Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2275(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0207/2011

Předložené texty :

A7-0207/2011

Rozpravy :

PV 12/09/2011 - 27
CRE 12/09/2011 - 27

Hlasování :

PV 13/09/2011 - 5.26
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0367

Přijaté texty
PDF 145kWORD 94k
Úterý 13. září 2011 - Štrasburk Konečné znění
Podnikání žen v malých a středních podnicích
P7_TA(2011)0367A7-0207/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2011 o podnikání žen v malých a středních podnicích (2010/2275(INI))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)(1) ,

–  odkazuje na zprávu Komise ze dne 3. října 2008 o provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku (KOM(2008)0638),

–  s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Podpora žen – inovátorek a podnikání žen“ ze dne 25. července 2008,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 s názvem „Zelenou malým a středním podnikům.“ „Small Business Act“ pro Evropu (KOM(2008)0394),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS(2) ,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států(3) ,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení(4) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o iniciativě Small Business Act(5) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2006 k tématu „Čas zařadit vyšší rychlost – Nové partnerství pro růst a zaměstnanost“(6) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2002 o zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě: Iniciativa růstu a zaměstnanosti – opatření finanční pomoci inovačním malým a středním podnikům (MSP) vytvářejícím pracovní příležitosti(7) ,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0207/2011),

A.  vzhledem k tomu, že rozdělení rodinných a domácích povinností mezi ženy a muže, jehož lze dosáhnout zejména prostřednictvím častějšího využívání rodičovské a otcovské dovolené, je nezbytnou podmínkou pro rozvíjení a uplatňování rovnosti žen a mužů, a proto je nutné pro zajištění rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem, která může ženám umožnit začít s vlastním podnikáním, a stát se tak nezávislými jak po finanční, tak i po pracovní stránce,

B.  vzhledem k tomu, že samostatná výdělečná činnost většinou umožňuje oproti zaměstnání větší flexibilitu, pokud jde o pracovní dobu, počet odpracovaných hodin a místo vykonávání práce, a poskytuje možnosti osobám, které se snaží skloubit pracovní úkoly a péči o rodinu nebo jiné činnosti, a také osobám, které potřebují přizpůsobené pracoviště,

C.  vzhledem k tomu, že kategorii mikropodniků a malých a středních podniků tvoří podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž obrat nepřesahuje 50 milionů EUR a roční celková účetní rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR,

D.  vzhledem k tomu, že 99 % začínajících podniků v Evropě jsou mikropodniky a malé podniky, z nichž jednu třetinu zakládají nezaměstnaní lidé, a vzhledem k tomu, že mikropodniky zaměstnávající méně než 10 lidí tvoří 91 % evropských podniků,

E.  vzhledem k tomu, že „Akční plán o politice na podporu podnikatelského smýšlení“ (KOM(2004)0070) přitahuje pozornost k potřebě lepších schémat sociálního zabezpečení a vzhledem k tomu, že Komise plánuje předložení sdělení o iniciativě Small Business Act na počátek roku 2011 a vzhledem k tomu, že by mělo být zdůrazněno zlepšení ustanovení o sociálním zabezpečení pro podnikatelky,

F.  vzhledem k tomu, že se ženy mohou potýkat s překážkami při přístupu k informační podpoře a finančním a technologickým nástrojům a službám, což by mohlo omezit jejich schopnost rozvíjet podnikání a ucházet se o vládní a obecní zakázky,

G.  vzhledem k tomu, že v terminologii Evropské komise je falešná samostatně výdělečná činnost typem předstírané samostatně výdělečné činnosti, která nastane v případě, že se použije nesprávná klasifikace pro postavení zaměstnance, aby se obešla sociální ochrana a aby tito pracovníci byli vyloučeni ze základních práv za účelem snížení nákladů na práci, zatímco takoví pracovníci zůstávají ekonomicky závislí,

H.  vzhledem k tomu, podnikatelé (vlastníci podniků) jsou lidé, kteří usilují o generování hodnoty vytvářením nebo rozšiřováním ekonomické činnosti, hledáním a využíváním nových produktů, procesů nebo trhů(8) ,

I.  vzhledem k tomu, že podnikatelku lze definovat jako ženu, která založila podnik, jehož je většinovým vlastníkem, a která se aktivně podílí na rozhodování, přijímání rizika a každodenním řízení podniku,

J.  vzhledem k tomu, že mnoho podniků, zejména těch, v jejichž vedení jsou ženy, bylo založeno na územích, která jsou součástí Cíle 1, a dnes se již tedy nacházejí téměř mimo znevýhodněnou oblast, což je ve prospěch nově přijatých zemí,

K.  vzhledem k tomu, že v mnoha regionech, které přijdou o výhody, jsou stále nedostatečně rozvinuté venkovské oblasti a že nově přijaté regiony zřídka mají kulturní, sociální a organizační nástroje pro lepší využívání financování z evropských fondů,

L.  vzhledem k tomu, že v počtu podnikatelek jsou mezi členskými státy rozdíly; vzhledem k tomu, že méně žen než mužů považuje podnikání za schůdnou možnost kariéry a vzhledem k tomu, že i přes zlepšení, k němuž došlo v posledním desetiletí v počtu žen provozujících malé nebo střední podniky, podniká v Evropské unii pouze každá desátá žena oproti každému čtvrtému muži; vzhledem k tomu, že ženy tvoří přibližně 60 % všech absolventů vysokých škol, ale na trhu práce nejsou dostatečně zastoupené, pokud jde o práci na plný úvazek; vzhledem k tomu, že je zásadně důležité podporovat ženy a umožňovat jim, aby se pustily do podnikání a snížil se tak stávající nepoměr mezi ženami a muži,

M.   vzhledem k tomu, že poté, co byl v USA přijat zákon na podporu podnikatelek „Women's Business Ownership Act“ (1988), zvýšil se počet majitelek firem mezi všemi podniky z 26 % v roce 1992 na 57 % v roce 2002; vzhledem k tomu, že úspěch tohoto zákona může Evropské unii pomoci při určení osvědčených postupů,

N.  vzhledem k tomu, že ty podnikatelky, které jsou ze společenských důvodů méně obeznámeny s dostupnými možnostmi financování a mají méně zkušeností s finančním řízením, potřebují podporu nejen na začátku existence, ale i během celého obchodního cyklu podniku, protože podpora nutná pro plánování podnikání v počáteční fázi a ve fázi růstu je odlišná,

O.  vzhledem k tomu, že podnikání žen a malé a střední podniky vlastněné ženami jsou klíčovým zdrojem zvyšování stupně zaměstnanosti žen a tím i vyššího využívání úrovně vzdělání a zajištění toho, aby ženy nebyly zaměstnávány za nejistých pracovních podmínek, a kultura podnikání mezi ženami zajišťuje obchodní dynamiku a inovace, jejichž potenciál není v Evropské unii plně využíván, a že zvýšení počtu podnikatelek, které má pozitivní dopad a okamžitě přispívá hospodářství obecně; vzhledem k tomu, že jsou zjevně opomíjena opatření na podporu podnikatelek v nestabilním hospodářském klimatu,

P.  vzhledem k tomu, že v mnoha případech muži a ženy nemají stejné příležitosti vést a rozvíjet podniky, a vzhledem k tomu, že podpora podnikání žen představuje určité dlouhodobé úsilí, které vyžaduje čas, aby se změnily struktury a postoje ve společnosti; vzhledem k tomu, že ženy byly vždy podnikavé, ale pravidla a tradiční rozdělení často ženám podnikání neumožňovala;

Q.  vzhledem k tomu, že Evropská investiční banka (EIB) podstatně zvýšila úvěrovou aktivitu směřovanou na malé a střední podniky z 8,1 miliard EUR v roce 2008 na přibližně 11,5 miliard EUR v roce 2009, vzhledem k tomu, že nástroje pro malé a střední podniky poskytované rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace jsou průběžně zaváděny (1,13 miliard EUR bylo vyčleněno na období 2007-2013), a vzhledem k tomu, že Komise přijala prozatímní rámec státní podpory na léta 2009–2010 poskytující členským státům větší možnosti řešit důsledky omezování úvěrů,

R.  vzhledem k tomu, že programy na podporu investic zvyšují schopnost MSP nebo podnikatelů pochopit problémy bank či jiných investorů, kteří mohou poskytnout externí financování,

S.  vzhledem k tomu, že podnikatelky jsou heterogenní skupinou, která je různorodá z hlediska věku, zázemí a vzdělání, od čerstvých absolventek škol po ženy s velkými zkušenostmi v zaměstnání, které chtějí objevit nové způsoby využití svých manažerských schopností, podnikavého ducha, komunikativnosti, citu pro kompromis a pro dobré hodnocení rizik, a vzhledem k tomu, že podnikatelky působí v celé řadě odvětví a podniků; vzhledem k tomu, že muži a ženy nemají stejné možnosti pro vedení a rozvoj podniků kvůli genderovým stereotypům a strukturálním překážkám a ženy jsou často nespravedlivě vnímány jako nedostatečně nadané po stránce podnikatelských schopností jako je sebedůvěra, manažerské dovednosti, asertivita a schopnost přijmout riziko,

T.  vzhledem k tomu, že poradenské vedení a podpora ze strany aktivních podnikatelek i podnikatelů mohou pomoci nově vzniklým podnikům založeným podnikatelkami překonat celou řadu obav souvisejících se zahájením podnikání,

U.  vzhledem k tomu, že je důležité podporovat praktická doporučení, která vycházejí z reálného podnikání a ekonomického života v konkurenčním tržním prostředí,

V.  vzhledem k tomu, že na úrovni EU nebyl proveden dostatečný výzkum v oblasti podnikání žen, ze kterého bychom mohli zjistit, jak se vyvíjí a provádí politiky v této oblasti uplatňované v rámci celé EU,

W.  vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech nemají samostatně výdělečně činné osoby řádná práva v oblasti sociálního zabezpečení, jako je mateřská a otcovská dovolená, ochrana pro případ nezaměstnanosti, nemoci, postižení, důchodové zabezpečení a zařízení péče o děti, přestože taková zařízení jsou nezbytná, aby podnikatelky mohly snoubit pracovní nasazení s rodinným životem a napomohly Evropské unii v řešení demografického problému; vzhledem k tomu, že se po členských státech v hlavních zásadách politiky zaměstnanosti požaduje, aby podporovaly samostatně výdělečnou činnost a zajistily pro osoby samostatně výdělečně činné náležité sociální zabezpečení,

X.  vzhledem k tomu, že existuje skupina žen, které jsou aktivní především v oblasti domácích prací nebo soukromé péče a nejsou oficiálně zaměstnány, ale nejsou ani oficiálně samostatně výdělečně činnými osobami, takže se na ně nevztahuje žádná forma sociální ochrany,

Přístup k podpoře financování a vzdělávání

1.  vybízí Komisi, členské státy a regionální a místní orgány, aby lépe využívaly možností financování, které jsou podnikatelkám k dispozici ve formě zvláštních dotací, vstupního kapitálu, dávek sociálního zabezpečení a úrokových slev a které jim umožní spravedlivý a rovný přístup k financování, jako je evropský nástroj mikrofinancování Progress, jenž poskytuje mikroúvěry do výše 25 000 EUR mikropodnikům a osobám, které chtějí založit malý podnik, avšak nemohou využít tradiční bankovní služby, tedy například nezaměstnaným osobám;

2.  vyzývá členské státy, aby vytvořily celostátní kampaně, včetně dílen a seminářů, a podporovaly tak a informovaly ženy o využívání evropského nástroje mikrofinancování Progress a všech možnostech financování, které tento nástroj nabízí;

3.  poukazuje na to, že rovnost mezi ženami a muži je základní zásadou EU, kterou uznává Smlouva o Evropské unii i Listina základních práv Evropské unie, přičemž navzdory významnému pokroku, kterého bylo dosaženo, zůstává v oblasti podnikání a rozhodování mezi ženami a muži mnoho nerovností;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že finanční a hospodářská krize prohloubila problémy mnoha potenciálních podnikatelek, zejména v prvních třech letech podnikání; zdůrazňuje, že pokud muži i ženy budou rozvíjet ziskové malé a střední podniky, může to členským státům pomoci k dosažení vyššího udržitelného hospodářského růstu;

5.  vítá samostatný oddíl o pomoci podnikatelkám ve výše zmíněném nařízení Komise (ES) č. 800/2008; vyzývá Komisi, aby zajistila, že tato pomoc bude i nadále poskytována i v dalším rámci podpory Společenství a podpoří tak podnikatelky po skončení platnosti nařízení;

6.  žádá členské státy, aby zajistily, že i malé a střední podniky, které řídí (založily) ženy, získají daňové výhody určené pro malé a střední podniky;

7.  naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby řádně provedly nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení a aby ženám, které se dostanou do platební neschopnosti nebo přeruší profesní dráhu, zajistily přístup k finanční pomoci a podpoře pro obnovu podnikání, aby pak tyto podnikatelky mohly pokračovat v projektech, které začaly, nebo změnit směr;

8.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly výměnu osvědčených postupů mezi regiony, které vystupují z Cíle 1, a regiony nových zemí, aby tak zajistily zapojení podnikatelek, zejména v oblasti malých zemědělských podniků, a to v zájmu přenosu získaných zkušeností, a tím i zamezení náhlému pozastavení finanční podpory, a s cílem vyškolit a vytvořit novou třídu žen ve vedení podniků v nově přijatých zemích;

9.  vyzývá Komisi, členské státy a organizaci Business Europe, aby podpořily podnikání žen, finanční podporu a strukturu odborného poradenství a aby spolu s obchodními školami a organizacemi a vnitrostátními organizacemi pro ženy vytvořily programy na podporu investic, které umožní ženám založení realizovatelné plány podnikání a nalezení a určení potenciálních investorů;

10.  vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly překážky podnikání žen a zejména provedly komplexní analýzu přístupu žen k finančním prostředkům;

11.  vyzývá členské státy, aby podporovaly banky a finanční instituce ve zvážení služeb na podporu podnikání, které budou vstřícné k ženám;

12.  vyzývá Komisi, členské státy a organizaci Business Europe, aby zvážily možnost vytvoření programů poradenského a podpůrného vedení zejména s využitím programů na podporu aktivního stárnutí, které by využívaly rad a zkušeností podnikatelů a podnikatelek v důchodu;

13.  apeluje na členské státy, aby zvláštní pozornost věnovaly situaci žen ve věku nad 50 let a pomáhaly jim při zakládání podniků;

14.  trvá na tom, aby členské státy provedly politiky, které ženám umožní přiměřenou rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a vytvoří vhodná zařízení péče o děti, neboť jejich cenová nedosažitelnost, nedostupnost nebo kvalita vytváří překážku pro ženy, které chtějí začít podnikat;

15.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily přístup podnikatelek k hodnocením potenciálu růstu, která vypracují zkušení konzultanti a která měří rizikový potenciál;

16.  konstatuje, že chování podnikatelek bylo v několika nedávných studiích ohodnoceno jako opatrnější než chování mužů, pokud jde o hospodářská a finanční rizika; domnívá se, že by se měla provést hlubší analýza výsledků těchto studií, aby se zjistilo, zda jsou přesné a jaké důsledky by z nich měly být vyvozeny;

17.  vyzývá členské státy a regionální úřady, aby do osnov škol zařadily národní vzdělávací programy, které zvýší zájem dívek o podnikání a management a rozvinou zájem o „podnikání mladých“, aby tak studentky, pokud si to přejí, mohly během školního roku poznat životní cyklus podniku od jeho založení až po zrušení, přičemž tento proces bude provázán s informacemi od vyučujících a „aktivně stárnoucích“ poradců z řad místních podnikatelů;

18.  uznává, že mnoho dívek je od mladého věku odrazováno od studia předmětů na školách a univerzitách, které jsou vnímány svou podstatou jako „mužské“, jako jsou přírodní vědy, matematika a technické vědy; doporučuje, aby do škol byly zavedena výuka základů podnikání a rozšířilo se tak spektrum možných předmětů a povolání pro dívky, aby byly schopny rozvíjet znalosti a celou řadu dovedností potřebných pro úspěšné podnikání; zdůrazňuje význam podpory zaměstnatelnosti dívek a žen prostřednictvím odborné přípravy a celoživotního vzdělávání;

19.  žádá orgány Společenství, členské státy a regionální orgány, aby podpořily roční programy zaměřené na podnikání nebo odbornou přípravu nebo výměny na univerzitách po Evropě, kde studentky pracují na rozvojových projektech založených na reálných obchodních záměrech s cílem založit životaschopnou a ziskovou společnost již během studií; zvažuje dále, že součástí tohoto procesu by měla být i činnost sdružení absolventů a studentů, aby tak studentům vštípila sebedůvěru a myšlení „vzorů“ pro ostatní; žádá Komisi, aby podpořila výměnu osvědčených postupů v této oblasti;

20.  žádá členské státy a organizaci Business Europe, aby zvýšily povědomí a podpořily evropský výměnný podnikatelský program „Erasmus pro mladé podnikatele“, jehož konkrétním cílem je přispět k podpoře podnikání, internacionalizace a konkurenceschopnosti potenciálních začínajících podnikatelů v EU a nově založených mikropodniků a malých podniků a který novým podnikatelům nabízí možnost spolupracovat až 6 měsíců se zkušeným podnikatelem nebo zkušenou podnikatelkou v jejich vlastním MSP v jiné zemi EU; doporučuje, aby byla studentkám s výjimečným potenciálem poskytována zvláštní stipendia, jako stipendia „Leonardo da Vinci“ Evropské unie, přičemž úspěšným absolventkám bude na závěr slavnostně předána cena za „osvědčené postupy“;

21.  trvá na tom, aby členské státy při zadávání veřejných zakázek podporovaly rovný přístup a zadávání veřejných zakázek se tak stalo genderově neutrální;

Přístup k tradičním příležitostem navazování obchodních kontaktů a k informačním a komunikačním technologiím

22.  žádá členské státy, aby podporovaly programy přeshraniční spolupráce ve smyslu vytvoření přeshraničních center na podporu podnikatelek a umožnily tak výměnu zkušeností, racionalizaci zdrojů a sdílení zavedených postupů;

23.  vyzývá Komisi a členské státy, aby využívaly informační a komunikační technologie, které ženám pomohou zlepšit informovanost a navazovat kontakty; žádá, aby se digitální propast v Evropě řešila prostřednictvím zlepšení širokopásmového připojení, což umožní ženám flexibilitu potřebnou k podnikání z domova, pokud to tak budou chtít;

24.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly ženy k účasti na činnosti místních obchodních komor, zvláštních nevládních organizací, lobbistických skupin a oborových organizací, které tvoří hlavní podnikatelskou komunitu, aby touto formou mohly rozvíjet a upevnit konkurenceschopné obchodní dovednosti, a na druhou stranu vyzývá obchodní komory, aby aktivně zapojily podnikatelky a podpořily vytvoření zvláštních služeb a zastupitelských skupin pro podnikatelky, aby posílily jejich postavení a rozvinuly podnikovou kulturu;

25.  žádá členské státy, aby zdůrazňovaly roli nevládních organizací při podporování a usnadňování podnikatelských aktivit žen;

26.  žádá Komisi, aby podporovala výměnu osvědčených postupů v zájmu posilování obchodního ducha u žen; žádá Komisi, členské státy a organizaci Business Europe, aby podporovaly podnikatelky a umožnily jim navázat kontakty s příslušnými obchodními partnery v jiných oborech, aby tak měly možnost sdílet zkušenosti a postupy a lépe porozumět fungování obchodního světa v širším měřítku;

27.  vyzývá Komisi, aby v rámci Evropské podnikatelské sítě zřídila poradní výbory se specifickými odbornými znalostmi v oblasti výzev a překážek, se kterými se setkávají podnikatelky, jež by mohly také sloužit jako jednotná kontaktní místa pro případy diskriminace ze strany poskytovatelů finančních služeb, pokud jde o přístup k úvěrům;

28.  uznává důležitost „vyslankyň“, například Evropské sítě vyslankyň v podnikání, což zdůrazňuje roli, již mohou hrát ženy při vytváření pracovních míst a podpoře konkurenceschopnosti tím, že se jimi ostatní ženy a dívky inspirují v rámci aktivit ve školách, na univerzitách, v místních skupinách a médiích a založí vlastní podnik; konstatuje, že vyslankyně by měly mít různé zázemí, věk, zkušenosti a měly by zastupovat všechna odvětví;

29.  vyzývá Komisi k přípravě kampaně propagující odbornou aktivitu žen v oblasti zakládání vlastních podniků, která bude zároveň informovat o dostupných nástrojích usnadňujících zahájení hospodářské činnosti;

30.  domnívá se, že Evropská služba pro vnější činnost a především delegace EU ve třetích zemích by mohly ve spolupráci s obchodními misemi členských států přispět k rozvoji sítí malých a středních podniků, které řídí ženy,

31.  vyzývá Komisi k tomu, aby způsobem, který nebude pro malé a střední podniky představovat další zátěž, shromáždila srovnatelné a komplexní údaje o podnikání žen v Evropské unii (například údaje týkající se věku, oboru podnikání, velikosti podniku, délce podnikání a národnosti v souladu s právními předpisy členských států o ochraně osobních údajů), a to s pomocí Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, a aby tyto údaje analyzovala ve výroční zprávě o MSP v EU v rámci přezkumu výsledků MSP; domnívá se, že shromážděné údaje a informace by měly napomoci tvůrcům rozhodnutí v oblasti specifických problémů, kterým musí podnikatelky čelit;

32.  vítá studii Komise z roku 2008 o ženách – inovátorkách a o podnikání žen a naléhavě žádá členské státy, aby dodržovaly její politická doporučení;

33.  vyzývá Komisi a členské státy a regionální a místní úřady, aby přijaly opatření k zajištění stejného zacházení s podnikatelkami a se zaměstnanci, pokud jde o sociální a další veřejně prospěšné služby, ke zlepšení společenského postavení spolupodnikatelek a podnikatelek v MSP, zejména ve výzkumu, ve vědě, ve strojírenství, v oblasti nových médií, v odvětví technologií šetrných k životnímu prostředí a nízkouhlíkových technologií, v zemědělství a v průmyslových odvětvích v městských i venkovských oblastech, a to prostřednictvím lepších možností pro mateřství, lepších zařízení péče o děti a zařízení péče o starší a péči vyžadující osoby, lepšího sociálního zabezpečení, odstranění genderových stereotypů a zlepšení jejich právního postavení;

34.  naléhá na členské státy, aby přezkoumaly překážky bránící samostatně výdělečné činnosti romských žen a vytvořily programy, které umožní dostupnou, rychlou a levnou registraci pro romské podnikatelky a ženy samostatně výdělečně činné, aby zavedly možnosti dostupných úvěrů – včetně mikroúvěrů – na financování podniků romských žen a vyzývá Komisi, aby tyto aktivity podpořila příslušným mechanismem financování;

35.  vyzývá členské státy, aby aktivně bojovaly proti předstírané samostatně výdělečné činnosti, samostatně výdělečnou činnost účinně definovaly a předstíranou samostatně výdělečnou činnost postihovaly;

36.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily program zaměřený na pomoc osobám, které jsou aktivní především v oblasti domácích prací, poskytování péče nebo jiných služeb, a to především na pomoc ženám, které nejsou zaměstnané ani samostatně výdělečně činné, aby se mohly přihlásit jako osoby samostatně výdělečně činné nebo aby mohly založit vlastní podnik;

37.  vyzývá Komisi a členské státy, aby nabídly podporu ženám, které plánují založit nebo koupit podnik nebo se chtějí ujmout rodinného podniku, včetně těch, které se věnují svobodnému povolání, například provozují soukromou právnickou nebo lékařskou praxi; domnívá se, že podpora by měla spočívat ve vhodných odborných seminářích a workshopech, které ženám umožní získat manažerské dovednosti, aby mohly úspěšně zvládnout období převzetí podniku, zejména finanční rozvahu, ocenění podniku, bankovní a právní záležitosti; uznává, že zvláštní pozornost by měla být věnována ženám mladším 25 let a starším 50 let, protože jsou více postiženy finanční krizí;

38.  vyzývá Polsko, aby během svého předsednictví kladlo důraz na podnikání žen, a to především na začátku října, kdy se koná Evropský týden malých a středních podniků; vyzývá Komisi, aby co nejrychleji navrhla akční plán na zvýšení počtu podnikatelek a zahájila kampaně na zvyšování povědomí s cílem rozbít stereotypy, podle kterých nejsou ženy určeny k úspěšnému vedení podniků;

39.  vyzývá rodinné podniky, aby, když uvažují o předání nebo převodu podniku, poskytovaly stejnou úroveň příležitostí ženám v příbuzenstvu – například dcerám;

40.  žádá členské státy, aby přijaly opatření, která usnadní skloubení rodinného a pracovního života, usnadní zaměstnávání žen a usnadní kariérní růst samostatně výdělečně činných osob;

41.  žádá Komisi, aby chránila obraz žen ve všech sdělovacích prostředcích a čelila tak předsudku, který spojuje ženy se zranitelností a předpokládanou neschopností konkurence a vedení podniků;

42.  zdůrazňuje, že je třeba podporovat iniciativy, které přispívají k navrhování a provádění pozitivních opatření a politik v oblasti lidských zdrojů v podnicích, která budou prosazovat rovnost mezi ženami a muži, a uplatňovat osvětu a vzdělávání za účelem podpory, přenášení a začleňování osvědčených postupů v organizacích a podnicích;

43.  uznává, že přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu ze dne 23. února 2011 přinesl malým a středním podnikům hodně administrativní práce, ale požaduje, aby se na zásadu „Zelenou malým a středním podnikům“ stále myslelo při všem, co EU a členské státy provádějí;

44.  vyzývá členské státy, aby prováděly programy, které budou zaměřené na to, aby přistěhovalkyním umožnily vykonávat samostatně výdělečnou činnost a podnikat, a to i prostřednictvím politik vzdělávání, poradenského vedení a podpory přístupu k úvěrům;

45.  nabádá členské státy, aby rozlišovaly společnosti, které jednají ve prospěch rovnosti mezi muži a ženami a nabízejí sladění pracovního a rodinného života, a tím přispěly k rozšiřování osvědčených postupů v této oblasti;

46.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly vyvážené zastoupení žen a mužů ve správních radách podniků, a to zejména těch, jejichž jsou akcionáři;

47.  žádá členské státy, aby v podnicích, v jejichž vedení jsou ženy, podporovaly sociální zodpovědnost podniků, aby byla umožněna flexibilnější organizace pracovní doby, práce žen a podpora služeb prospěšných pro rodinu;

48.  vyzývá Komisi k podpoře politik a programů zaměřených na vzdělávání žen, včetně rozvoje počítačové gramotnosti, s cílem posílit jejich účast v různých průmyslových oblastech, s ohledem na finanční zdroje, které jsou k dispozici na místní a vnitrostátní úrovni i úrovni Unie, a k vytváření větších pobídek k jejich uplatňování velkými firmami a malými a středními podniky;

49.  vyzývá Komisi, aby posílila podporu vzdělávacích programů zaměřených na ženy v rámci průmyslových malých a středních podniků a aby podpořila výzkum a inovaci v souladu se sedmým rámcovým programem a s ustanoveními Evropské charty pro malé podniky ve znění uvedeném v příloze III závěrů předsednictví Evropské rady konané v Santa Maria da Feira ve dnech 19. a 20. června 2000;

50.  zdůrazňuje, že je potřeba podpořit vytvoření ženských sítí v rámci jednotlivých podniků, mezi podniky stejného průmyslového odvětví a mezi různými podnikovými odvětvími;

51.  žádá členské státy, aby vytvořily a zavedly strategie pro řešení rozdílů existujících jak v pracovním prostředí, tak v kariérním postupu žen pracujících v prostředí vědy a techniky;

52.  považuje za důležité, aby byly rozšiřovány stávající osvědčené postupy, pokud jde o účast žen v průmyslovém výzkumu a v průmyslových odvětvích špičkových technologií; trvá na tom, že v této oblasti je s ohledem na rovnost pohlaví důležitá osvěta řídících pracovníků průmyslových podniků, v nichž jsou ženy málo zastoupeny, která by se měla promítnout do kvantitativně vyjádřených cílů;

o
o   o

53.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 3.
(2) Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1.
(3) Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46.
(4) Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1.
(5) Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 48.
(6) Úř. věst. C 316 E, 22.12.2006, s. 378.
(7) Úř. věst. C 279 E, 20.11.2003, s. 78.
(8) A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship, autoři N. Ahmad a A.N. Hoffman, 24. ledna 2008, STD/DOC (2008) 2.

Poslední aktualizace: 7. ledna 2013Právní upozornění