Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2004(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0305/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0305/2012

Συζήτηση :

PV 19/11/2012 - 26
CRE 19/11/2012 - 26

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2012 - 6.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0429

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 138kWORD 94k
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
P7_TA(2012)0429A7-0305/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας (2012/2004(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάπτυξη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ειδικευμένου τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας», INT/606 της 22ας Φεβρουαρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2012 για το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος (FE) (COM(2012)0035),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (COM(2011)0862),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Προς μια πράξη για την ενιαία αγορά – για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (COM(2011)0609),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, για έναν κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1081/2006 (COM(2011)0607),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με θέμα «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας EMES του 2008 με τίτλο «Κοινωνική Επιχείρηση: Ένα νέο μοντέλο για τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία απασχόλησης»(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνικές επιχειρήσεις» ΙΝ/589 της 26ης Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(2) ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 10ης Μαρτίου 2011(3) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2012, σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας αναφορικά με τον ρόλο των εργαζομένων(4) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0305/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία, η οποία απασχολεί τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ και αντιστοιχεί στο 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού ήτοι στο 10% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, δηλαδή 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές ιστορικές εξελίξεις έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση νομικών πλαισίων για κάθε είδους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, τα οποία αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι τύποι επιχειρήσεων στην κοινωνική οικονομία δεν αναγνωρίζονται πλήρως από νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της τωρινής κοινωνικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης καθώς και οι δημογραφικές αλλαγές, ιδίως η γήρανση του πληθυσμού, δοκιμάζουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων και των εθελοντικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, επομένως τα καινοτόμα συστήματα κοινωνικής βοήθειας πρέπει να προωθούνται, για να διασφαλίζεται επαρκής και αξιοπρεπής κοινωνική ασφάλιση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» –οι οποίες αποσκοπούν και οι δύο στη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, επομένως και στην άνοδο της ποιότητας και της ποσότητας των θέσεων εργασίας και στην καταπολέμηση της φτώχειας– είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά μέσω του καινοτόμου δυναμικού τους και της σχετικής ανταπόκρισής τους στις κοινωνικές ανάγκες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει του παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας και τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως μοχλούς οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής καινοτομίας, με το δυναμικό δημιουργίας βιώσιμης απασχόλησης, αλλά και ως μοχλούς ενθάρρυνσης της ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και το Πρόγραμμα για Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία πρέπει να επαινεθούν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλουν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι στοιχεία κλειδιά για ένα ευημερούν κράτος άρα και στην επίτευξη κοινών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση προκειμένου να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, επομένως χρειάζονται ειδική, προσαρμοσμένη στα μέτρα τους στήριξη, όπως κοινωνικές τράπεζες, μέσα για την από κοινού αντιμετώπιση κινδύνου, φιλανθρωπικά ταμεία ή (μικρο)πιστώσεις, ιδίως στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι από αυτή την άποψη τα διαρθρωτικά ταμεία και τα προγράμματα της ΕΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και για όσες παρουσιάζουν υψηλή ένταση επενδύσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις προωθούν μεταρρυθμίσεις πολιτικής προάγοντας τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή εργαζομένων, καταναλωτών και παραγόντων, υποστηρίζουν την αλληλοδιδασκαλία και την κοινωνική καινοτομία και ανταποκρίνονται έτσι στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για ηθική, κοινωνική και οικολογική εταιρική συμπεριφορά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις από τη φύση τους και τον τρόπο λειτουργίας τους συμβάλλουν στη δημιουργία μιας συνεκτικότερης, δημοκρατικότερης και ενεργότερης κοινωνίας και συχνά προσφέρουν (και πρέπει να προσφέρουν) ευνοϊκές συνθήκες εργασίας καθώς και ίσες αμοιβή για ισότιμη εργασία, στηρίζουν δε τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, συμβάλλοντας έτσι στην εναρμόνιση του εργασιακού με τον ιδιωτικό βίο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί η πρόταση της Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων στις συμβάσεις που ανατίθενται κατά αποκλειστικότητα·

Εισαγωγή

1.  επικροτεί τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα» και «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης», οι οποίες περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών πλαισίου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης (τον επονομαζόμενο στα αγγλικά «white sector») και στον τομέα του περιβάλλοντος (τον επονομαζόμενο πράσινο τομέα) – δύο τομείς που προσφέρουν νέες ευκαιρίες στην κοινωνική και ευρύτερη οικονομία·

2.  δηλώνει ότι η κοινωνική οικονομία συνιστά μέρος της περιβαλλοντικής-κοινωνικής οικονομίας της αγοράς καθώς και της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, επισημαίνει δε την εξαιρετική αντοχή της στις κρίσεις και τα ανθεκτικά επιχειρηματικά της μοντέλα· υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν συχνά να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και ανθρώπινες ανάγκες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται (ή αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς) από τους εμπορικούς παράγοντες ή το κράτος· τονίζει ότι η απασχόληση στην κοινωνική οικονομία είναι μάλλον σκόπιμο να διατηρείται σε τοπική κλίμακα·

3.  δηλώνει ότι κοινωνική επιχείρηση σημαίνει έναν οργανισμό, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ο οποίος:

  α) έχει πρωταρχικό στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντίκτυπου σύμφωνα με το καταστατικό του, τον εσωτερικό κανονισμό του ή οποιοδήποτε άλλο καταστατικό έγγραφο για τη σύσταση της επιχείρησης, στην περίπτωση εφόσον η επιχείρηση:
   παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά σε ευάλωτα, περιθωριοποιημένα, μειονεκτούντα ή κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα, ή/και
   παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες μέσω μίας μεθόδου παραγωγής η οποία ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο·
   β) χρησιμοποιεί τα κέρδη του πρώτα και κύρια για να επιτύχει τους πρωταρχικούς του στόχους, αντί να διανέμει κέρδη, και εφαρμόζει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για οποιοδήποτε εξαιρετική περίπτωση διανομής κερδών σε μετόχους και ιδιοκτήτες, εξασφαλίζοντας ότι η ενδεχόμενη διανομή κερδών δεν υπονομεύει τους πρωταρχικούς στόχους της· και
   γ) η διαχείρισή του πραγματοποιείται κατά τρόπο υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων, των πελατών ή/και των παραγόντων που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες·

Συνιστώμενες δράσεις για διάφορες μορφές επιχειρήσεων

4.  τονίζει ότι οι δραστηριότητες σε διάφορους τομείς της κοινωνικής οικονομίας από εθελοντές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νέοι άνθρωποι που ξεκινούν την καριέρα τους και είναι γεμάτοι ενθουσιασμό και νέες δεξιότητες, καθώς και ηλικιωμένα άτομα με τεράστια πείρα και ανεπτυγμένες δεξιότητες, συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική συνοχή, ενώ δίνουν νόημα στη ζωή πολλών πολιτών· ζητεί την αναγνώριση και τη δέουσα χρηματική και διαρθρωτική στήριξη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να παραγκωνίζονται από άλλους τύπους επιχειρήσεων που ασχολούνται με περιοχές οι οποίες είναι κερδοφόρα «φιλέτα» της κοινωνικής οικονομίας· επισημαίνει ότι αυτές οι περιοχές είναι ως επί το πλείστον αστικές, με αποτέλεσμα άλλες λιγότερο προσοδοφόρες, κυρίως αγροτικές ή περιφερειακές περιοχές (όπου η διοικητική μέριμνα καταλήγει σε υψηλότερο κόστος) μένουν με λιγότερες και κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες· τονίζει ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν ελευθερία επιλογής μεταξύ πολλών παρόχων·

6.  τονίζει τη σημασία μίας στρατηγικής και μέσων που προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τους νέους και τα μειονεκτούντα άτομα, για να διασφαλίσουν στους επιχειρηματίες καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση - γυναίκες και άνδρες - στα προγράμματα και τη χρηματοδότηση της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί επαρκή στήριξη για να διασφαλιστεί η συνέχιση του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες και να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η προβολή του προγράμματος και στην κοινωνική οικονομία· υπενθυμίζει ωστόσο ότι η αυτοαπασχόληση πρέπει να συνοδεύεται από την παροχή επαρκούς καθοδήγησης·

7.  επισημαίνει την πολυμορφία που επικρατεί στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας· τονίζει ότι η ανάπτυξη οποιωνδήποτε νέων νομικών πλαισίων σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να αφήνει το περιθώριο της επιλογής στις επιχειρήσεις, ενώ πρέπει να προηγείται η εκπόνηση εκτίμησης επιπτώσεων, για να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη διαφόρων μοντέλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας στα διάφορα κράτη μέλη· τονίζει ότι κάθε μέτρο πρέπει να εμπεριέχει προστιθέμενη αξία για όλη την ΕΕ·

8.  στηρίζει πρωτοβουλίες σε ενωσιακό επίπεδο που έχουν στόχο την επέκταση και την ενίσχυση του ήδη προηγμένου τομέα των ενώσεων σε διάφορα κράτη μέλη· ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταστατικού για ενώσεις, για να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα νομικά καταστατικά σε επίπεδο κρατών μελών·

9.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την απλοποίηση του κανονισμού για το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας·

10.  επιδοκιμάζει τη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των ταμείων αλληλασφάλισης στην Ευρώπη με εντατική συμμετοχή του τομέα· τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας· υπογραμμίζει τα οφέλη που θα προκύψουν από ένα ευρωπαϊκό καταστατικό για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής δράσης των ταμείων αλληλασφάλισης· προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν έχουν θεσπίσει ακόμη εθνικό καταστατικό για ταμεία αλληλασφάλισης να το πράξουν·

11.  επικροτεί την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος·

12.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης COM(2004)0018, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προβεί σε δώδεκα συγκεκριμένες ενέργειες, για να στηρίξει την ανάπτυξη συνεταιρισμών και εκφράζει τη λύπη του που μέχρι στιγμής έχει σημειωθεί μικρή μόνο πρόοδος επ’ αυτού· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξα -εναρμονισμένα με την πρωτοβουλία του 2004- επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση των λειτουργικών συνθηκών για συνεταιρισμούς, ταμεία αλληλασφάλισης, ενώσεις και ιδρύματα, και τη στήριξη έτσι της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας εν γένει·

13.  επικροτεί την έγκριση της αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες, ενώ ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασαφηνίσει περισσότερο τους εν λόγω κανόνες ώστε να διευκολύνει την κατανόηση και την εφαρμογή τους από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις·

Επιχειρήσεις που εκπληρώνουν κοινωνικούς στόχους ή δημιουργούν κοινωνικό αντίκτυπο

14.  επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικά μέσα παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)· επισημαίνει ότι τέτοιες επιχειρήσεις συχνά προκύπτουν από ή είναι στενά συνδεδεμένες με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντικές οργανώσεις και/ή κοινωνικές ενώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες προσανατολισμένες στον άνθρωπο, σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται σε ζωτικές ανθρώπινες ανάγκες, συγκεκριμένα στις ανάγκες χρηστών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν συχνά δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται ανάμεσα στον παραδοσιακό δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων·

15.  διευκρινίζει ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) πρέπει να θεωρείται διαχωρισμένη από εκείνη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρότι ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη αλληλεπίδραση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα·

Δημοσιονομικές προοπτικές – βελτίωση του νομικού και δημοσιονομικού περιβάλλοντος

16.  πιστεύει ότι το Πρόγραμμα για Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, με τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, συμβάλλει στην προσπάθεια να διασφαλιστεί βελτιωμένη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στην κοινωνική οικονομία, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη η πολυμορφία των χρηματοδοτικών αναγκών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις·

17.  πιστεύει ότι απαιτούνται διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα –όπως τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τα ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ευρωπαϊκά ταμεία αγγέλων (ΕΤΑ)–, για να βελτιωθεί η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

18.  τονίζει την ανάγκη να στηριχθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις με επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και επισημαίνει ότι υπάρχουν σχετικά ταμεία στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία, το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία καθώς και το «Ορίζων 2020»)· ζητεί ρητώς στήριξη για καινοτόμες κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως όσες προάγουν την ποιοτική απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και επενδύουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση·

19.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση πρέπει να απλοποιηθεί, ενώ θα υπάρχει επαρκές περιθώριο ευελιξίας σε επίπεδο κρατών μελών, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης να διατίθενται σε αυξημένο βαθμό και να αποδεικνύονται με διαφάνεια και πέραν τούτου να απλοποιηθούν οι οργανωτικές, διοικητικές και λογιστικές απαιτήσεις·

20.  επισημαίνει ότι προτού καθιερωθούν νέες μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα προηγηθεί ανάλυση των υπαρχόντων μέσων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αποδοτικότητά τους, και για τον σκοπό αυτό κρίνει απαραίτητη τη διάθεση μέσων που επιτρέπουν τη μέτρηση και τη σύγκριση των κοινωνικών επιδόσεων των επενδύσεων προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας πιο διαφανούς αγοράς επενδύσεων·

21.  θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να συμμετέχουν σε εμπορικές επιχειρηματικές δραστηριότητες·

22.  εκτιμά ότι οι υπεύθυνες διαδικασίες διαχείρισης που υποστηρίζονται από σωστή παρακολούθηση και διαφάνεια των χρηματοδοτικών μηχανισμών είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί το επίκεντρο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις·

Αξιολόγηση, στήριξη και προώθηση

23.  ζητεί την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης, την οποία θα ξεκινήσει η Επιτροπή και θα την πραγματοποιήσει σε συνεργασία με κοινωνικές επιχειρήσεις, σχετικά με τα διάφορα εθνικά και περιφερειακά νομικά πλαίσια καθ’ όλη την ΕΕ, σχετικά με τις λειτουργικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους και του αριθμού καθώς και των τομέων δραστηριότητάς τους καθώς και σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης·

24.  τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη μορφή, το μέγεθος, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τις συμπράξεις· επισημαίνει ότι υπάρχουν κοινωνικές επιχειρήσεις που είναι πρωτοπόροι όσον αφορά την ανάπτυξη στον τομέα τους και που έχουν επαρκή ικανότητα ιδίας ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν και άλλες που χρειάζονται κατάλληλη τεχνογνωσία όσον αφορά την ίδρυση, ανάπτυξη και διαχείριση των επιχειρήσεων αυτού του είδους.

25.  θεωρεί ότι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων καθ’ όλη την ΕΕ πρέπει να ευνοείται η δημιουργία πυρήνων κοινωνικής καινοτομίας με προστιθέμενη αξία η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, μέσω κατάλληλων πρωτοβουλιών, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απασχόληση εξειδικευμένων εργαζομένων άνω των 50, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την αγορά εργασίας·

26.  στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης, προσβάσιμης και φιλικής προς τον χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καθιστά δυνατή την αλληλοδιδασκαλία και την ανταλλαγή βέλτιστων προτύπων, να προάγει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και τις ευκαιρίες κατάρτισης καθώς και να λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού·

27.  στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να εποπτεύεται και να εκτιμάται η πρόοδος των μέτρων που προβλέπονται στην ανακοίνωση COM(2011)0682·

28.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη σκοπιμότητα και το επιθυμητό της δημιουργίας ενός «ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες και κοινωνικά καινοτόμες συμβάσεις, χωρίς να παραβιάζονται κανόνες ανταγωνισμού· προτείνει οι επιχειρήσεις που φέρουν τέτοιο σήμα να παρακολουθούνται τακτικά ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις που θα ορίζονται στο σήμα·

29.  ζητεί τη θέσπιση κανόνων στην ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις με την εφαρμογή της αρχής της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» αντί για την προσφορά «χαμηλότερου κόστους» κατά τη σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τον βαθμό κατανόησης και επίγνωσης όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία, να βελτιώσει την προβολή αμφοτέρων, στηρίζοντας την πανεπιστημιακή έρευνα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 8ου προγράμματος πλαισίου («Ορίζων») και να δρομολογήσει την τακτική σύνταξη έκθεσης σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική τους απόδοση· ζητεί από τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στο αίτημα της Επιτροπής να έχουν οι προτάσεις αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τα οποία θα εκδίδονται από εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε σχέδια δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, στηρίζει δε τη θέσπιση «Ευρωπαϊκού Βραβείου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», ώστε να αναγνωρίζεται η κοινωνική της συνεισφορά·

32.  επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από τη μέγιστη στήριξη και αποδοχή, πράγματα που θα επιτευχθούν με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων και με την προβολή οφελών άλλων από τα καθαρώς οικονομικά, ζητεί δε μία ευρεία εκστρατεία πληροφόρησης, με τη στήριξη της Επιτροπής, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, η οποία θα δρομολογηθεί με τη δημιουργία ενός προσβάσιμου, πολύγλωσσου ιστοτόπου, που θα παρέχει γρήγορη και εύκολη ενημέρωση σχετικά με κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πολίτες·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση αρχών κοινωνικών επιχειρήσεων/κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο διδακτικών προγραμμάτων στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, για να αναπτυχθούν ευκολότερα οι κοινωνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες του πολίτη και να ενισχυθεί η εύρεση απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη συμβατική και βασισμένη στο διαδίκτυο εκπαίδευση των κοινωνικών επιχειρηματιών και να προαγάγει μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων, των εμπορικών επιχειρήσεων και του πανεπιστημιακού κόσμου, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και η καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα που ενδεχομένως υπάρχουν·

34.  κρίνει ότι η θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη δημοσίευση των δεδομένων θα διασφαλίσει σαφέστερη και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση για τις επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις·

35.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την εξέταση και τη μελέτη της πιθανής χρήσης αδρανών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από τις κοινωνικές επιχειρήσεις προκειμένου να διευκολύνεται η ανάπτυξή τους, και ευελπιστεί ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο εγγύς μέλλον·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_ publication.pdf.
(2) ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 16.
(3) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 187.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0071.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου