU-formandskabs og de kommende belgiske og ungarske formandskabers prioriterede mål er at styrke relationerne mellem EU og Latinamerika,

C.   der henviser til, at der med det biregionale strategiske partnerskab er gjort betydelige fremskridt siden det første topmøde i 1999, især oprettelsen på topmødet i Wien af EuroLat-forsamlingen, som er den parlamentariske gren af det biregionale strategiske partnerskab, men at det er nødvendigt fortsat at træffe visse foranstaltninger og at reagere på udfordringerne,

D.   der henviser til, at en af hovedmålsætningerne for det biregionale strategiske partnerskab er regional integration med indgåelse af subregionale og bilaterale associeringsaftaler samt strategiske partnerskaber,

E.   der henviser til, at Unionen af Sydamerikanske Nationer (UNASUR) – der selv om det er et organ af en anden karakter end de øvrige sydamerikanske integrationsprocesser (CAN, Mercosur, SICA) – vil kunne stimulere disse integrationsprocesser,

F.   der henviser til, at de involverede regeringer i forbindelse med eventuelle interamerikanske konflikter nu eller senere og i henhold til subsidiaritetsprincippet bør gå hele vejen gennem de juridiske instanser i Latinamerika, inden de går til domstole uden for dette kontinent,

G.   der henviser til, at militærudgifterne såvel i Latinamerika som i Europa er steget betydeligt i de seneste år,

H.   der henviser til, at koordineringen mellem de to parter inden for internationale fora og institutioner er blevet yderligere styrket med det biregionale strategiske partnerskab, og at parterne ikke blot bør opstille en fælles dagsorden men fortsat bør samordne deres holdninger om emner af global betydning under hensyntagen til begge parters interesser og problemer,

I.   der henviser til, at EU med sin nylige ratificering af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder har passeret en historisk milepæl, og at gennemførelsen af denne kan komme til at spille en stor rolle for en effektiv udøvelse af civile og sociale rettigheder og fremme af lige muligheder for de mere end 60 mio. personer med handicap i den latinamerikanske region,

J.   der henviser til, at den nye amerikanske regering har skabt store forventninger,

K.   der henviser til, at Latinamerika er en region, hvor der bor over 600 millioner mennesker, og som tegner sig for 10 % af verdens BNI, og hvor 40 % af verdens plantearter er repræsenteret, og som råder over en ganske særlig menneskelig kapital,

L.   der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Latinamerika er baseret på fælles værdier, og at respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder indgår som en vigtig del af det strategiske partnerskab,

M.   der henviser til, at det er i både alle EU-medlemsstaternes og samtlige latinamerikanske landes gensidige interesse og kan medføre potentielle fordele for dem at udvikle forbindelserne med Latinamerika,

N.   der henviser til, at integreringen af ligestillingsaspektet i alle politikker kan være med til at skabe mere retfærdige og demokratiske samfund, hvor kvinder og mænd betragtes som ligestillede i alle livets aspekter,

O.   der henviser til, at EU og Latinamerika og Caribien samlet har et indbyggertal på over en milliard mennesker og udgør en tredjedel af FN's medlemsstater,

P.   der henviser til, at EU er den vigtigste donor af udviklingsbistand, den største investor og Latinamerikas næststørste handelsparter - og den vigtigste handelspartner for Mercosur og Chile – og at EU, efter at det biregionale strategiske partnerskab blev lanceret i 1999, har finansieret projekter og programmer til en samlet værdi af mere end 3 mia. EUR,

Q.   der henviser til, at det også i 2010 vil gå langsomt med at overvinde den internationale recession; der endvidere henviser til, at denne proces, selv om Latinamerika har klaret sig bedre under krisen end andre mere udviklede økonomier og vil kunne fremvise en gennemsnitlig vækst på næsten 3 % i 2010, vil afvige meget fra land til land, og at væksten ikke vil være tilstrækkelig til i væsentlig grad at forbedre den sociale beskyttelse for dets befolkning, som stadig nyder langt mindre social beskyttelse end den europæiske befolkning,

R.   der henviser til, at der er stor arbejdsløshed blandt unge i visse større latinamerikanske lande og i EU's medlemsstater,

S.   der henviser til, at der på trods af betydelige fremskridt endnu bør ske store forbedringer med hensyn til børne- og mødredødeligheden i regionen,

T.   der henviser til, at fremstilling af og handel med narkotika fortsat er et meget alvorligt problem i regionen; der endvidere påpeger, at dyrkningen af koka i Sydamerika er steget betydeligt, og at der er en politisk og kulturel divergens mellem på den ene side FN's konventioner og resolutioner, i henhold til hvilke det er forbudt at dyrke koka, og på den anden side den officielle holdning hos visse regeringer, som fastholder, at denne plante er en del af deres oprindelige kultur,

U.   der henviser til fattigdommen, den manglende ligestilling og forskelsbehandlingen, der karakteriserer visse indfødte samfund i mange latinamerikanske lande,

V.   der henviser til, at der er behov for betydelige fremskridt indenfor områder, som f.eks. energi, vand, infrastrukturer og kommunikation, i lighed med de fremskridt, der allerede er gjort inden for telekommunikationssektoren,

W.   der henviser til, at udviklingen af den latinamerikanske region og dennes regions evne til at bidrage til integrationsprocesserne vil blive hæmmet, hvis der ikke sker en hensigtsmæssig tilpasning på infrastrukturområdet,

X.   der henviser til, at der i Latinamerika hersker stor bekymring med hensyn til EU's indvandrerpolitik, og at det er nødvendigt at indgå aftaler, som tager hensyn til både den europæiske og den latinamerikanske sides legitime interesser på dette meget følsomme område,

Y.   der henviser til, at Den Europæiske Investeringsbank (EIB) påbegyndte sine aktiviteter i Latinamerika i 1993, og at den under sit nuværende mandat (2007-2013) råder over mere end 2,8 mia. EUR til finansiering af projekter i regionen,

Z.   der henviser til, at innovation og viden er instrumenter af grundlæggende betydning for udryddelse af fattigdom, bekæmpelse af sult og opnåelse af en bæredygtig udvikling, således som det blev fastslået på det seneste iberoamerikanske topmøde,

  Æ. der henviser til, at der i henhold til en undersøgelse foretaget for nylig af Organisationen af Iberoamerikanske Stater for Uddannelse, Videnskab og Kultur og af Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien (ECLAC) er behov for et budget på 55 mia. EUR for i løbet af ti år (fra 2011 til 2021) at kunne realisere 2021-uddannelsesmålene, hvis sigte er at fjerne de nuværende enorme uligheder, udrydde analfabetisme, sikre undervisning for 15 millioner børn mellem 3-6 år, som stadig ikke går i skole, indføre solide og effektive systemer for faglig uddannelse og gennemføre væsentlige forbedringer i adgangsbetingelserne til universiteterne,

1.   glæder sig over Kommissionens meddelelse om Den Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører, hvis mål er at udarbejde, evaluere og forelægge operationelle retningslinjer til opnåelse af et fuldt biregionalt strategisk partnerskab;

2.   glæder sig over det engagement, som det spanske formandskab har lagt for dagen for at få underskrevet associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika og de flersidede handelsaftaler med Colombia og Peru, samt det klare ønske og løfte om at genoptage forhandlingerne mellem EU og Mercosur;

3.   gentager, at støtte til de forskellige regionale integrationsprocesser i Latinamerika er et grundlæggende princip i det biregionale strategiske partnerskab, og nærer tillid til, at der gennem dette kan ske en tættere tilnærmelse af holdningerne til krisesituationer og emner af global betydning på grundlag af fælles værdier, interesser og problemer;

4.   tager de politiske ændringer i de to regioner til efterretning og understreger behovet for at følge med i udviklingen for i givet fald at kunne ændre og tilpasse Latinamerikas og EU's politik til de nye vilkår;

5.   fremhæver betydningen af principperne og værdierne for et biregionalt strategisk partnerskab, såsom et pluralistisk og repræsentativt demokrati, respekt for menneskerettighederne (på det politiske, økonomiske såvel som sociale område) og de grundlæggende frihedsrettigheder, ytringsfrihed, retsstatsprincippet, overholdelse af retten til retfærdig rettergang, retssikkerhed og afvisning af enhver form for diktatur og autoritært styre;

6.   opfordrer alle parter i det biregionale strategiske partnerskab til at påtage sig deres ansvar med hensyn til god regeringsførelse og social retfærdighed;

Europa-Parlamentets strategiske vision for det biregionale strategiske partnerskab mellem EU og Latinamerika

7.   fastslår på ny, at målsætningen for det biregionale strategiske partnerskab mellem EU og Latinamerika i sidste instans er oprettelsen af et euro-latinamerikansk globalt interregionalt partnerskabsområde omkring år 2015, der omfatter det politiske, økonomiske, handelsmæssige, sociale og kulturelle område og sikrer en bæredygtig udvikling i begge regioner;

Midler til opnåelse af målene i forbindelse med det euro-latinamerikanske globale interregionale partnerskab
På det politiske område inden for det biregionale strategiske partnerskab

8.   opfordrer til, at de nye muligheder med Lissabontraktatens ikrafttræden udnyttes til gavn for det biregionale strategiske partnerskab;

9.   anmoder om, at Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik sikrer enhed, kohærens og effektivitet i EU's optræden udadtil i forholdet til Latinamerika med bistand fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og ved aktiv deltagelse i det kommende topmøde mellem EU, Latinamerika og Caribien i maj 2010 i Madrid;

10.   opfordrer især den højtstående repræsentant og Rådet til at udarbejde klare retningslinjer for den bedste fremgangsmåde for et snævert samarbejde om at fremme en effektiv multilateralisme, sikre bevarelse af miljøet og naturressourcerne, bekæmpe klimaforandringer, forbedre FN's kapacitet til bevarelse og konsolidering af freden, sikre opnåelse af millenniumudviklingsmålene og inden for rammerne af folkeretten imødegå fælles trusler mod fred og sikkerhed, herunder narkotikahandel og ulovlig våbenhandel, organiseret kriminalitet og terrorisme, således som det blev besluttet i Lima;

11.   anmoder desuden om, at der indføres hensigtsmæssige mekanismer for institutionelt samarbejde mellem EuroLat-forsamlingen og de forskellige EU-organer som fastsat i konklusionerne fra topmødet i Lima;

12.   gentager, at det med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør sikres, at Europa-Parlamentet i EU's delegationer, især i nøgleregioner som Latinamerika, får repræsentative samtalepartnere, der kan garantere et fuldt udbygget samarbejde med EP;

13.   henstiller, at der vedtages et euro-latinamerikansk charter for fred og sikkerhed, som med De Forenede Nationers pagt og den dertil knyttede folkeret som grundlag omfatter strategier og retningslinjer for fælles politiske tiltag og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at imødegå de fælles trusler og udfordringer, som medlemmerne af det biregionale strategiske partnerskab står over for;

14.   påskønner det arbejde, der er udført i Unionen af Sydamerikanske Nationer (UNASUR), og de positive diplomatiske resultater, der er opnået i Sydamerika;

15.   bekræfter, at det er overbevist om, at den interne stabilitet i mange latinamerikanske partnerlande fortsat er afhængig af, at der gennemføres en statslig reform, som indebærer, at alle oprindelige folk og andre mindretal i fuldt omfang og reelt inddrages i beslutningsprocesserne for at undgå enhver form for forskelsbehandling og fremme disse gruppers kulturelle rettigheder og traditioner, hvilket yderligere vil berige samfundene og styrke de demokratiske styreformer;

16.   påpeger, at et effektivt og uafhængigt retsvæsen og en effektiv politik, der respekterer menneskerettighederne inden for en ansvarlig, kontrollerbar og gennemsigtig administration, skaber sikkerhed for borgerne, øger deres tillid til det repræsentative parlamentariske system og forhindrer, at de indtager en ligegyldig holdning til dette system;

17.   opfordrer til en videreførelse og en uddybning af en konstruktiv dialog om spørgsmål vedrørende migration i Europa og Latinamerika med såvel bestemmelseslandene som oprindelses- og transitlandene; støtter i den forbindelse den strukturerede, globale biregionale dialog om migration mellem EU, Latinamerika og Caribien, der blev indledt den 30. juni 2009, og som gav stødet til opfyldelsen af de løfter, der blev givet under topmødet i Lima; glæder sig også over, at der inden for Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (Eurolat) er nedsat en arbejdsgruppe om migration, som skal skabe et forum for dialog og for forslag på dette område, hvor der tages hensyn til, at dette er et følelsesladet anliggende for begge parter;

18.   henstiller, for så vidt angår de igangværende projekter i Peru, Colombia og Bolivia, at der foretages en forhøjelse af bevillingerne til finansieringen af programmer med sigte på at afskaffe dyrkning af narkotikaafgrøder gennem udvikling af alternativer, idet det tilstræbes at finde frem til formler, som kan inddrage de berørte befolkninger;

19.   beklager, at nogle lande i deres finansielle bestræbelser har prioriteret en overdreven stigning i deres militærbudgetter på et tidspunkt, hvor det er vigtigt at mindske følgerne af underudvikling, fattigdom, pandemier, fejlernæring, kriminalitet og naturkatastrofer;

20.   anmoder indtrængende om, at bekæmpelsen af klimaforandringerne og den globale opvarmning fortsat bliver en prioriteret målsætning på den politiske dagsorden for EU og landene i Latinamerika og Caribien; slår til lyd for en koordinering af holdninger på forskellige dialogfora om miljøet og klimaforandringer, især i FN-regi samtidig med, at der ydes støtte til det topmøde, der vil finde sted i Mexico i slutningen af 2010; opfordrer endvidere til en fortsættelse af møderne mellem de to regioners miljøministre efter det første møde, som fandt sted i marts 2008 i Bruxelles; understreger endvidere, at det er de fattigste og især de oprindelige folk, som først bliver ramt af de negative følger af klimaforandringerne og den globale opvarmning; håber ligeledes, at investeringsfaciliteten for Latinamerika vil kunne bidrage til bl.a. at støtte projekter med sigte på at bekæmpe følgerne af klimaforandringerne og fremme den kollektive trafik i nærområder, elbiler, Yasuní ITT-projektet i Eucador osv.;

På det økonomiske område og på handelsområdet inden for det biregionale strategiske partnerskab

21.   gentager sit forslag om, at der i to faser etableres et globalt interregionalt partnerskab, der omfatter et eurolatinamerikansk område, med udgangspunkt i en model, som både er forenelig med WTO og regionalismen;

22.   støtter ubetinget, at forhandlingerne om en associeringsaftale mellem EU og Mercosur genoptages med henblik på afslutningen af den første fase - med det udgangspunkt, at en associeringsaftale som denne, der har overordentlig stor betydning, og som omfatter 700 millioner mennesker, vil være den mest ambitiøse biregionale aftale i verden, hvis den indgås i den nærmeste fremtid – og at forhandlinger om associeringsaftalen mellem EU og Centralamerika afsluttes inden topmødet i Madrid, at aftalen om politisk dialog og samarbejde fra 2003 med Det Andinske Fællesskab desuden revideres, og at de eksisterende associeringsaftaler med Mexico og Chile udbygges; bemærker, at forhandlingerne om flerpartsaftalen på handelsområdet mellem EU og landene i Det Andinske Fællesskab er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis; vil bestræbe sig for med behørig akkuratesse at gennemføre den parlamentariske ratificeringsprocedure om disse aftaler for at sikre, at de får positive følger for alle aspekter af gensidig interesse;

23.   minder om, at forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Centralamerika blev indledt på grundlag af en region-til-region-strategi, og understreger, at de bør afsluttes på samme måde for at sikre, at intet land bliver ladt i stikken;

24.   anmoder om, at der med henblik på afslutningen af anden fase og for at nå frem til en global interregional associeringsaftale omkring 2015 ydes retlig og institutionel støtte og sikres fuldstændig geografisk dækning vedrørende de forskellige aspekter af det biregionale strategiske partnerskab, og at der indføres fælles generelle bestemmelser og regler for at lette udøvelsen af de forskellige frihedsrettigheder, således at der etableres det bredest mulige partnerskab gennem en uddybning af både integrationsaftalerne med Latinamerika og EU's partnerskabsproces med de forskellige lande og regionale grupper;

På det sociale område inden for det biregionale strategiske partnerskab

25.   henstiller for at sikre en koordineret tilgang, at der foretages en samordning af de to regioners synspunkter om, hvordan millenniumudviklingsmålene skal nås forud for FN's samling på højt plan, som vil finde sted i september 2010, navnlig hvad angår bekæmpelse af fattigdom, sikring af en stabil beskæftigelse af høj kvalitet og inddragelse af marginaliserede grupper i samfundet, især de oprindelige folk, børn, kvinder og handicappede;

26.   mener, at millenniumudviklingsmålene er blandt de vigtigste mål, der skal nås inden 2015, og at de skal nås ved især at rette investeringerne mod de fattigste lande og de mest sårbare befolkninger, og opfordrer begge regioner til at indtage en fælles holdning forud for mødet på højt plan, der afholdes i september 2010;

27.   nærer tillid til, at en seriøs og grundig dialog om emnerne videnskab, teknologi og innovation kan fremskynde etableringen af et euro-latinamerikansk område for innovation og viden, idet den aftale om innovation, der er indgået med Chile, kunne tjene som eksempel;

28.   fastslår på ny, at uddannelse og investering i menneskelig kapital udgør grundlaget for den sociale samhørighed og den samfundsøkonomiske udvikling, og slår til lyd for, at der gøres en ihærdig indsats for og afsættes tilstrækkelige midler til at bekæmpe analfabetisme, som fortsat er stærkt udbredt i visse lande i regionen, navnlig blandt piger og kvinder, og opfordrer ligeledes til, at der sikres adgang til offentlig og gratis skoleuddannelse på grundskole- og gymnasieniveau, idet adgangen hertil på indeværende tidspunkt er begrænset som følge af, at visse lande mangler de nødvendige ressourcer på deres budgetter; støtter i denne forbindelse det projekt, som er udarbejdet af Organisationen af Iberoamerikanske Stater om »Uddannelsesmål for 2021: den uddannelse, som vi ønsker for den generation, der kan fejre tohundredårsdagen for mange latinamerikanske staters uafhængighed;

29.   konstaterer, at Latinamerika, hvis der ikke sker en betydelig ændring i det socioøkonomiske miljø, ikke vil kunne få fuld adgang til vidensamfundet, som har den største strategiske betydning for udviklingen;

30.   glæder sig over initiativerne til fremme og udveksling af viden og bedste praksis på det retslige område, såsom den nylige etablering af et center for juridisk forskning, udvikling og innovation for Latinamerika; hilser nedsættelsen af 100-mandsgruppen velkommen og mener, at sådanne initiativer kan være et særdeles nyttigt redskab til at understøtte den indsats, som Kommissionen gør for at iværksætte det biregionale strategiske partnerskab;

31.   foreslår de latinamerikanske lande, som befinder sig i en konfliktsituation i forhold til et naboland, eller hvor der er mulighed for en sådan konflikt, det være sig på grund af uenighed om grænser eller andre spørgsmål, at gøre alt for at forelægge disse konflikter for de domstole, der er oprettet som led i de forskellige integrationsprocesser, eller for domstole, der beskæftiger sig med latinamerikanske anliggender, og at undgå, at disse konflikter bringes for domstole uden for deres kontinent;

32.   glæder sig over de bestræbelser, der er udfoldet på området med ligestilling af mænd og kvinder, og anmoder om, at disse intensiveres; henstiller, at der udarbejdes samarbejdspolitikker mellem EU og Latinamerika, som fremmer og styrker kvinders retsstilling, lige adgang til uddannelse og arbejde samt deres menneskerettigheder og sociale rettigheder, og opfordrer regeringerne og de berørte samarbejdsorganisationer til at støtte sådanne initiativer med tilstrækkelige menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer;

33.   anmoder om, at de relevante institutioner som led i det strategiske partnerskab yder finansiel og teknisk støtte til politikker til forebyggelse af og beskyttelse mod vold over for kvinder;

34.   glæder sig over den dom, som Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol afsagde for nylig i Campo Algodonero-sagen om kvindemord i Mexico, og som skaber præcedens for hele regionen; opfordrer regeringerne i Den Europæiske Union, Latinamerika og Caribien til at anvende denne dom som rettesnor for deres fremtidige arbejde og til at sikre, at deres kraftige fordømmelse af vold mod kvinder følges op af tilstrækkeligt finansierede programmer for beskyttelse, forebyggelse og genoprettende retfærdighed; slår endvidere til lyd for et stærkt engagement inden for bekæmpelse af kønsrelateret vold generelt, tilstrækkelige investeringer i reproduktiv sundhed og i programmer, hvis mål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, seksualundervisning og adgang til forskellige former for familieplanlægning i overensstemmelse med ICPD's handlingsprogram (1994);

35.   glæder sig over den indsats for social samhørighed, som Kommissionen, IBD, FN's udviklingsprogram (UNDP), Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Vestindien (ECLAC), Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken har ydet i de seneste år, og henstiller, at programmerne Eurosocial, URB-AL og EUrocLIMA forlænges og intensiveres, og at der fremover sikres en ordentlig gennemførelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder med henblik på at fremme lige muligheder for de mere end 60 mio. borgerne med en eller anden form for handicap, der løber en stor risiko for at blive socialt udstødt i den latinamerikanske region;

36.   bekræfter endnu en gang, at det er vigtigt at udveksle erfaringer om spørgsmål af fælles interesse, såsom social samhørighed, for at kunne bekæmpe fattigdom og mindske manglen på ligestilling; støtter i den forbindelse EU-LAC-forummet om social samhørighed, der holdt møde på ministerplan den 8.-10. februar 2010 i Lima, hvor man behandlede spørgsmålet »Fremme af anstændigt arbejde for unge: hvorledes kan man tilskynde til social samhørighed«, og glæder sig over sluterklæringen fra Bahía, der blev vedtaget på det fjerde internationale møde i EUROsociAL-netværket den 25. juni 2009;

37.   glæder sig over det kommende EU-LAC-møde mellem ministre og højtstående personer, der er ansvarlige på det sociale sikringsområde, og som afholdes den 13.-14. maj 2010 i Alcalá de Henares (nær Madrid), hvor man skal behandle koordineringen af de sociale sikringsordninger, og støtter ligeledes arbejdet i den Iberoamerikanske Organisation for Social Sikring (OISS), som fremmer økonomisk og social velfærd gennem koordinering og udveksling af erfaringer om social sikring, samt slår til lyd for, at såvel mødet på ministerplan som OISS forelægger kreative forslag med henblik på at sikre de berørte befolkninger maksimal social dækning;

38.   understreger, at den regionale integration, som mange latinamerikanske regeringer stræber efter, og som Den Europæiske Union forsøger at fremme, står over for alvorlige hindringer i form af manglende infrastrukturer, ringe interregional handel og beskedent kendskab i de enkelte lande til de forskellige politiske, sociale og økonomiske aktører i de øvrige lande;

39.   påpeger igen, at en strategi baseret på konkrete integrationsfremmende foranstaltninger (der f.eks. omfatter veje, jernbaner, olie- og gasledninger, samarbejde inden for vedvarende energi og fremme af interregional handel) og foranstaltninger til informering af offentligheden om de forskellige aktører i regionen vil sætte skub i integrationen og styrke fællesskabsfølelsen i regionen;

40.   understreger, at der for at forhindre en stagnation i væksten i regionen og en blokering af den bæredygtige udvikling er behov for en samordnet strategi inden for energi-, vand- og kommunikationssektoren;

41.   henstiller til, at de latinamerikanske regeringer i håbet om, at EU vil yde størst mulig støtte til løsning af denne enorme opgave, og i erkendelse af den vanskelige sociale situation i et relativt stabilt økonomisk klima, iværksætter stabile og konsekvente politikker, der omfatter investering i offentlige arbejder, styrkelse af det indre marked, støtte til små og mellemstore virksomheder, udvidelse af kreditmulighederne, øgede investeringer i sundhed og uddannelse, intensiv bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og kønsrelateret forskelsbehandling på arbejdsmarkedet;

42.   minder i den forbindelse om, at det, selv om det ikke er let at opnå passende finansiering for at kunne gennemføre ovennævnte mål, er nødvendigt at indføre et retfærdigt, upartisk og moderne beskatningssystem til bekæmpelse af skattesvig og også tage militærudgifterne op til fornyet behandling;

43.   opfordrer indtrængende EU og de latinamerikanske lande med oprindelige folk til via et stærkere samarbejde at iværksætte effektive planer til bekæmpelse af sult, underudvikling, analfabetisme og kroniske sygdomme;

44.   mener, at målet for partnerskabet EU/LAC, som er social samhørighed, kun kan nås, hvis der opbygges et højt udviklingsniveau og opnås en retfærdig indkomst- og velstandsfordeling, og at dette mål kræver, at der træffes konkrete foranstaltninger til udryddelse af fattigdom i overensstemmelse med milleniumudviklingsmålene og til styrkelse af retssystemet i landene i LAC;

45.   understreger, at fødevaresikkerhed og tilstrækkelig kapacitet til at oplagre fødevarer spiller en vigtig rolle for LAC-landene, hvis disse skal kunne imødegå fremtidige udfordringer i forbindelse med fødevareforsyningen;

46.   opfordrer EU til at forpligte EU-baserede transnationale selskaber til i LAC-landene som minimumsnorm at anvende de økologiske og sociale normer, der er fastlagt i internationale aftaler, som f.eks. Den Internationale Arbejdsorganisations dagsorden for anstændigt arbejde, og til ikke at omgå disse normer;

Mekanismer for opfyldelse af de endelige mål for det strategiske partnerskab
Institutionelle mekanismer

47.   henstiller, at der fortsat afholdes toårige topmøder, men understreger, at forbindelserne med Latinamerika ikke bør begrænses til et toårigt sigt, men at de bør udbygges via en langsigtet vision;

48.   foreslår, at der iværksættes en biregional politisk dialog med nye tresidede strategier i forbindelse med emner, områder og fælles interesser, der omfatter EU-LAC-Asien, EU-LAC-Afrika og EU-LAC-USA, med henblik på etablering af et euro-atlantisk område, der omfatter USA, Latinamerika og EU;

49.   gentager sit forslag om oprettelse af en Europa-Latinamerika-Caribien-fond, hvis vigtigste formål skal være at forberede topmøderne, følge op på afgørelser og politiske retningslinjer, som vedtages på disse møder, og fungere som et forum for dialog og koordinering i perioderne mellem topmøderne for alle politiske, økonomiske, institutionelle og akademiske aktører samt civilsamfundsorganer, som arbejder for en styrkelse af de euro-latinamerikanske forbindelser, herunder EuroLat-forsamlingen;

50.   foreslår, at denne fond får en organisationsstruktur svarende til strukturen i Anna Lindh-fonden, der har en formand og et rådgivende organ, som forelægger henstillinger om fondens strategiske retningslinjer for dennes bestyrelse, direktør og nationale netværk, og videresender disse til alle relevante niveauer;

51.   understreger, at fonden kun skal have et begrænset budget, som dog skal være tilstrækkeligt til at varetage opgaverne, og som skal finansieres med bidrag fra de deltagende EU-medlemsstater og latinamerikanske stater, EU's budget og de egne midler, som fonden selv genererer, eller som stilles til rådighed for fonden af offentlige sponsorer med tilknytning til det euro-latinamerikanske område;

52.   foreslår, at der under fondens tilsyn og koordinering oprettes følgende: et observationsorgan for migration for det euro-latinamerikanske område, der er ansvarlig for en fortsat og detaljeret overvågning af alle aspekter af migrationsstrømmene i dette område; et biregionalt center for konfliktforebyggelse, der er ansvarlig for at identificere kilder til potentielle voldelige og væbnede konflikter, inden de opstår, og fastlægge de bedste metoder til at forebygge dem og forhindre en eventuel eskalering, og et biregionalt center for katastrofeforebyggelse, især på baggrund af den tragiske situation, der indtraf i Haiti efter det ødelæggende jordskælv den 12. januar 2010 og i Chile som følge af jordskælvet og tsunamien den 27. februar 2010, som skal fastlægge fælles strategier og planer for et nød- og alarmberedskab, der tager sigte på at mindske den gensidige sårbarhed over for naturkatastrofer som følge af klimaforandringer eller teknologiske forandringer;

53.   understreger, at de igangværende forhandlinger om subregionale partnerskabsaftaler bør afsluttes, og beklager, at nogle af disse aftaler for øjeblikket er blokeret af forskellige årsager; advarer imidlertid om, at der, hvor der er tale om uovervindelige meningsforskelle, bør tilstræbes alternative løsninger, uden at det overordnede strategiske sigte tabes af syne, for ikke at isolere de lande, som ønsker at intensivere deres politiske, kommercielle og sociale forbindelser med EU;

54.   bekræfter EU's støtte til de regionale integrationsprocesser og den »blok-til-blok«-forhandlingsstrategi baseret på associeringsaftaler, som EU har fulgt over for f.eks. Centralamerika; anerkender imidlertid, at de lande, som er parate til at intensivere deres forbindelser med EU, ikke bør lide skade hverken som følge af interne problemer i de regionale integrationsprocesser, således som det f.eks. er tilfældet med Det Andinske Fællesskab, eller som følge af suveræne afgørelser truffet af de involverede parter i disse processer, hvor legitime sådanne afgørelser end måtte være;

Finansielle mekanismer

55.   støtter investeringsfaciliteten for Latinamerika, som Kommissionen har stillet forslag om som et håndgribeligt udtryk for EU's engagement i konsolideringen af den regionale integration og netværksforbindelserne i Latinamerika, og håber, at den vil bidrage til diversificeringen i de lande og sektorer, der nyder godt af de europæiske investeringer; bemærker, at der frem til 2013 er afsat en bevilling på 100 mio. EUR til dette formål på EU-budgettet, uafhængigt af andre eventuelle supplerende bidrag og anden støtte fra medlemsstaterne;

56.   glæder sig over undertegnelsen i november 2009 af en fælles hensigtserklæring mellem EIB og Den Interamerikanske Udviklingsbank og støtter EIB's finansieringsindsats i forbindelse med projekter i Latinamerika men gør samtidig opmærksom på, at EIB for at kunne opfylde sine mål har behov for flere midler og bidrag fra både EU og dens medlemsstater;

57.   fremhæver betydningen af EU's forskellige finansielle instrumenter, men fastslår, at det er nødvendigt at gå væk fra en rent bistandsmæssig tilgang til udviklingssamarbejdet med Latinamerika, således at midlerne fra instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde især finder anvendelse i de fattigste lande og til fordel for de mest udsatte grupper, og over til at etablere nye samarbejdsformer med de nye vækstlande og mellemindkomstlandene i Latinamerika via instrumentet for industrialiserede lande (IPI+); opfordrer med henblik herpå indtrængende til, at kriterierne og principperne i artikel 32 i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder inkorporeres i EU's politiske samarbejde med denne region for dermed at fremme og sætte skub i aktive politikker med sigte på en reel social integrering af disse personer;

58.   understreger, at det er vigtigt og ønskeligt at arbejde hen imod en harmonisering inden for regulering af og tilsyn med de forskellige latinamerikanske finanssystemer for at bygge bro og i det omfang, det er muligt, skabe konvergens i forhold til det europæiske system, hvilket har givet konkrete resultater med hensyn til udviklingen af avancerede modeller for overvågning af grænseoverskridende organer;

o
o   o

59.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen samt regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og samtlige lande i Latinamerika og Caribien, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Latinamerikanske Parlament, Det Centralamerikanske Parlament, Det Andinske Parlament og Mercosur-Parlamentet.

(1) EFT C 140 E af 16.3.2002, s. 569.
(2) EUT C 296 E af 6.12.2006, s. 123.
(3) EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 64.
(4) EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 140.

Seneste opdatering: 11. februar 2011Juridisk meddelelse