Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 111kWORD 64k
Torsdag den 9. september 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Romaernes situation i Europa
P7_TA(2010)0312B7-0493, 0500, 0503 og 0504/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 9. september 2010 om situationen for romaerne og retten til fri bevægelighed i EU

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU's charter om grundlæggende rettigheder, især artikel 1, 8, 20, 21, 19, 24, 25, 35 og 45,

–  der henviser til den internationale menneskeretslovgivning, navnlig den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder samt FN-konventionen om barnets rettigheder,

–  der henviser til de europæiske konventioner til beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dertil hørende retspraksis, den europæiske socialpagt og de dermed forbundne henstillinger fra Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheder samt Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal,

–  der henviser til EU-traktatens artikel 2 og 3, som fastlægger de grundlæggende rettigheder og principper i Den Europæiske Union, herunder principperne om ikke-forskelsbehandling og fri bevægelighed,

–  der henviser til artikel 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 151, 153 og 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union(1) , af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU(2) , af 15. november 2007 om anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(3) , af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer(4) , af 10. juli 2008 om oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer(5) , af 11. marts 2009 om romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU(6) og af 25. marts 2010 om det andet EU-topmøde om romaer(7) ,

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(8) , Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(9) , Rådets rammeafgørelse 2008/913/JHA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(10) , Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(11) og direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(12) ,

–  der henviser til de rapporter om romaer, racisme og fremmedhad i EU's medlemsstater i 2009, som Agenturet for Grundlæggende Rettigheder har offentliggjort(13) , og til rapporterne fra Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Thomas Hammarberg,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2007 og juni 2008, Rådets (almindelige anliggender) konklusioner fra december 2008 og Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) konklusioner om romaernes integration, vedtaget i Luxembourg den 8. juni 2009,

–  der henviser til, at en række EU-medlemsstater, kandidatlande og andre lande, hvor EU-institutionerne er repræsenteret i betydeligt omfang, i 2005 bekendtgjorde tiåret for integration af romaer og oprettede en uddannelsesfond for romaer,

–  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2006 om kvinder og indvandring: indvandrerkvindernes rolle og placering i EU(14) ,

–  der henviser til konklusionerne fra det første EU-topmøde om romaer (Bruxelles, den 16. september 2008) og det andet EU-topmøde om romaer (Córdoba, den 8. april 2010),

–  der henviser til den kommende betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om EU's strategi for integration af romaerne, der forventes forelagt i slutningen af 2010,

–  der henviser til henstillingerne vedtaget af FN's Racediskriminationskomité på dens 77. møde (den 2.-27. august 2010),

–  der henviser til den fjerde rapport om Frankrig fra Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), der blev offentliggjort den 15. juni 2010,

–  der henviser til de ti fælles grundprincipper for romaernes integration,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på principperne i EU's charter og EU-traktaterne, herunder principperne om ikke-forskelsbehandling, de specifikke rettigheder, der karakteriserer EU-borgerskabet, og retten til beskyttelse af personoplysninger,

B.  der henviser til, at disse principper gennemføres ved hjælp af ovennævnte direktiver 2000/43/EF, 2000/78/EF, 2004/38/EF og 95/46/EF,

C.  der henviser til, at de 10-12 millioner europæiske romaer fortsat udsættes for alvorlig systematisk diskrimination i forbindelse med undervisning (især segregation), boliger (især tvangsudsættelser og uværdige levevilkår, ofte i ghettoer), beskæftigelse (særlig lav beskæftigelsesfrekvens) og lige adgang til sundhedssystemer og andre offentlige tjenester, og der henviser til, at de har en utrolig lav grad af politisk deltagelse,

D.  der henviser til, at størstedelen af de europæiske romaer blev unionsborgere efter udvidelserne i 2004 og 2007 og således blev omfattet af unionsborgernes og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,

E.  der henviser til, at mange romaer og romagrupper, som har besluttet at slå sig ned i en anden medlemsstat end den, hvori de er statsborgere, befinder sig i en særlig udsat position,

F.  der henviser til, at der har fundet hjem- og tilbagesendelser af romaer sted i flere medlemsstater, og for nylig i Frankrig, hvor regeringen enten har udsendt eller »frivilligt« tilbagesendt i hundredvis af EU-borgere af romaafstamning mellem marts og august 2010,

G.  der henviser til, at de franske myndigheder har indbudt indenrigsministrene fra Italien, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Spanien, Grækenland, Canada og USA, og senere indenrigsministeren fra Belgien og repræsentanter fra Kommissionen, til et møde i Paris i september for at drøfte »indvandring« og spørgsmål om fri bevægelighed, der hører under EU's kompetence, medens andre medlemsstater ikke blev indbudt til dette møde, og der henviser til, at den italienske indenrigsminister har bebudet, at han agter at presse på for at få strengere EU-regler om indvandring og om fri bevægelighed, navnlig for romaer,

H.  der henviser til, at denne adfærd har været ledsaget af en stigmatisering af romaerne og en generel sigøjnerfjendtlighed i den politiske debat,

I.  der henviser til, at forvaltningsdomstolen i Lille har stadfæstet en tidligere retsafgørelse af 27. august 2010 ved at omstøde de udsendelsesafgørelser, der var truffet vedrørende syv romaer, under henvisning til, at myndighederne ikke havde bevist, at de udgjorde »en trussel mod den offentlige orden«,

J.  der henviser til, at det gentagne gange har opfordret Kommissionen til at udvikle en EU-strategi for romaerne og fremme principperne om lige muligheder og social integration i hele Europa,

K.  der henviser til, at EU råder over en række instrumenter, der kan anvendes til at bekæmpe udelukkelsen af romer, som f.eks. den nye mulighed, der findes i strukturfondene, nemlig at afsætte op til 2 % af den samlede bevilling fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til boligudgifter til fordel for marginaliserede lokalsamfund, og som vil blive taget i anvendelse i løbet af 2010, eller de eksisterende muligheder under Den Europæiske Socialfond,

L.  der henviser til, at der kun er gjort ujævne og langsomme fremskridt med hensyn til bekæmpelse af forskelsbehandlingen af romaer ved at garantere deres ret til uddannelse, beskæftigelse, sundhed, bolig og fri bevægelighed i medlemsstaterne, og der henviser til, at Roma-repræsentationen i statslige strukturer og den offentlige forvaltning i medlemsstaterne bør øges,

1.  minder om, at Den Europæiske Union først og fremmest er et fællesskab baseret på værdier og principper, der har til formål at opretholde og fremme et åbent og rummeligt samfund og EU-borgerskab, især ved at forbyde alle former for forskelsbehandling;

2.  understreger alle EU-borgeres og deres familiers ret til fri bevægelighed og ophold i hele EU, en ret, der er et grundlæggende aspekt ved EU-borgerskabet, som defineret i traktaterne og gennemført ved direktiv 2004/38/EF, som alle medlemsstater skal anvende og overholde;

3.  er dybt bekymret over de foranstaltninger, som de franske myndigheder og andre medlemsstaters myndigheder har truffet, og som er rettet mod romaer og omrejsende og giver mulighed for at udsende dem; opfordrer indtrængende disse myndigheder til omgående at indstille enhver udsendelse af romaer og opfordrer samtidig Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at fremsætte samme anmodning;

4.  understreger, at masseudsendelser er forbudt ifølge charteret om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, og at sådanne foranstaltninger krænker EU-traktaterne og EU–retten, idet de er udtryk for forskelsbehandling på grund af race og etnisk tilhørsforhold og udgør en overtrædelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiers frie bevægelighed i EU;

5.  er dybt bekymret især over den opflammende og åbent diskriminerende retorik, der har været kendetegnede for den politiske debat under hjemsendelserne af romaer, og som skaber grobund for racistiske udtalelser og aktioner fra ekstreme højreorienterede gruppers side; minder derfor de politiske beslutningstagere om deres ansvar og tager afstand fra enhver form for udsagn, der kæder minoriteter og indvandring sammen med kriminalitet og skaber diskriminerende stereotyper;

6.  minder i den forbindelse om, at direktiv 2004/38/EF kun som en undtagelse giver mulighed for begrænsninger af den frie bevægelighed og for udsendelse af EU-borgere og indeholder specifikke og klare grænser for sådanne foranstaltninger; erindrer navnlig om, at udsendelsesafgørelser skal vurderes og besluttes på et individuelt grundlag, idet der tages hensyn til personlige omstændigheder, og der sikres proceduremæssige garantier og administrativ prøvelse (artikel 28, 30, 31);

7.  understreger også, at i henhold til direktiv 2004/38/EF, kan manglende økonomiske midler under ingen omstændigheder begrunde automatisk udsendelse af EU-borgere (betragtning 16, artikel 14), og at begrænsninger i udøvelsen af retten til fri bevægelighed og ophold af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed kun kan indføres med begrundelse i personlig adfærd og ikke i generelle betragtninger om forebyggelse eller etnisk eller national oprindelse;

8.  understreger desuden, at det er ulovligt at tage fingeraftryk af udsendte romaer og i modstrid med EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 21, stk. 1 og 2), EU-traktaterne og EU-retten, navnlig direktiv 2004/38/EF og 2000/43/EF og udgør forskelsbehandling på grund af etnisk eller national oprindelse;

9.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til nøje at overholde deres forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen og undgå inkonsekvens i gennemførelsen af kravene i direktivet om fri bevægelighed; gentager sine tidligere opfordringer til medlemsstaterne om at gennemgå og ophæve lovgivning og politikker, der indebærer direkte eller indirekte forskelsbehandling af romaer på grundlag af race og etnisk oprindelse, og til Rådet og Kommissionen om at overvåge medlemsstaternes gennemførelse af traktaterne og direktiverne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og om fri bevægelighed, navnlig i relation til romaerne, og til i modsat fald at træffe de nødvendige foranstaltninger, navnlig ved at indlede overtrædelsesprocedurer;

10.  finder, at romaernes situation i Europa på ingen måde kan påvirke Rumæniens og Bulgariens kommende tiltrædelse af Schengenområdet eller deres borgeres rettigheder;

11.  beklager dybt Europa-Kommissionens sene og begrænsede reaktion i sin egenskab af traktaternes vogter, med hensyn til nødvendigheden af at kontrollere, at medlemsstaternes foranstaltninger opfylder EU's primære ret og EU-lovgivningen, især ovennævnte direktiver om ikke-forskelsbehandling, fri bevægelighed og retten til beskyttelse af personoplysninger; gentager sin bekymring over konsekvenserne af den nuværende fordeling af ansvarsområder vedrørende romapolitikker blandt medlemmerne af Kommissionen, og opfordrer til en stærk horisontal koordinering for at garantere en rettidig og effektiv reaktion i fremtiden;

12.  opfordrer Kommissionen til at stå fast på værdier og principper i EU's charter om grundlæggende rettigheder og traktaterne og til at reagere omgående med en fuld analyse af situationen i Frankrig og i alle medlemsstater, for så vidt angår romapolitikkers overensstemmelse med EU-lovgivningen, herunder på grundlag af de oplysninger, der gives af ngo'er og repræsentanter for romaerne;

13.  udtrykker dyb bekymring over, at Kommissionen på trods af sagens hastende karakter hidtil ikke har reageret på dets anmodninger fra januar 2008 og marts 2010 om at udforme en europæisk strategi for romaer i samarbejde med medlemsstaterne; opfordrer igen Kommissionen til at udarbejde en omfattende europæisk strategi for integration af romaerne;

14.  mener, at EU og alle medlemsstaterne deler et ansvar for at fremme integrationen af romaer, og at dette kræver en samlet tilgang på EU-plan i form af en EU-strategi for romaer, der bygger på de tilsagn, der blev givet på det andet topmøde om romaer i Córdoba:

   mainstreaming af roma-spørgsmålet i EU's og de nationale politikker om grundlæggende rettigheder samt beskyttelse mod racisme, fattigdom og social udstødelse
   forbedret udformning af køreplanen for den integrerede platform for integration af romaer og prioritering af centrale målsætninger og resultater
   sikring af, at midlerne fra EU's eksisterende finansielle instrumenter når ud til romaerne, og hjælp til at forbedre deres sociale integration gennem kontrol med anvendelsen af ressourcer; indførelse af en ny konditionalitet for at sikre, at midlerne bliver anvendt mere målrettet til at tackle romaernes situation;

15.  beklager dybt den mangel på politisk vilje, som medlemsstaterne udviste under det andet EU-topmøde om romaer, som kun tre ministre deltog i, og opfordrer medlemsstaterne til at give deres støtte til konkrete foranstaltninger, der kan virkeliggøre de tilsagn, der blev givet i formandskabstrioens fælleserklæring fra EU-topmødet om romaer;

16.  anser det for nødvendigt at udarbejde et omfattende udviklingsprogram, der samtidig tager sigte på alle beslægtede politikområder og muliggør øjeblikkelig indgriben i ghettoområder, der kæmper med alvorlige strukturelle problemer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at bestemmelser om lige muligheder overholdes strengt, når de operationelle programmer gennemføres, således at projekter ikke direkte eller indirekte styrker segregation og udstødelse af romaer; understreger, at det den 10. februar 2010 vedtog en betænkning om støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper, som giver mulighed for boligtiltag på sårbare gruppers vegne inden for rammerne af EFRU, og opfordrer til hurtig gennemførelse af den reviderede forordning, således at medlemsstaterne kan gøre aktivt brug af denne mulighed;

17.  opfordrer til en effektiv iværksættelse af politikker for roma-kvinder, der er udsat for dobbelt diskrimination som både roma og kvinde; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med ngo'er at gennemføre oplysningskampagner rettet mod roma-kvinder og offentligheden som helhed og til at sikre fuld gennemførelse af de relevante bestemmelser med henblik på at bekæmpe diskriminerende kulturelle sædvaner og patriarkalske rollemodeller, undgå polarisering og tackle udbredte kønsstereotyper og social stigmatisering, der understøtter vold mod kvinder, og til at sikre, at vold ikke på nogen måde kan begrundes med sædvane, traditioner eller religiøse hensyn;

18.  udtrykker bekymring i forhold til tvangshjemsendelse af romaer til lande på det vestlige Balkan, hvor de kan komme til at stå over for hjemløshed og diskrimination; opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at sikre, at romaernes grundlæggende rettigheder respekteres, f.eks. ved at tilvejebringe passende bistand og kontrol;

19.  opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage en fælles holdning om finansiering via strukturfondene og førtiltrædelsesfondene, der afspejler den europæiske politiske vilje til at fremme integrationen af romaer, og sikre, at der tages hensyn til de fælles grundprincipper for romaernes integration i forbindelse med eventuelle revisioner af de relevante operationelle programmer, også med henblik på den næste programmeringsperiode; opfordrer Kommissionen til at undersøge og evaluere den hidtidige sociale effekt af investeringerne via førtiltrædelses- og strukturfondene, der er målrettet mod sårbare grupper, for at drage konklusioner og opstille nye strategier og regler, hvis det anses for nødvendigt på dette område;

20.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at anvende passende finansiering til projekter vedrørende integration af romaer, til kontrol med bevillingen af disse midler til medlemsstaterne, anvendelsen af midlerne og behørig gennemførelse af projekter og til evaluering af projekternes effektivitet, og opfordrer Kommissionen og Rådet til at udarbejde en rapport om dette emne samt passende forslag i forbindelse hermed;

21.  tilskynder EU-institutionerne til at involvere romasamfund, fra græsrodsniveau op til internationale ngo'er, i processen med udvikling af en samlet EU-politik om romaer og i alle aspekter af planlægning, gennemførelse og tilsyn samt til at trække på erfaringerne fra tiåret for integration af romaer 2005-2015, OSCE-handlingsplanen og Europarådets, FN's og Parlamentets egne henstillinger;

22.  opfordrer sit kompetente udvalg til efter høring af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, som skal udarbejde en rapport, samt høring af ngo'er og organer, der beskæftiger sig med menneskerettigheds- og romaspørgsmål, at følge sagen op og udarbejde en betænkning om situationen for romaer i Europa med udgangspunkt i Parlamentets tidligere beslutninger og betænkninger; mener, at der bør etableres en mekanisme for peerevaluering på EU-niveau sammen med Europa-Parlamentet og nationale parlamenter til at overvåge og sikre, at medlemsstaterne opfylder bestemmelserne;

23.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til nøje at overholde deres forpligtelser i medfør af den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination ved omgående at godkende de henstillinger, som FN's Racediskriminationskomité vedtog på sit 77. møde;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Europarådet og OSCE.

(1) EUT C 45 E af 23.2.2006, p. 129.
(2) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 283.
(3) EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 428.
(4) EUT C 68 E af 21.3.2009, s. 31.
(5) EUT C 294 E af 3.12.2009, s. 54.
(6) EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 60.
(7) Vedtagne tekster P7_TA(2010)0085.
(8) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(9) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
(10) EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.
(11) EFT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(12) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(13) Rapport om racisme og fremmedhad i EU's medlemsstater i 2009; European Union Minorities and Discrimination Survey, Data in Focus Report: The Roma in 2009; The Situation of Roma EU Citizens Moving to and Settling in Other EU Member States; og Housing Conditions of Roma and Travellers in the European Union: Comparative Report.
(14) EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 118.

Seneste opdatering: 11. august 2011Juridisk meddelelse