Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2565(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0132/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2013 - 8.9

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0096

Vastuvõetud tekstid
PDF 93kWORD 24k
Neljapäev, 14. märts 2013 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Tuumaoht ja inimõigused Põhja-Koreas
P7_TA(2013)0096B7-0132, 0134, 0135, 0136, 0137 ja 0138/2013

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2013. aasta resolutsioon Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist lähtuva tuumaohu ja sealse inimõiguste olukorra kohta (2013/2565(RSP))

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) kohta,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 18. veebruari 2013. aasta järeldusi KRDV kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) ja 1887 (2009),

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ning kõiki asjaomaseid rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte, sealhulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille KRDV on vastu võtnud ja ratifitseerinud,

–  võttes arvesse 1984. aastal vastu võetud piinamise ning julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu asjaomaseid resolutsioone, eeskätt 19. märtsil 2012. aastal konsensuse alusel vastu võetud resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Korea Rahvademokraatliku Vabariigi inimõiguste olukorda jälgiva ÜRO eriraportööri Marzuki Darusmani 1. veebruari 2013. aasta raportit,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu mõistsid hukka KRDV ballistiliste rakettide tehnoloogia abil toimunud raketikatsetuse 12. detsembril 2012. aastal ning 12. veebruaril 2013. aastal tehtud tuumakatsetuse, millega KRDV rikkus selgelt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidest tulenevaid rahvusvahelisi kohustusi ning ohustas tõsiselt rahu ja julgeolekut nii selles piirkonnas kui ka kogu maailmas;

B.  arvestades, et tuuma-, keemia- ja bioloogiliste relvade ning nende kandevahendite levik kujutab endast ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule; arvestades, et KRDV taganes 2003. aastal tuumarelva leviku tõkestamise lepingust, on tuumakatsetusi sooritanud alates 2006. aastast ning teatas ametlikult 2009. aastal, et on välja töötanud tuumarelva; arvestades, et KRDV püüe jätkata oma ebaseaduslikke tuuma- ja ballistiliste rakettide programme ohustab rahvusvahelist tuumarelvade leviku tõkestamise korda ning võib tuua kaasa piirkondlike pingete lahvatamise ohu;

C.  arvestades, et see ei aita KRDV-l saavutada oma väidetavat eesmärki, milleks on oma julgeoleku suurendamine; arvestades, et militaarvaldkonnale keskendunud majandusega KRDV ei ole kaugeltki saavutanud oma kavandatud eesmärki, milleks on tugev ja jõukas riik, ning on selle asemel massihävitusrelvade ja nende kandevahendite väljaarendamise nimel oma elanikke aina enam isoleerinud ja sundinud neid vaesuses elama;

D.  arvestades, et KRDV ütles hiljuti lahti kõigist Korea Vabariigiga sõlmitud rahulepingutest ja lülitas välja P’yŏngyangi ja Sŏuli vahelise otsetelefoniliini; arvestades, et Korea poolsaarel on aastakümneid valitsenud pinged ja sõjalised kokkupõrked; arvestades, et EL toetab igati Korea poolsaare tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmist ning on arvamusel, et kuuepoolsete kõneluste jätkamine on selle piirkonna rahu ja stabiilsuse jaoks ülimalt oluline;

E.  arvestades, KRDV režiim ei ole teinud koostööd ÜROga ning on tagasi lükanud kõik ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja ÜRO Peaassamblee resolutsioonid inimõiguste olukorra kohta Põhja-Koreas; arvestades, et KRDV režiim ei ole teinud koostööd ÜRO eriraportööriga, kes jälgib Põhja-Korea inimõiguste olukorda, ning on keeldunud igasugusest ÜRO inimõiguste ülemvoliniku abist;

F.  arvestades, et Euroopa Liit kaitseb ja edendab inimõigusi ja demokraatiat terves maailmas; arvestades, et inimõiguste olukord ja humanitaarolukord KRDVs on endiselt äärmiselt murettekitav; arvestades, et KRDV valitsus ei luba poliitilist opositsiooni, vabasid ja õiglasi valimisi, vaba meediat, usuvabadust, ühinemisvabadust, kollektiivläbirääkimisi ega liikumisvabadust;

G.  arvestades, et KRDV kohtusüsteem on allutatud valitsusele, kusjuures paljude riigivastaste kuritegude eest kohaldatakse surmanuhtlust ning kriminaalkoodeksiga üha laiendatakse selle kohaldamist, ning arvestades, et kodanikke, sealhulgas lapsi sunnitakse avalikke hukkamisi pealt vaatama; arvestades, et KRDV ametivõimud korraldavad pidevalt inimeste kohtuvälist hukkamist, meelevaldset vahistamist ja kadumist, sealhulgas välisriikide kodanike röövimisi, ning peavad enam kui 200 000 inimest kinni vanglates ja nn ümberkasvatuslaagrites;

H.  arvestades, et KRDV elanikkond on poliitilise ja majandusliku isolatsiooni, sagedaste looduskatastroofide ning toiduainete ja kütusehinna ülemaailmse tõusu tõttu juba aastakümneid kannatanud mahajäämuse, kehvade tervishoiuteenuste ning emade ja laste alatoitluse all; arvestades, et suur osa elanikkonnast kannatab nälga ja sõltub suuresti rahvusvahelisest toiduabist; arvestades, et massiline toidupuudus ja näljahäda mõjutavad olulisel määral inimõigusi; arvestades, et kümned tuhanded põhjakorealased on põgenenud Hiinasse, olles oma koduriigist laiaulatusliku nälja ja represseerimise tõttu lahkunud;

Tuumaoht

1.  mõistab hukka KRDV tuumakatsetused ja raketiprogrammi ning nõuab, et see riik hoiduks edasisest provokatsioonidest, peataks kogu oma ballistiliste rakettide programmiga seotud tegevuse ning loobuks täielikult ja pöördumatult olemasolevatest tuumaprogrammidest; kutsub KRDVd üles viivitamatult allkirjastama ja ratifitseerima tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu;

2.  mõistab hukka KRDV ametliku teate, et riik jätab endale ennetava tuumalöögi andmise õiguse; kutsub KRDVd üles järgima ÜRO põhikirja, milles kohustatakse ÜRO liikmeid hoiduma teiste riikide ähvardamisest või nende vastu jõu kasutamisest;

3.  peab taunitavaks, et KRDV on lahti öelnud Korea Vabariigiga sõlmitud mittekallaletungipaktist, sulgenud otsetelefoniliini Sŏuliga ja kahe Korea riigi ühise piiripunkti ning on oma eesliiniüksused võimaliku sõja puhuks lahinguvalmis seadnud; peab õigeks, et pärast KRDV viimast tuumarelvakatsetust on sanktsioone selle riigi suhtes veelgi tugevdanud nii Euroopa Liidu Nõukogu kui ka ÜRO Julgeolekunõukogu, kes hääletas selle poolt 7. märtsil 2013; kutsub KRDVd üles valima konstruktiivse tee – tegema koostööd rahvusvahelise üldsusega, mis aitaks suurendada piirkonna stabiilsust ja parandada põhjakorealaste elujärge;

4.  nõuab, et KRDV kohustuks taas järgima kanderakettide kohta kehtestatud moratooriumi ja ühineks uuesti tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga, mis on tuumarelva leviku tõkestamise korra nurgakivi ja tuumadesarmeerimise ning tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise põhialus; rõhutab vajadust suurendada pingutusi tuumarelva leviku tõkestamise lepingu karmistamiseks; tuletab meelde 2010. aasta tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise konverentsi lõppavaldust, milles väljendati sügavat muret tuumarelva mis tahes kasutamise katastroofiliste tagajärgede pärast ning kinnitati uuesti, et kõik riigid peaksid alati järgima kehtivat rahvusvahelist õigust, sealhulgas rahvusvahelist humanitaarõigust;

5.  kinnitab soovi leida KRDV tuumaprobleemile lahendus diplomaatiliste ja poliitiliste vahenditega; väljendab veel kord toetust kuuepoolsetele kõnelustele ja nõuab nende jätkamist; nõuab, et kõik kuuepoolsetel kõnelustel osalejad tõhustaksid oma pingutusi; kutsub KRDVd üles alustama uuesti konstruktiivset koostööd rahvusvahelise üldsuse ning eelkõige kuuepoolsete kõneluste osapooltega, et teha tööd kestva rahu ja julgeoleku saavutamiseks tuumavabal Korea poolsaarel ning leida parim viis KRDV parema ja stabiilsema tuleviku tagamiseks;

6.  palub Hiina Rahvavabariigil kui ÜRO Julgeolekunõukogu alalisel liikmel ja KRDV tähtsaimal kaubanduspartneril kasutada oma mõju KRDV-le selleks, et takistada olukorra edasist halvenemist, ning võtab teadmiseks, et Hiina Rahvavabariik toetab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2094 (2013); märgib, et ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriigid reageerisid KRDV hiljutisele tuumakatsetusele üksmeelselt;

7.  rõhutab sellega seoses vajadust tõhustada kogu maailmas pingutusi tuumadesarmeerimise suunas; nõuab, et selleks võetaks ka ajutisi ja usaldust suurendavaid meetmeid;

Inimõigused

8.  peab ülimalt murettekitavaks üha halvenevat inimõiguste olukorda KRDVs, mida nii eelmine kui ka praegune Põhja-Korea küsimusi käsitlenud ÜRO eriraportöör on kirjeldanud kui pretsedenditut, räiget, laialdast ja süstemaatilist inimõiguste rikkumist, mis oma ulatuselt võib olla käsitatav inimsusvastase kuriteona; kutsub KRDVd üles alustama Euroopa Liiduga sisulist dialoogi inimõiguste küsimustes;

9.  kutsub KRDV valitsust üles täitma kohustusi, mis tulenevad inimõigusi käsitlevatest dokumentidest, mille osaline KRDV ise on, ja tagama humanitaarabiorganisatsioonidele, sõltumatutele inimõiguste olukorra vaatlejatele ja KRDV inimõiguste olukorda käsitlevale ÜRO eriraportöörile pääsu riiki ja tegema nendega vajalikku koostööd;

10.  hindab positiivselt KRDV küsimustega tegeleva ÜRO uurimiskomisjoni loomist vastavalt Euroopa Liidu ja Jaapani ettepanekule;

11.  kutsub KRDV valitsust üles kehtestama moratooriumi kõikidele hukkamistele ning võtma lähituleviku sihiks surmanuhtluse kaotamise; kutsub KRDVd üles lõpetama inimeste kohtuvälise hukkamise ja sunniviisilise kadumise, vabastama poliitvangid ja lubama kodanikel vabalt reisida nii oma riigis kui ka riigist välja; kutsub KRDVd üles võimaldama nii oma riigi kui välismaa massiteabevahenditele sõna- ja ajakirjandusvabaduse ning avama oma kodanikele tsenseerimata juurdepääsu internetile;

12.  peab eriti murettekitavaks KRDVs valitsevat halba toitlusolukorda ning selle mõju riigi elanike majanduslikele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele õigustele; kutsub Euroopa Komisjoni üles käigus hoidma olemasolevaid KRDVle suunatud humanitaarabi programme ja suhtluskanaleid ning tagama saadetiste turvaline kättetoimetamine KRDV elanike sihtrühmadele; kutsub KRDV ametivõime üles tagama kõikidele kodanikele toidu ja humanitaarabi vajaduspõhise kättesaadavuse vastavalt humanitaarabi põhimõtetele;

o
o   o

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi eriesindajale inimõiguste küsimustes, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi valitsusele, Korea Vabariigi valitsusele, Hiina Rahvavabariigi valitsusele, KRDV inimõiguste olukorda käsitlevale ÜRO eriraportöörile ning ÜRO peasekretärile.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2014Õigusalane teave