Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 122kWORD 34k
Štvrtok, 17. januára 2013 - Štrasburg Finálna verzia
Irak
P7_TA(2013)0022B7-0006/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2013 o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (2012/2850(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej(1) ,

–  so zreteľom na IV. ženevský dohovor z 12. augusta 1949 o ochrane civilných osôb počas vojny a na jeho dodatkové protokoly I a II,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) z 31. októbra 2000 o ženách, mieri a bezpečnosti,

–  so zreteľom na zmeny štatútu Medzinárodného trestného súdu (ICC) prijaté na hodnotiacej konferencii ICC v Kampale 11. júna 2010, ku ktorým patrí aj vymedzenie pojmu „trestného činu agresie“,

–  so zreteľom na európsku bezpečnostnú stratégiu z 12. decembra 2003 s názvom Bezpečná Európa v lepšom svete,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z 22. novembra 2005,

–  so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/190/SZBP zo 7. marca 2005 o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX, prijatú v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), a na následné jednotné akcie, ktorými sa upravuje a rozširuje mandát misie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júna 2006 s názvom Odporúčania pre obnovenú angažovanosť Európskej únie v Iraku (COM(2006)0283),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o postavení žien v ozbrojených konfliktoch a ich úlohe pri obnove a demokratickom procese v krajinách po skončení konfliktu(2) ,

–  so zreteľom na medzinárodnú dohodu s Irakom uzavretú 3. mája 2007 v Šarm al-Šajchu v Egypte,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 13. marca 2008 o úlohe Európskej únie v Iraku(3) a na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o Iraku: trest smrti (najmä prípad Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám(4) ,

–  so zreteľom na závery Rady z 22. novembra 2010,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1956 (2010), č. 1957 (2010) a č. 1958 (2010) z 15. decembra 2010,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. januára 2011 o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania(5) ,

–  so zreteľom na strategický dokument Európskej komisie o Iraku (2011 – 2013),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od roku 2005 Iracká republika usporiadala troje volieb za účasti viacerých strán, v referende sa prijala ústavu, vytvorili sa základy federálneho štátu a vynaložila úsilie o vybudovanie demokratických inštitúcií a o dosiahnutie obnovy a normalizácie;

B.  keďže Európa a Irak sú spojené tisíckami rokov vzájomných kultúrnych vplyvov a spoločnej histórie;

C.  keďže 21. decembra 2010 sa všetky politické sily v Iraku dohodli na vytvorení vlády národnej jednoty, ktorá by naplnila očakávania irackých občanov vyjadrené vo voľbách konaných 7. marca 2010; keďže túto dohodu iracká vláda ešte nevykonala; keďže toto nedostatočné vykonávanie prispieva k nestálosti a roztrieštenosti Iraku;

D.  keďže Irak bol dlho domovom rôznych náboženských skupín vrátane sunnitských a šiítskych moslimov, kresťanov, židov, mandejcov a jezídov, ako aj významnej nesektárskej sekulárnej strednej vrstvy;

E.  keďže v roku 2003 žilo v Iraku 800 000 občanov kresťanského vyznania (Chaldejcov, Sýrčanov a príslušníkov iných kresťanských menšín) a keďže títo predstavujú pôvodné domorodé obyvateľstvo, ktoré je v súčasnosti vo veľkej miere vystavené prenasledovaniu a vyhnanstvu; keďže státisíce kresťanov utiekli pred násilnosťami, ktorých sú neustále terčom, pričom buď úplne opustili svoju krajinu, alebo boli vysídlení v rámci vlastnej krajiny;

F.  keďže miestne voľby by sa mali konať v roku 2013 a parlamentné voľby by sa mali konať v roku 2014;

G.  keďže v rozpore s celosvetovým trendom rušenia trestu smrti sa zvyšuje počet popráv v Iraku; keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay vyjadrila vážne obavy z toho, že súdne procesy, ktoré vedú k trestu smrti, porušujú medzinárodné záruky zabezpečujúce spravodlivý súdny proces vrátane otázok, ako je nedostatočná transparentnosť súdnych procesov, a prípadov, keď boli „priznania“ získané mučením obžalovaných alebo inými formami zlého zaobchádzania s nimi; keďže trest smrti predstavuje krutú a neľudskú formu trestu a najvyššia dôležitosť by sa mala priradiť politickému dialógu s irackými orgánmi o zrušení trestu smrti;

H.  keďže v dôsledku krízy v Sýrii sa vytvorili nové významné toky utečencov a navrátilcov smerujúcich do Iraku, ktorí teraz v Iraku čelia výraznej osobnej a ekonomickej neistote a nachádzajú sa v mimoriadne zraniteľnej situácii;

I.  keďže je dôležité poskytnúť delegácii EÚ v Bagdade potrebné finančné prostriedky a zdroje, aby mohla naplno fungovať a zohrávať významnú úlohu pri podpore demokratického procesu, presadzovaní dodržiavania zásad právneho štátu a ľudských práv a pri poskytovaní pomoci irackým orgánom a obyvateľom v procese obnovy, stabilizácie a normalizácie, a keďže detašovaná kancelária v Erbile by mohla výraznou mierou prispieť k zvýšeniu prevádzkovej účinnosti delegácie EÚ v Bagdade;

J.  keďže Irak dokázal takmer úplne obnoviť svoju produkciu ropy; keďže však iracký štát má naďalej veľké problémy s poskytovaním základných služieb vrátane pravidelnej dodávky elektriny v letnom období, prísunu čistej vody a zabezpečenia primeranej zdravotnej starostlivosti; keďže pokiaľ ide o využívanie irackých zdrojov ropy, technická pomoc, zásady právneho štátu a plné uplatňovanie medzinárodných noriem na zmluvy a verejné obstarávanie budú mať zásadný význam z hľadiska podpory procesu sociálneho začleňovania a sociálneho zabezpečenia;

K.  keďže miera nezamestnanosti mladých mužov sa blíži k 30 %, v dôsledku čoho sa nechávajú ľahko naverbovať zločineckými skupinami a frakciami domobrany; keďže hlavným cieľom irackých orgánov by mal byť aj naďalej boj proti korupcii; keďže EÚ by mala vyvinúť maximálne úsilie o vytvorenie silných stimulov pre európske spoločnosti, aby podporovali protikorupčné opatrenia v Iraku; keďže iracké orgány by mali využívať príjmy z ropy, ktoré krajina dostáva, ako nástroj a príležitosť na udržateľnú sociálnu a hospodársku rekonštrukciu, ktorá irackej spoločnosti prinesie veľké výhody, a mali by podporovať proces demokratických reforiem;

L.  keďže po stiahnutí vojenských síl USA z Iraku, ku ktorému došlo koncom roka 2011, iracké bezpečnostné sily zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní stability a dlhodobej udržateľnosti krajiny;

M.  keďže podľa Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) bolo doposiaľ presídlených v rámci vnútorného územia 1 500 000 Iračanov, z ktorých 500 000 osôb ostalo bez domova, pričom 230 000 ľudí utieklo do susedných krajín, najmä do Sýrie a Jordánska;

N.  keďže iracký Kurdistan je pomerne pokojnou a stabilnou súčasťou Iraku, kde sa zvyšuje úroveň medzinárodnej rozvojovej spolupráce a súkromných investícií;

O.  keďže napriek významnému zlepšeniu bezpečnostnej situácie je súčasná miera bombových útokov a prestreliek stále vysoká a násilie je tam na dennom poriadku, čo vyvoláva u väčšiny Iračanov neistotu, pokiaľ ide o ich budúcnosť, a znemožňuje podporovať všeobecnú hospodársku a sociálnu integráciu irackého obyvateľstva;

P.  keďže v záujme presadzovania stability v regióne by Európska únia mala prevziať svoj diel zodpovednosti za budovanie nového, demokratického Iraku a keďže politika EÚ voči Iraku by mala zohľadňovať širšie súvislosti strategického partnerstva Únie s krajinami južného susedstva a Blízkeho východu;

Q.  keďže kľúčové problémy obnovy a normalizácie spočívajú v inštitucionálnom a sociálnom rámci, t. j. vo vytváraní inštitucionálnej a administratívnej kapacity, v upevňovaní zásad právneho štátu, presadzovaní práva a dodržiavaní ľudských práv;

R.  keďže EÚ by mala prispôsobiť využívanie svojich zdrojov z hľadiska osobitných vnútorných, regionálnych a humanitárnych problémov, ktorým Irak čelí, a keďže účinnosť, transparentnosť a viditeľnosť sú nevyhnutným predpokladom posilnenia úlohy EÚ v Iraku;

S.  keďže Európska únia a jej členské štáty od roku 2003 poskytli Iraku pomoc presahujúcu 1 miliardu EUR, najmä prostredníctvom Medzinárodného fondu na obnovu Iraku (IRFFI), a keďže Únia sa od roku 2005 priamo podieľa na zlepšovaní dodržiavania zásad právneho štátu v krajine prostredníctvom svojej misie EUJUST LEX v rámci EBOP; keďže mandát misie EUJUST LEX bol predĺžený do 31. decembra 2013;

T.  keďže uzavretie dohody o partnerstve a spolupráci poskytne EÚ nový zmluvný rámec na rozvoj dlhodobých politických a hospodárskych vzťahov s Irakom a na vytvorenie pevných základov na presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv v krajine;

U.  keďže Irak je potenciálnym dôležitým partnerom z hľadiska zabezpečenia väčšej diverzifikácie zdrojov energie a teda posilnenia energetickej bezpečnosti Európy;

1.  víta uzatvorenie rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irackou republikou, ktorá zakladá prvotné zmluvné vzťahy medzi obidvomi zúčastnenými stranami; víta vytvorenie rady pre spoluprácu, výboru pre spoluprácu a výboru pre parlamentnú spoluprácu na základe dohody o partnerstve a spolupráci a očakáva, že tieto fóra budú novým impulzom pre politické zapojenie Únie v Iraku na najvyššej úrovni, a to formou pravidelných politických rozhovorov a rozvoja hospodárskych vzťahov s irackými orgánmi na čo najvyššej úrovni;

2.  zastáva názor, že dohoda o partnerstve a spolupráci svojimi politickými a obchodnými ustanoveniami vytvára základy na pravidelný užší politický dialóg o otázkach dvojstranného, regionálneho a svetového významu, pričom sa usiluje o zlepšenie režimov upravujúcich vzájomný obchod medzi Irakom a EÚ tým, že podporuje úsilie Iraku v oblasti rozvoja a reforiem, a to s cieľom uľahčiť začlenenie tejto krajiny do svetového hospodárstva;

3.  podporuje proces pristúpenia Iraku k Svetovej obchodnej organizácii a zdôrazňuje, že vykonávanie dohody o partnerstve a spolupráci by malo byť významným príspevkom k tomuto procesu;

4.  zdôrazňuje, že doložka dohody o partnerstve a spolupráci určujúca zásadné prvky boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia vyzýva strany, aby zohrávali aktívnu úlohu v jadrovom odzbrojení a aby v plnej miere podporili plánovanú konferenciu OSN o Blízkom východe bez jadrových zbraní;

5.  víta doložku v dohode o partnerstve a spolupráci týkajúcu sa spolupráce medzi EÚ a Irakom v súvislosti s pristúpením Iraku k rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu (ICC); zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ v maximálnej miere podporovala čo najrýchlejšiu ratifikáciu rímskeho štatútu zo strany Iraku a jeho pristúpenie k nemu, ako aj uplatňovanie medzinárodných noriem a nástrojov v oblasti ľudských práv, a to ako prvoradú záležitosť; vyzýva členské štáty a Irak, aby ratifikovali zmeny štatútu ICC prijaté 11. júna 2010; víta doložku v dohode o partnerstve a spolupráci týkajúcu sa spolupráce pri podpore a účinnej ochrane ľudských práv v Iraku, upozorňuje však na to, že ak Irak zlyhá pri ochrane, posilňovaní a dodržiavaní ľudských práv, bude to mať nepriaznivý vplyv na programy spolupráce a hospodárskeho rozvoja; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať prísnu podmienenosť na základe zásady „viac za viac“ a potrebu klásť väčší dôraz na význam toho, aby sa dosiahol značný pokrok v oblasti ľudských práv v Iraku; víta prísľub irackej vlády presadzovať efektívny dialóg s občianskou spoločnosťou a podporovať jej účinné zapojenie;

6.  zdôrazňuje, že politický dialóg medzi EÚ a irackými orgánmi sa musí v prvom rade zameriavať na otázky týkajúce sa dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, či už občianskych alebo individuálnych, s osobitným odkazom na neprestajné obvinenia z porušovania ľudských práv a na ochranu práv všetkých náboženských a etnických menšín a že by sa mal ďalej zameriavať na posilnenie demokratických inštitúcií, zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, transparentného rozhodovania, riadnych procesov a národného zmierenia; naliehavo žiada irackú vládu, aby sa usilovala o národné zmierenie mimoriadne rozdrobenej spoločnosti;

7.  zdôrazňuje, že politický dialóg s irackými orgánmi o zrušení trestu smrti a o podpore základných zásad Európskej únie treba považovať za najvyššiu prioritu; vyzýva irackú vládu, aby ako prvý krok zrušila trest smrti a vyhlásila a zaviedla okamžité moratórium na vykonávanie popráv;

8.  víta skutočnosť, že sa na základe dohody o partnerstve a spolupráci zriadi parlamentný výbor pre spoluprácu, ktorý bude fórom na stretnutia a výmenu názorov medzi irackým parlamentom a Európskym parlamentom, bude informovaný o odporúčaniach rady pre spoluprácu a bude vydávať odporúčania pre Radu; podporuje tento dôležitý parlamentný rozmer a zastáva názor, že takýto výbor poskytne cennú príležitosť na demokratický dialóg a na poskytnutie podpory pre demokraciu v Iraku;

9.  opakuje svoj záväzok rozvíjať parlamentnú demokraciu a pripomína svoju iniciatívu, v rámci rozpočtu na rok 2008, poskytovať podporu pre budovanie demokracie v spolupráci s parlamentmi tretích krajín; opätovne pripomína svoju ochotu aktívne podporovať iracký parlament prekladaním iniciatív zameraných na zvyšovanie spôsobilosti zvolených irackých zástupcov vykonávať ústavnú funkciu a na podporu výmeny skúseností v oblasti účinnej správy a odbornej prípravy zamestnancov;

10.  zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť podmienky na intenzívny technický dialóg a úzku spoluprácu s Irakom a nepretržite podporovať jeho správu s cieľom umožniť zaviesť príslušné medzinárodné normy a v plnom rozsahu ich uplatňovať na zmluvy a verejné obstarávanie, ako aj posilniť investičné príležitosti;

11.  vyzýva Irak, aby čo najskôr ratifikoval Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok;

12.  oceňuje otvorenie delegácie EÚ v irackom Bagdade a vymenovanie vedúceho delegácie EÚ; pripomína však, že delegácii EÚ treba zabezpečiť primerané vlastné priestory a nevyhnutné ľudské a materiálne zdroje úmerné ohlásenej ambícii EÚ zohrávať významnú úlohu pri prechode Iraku k demokracii v záujme toho, aby sa delegácia stala plne funkčnou; zdôrazňuje, že je zásadné umožniť vedúcemu delegácie cestovať úplne bezpečne do všetkých častí krajiny, aby mohol sledovať náležité vykonávanie programov financovaných Európskou úniou, ako aj situáciu v oblasti ľudských práv a proces reforiem;

13.  zdôrazňuje význam politickej dohody o budúcnosti Iraku, ktorú dosiahli irackí lídri vo veci vytvorenia vlády národnej jednoty, ktorá náležite reprezentuje politickú, náboženskú a etnickú rôznorodosť irackej spoločnosti a odráža vôľu vyjadrenú irackým národom počas parlamentných volieb konaných 7. marca 2010; požaduje úplné vykonávanie tejto dohody, bez akéhokoľvek ďalšieho odkladu, a vyzýva politické sily v Iraku, aby si v duchu jednoty názorov zachovali odhodlanie budovať silné a udržateľné demokratické orgány a vytvoriť podmienky pre slobodné a spravodlivé voľby na miestnej aj medzinárodnej úrovni, ktoré sú kľúčové v procese prechodu k demokracii; poznamenáva, že vykonávanie tejto dohody môže byť jediným životaschopným riešením na začatie procesu skutočného národného zmierenia; opakuje, že je dôležité menovať stáleho ministra obrany a ministra vnútra s cieľom zabrániť koncentrácii moci a presadzovať demokratický dialóg, dohľad a politickú zodpovednosť, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa bezpečnostnej politiky;

14.  je znepokojený rastúcim sektárskym napätím a hlbokým nedostatkom dôvery medzi irackou vládou a opozíciou, lebo ak sa tento stav nezlepší, môže dôjsť k oživeniu násilného konfliktu; je hlboko znepokojený potenciálnym negatívnym presahovaním sýrskeho konfliktu do Iraku, pretože by mohol zvýšiť sektárske napätie v Iraku, a vyzýva všetkých aktérov v Iraku, aby sa správali zodpovedne a zdržanlivo s cieľom zabrániť takémuto scenáru;

15.  vyzýva irackú vládu, aby zabezpečila transparentné a zodpovedné využívanie zdrojov krajiny v prospech všetkých obyvateľov Iraku;

16.  vyzýva Komisiu, aby pripravila doložku o záväzných povinnostiach v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP), ktorá by sa posudzovala na jednej z prvých schôdzí Rady pre spoluprácu a ktorá by vychádzala zo zásad SZP uznávaných na medzinárodnej úrovni vrátane aktualizácie usmernení OECD z roku 2010 a noriem OSN, MOP a EÚ; navrhuje, aby sa v tejto doložke zosúladili existujúce normy a koncepcie v záujme zabezpečenia porovnateľnosti a spravodlivosti a určili opatrenia na plnenie týchto zásad na úrovni EÚ, ako sú požiadavky na sledovanie činnosti podnikov, ich pobočiek a dodávateľských reťazcov, a uplatňovanie náležitej starostlivosti;

17.  je však naďalej mimoriadne znepokojený pretrvávajúcimi násilnými činmi, ktoré sa zameriavajú na civilné obyvateľstvo, zraniteľné skupiny a všetky náboženské spoločenstvá vrátane kresťanských menšín, čo medzi obyvateľmi vyvoláva hlboký pocit strachu a neistoty, pokiaľ ide o ich budúcnosť a budúcnosť ich krajiny; poznamenáva, že v tejto oblasti sa dosiahol istý pokrok, a vyzýva iracké orgány, aby naďalej zlepšovali bezpečnosť a verejný poriadok a bojovali proti terorizmu a sektárskemu násiliu v celej krajine; domnieva sa, že prioritou by malo byť aj zavedenie nového právneho rámca, ktorým sa jasne vytýčia zodpovednosti a mandát bezpečnostných síl a uľahčí sa náležitý dohľad nad bezpečnostnými silami, ktorý sa vyžaduje v ústave; domnieva sa, že iracký parlament musí zohrávať primeranú úlohu pri formulovaní nových právnych predpisov a vykonávaní demokratickej kontroly; vyzýva iracké orgány, aby zintenzívnili svoje snahy s cieľom chrániť kresťanské menšiny a všetky zraniteľné menšiny, ako aj zabezpečiť všetkým irackým občanom právo slobodne a bezpečne praktikovať svoju vieru alebo potvrdiť svoju identitu, a aby prijali rozhodnejšie opatrenia na boj proti násiliu medzi etnikami a medzi náboženstvami, chránili sekulárne obyvateľstvo a vykonali všetko, čo bude v ich silách, aby sa páchatelia dostali do rúk spravodlivosti, a zároveň dodržiavali zásady právneho štátu a medzinárodné normy; domnieva sa, že dohoda o partnerstve a spolupráci ponúka príležitosť na ďalšiu podporu programov zmierenia a dialógu medzi náboženstvami, ktoré sú zamerané na obnovu zmyslu pre súdržnosť a partnerstvo v irackej spoločnosti;

18.  poukazuje na naliehavú potrebu vyriešiť humanitárne problémy, ktorým je iracký ľud vystavený; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby činnosť koordinovaná medzi irackými orgánmi a organizáciami medzinárodnej pomoci pôsobiacimi na mieste bola organizovaná s cieľom pomôcť zraniteľným skupinám vrátane utečencov a vysídlených osôb, chrániť tieto skupiny a vytvoriť primerané podmienky na zaistenie ich bezpečnosti a dôstojnosti;

19.  s obavami poznamenáva, že podľa UNHCR 34 000 utečencov zo Sýrie vyhľadalo od začiatku vojny útočisko v irackom Kurdistane, a žiada poskytnutie pomoci irackým orgánom pri riadení prílevu utečencov do Iraku, najmä s cieľom zabezpečiť, aby utečenci boli na jeho území prijatí na humanitárnom základe a boli nasmerovaní do utečeneckých táborov; naliehavo tiež žiada EÚ, aby sa zaviazala a prispela k pomoci irackej vláde pri zabezpečení humánnych životných podmienok v týchto utečeneckých táboroch;

20.  uznáva odhodlanie irackých orgánov a vyzýva ich, aby zaistili bezpečnosť a humánne životné podmienky obyvateľov táborov Ašraf a Hurríja; žiada členské štáty, aby rešpektovali článok 105 ods. 3 písm. b) a ods. 4) dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom a urobili všetko pre to, aby uľahčili presídlenie alebo repatriáciu obyvateľov tábora Hurríja na individuálnom základe a v súlade s ich slobodnou vôľou s cieľom s konečnou platnosťou vyriešiť otázku ich prítomnosti na irackom území;

21.  žiada revíziu ústavy, trestného zákona a trestného poriadku s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie rovnosti mužov a žien a práv žien; opätovne potvrdzuje, že ženy môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri obnove usporiadania spoločnosti, a zdôrazňuje potrebu ich plnej politickej účasti vrátane ich zapojenia do prípravy národných stratégií s cieľom zohľadniť ich pohľad;

22.  nabáda mimovládne organizácie, aby prispievali k posilňovaniu demokracie a ľudských práv v Iraku poskytovaním cielenej pomoci ženám, ktoré sú obeťami násilia, nútených sobášov, zločinov v mene cti, obchodovania s ľuďmi a mrzačenia pohlavných orgánov;

23.  naliehavo žiada iracký parlament a irackú vládu, aby zaviedli právne predpisy proti detskej práci, detskej prostitúcii a obchodovaniu s deťmi a zaručili dodržiavanie Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

24.  žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala účasti žien na procese obnovy po ukončení konfliktu a na politickom a hospodárskom živote na najvyššej úrovni, najmä pokiaľ ide o ženy z menšinových spoločenstiev, ktoré často čelia dvojitej diskriminácii tak na základe pohlavia, ako aj etnickej či náboženskej príslušnosti; naliehavo vyzýva iracké orgány, aby prijali potrebné opatrenia na rozvoj inkluzívnej občianskej spoločnosti, ktorá sa môže naplno zapájať do politického procesu, a podporovali nezávislé, pluralitné a profesionálne médiá;

25.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad množstvom prípadov samovrážd žien alebo zabíjania v mene cti v súvislosti s nútenými sobášmi a nad ďalšími bežnými prejavmi násilia voči ženám, napríklad mrzačením ženských pohlavných orgánov a domácim násilím; zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť primeraný a účinný súbor právnych predpisov na zachovanie a ochranu práv žien a dievčat a ich sociálnej, kultúrnej a fyzickej integrity, podporovať plný prístup k sociálno-ekonomickému začleneniu, ako aj formou zákona odstraňovať diskrimináciu žien v súlade s irackou ústavou a so záväzkami Iraku vyplývajúcimi z medzinárodnej zmluvy o ľudských právach;

26.  víta spoločný strategický dokument Komisie (na roky 2011 – 2013), ktorý znamená prechod k viacročnému plánovaniu rozvojovej spolupráce EÚ na základe konzultácií s irackými orgánmi a koordinácie s ďalšími medzinárodnými subjektmi (Svetová banka, OSN), ktoré pôsobia v Iraku; pripomína, že tento nový prístup zodpovedá hlavným usmerneniam, ktoré sú súčasťou odporúčaní Rade z 13. marca 2008;

27.  víta pozitívne výsledky misie EUJUST LEX a uskutočnenie prvých pilotných projektov v Iraku, ktoré sú koordinované s projektom Európskej komisie; naliehavo žiada, aby po ukončení tejto misie EÚ zužitkovala všetky nadobudnuté skúsenosti prostredníctvom EBOP a nástrojov Únie s cieľom pokračovať pri poskytovaní pomoci priamo na mieste v záujme posilnenia irackej polície a trestnoprávneho systému;

28.  opätovne pripomína svoju požiadavku na preukazovanie transparentnosti a účinnosti pomoci Únie pre Irak formou komplexných, pravidelných a transparentných informácií o skutočnom rozdeľovaní pomoci Únie a o tom, na aké účely sa využíva, najmä pokiaľ ide o finančné prostriedky poskytované v rámci Medzinárodného fondu na obnovu Iraku (IRFFI), v ktorom je EÚ hlavným darcom;

29.  poznamenáva, že cieľom činností EÚ v oblasti spolupráce, ktoré boli naplánované z hľadiska sociálneho a ľudského rozvoja, je boj proti chudobe, napĺňanie základných potrieb v oblasti zdravia, vzdelávania a zamestnanosti a presadzovanie základných slobôd pre každého vrátane najzraniteľnejších skupín, čiže utečencov, vysídlených osôb a všetkých náboženských menšín; trvá na tom, že všetky tieto činnosti sa musia vykonávať tak, aby posilňovali kapacity a inštitúcie v súlade so zásadami začleňovania, transparentnosti a dobrej správy vecí verejných;

30.  zdôrazňuje citlivú geopolitickú polohu Iraku vzhľadom na susedstvo Sýrie, Iránu, Turecka, Saudskej Arábie a Jordánska; očakáva, že Irak bude v regióne zohrávať stabilizačnú úlohu, najmä vzhľadom na prebiehajúcu občiansku vojnu v Sýrii; očakáva, že Irak podporí demokratické a inkluzívne zmeny v Sýrii;

31.  víta nedávne ustanovenie irackej vysokej komisie pre ľudské práva ako nezávislej inštitúcie, ktorá môže dodať zmysel právam zaručeným irackou ústavou a zohrávať ústrednú úlohu pri ochrane týchto práv; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať nezávislosť tejto inštitúcie od politického vplyvu a poskytovať primeranú, bezpečnú a nezávislú finančnú podporu na činnosť komisie; zdôrazňuje potrebu pravidelnej, transparentnej a sústavnej spolupráce vládnych orgánov pri vyšetrovaniach komisie; vyzýva členské štáty, aby podporovali rozvoj tejto komisie prostredníctvom technickej pomoci, trvalého dialógu a výmeny spoločných skúseností, čo sa týka úsilia o ochranu ľudských práv;

32.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil predsedovi Európskej rady, predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, predsedom parlamentov členských štátov a vláde a parlamentu Irackej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 20.
(2) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
(3) Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 75.
(4) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 115.
(5) Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 53.

Posledná úprava: 22. januára 2015Právne oznámenie