Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 126k
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική
P7_TA(2010)0141A7-0111/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (2009/2213(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τις Δηλώσεις των πέντε Διασκέψεων Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγιναν μέχρι σήμερα με τη σειρά στο Ρίο ντε Τζανέιρο (28 και 29 Ιουνίου 1999), στη Μαδρίτη (17 και 18 Μαΐου 2002), στη Γκουανταλαχάρα (28 και 29 Μαΐου 2004), στη Βιέννη (12 και 13 Μαΐου 2006), και στη Λίμα (16 και 17 Μαΐου 2008),

–   έχοντας υπόψη το Κοινό Ανακοινωθέν της ΙΔ« Υπουργικής Διάσκεψης μεταξύ της Ομάδας του Ρίο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε στην Πράγα στις 13 και 14 Μαΐου 2009,

–   έχοντας υπόψη το Κοινό Ανακοινωθέν της Υπουργικής Διάσκεψης του Διαλόγου του Σαν Χοσέ μεταξύ της Τρόικας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργών των Χωρών της Κεντρικής Αμερικής, που έγινε στην Πράγα στις 14 Μαΐου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της ΙΘ« Ιβηροαμερικανικής Διάσκεψης Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που έγινε στο Εστορίλ της Πορτογαλίας από 29 Νοεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου 2009 (Δήλωση της Λισαβόνας),

–   έχοντας υπόψη την από 30ής Σεπτεμβρίου 2009 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «H Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων» (COM(2009)0495),

–   έχοντας υπόψη τα από 8ης Δεκεμβρίου 2009 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής (EuroLat), και ειδικότερα το από 20ής Δεκεμβρίου 2007 ψήφισμα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής εν όψει της Ε´ Διάσκεψης Κορυφής της Λίμα, με ειδική μνεία στη δημοκρατική διακυβέρνηση, το από 8ης Απριλίου 2009 ψήφισμα για τον Ευρω-Λατινοαμερικανικό Καταστατικό Χάρτη Ειρήνης και Ασφάλειας, και την από 15ης Οκτωβρίου 2009 πρόταση ψηφίσματος για την Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής εν όψει της ΣΤ´ Διάσκεψης Κορυφής της Μαδρίτης του Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία σφαιρική εταιρική σχέση και μία κοινή στρατηγική για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής(1) , της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής(2) , της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την Ε´ Διάσκεψη Κορυφής της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-ΛΑΚ) στη Λίμα(3) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τον σεισμό στην Αϊτή, το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τη Βενεζουέλα και το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης στην Κούβα,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών (γυναικοκτονίες) στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του φαινομένου(4) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0111/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη σημασία της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και τη σημασία που έχει και για τις δυο περιοχές του πλανήτη η περαιτέρω εμβάθυνση και βελτίωση της εν λόγω Εταιρικής Σχέσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων της ισπανικής Προεδρίας της ΕΕ και των μελλοντικών Προεδριών, της βελγικής και της ουγγρικής, συγκαταλέγεται η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω Διπεριφερειακή Στρατηγική Εταιρική Σχέση σημείωσε αξιόλογη πρόοδο από το 1999 που έγινε η πρώτη διάσκεψη κορυφής, και ειδικότερα πέτυχε στη Διάσκεψη Κορυφής της Βιέννης τη δημιουργία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής (Συνέλευση EuroLat) που αποτελεί τον κοινοβουλευτικό βραχίονα της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, αλλά εκτιμώντας ότι απομένει ακόμη να επιτευχθεί και άλλη πρόοδος και να λυθούν και άλλα ζητήματα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση με τη σύναψη υποπεριφερειακών και διμερών συμφωνιών σύνδεσης καθώς και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Κρατών της Νότιας Αμερικής (UNASUR) - αν και οργανισμός διαφορετικής φύσεως από τις διάφορες διαδικασίες ολοκλήρωσης της ηπείρου (CAN, MERCOSUR, SICA) - μπορεί να χρησιμεύσει ως μοχλός για τις διαδικασίες αυτές,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ενδεχόμενες ενδοαμερικανικές διενέξεις, παρούσες ή μελλοντικές, είναι θετικό οι εμπλεκόμενες κυβερνήσεις – εις εφαρμογήν της αρχής της επικουρικότητας – να εξαντλούν τις δυνατότητες προσφυγής στις λατινοαμερικανικές δικαστικές αρχές προτού προσφύγουν σε άλλες εξωτερικές,

Ζ.   επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικές δαπάνες τόσο στην Λατινική Αμερική όσο και στην Ευρώπη αυξήθηκαν σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διπεριφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση παγίωσε περαιτέρω το συντονισμό μεταξύ των δυο μερών στα διεθνή όργανα και οργανισμούς, και ότι πέρα από την κατάρτιση μιας κοινής ημερήσιας διάταξης, πρέπει να συνεχιστεί ο συντονισμός των θέσεων σχετικά με τα θέματα παγκόσμιας εμβέλειας και βάσει των συμφερόντων και ανησυχιών αμφοτέρων των πλευρών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό γεγονός της πρόσφατης κύρωσης από την ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και το τι μπορεί να σημάνει η εφαρμογή της όσον αφορά την πραγματική άσκηση των αστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για πάνω από 60 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία τα οποία ζουν στη Λατινική Αμερική,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη την κυβερνητική αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λατινική Αμερική είναι ένας χώρος όπου διαβιούν πάνω από 600 εκατομμύρια άτομα, και ο οποίος συμβάλλει στο 10% του παγκόσμιου ακαθάριστου εσωτερικού προϊόντος, ενώ διαθέτει το 40% των φυτικών ειδών του πλανήτη και ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Λατινικής Αμερικής βασίζονται σε κοινές αξίες και ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί βασικό στοιχείο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των σχέσεων με την Λατινική Αμερική παρουσιάζει αμοιβαίο ενδιαφέρον και αξιοποιήσιμα πλεονεκτήματα τόσο για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και για το σύνολο των χωρών της Λατινικής Αμερικής,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές μπορεί να συμβάλει ώστε να καταστούν οι κοινωνίες δικαιότερες και δημοκρατικότερες, στο πλαίσιο των οποίων οι άνδρες και οι γυναίκες να θεωρούνται ίσοι σε όλες τις πτυχές της ζωής,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Λατινική Αμερική και Καραϊβική αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο άτομα και το εν τρίτον των κρατών μελών του ΟΗΕ,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο βασικός δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας, ο κυριότερος επενδυτής και ο δεύτερος στη σειρά εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής -αλλά πρώτος στις χώρες του MERCOSUR και στη Χιλή- και ότι από την έναρξη της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης το 1999, έχει χρηματοδοτήσει έργα και προγράμματα συνολικού ποσού άνω των 3 δισ. ευρώ,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας θα συνεχίσει και το 2010 να είναι βραδεία και ότι αν και η Λατινική Αμερική αντιστάθηκε καλύτερα στην κρίση από άλλες προηγμένες οικονομίες και θα σημειώσει μεγέθυνση 3% το 2010 κατά μέσον όρο, η ανάκαμψη θα είναι πολύ άνιση και το επίπεδο μεγέθυνσης θα είναι ανεπαρκές για μια αξιόλογη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών ενός πληθυσμού που συνεχίζει να έχει πολύ χαμηλότερη κοινωνική προστασία από ό,τι οι ευρωπαίοι εταίροι του,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας των νέων σε σημαντικές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της ΕΕ,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, η περιοχή θα πρέπει ακόμη να βελτιωθεί ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την παιδική και τη μητρική θνησιμότητα,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών εξακολουθούν να αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιέργειες φύλλων κόκας έχουν πολλαπλασιασθεί στην Νότια Αμερική και ότι υπάρχει μία σύγκρουση πολιτικο-πολιτισμική μεταξύ των συμβάσεων και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών - που την θεωρούν ως απαγορευμένη καλλιέργεια - και του επισήμου δόγματος ορισμένων κυβερνήσεων, οι οποίες διεκδικούν την καλλιέργεια αυτή ως τμήμα του εγχώριου πολιτισμού,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση φτώχειας, ανισότητας και διακρίσεων την οποία βιώνουν ορισμένοι αυτόχθονες πληθυσμοί σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, τα ύδατα και οι επικοινωνίες, όπως αυτές που έχουν ήδη σημειωθεί στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της περιοχής της Λατινικής Αμερικής και η ικανότητά της να συμβάλει στις διαδικασίες ολοκλήρωσης δεν θα τελεσφορήσουν χωρίς την κατάλληλη προσαρμογή των υποδομών,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει στη Λατινική Αμερική σε σχέση με την πολιτική της ΕΕ σε θέματα μετανάστευσης και την ανάγκη σύναψης συμφωνιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των ευρωπαίων και λατινοαμερικανών εταίρων σε αυτό το τόσο λεπτό θέμα,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ξεκίνησε το 1993 τη δράση της στη Λατινική Αμερική και διαθέτει για την τρέχουσα εντολή της (2007-2013) ένα κονδύλι 2,8 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει έργα στην περιοχή,

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και η γνώση είναι βασικά στοιχεία για την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση της πείνας και την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, όπως διαπίστωσε και η τελευταία Ιβηροαμερικανική Διάσκεψη Κορυφής,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού Ιβηροαμερικανικών Κρατών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (ΟΕΙ) και της Οικονομικής Επιτροπής για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (CEPAL), εκτίμησε σε 55 δισ. ευρώ τον προϋπολογισμό που είναι αναγκαίος για να επιτευχθούν μέσα σε δέκα έτη, από το 2011 έως το 2021, οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι του 2021 που αποσκοπούν στην εξάλειψη των σημερινών τεράστιων ανισοτήτων, στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού, στη διασφάλιση της σχολικής εκπαίδευσης 15 εκατομμυρίων παιδιών 3 έως 6 ετών που ακόμη δεν πηγαίνουν σχολείο, στη δημιουργία στέρεων και αποτελεσματικών συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και στη σημαντική βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στα πανεπιστήμια,

1.   υποδέχεται θετικά την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «H Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων» που αποσκοπεί στο να εντοπίσει, να εκτιμήσει και να υποβάλει λειτουργικές προτάσεις για την επίτευξη μιας πλήρους διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης·

2.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ώθηση που δόθηκε από την ισπανική προεδρία για την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, καθώς και τις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες με την Κολομβία και το Περού και την σταθερή θέληση και το ενδιαφέρον για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και Mercosur·

3.   επαναλαμβάνει ότι η υποστήριξη των διαφόρων διεργασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική αποτελεί βασική αρχή για τη Διπεριφερειακή Στρατηγική Εταιρική Σχέση και πιστεύει ότι η εν λόγω Διπεριφερειακή Στρατηγική Εταιρική Σχέση θα επιτρέψει να βελτιωθεί ο συντονισμός θέσεων σχετικά με καταστάσεις κρίσης και θέματα παγκόσμιας εμβέλειας επί τη βάσει αμοιβαίων αξιών, συμφερόντων και ανησυχιών·

4.   λαμβάνει γνώση των πολιτικών αλλαγών που σημειώθηκαν και στις δυο περιφέρειες και διαπιστώνει την ανάγκη προσεκτικής παρακολούθησης των εξελίξεων προκειμένου αναλόγως να αναπροσανατολισθεί και να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Λατινικής Αμερικής·

5.   τονίζει τη σημασία των βασικών αρχών και αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Διπεριφερειακή Στρατηγική Εταιρική Σχέση, όπως είναι η πλουραλιστική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών) και των θεμελιωδών ελευθεριών, η ελευθερία της έκφρασης, το κράτος δικαίου, η κυριαρχία του νόμου, ο σεβασμός των κανόνων του παιχνιδιού, η νομική βεβαιότητα και η απόρριψη κάθε μορφής δικτατορικού ή αυταρχικού καθεστώτος·

6.   καλεί όλους τους εταίρους της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση και την κοινωνική δικαιοσύνη·

Η Στρατηγική Αντίληψη του ΕΚ για τη Διπεριφερειακή Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής

7.   επανεπιβεβαιώνει ότι απώτατος σκοπός της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής είναι η δημιουργία μας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης Συνολικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης γύρω στο έτος 2015 στον πολιτικό, τον οικονομικό, τον εμπορικό, τον κοινωνικό, τον πολιτιστικό τομέα, ώστε να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ανάπτυξη και για τις δύο περιφέρειες·

Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την Ευρω-Λατινοαμερικανική Ζώνη Συνολικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης
Πολιτικό πλαίσιο της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης

8.   ζητεί να αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες που προσφέρει η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας προς όφελος της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης·

9.   ζητεί από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να μεριμνήσει για την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Λατινικής Αμερικής με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και με μια ενεργό συμμετοχή στην προσεχή Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής τον Μάιο του 2010 στη Μαδρίτη·

10.   ζητεί ειδικότερα από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και από το Συμβούλιο να χαράξουν σαφείς κατευθύνσεις ως προς τον καλύτερο τρόπο για να συνεργαστούν στενά και από κοινού στην προώθηση των αποτελεσματικών πολυμερών σχέσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση των ικανοτήτων του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και εδραίωση της ειρήνης, την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας, καθώς και στην αντιμετώπιση από κοινού, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, των απειλών κατά της ειρήνης και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων, του οργανωμένου εγκλήματος, της ατιμωρησίας και της τρομοκρατίας, όπως αποφασίστηκε στη Λίμα·

11.   ζητεί επίσης από τους ανωτέρω να θεσπίσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς θεσμικής συνεργασίας μεταξύ της Συνέλευσης EuroLat και των διαφόρων οργάνων της Ένωσης, όπως προβλέπουν τα Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής της Λίμα·

12.   επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να μεριμνήσει ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέτει, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, και ιδίως σε περιοχές κεντρικής σημασίας όπως είναι η Λατινική Αμερική, έγκυρους συνομιλητές που να επιτρέπουν τη διασφάλιση μιας πλήρους συνεργασίας με το Κοινοβούλιο·

13.   συνιστά να εγκριθεί ένας Ευρω-Λατινοαμερικανικός Καταστατικός Χάρτης Ειρήνης και Ασφάλειας που, βάσει του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και της συναφούς διεθνούς νομοθεσίας, θα περιλαμβάνει κοινές στρατηγικές και κατευθύνσεις πολιτικής δράσης και ασφάλειας για την αντιμετώπιση των κοινών απειλών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εταίροι της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης·

14.   αναγνωρίζει στην UNASUR το έργο που πραγματοποίησε και τις διπλωματικές προόδους που σημείωσε στην ήπειρο·

15.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η εσωτερική σταθερότητα πολλών λατινοαμερικανών εταίρων εξαρτάται από τη μεταρρύθμιση του κρατικών δομών τους, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη και ουσιαστική ένταξη στις διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων όλων των αυτοχθόνων πληθυσμών και λοιπών μειονοτήτων, για την αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων και τη στήριξη των πολιτιστικών τους δικαιωμάτων και των παραδόσεών τους, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά θα χρησιμεύσουν για τον περαιτέρω εμπλουτισμό των κοινωνιών και θα ενισχύσουν τη δημοκρατική διακυβέρνηση·

16.   παρατηρεί ότι μία αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη καθώς και μία αποτελεσματική πολιτική που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο μιας υπεύθυνης και διαφανούς διοίκησης, η οποία να είναι δυνατόν να ελεγχθεί, παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες, ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους στο κοινοβουλευτικό, αντιπροσωπευτικό σύστημα και συμβάλλουν ώστε να αποφεύγεται η αδιαφορία για αυτό·

17.   ζητεί τη συνέχιση και εμβάθυνση ενός εποικοδομητικού διαλόγου επί των μεταναστευτικών ζητημάτων στον ευρωλατινοαμερικανικό χώρο, τόσο με τις χώρες προορισμού όσο και με τις χώρες διέλευσης· υποστηρίζει εν προκειμένω τον διαρθρωμένο και συνολικό διπεριφερειακό διάλογο για την μετανάστευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ο οποίος άρχισε στις 30 Ιουνίου 2009, δίνοντας έτσι μία ώθηση για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Διάσκεψης Κορυφής της Λίμα· χαιρετίζει επίσης την δημιουργία, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής, μιας ομάδας εργασίας για την μετανάστευση, με σκοπό την δημιουργία ενός χώρου διαλόγου και προτάσεων επί του θέματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία καθενός από τους εταίρους για το συγκεκριμένο θέμα·

18.   συνιστά, όσον αφορά τα εν εξελίξει προγράμματα στο Περού, την Κολομβία και τη Βολιβία, να αυξηθούν οι πιστώσεις που προορίζονται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εξάλειψης των καλλιεργειών ναρκωτικών μέσω μιας εναλλακτικής ανάπτυξης, αναζητώντας τρόπους που θα επιτρέπουν την ένταξη των πληθυσμών που αφορά το θέμα αυτό·

19.   εκφράζει την λύπη του διότι, μπροστά στις ανάγκες αντιμετώπισης των τεράστιων ελλείψεων που απορρέουν από την υπανάπτυξη, τη φτώχεια, τις πανδημίες, τον υποσιτισμό, την εγκληματικότητα και τις φυσικές καταστροφές, ορισμένες χώρες έχουν επικεντρώσει τις οικονομικές τους προσπάθειες στην υπέρμετρη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών·

20.   τονίζει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στην πολιτική ημερήσια διάταξη μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, και συνιστά την διαβούλευση επί των θέσεων στα διάφορα φόρα διαλόγου για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ειδικότερα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, στηρίζοντας επίσης την προσεχή Διάσκεψη Κορυφής που θα διεξαχθεί στο Μεξικό στα τέλη του 2010· ζητεί ακόμη τη συνέχιση των διασκέψεων των Υπουργών Περιβάλλοντος αμφοτέρων των περιφερειών, μετά την πρώτη εξ αυτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2008· υπογραμμίζει επίσης ότι τα πρώτα θύματα των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι οι πιο φτωχοί και κυρίως οι αυτόχθονες πληθυσμοί· ελπίζει επίσης ότι η δράση της Επενδυτικής Διευκόλυνσης για τη Λατινική Αμερική (ΕΔΛΑ) θα μπορεί να στοχεύσει, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη προγραμμάτων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την διευκόλυνση των δημόσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το πρόγραμμα ITT-Yasuní στον Ισημερινό, κλπ.·

Οικονομικό και εμπορικό πλαίσιο της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης

21.   επαναλαμβάνει την πρότασή του περί δημιουργίας μιας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης Συνολικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης βασισμένης σε ένα συμβατό μοντέλο «ΠΟΕ - Περιφερειοποίησης» σε δύο φάσεις·

22.   υποστηρίζει θερμά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-MERCOSUR, δεδομένου ότι μία Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης όπως αυτή, η οποία έχει μέγιστη σημασία και αφορά επτακόσια εκατομμύρια άτομα, εφόσον συναφθεί σύντομα, θα είναι η πλέον φιλόδοξη διπεριφερειακή συμφωνία στον κόσμο, την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής της Μαδρίτης, την αναθεώρηση της Πολιτική Συμφωνία Συνεργασίας του 2003 με την Κοινότητα των Άνδεων και την εμβάθυνση των υφιστάμενων συμφωνιών εταιρικής σχέσης με το Μεξικό και τη Χιλή· σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την πολυμερή εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κοινότητας των Άνδεων έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά· επιδιώκει την πραγματοποίηση, με τη δέουσα ακρίβεια, της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κύρωσης των συμφωνιών αυτών, ώστε να διασφαλισθεί ότι έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

23.   υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής άρχισαν στη βάση μιας προσέγγισης κατά περιφέρεια και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν με τον ίδιο τρόπο, μεριμνώντας ώστε καμία χώρα να μη μείνει στο περιθώριο·

24.   ζητεί, για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης και με σκοπό τη σύναψη μιας Συμφωνίας Συνολικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης γύρω στο έτος 2015, να δοθεί νομική και θεσμική στήριξη και πλήρης γεωγραφική κάλυψη στις διάφορες πτυχές της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και να προβλεφθούν κοινές διατάξεις και κανόνες γενικής φύσης που να επιτρέπουν την άσκηση των διαφόρων ελευθεριών, ώστε να διαμορφωθεί μια όσο το δυνατόν ευρύτερη εταιρική σχέση μέσω της εμβάθυνσης αφενός των συμφωνιών ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της Λατινικής Αμερικής και αφετέρου της εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις διάφορες χώρες και περιφερειακές ομάδες·

Κοινωνικό πλαίσιο της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης

25.   συνιστά, με σκοπό μια συνεννοημένη δράση, το συντονισμό των θέσεων αμφοτέρων των περιφερειών ως προς τον τρόπο επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας εν όψει της προβλεπόμενης για τον Σεπτέμβριο 2010 συνόδου υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ, ειδικώς αυτών που αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας, τη δημιουργία θέσεων μόνιμης και ποιοτικής απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων, ειδικότερα των ομάδων των αυτοχθόνων, των παιδιών, των γυναικών και των ατόμων με αναπηρία·

26.   θεωρεί ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ) συνιστούν έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2015, με την επικέντρωση επενδυτικών δραστηριοτήτων στις φτωχότερες χώρες και τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς, και ζητεί από τις δύο περιοχές να εξεύρουν κοινή βάση συζήτησης πριν από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τους ΑΣΧ, η οποία θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2010·

27.   πιστεύει ότι η έναρξη ενός σοβαρού και αυστηρού διαλόγου για τα θέματα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας μπορεί να προωθήσει τη δημιουργία ενός ευρωλατινοαμερικανικού χώρου καινοτομίας και γνώσης, παίρνοντας ως παράδειγμα την συμφωνία για την καινοτομία που επετεύχθη με τη Χιλή·

28.   επαναλαμβάνει ότι η εκπαίδευση και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τη βάση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ζητεί να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες και να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες της περιοχής και ιδιαίτερα μεταξύ των κοριτσιών και των γυναικών, και την πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία είναι περιορισμένη λόγω έλλειψης επαρκών πόρων σε ορισμένους κρατικούς προϋπολογισμούς· υποστηρίζει εν προκειμένω το πρόγραμμα που ετοίμασε ο Οργανισμός Ιβηροαμερικανικών Κρατών(OEI) «Εκπαιδευτικοί Στόχοι του 2021: η εκπαίδευση που επιθυμούμε για τη γενιά των διακοσίων χρόνων της ανεξαρτησίας'·

29.   υπογραμμίζει ότι, χωρίς ουσιαστική αλλαγή του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, θα είναι αδύνατον για τη Λατινική Αμερική να έχει πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη·

30.   υποδέχεται θετικά τις πρωτοβουλίες προώθησης και ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών στον κόσμο του Δικαίου, όπως π.χ. την πρόσφατη ίδρυση ενός Κέντρου Νομικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για τη Λατινική Αμερική, ενώ χαιρετίζει τη συγκρότηση της «Ομάδας των 100» και θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη των προσπαθειών της Επιτροπής για την οικοδόμηση της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης·

31.   προτείνει στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που αντιμετωπίζουν ενδεχόμενο σύγκρουσης ή που βρίσκονται σε εν εξελίξει σύγκρουση με γειτονικές χώρες -συνοριακής ή άλλης φύσεως- να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προσφεύγοντας στα δικαστήρια που έχουν δημιουργηθεί από τις διάφορες διαδικασίες ολοκλήρωσης ή τα γενικά δικαστήρια σε επίπεδο ηπείρου και να αποφεύγουν να προσφεύγουν σε δικαστήρια εκτός ημισφαιρίου·

32.   εκφράζει τη ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών, ζητεί οι προσπάθειες αυτές να ενταθούν και συνιστά την ανάπτυξη πολιτικών συνεργασίας ΕΕ-Λατινικής Αμερικής οι οποίες να ενθαρρύνουν την βελτίωση του νομικού καθεστώτος των γυναικών, την ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων και των κοινωνικών δικαιωμάτων και ζητεί από τις κυβερνήσεις και τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς συνεργασίας να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες αυτές με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τα ενδεδειγμένα οικονομικά και τεχνικά μέσα·

33.   ζητεί, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, τα αρμόδια θεσμικά όργανα να ενισχύσουν, με τα κατάλληλα οικονομικά και τεχνικά μέσα, τις πολιτικές πρόληψης και προστασίας κατά της βίας εις βάρος γυναικών·

34.   χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις γυναικοκτονίες του Campo Algodonero στο Μεξικό, ως δικαστικό προηγούμενο για ολόκληρη την περιοχή· καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω απόφαση ως κατευθυντήρια γραμμή για το μελλοντικό τους έργο και να διασφαλίσουν ότι η ρητή καταδίκη της βίας σε βάρος των γυναικών πλαισιώνεται με κατάλληλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα προστασίας, πρόληψης και απονομής δικαιοσύνης· ζητεί επίσης αποφασιστική δέσμευση για την καταπολέμηση της βίας που σχετίζεται με το φύλο γενικότερα, καθώς και να προβλεφθούν επενδύσεις υπέρ της αναπαραγωγικής υγείας και υπέρ προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την πρόσβαση σε μεθόδους οικογενειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ΔΔΠΑ) του 1994·

35.   επικροτεί τις προσπάθειες που έκαναν αυτά τα τελευταία χρόνια σε θέματα κοινωνικής συνοχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη, η Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, και συνιστά την ανανέωση και εντατικοποίηση των προγραμμάτων Eurosοcial, URB-AL και EUrocLIMA· συνιστά επίσης την ορθή μελλοντική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών για πάνω από 60 εκατομμύρια πολίτες της Λατινικής Αμερικής οι οποίοι έχουν κάποιον τύπο αναπηρίας και υφίστανται μεγάλους κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού·

36.   επαναλαμβάνει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η ανταλλαγή εμπειρίας επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η κοινωνική συνοχή για την καταπολέμηση της φτώχειας και την μείωση των ανισοτήτων· προς τον σκοπό αυτό, υποστηρίζει το φόρουμ ΕΕ-ΛΑΚ για την κοινωνική συνοχή σε υπουργικό επίπεδο που συνήλθε στη Λίμα από τις 8 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2010 και αφορούσε το θέμα «Η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους: μέσα προώθησης της κοινωνικής συνοχής» και εκφράζει την ικανοποίησή του για την Δήλωση της Μπαΐα η οποία ενεκρίθη με το πέρας της 4ης Διεθνούς Συνάντησης των Δικτύων EUROsociAL, την 25η Ιουνίου 2009·

37.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσεχή συνάντηση ΕΕ-ΛΑΚ μεταξύ των υπουργών και των ανώτερων υπευθύνων Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα τον συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 13 και 14 Μαΐου 2010 στο Αλκαλά δε Ενάρες (Μαδρίτη) και ταυτοχρόνως εκφράζει την υποστήριξή του στις εργασίες της Ιβηροαμερικανικής Οργάνωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (OISS) που προάγουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία μέσω του συντονισμού και της ανταλλαγής αμοιβαίων εμπειριών επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και ζητεί τόσο η συνάντηση των υπουργών όσο και η OISS να υποβάλουν δημιουργικές προτάσεις για την μέγιστη δυνατή κοινωνική κάλυψη των ενδιαφερόμενων πληθυσμών·

38.   υπογραμμίζει ότι η επιθυμητή περιφερειακή ολοκλήρωση - η οποία αποτελεί επιδίωξη πολλών λατινοαμερικανικών κυβερνήσεων και με την οποία συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση - θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση των υποδομών, στην αύξηση του διαπεριφερειακού εμπορίου και στην καλύτερη γνώση, στην κάθε χώρα, των διαφόρων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων των άλλων χωρών·

39.   επαναλαμβάνει ότι μία στρατηγική συγκεκριμένων και πρακτικών δράσεων για την ολοκλήρωση (δρόμοι, σιδηρόδρομοι, αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνεργασία επί θεμάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, προώθηση του διαπεριφερειακού εμπορίου, μεταξύ άλλων) και η προβολή των διαφόρων σχετικών φορέων στην περιοχή, θα διευκόλυνε την διαδικασία της ολοκλήρωσης και να ενίσχυε το αίσθημα της κοινότητας στην περιοχή·

40.   υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να μη λιμνάσει η ανάπτυξη της περιοχής και να μην εμποδιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη, απαιτείται συντονισμένη στρατηγική στους τομείς της ενέργειας, του ύδατος και των επικοινωνιών·

41.   συνιστά στις κυβερνήσεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής -και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη για το τεράστιο αυτό έργο- αναγνωρίζοντας τη δύσκολη κοινωνική κατάσταση στο πλαίσιο ενός σχετικώς σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, να υιοθετήσουν αποφασιστικές και σταθερές πολιτικές, όπως επενδύσεις σε δημόσια έργα, ενίσχυση του εσωτερικού εμπορίου, προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διεύρυνση της πίστωσης, ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, απόδοση μέγιστης προσοχής στο θέμα της ανεργίας των νέων και τις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο για λόγους φύλου·

42.   υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι, μολονότι δεν είναι εύκολο να εξασφαλισθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για την επίτευξη των περιγραφόμενων στόχων, πρέπει να οικοδομηθεί μια δίκαιη και σύγχρονη φορολογία, η οποία να καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, καθώς και να επανεξετασθούν οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες·

43.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής στις οποίες διαβιούν αυτόχθονες πληθυσμοί να θέσουν σε εφαρμογή, μέσω της εντατικοποίησης της συνεργασίας, αποτελεσματικά προγράμματα για την καταπολέμηση της πείνας, της υπανάπτυξης, του αναλφαβητισμού και των χρόνιων ασθενειών·

44.   εκτιμά ότι ο στόχος της κοινωνικής συνοχής της εταιρικής σχέσης ΕΕ/ΛΑΚ μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον δημιουργεί υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, καθώς και ότι ο στόχος αυτός απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη της φτώχειας σύμφωνα με τους ΑΣΧ και για την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος των χωρών ΛΑΚ·

45.   τονίζει τη σημασία που έχει για τις χώρες ΛΑΚ η επισιτιστική ασφάλεια και η επαρκής ικανότητα αποθήκευσης τροφίμων για την αντιμετώπιση των επικείμενων προκλήσεων όσον αφορά τον εφοδιασμό τροφίμων·

46.   καλεί την ΕΕ να υποχρεώσει τις διεθνικές εταιρίες με έδρα στην ΕΕ να εφαρμόζουν στις χώρες ΛΑΚ τα οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες, όπως η Ατζέντα της Αξιοπρεπούς Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ως ελάχιστα πρότυπα και να μην παρακάμπτουν τα πρότυπα αυτά·

Μηχανισμοί για την επίτευξη των απώτατων στόχων της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης
Θεσμικοί μηχανισμοί

47.   συνιστά να διατηρηθούν οι διετείς διασκέψεις κορυφής αλλά τονίζει πως οι σχέσεις με τη Λατινική Αμερική δεν πρέπει να περιοριστούν σε διετή περιοδικότητα αλλά πρέπει να ενισχυθούν με μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική·

48.   προτείνει να ξεκινήσει ένας διπεριφερειακός πολιτικός διάλογος με νέες τριμερείς συναντήσεις ΕΕ-ΛΑΚ-Ασίας, ΕΕ-ΛΑΚ-Αφρικής και ΕΕ-ΛΑΚ-ΗΠΑ, πάνω σε κοινά θέματα, ζητήματα και ενδιαφέροντα, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ευρωατλαντικού χώρου με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Λατινικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

49.   επαναλαμβάνει την πρότασή του περί δημιουργίας ενός Ιδρύματος για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική-Καραϊβική, του οποίου οι βασικοί σκοποί θα πρέπει να είναι η συμβολή στην προπαρασκευή των Διασκέψεων Κορυφής, η παρακολούθηση της πορείας των αποφάσεων και των γενικών κατευθύνσεων πολιτικής δράσης που λαμβάνονται σε αυτές τις διασκέψεις κορυφής, και η λειτουργία τους ως βήματος διαλόγου και συντονισμού κατά τις μεταξύ δυο διασκέψεων περιόδους για το σύνολο των πολιτικών, οικονομικών, θεσμικών, ακαδημαϊκών παραγόντων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με την ενίσχυση των ευρωλατινοαμερικανικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της Συνέλευσης EuroLat·

50.   προτείνει η οργανωτική διάρθρωση του Ιδρύματος αυτού να είναι ανάλογη προς την διάρθρωση του Ιδρύματος Anna Lindh, με έναν Πρόεδρο και ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα υποβάλλει συστάσεις σχετικά με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Ιδρύματος στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθυντή του και τα περιφερειακά του δίκτυα, απευθύνοντας έτσι τις συστάσεις του προς όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα·

51.   τονίζει ότι ο προϋπολογισμός αυτού του Ιδρύματος πρέπει να είναι περιορισμένος μεν αλλά επαρκής για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, προερχόμενος από ένα σύστημα χρηματοδότησης από συνδρομές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν και των λατινοαμερικανικών χωρών μελών του Ιδρύματος, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και από τους ιδίους πόρους που θα έχει το ίδιο το Ίδρυμα ή που θα του προσφέρουν χορηγοί, συνδεδεμένοι με τον ευρωλατινοαμερικανικό χώρο·

52.   προτείνει να δημιουργηθούν, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του εν λόγω Ιδρύματος: ένα Παρατηρητήριο Μετανάστευσης στον ευρωλατινοαμερικανικό χώρο, επιφορτισμένο με τη διαρκή και λεπτομερή παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που συνδέονται με τις μεταναστευτικές ροές σε αυτή την περιοχή, ένα Περιφερειακό Κέντρο Πρόληψης Συγκρούσεων επιφορτισμένο με τον έγκαιρο εντοπισμό αιτίων πιθανών βίαιων και ένοπλων συγκρούσεων και με τη μελέτη του καλύτερου τρόπου πρόληψής τους και αποτροπής μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης, και ενός Διπεριφερειακού Κέντρου Πρόληψης Καταστροφών, ειδικά μετά την τραγική κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Αϊτή μετά τον καταστροφικό σεισμό της 12ης Ιανουαρίου 2010 και στη Χιλή μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που ενέσκηψαν στην περιοχή στις 27 Φεβρουαρίου 2010, με σκοπό την κατάστρωση κοινών στρατηγικών καθώς και ενός συστήματος προειδοποίησης για έκτακτες περιστάσεις, ώστε να μειωθεί η αμοιβαία έκθεση απέναντι στις φυσικές καταστροφές που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή ή από τεχνολογικά αίτια·

53.   τονίζει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι υπό διαπραγμάτευση υποπεριφερειακές συμφωνίες εταιρικής σχέσης και εκφράζει την λύπη του διότι, επί του παρόντος, ορισμένες από τις συμφωνίες αυτές εκκρεμούν για διάφορους λόγους, αλλά προειδοποιεί ότι όταν προκύπτουν αγεφύρωτες διαφωνίες πρέπει να αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις χωρίς να παραμερίζεται η συνολική στρατηγική αντίληψη, ώστε να μην απομονωθούν όσες χώρες επιθυμούν να συσφίξουν τόσο τις πολιτικές όσο και τις εμπορικές και κοινωνικές σχέσεις τους με την ΕΕ·

54.   επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ στηρίζει τις περιφερειακές διαδικασίες ολοκλήρωσης και τη διαπραγματευτική προσέγγιση «από συνασπισμό σε συνασπισμό» που επιδιώκει η ΕΕ μέσω των συμφωνιών σύνδεσης, όπως στην περίπτωση της Κεντρικής Αμερικής· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι χώρες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους με την ΕΕ δεν θα πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική θέση από εσωτερικά προβλήματα που αφορούν τις διεργασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης, όπως συμβαίνει με την Κοινότητα των Άνδεων, ούτε και από αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των κυριαρχικών δικαιωμάτων των συμβαλλόντων μερών τους, όσο θεμιτές και αν είναι αυτές·

Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί

55.   στηρίζει τον Μηχανισμό Επενδύσεων στη Λατινική Αμερική που προτείνει η Επιτροπή ως απτή έκφραση του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παγίωση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και για τη διασυνδεσιμότητα στη Λατινική Αμερική·και ελπίζει ότι θα συμβάλει στην διαφοροποίηση των χωρών και των τομέων που επωφελούνται από τις ευρωπαϊκές επενδύσεις· λαμβάνει γνώση του ποσού των 100 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προβλεφθεί μέχρι το 2013 από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, μη παραβλαπτομένων των άλλων πιθανών συμπληρωματικών συνεισφορών και επιδοτήσεων εκ μέρους των κρατών μελών·

56.   υποδέχεται θετικά την υπογραφή, τον Νοέμβριο του 2009, ενός μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης και στηρίζει τις προσπάθειες χρηματοδότησης έργων στη Λατινική Αμερική από την ΕΤΕπ, όμως επισημαίνει ταυτόχρονα ότι, για να μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, η ΕΤΕπ χρειάζεται περισσότερα χρήματα και συνεισφορές από την ίδια την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη της·

57.   τονίζει τη σημασία των διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, αλλά επισημαίνει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την καθαρά επιδοματική αντίληψη για την αναπτυξιακή συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, συγκεντρώνοντας τους χρηματοδοτικούς πόρους του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας υπέρ των φτωχότερων χωρών και υπέρ των πιο ευάλωτων ομάδων, και να σχεδιάσουμε νέες μορφές συνεργασίας με τις αναδυόμενες και μέσου εισοδήματος χώρες της Λατινικής Αμερικής, μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για τις Εκβιομηχανισμένες Χώρες (ΙΡΙ+)· ζητεί, προς το σκοπό αυτό, να ενσωματωθούν στην πολιτική συνεργασίας της ΕΕ με την περιοχή αυτή τα κριτήρια και οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 32 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την προώθηση και ενθάρρυνση ενεργών πολιτικών που διασφαλίζουν την πραγματική κοινωνική ενσωμάτωση των συγκεκριμένων ατόμων·

58.   υπογραμμίζει τη σημασία και τη χρησιμότητα να σημειωθεί κάποια πρόοδος προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης επί θεμάτων ρύθμισης και εποπτείας των διαφόρων λατινοαμερικανικών χρηματοπιστωτικών συστημάτων, με σκοπό τη γεφύρωση και τη σύγκλιση, στο μέτρο του δυνατού, με το ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο είχε συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη προωθημένων προτύπων εποπτείας των διαμεθοριακών μονάδων·

o
o   o

59.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών και όλων των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο της Κεντρικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο των Άνδεων και στο Κοινοβούλιο του MERCOSUR.

(1) ΕΕ C 140 Ε, 16.3.2002, σ. 569.
(2) ΕΕ C 296 Ε, 6.12.2006, σ. 123.
(3) ΕΕ C 259 Ε, 29.10.2009, σ. 64.
(4) ΕΕ C 227 E, 4.9.2008, σ. 140.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου