Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2829(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0520/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0520/2012

Keskustelut :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Äänestykset :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0462

Hyväksytyt tekstit
PDF 62kWORD 21k
Torstai 22. marraskuuta 2012 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2014
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. marraskuuta 2012 Euroopan parlamentin vaaleista 2014 (2012/2829(RSP))

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 17 artiklan,

–  ottaa huomioon 20. syyskuuta 1976 tehdyn neuvoston päätöksen, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 10 ja 11 artiklan(1) ,

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 annetun komission julkilausuman Euroopan parlamentin vuoden 2014 vaaleista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenet edustavat suoraan kansalaisia unionin tasolla;

B.  toteaa, että Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen;

C.  toteaa, että parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Eurooppa-neuvoston määräenemmistöllä tekemästä ehdotuksesta ja että Eurooppa-neuvoston on otettava huomioon parlamentin vaalien tulos ja huolehdittava asianmukaisista kuulemisista ennen nimitystä;

D.  toteaa, että komissio on kokonaisuudessaan vastuussa Euroopan parlamentille;

E.  katsoo, että uudella parlamentilla on oltava riittävästi aikaa järjestää toimintansa ennen komission puheenjohtajan valintaa;

F.  katsoo, että komission puheenjohtajan valinta olisi tehtävä parlamentin järjestäytymisistuntojaksolla heinäkuussa 2014, jotta uusi komissio olisi valmis aloittamaan toimikautensa 1. marraskuuta 2014;

G.  toteaa, että parlamentti äänestää komission koko kollegion hyväksymisestä sen jälkeen, kun se on kuullut neuvoston yhteisymmärryksessä valitun puheenjohtajan kanssa jäsenvaltioiden ehdotusten perusteella esittämiä ehdokkaita;

1.  kehottaa Euroopan tason poliittisia puolueita nimeämään ehdokkaat komission puheenjohtajaksi ja toivoo, että kyseiset ehdokkaat omaksuvat johtavan roolin Euroopan parlamentin vaalikampanjassa ja esittelevät vaaliteemansa henkilökohtaisesti kaikissa unionin jäsenvaltioissa; korostaa, että on tärkeää vahvistaa sekä parlamentin että komission poliittista oikeutusta kytkemällä niiden valinnat entistä suoremmin äänestäjien tekemään valintaan;

2.  kehottaa ottamaan tulevaan komissioon mahdollisimman monta jäsentä Euroopan parlamentista ilmentämään lainsäädäntöprosessin kahden osapuolen välistä tasapainoa;

3.  kehottaa komission tulevaa puheenjohtajaa varmistamaan sukupuolten tasapuolisen edustuksen seuraavassa komissiossa; suosittaa, että kukin jäsenvaltio esittäisi seuraavaan komissioon sekä nais- että miespuolista henkilöä;

4.  ottaa huomioon Lissabonin sopimuksella käyttöön otetut uudet järjestelyt komission valinnassa ja niiden johdosta muuttuneen, vuoden 2014 vaaleista lähtien parlamentin ja komission välillä vallitsevan uuden suhteen ja katsoo, että selkeät enemmistöt parlamentissa ovat unionin lainsäädäntöprosessin vakauden ja toimeenpanovallan moitteettoman toiminnan kannalta erittäin tärkeitä; kehottaa siksi jäsenvaltioita luomaan vaalilakeihinsa edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 3 artiklan mukaisesti asianmukaiset ja suhteelliset kynnykset paikkajaon määrittämiseksi, jotta vaalit ilmentäisivät kansalaisten vaaleissa ilmaisemaa tahtoa ja jotta voitaisiin samalla turvata parlamentin toimintakyky;

5.  pyytää neuvostoa kuulemaan parlamenttia vaalien järjestämisestä joko 15.–18. toukokuuta tai 22.–25. toukokuuta 2014;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

(1) Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 93/81/Euratom, EHTY, ETY (EYVL L 33, 9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 16. lokakuuta 2014Oikeudellinen huomautus