Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0132/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2013 - 8.9

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0096

Hyväksytyt tekstit
PDF 91kWORD 24k
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen painos
Pohjois-Korean ydinaseuhka ja ihmisoikeustilanne
P7_TA(2013)0096B7-0132, 0134, 0135, 0136, 0137 ja 0138/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2013 Korean demokraattisen kansantasavallan ydinaseuhasta ja ihmisoikeustilanteesta (2013/2565(RSP))

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Korean demokraattisesta kansantasavallasta (Pohjois-Korea),

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2013 annetut ulkoasioiden neuvoston päätelmät Korean demokraattisesta kansantasavallasta,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) ja 1887 (2009),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kaikki asiaa koskevat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, mukaan lukien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, jonka Korean demokraattinen kansantasavalta on hyväksynyt ja ratifioinut,

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston asiaan liittyvät päätöslauselmat, erityisesti sen 19. maaliskuuta 2012 yksimielisesti antaman päätöslauselman Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta seuraavan YK:n erityisraportoijan Marzuki Darusmanin 1. helmikuuta 2013 julkistaman raportin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto ja YK:n turvallisuusneuvosto ovat tuominneet Korean demokraattisen kansantasavallan 12. joulukuuta 2012 ballistista ohjusteknologiaa käyttäen suorittaman ohjuslaukaisun ja sen 12. helmikuuta 2013 tekemän ydinkokeen, jotka rikkovat selvästi sen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin perustuvia kansainvälisiä velvoitteita ja ovat vakava uhka alueelliselle ja kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle;

B.  katsoo, että ydinaseiden, kemiallisten ja biologisten aseiden ja niiden maalinsaattamisjärjestelmien leviäminen on uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle; ottaa huomioon, että Korean demokraattinen kansantasavalta irrottautui ydinsulkusopimuksesta vuonna 2003, että se on tehnyt ydinkokeita vuodesta 2006 alkaen ja että vuonna 2009 se ilmoitti virallisesti kehittäneensä ydinaseen; toteaa, että laittomien ydin- ja ballististen ohjusten ohjelmien jatkaminen on vakava haaste kansainväliselle ydinsulkujärjestelmälle ja saattaa voimistaa alueellisia jännitteitä;

C.  katsoo, että tämä ei edistä Korean demokraattisen kansantasavallan esittämää tavoitetta, joka on sen turvallisuuden parantaminen; katsoo, että maa on valjastanut taloutensa palvelemaan sotilaallisia tarkoitusperiä ja siten jäänyt kauaksi ilmoittamastaan tavoitteesta kehittyä voimakkaaksi ja vauraaksi kansakunnaksi ja on sen sijaan tehnyt kansalaisistaan entistäkin eristyneempiä ja köyhempiä tavoitellessaan joukkotuhoaseita ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmiä;

D.  toteaa, että Korean demokraattinen kansantasavalta on hiljattain vetäytynyt Korean tasavallan kanssa tehdystä aseleposopimuksesta ja katkaissut maiden johtajien välisen kuuman linjan; ottaa huomioon, että Korean niemimaan tilanne on ollut jännittynyt ja alueella on ollut sotilaallisia yhteenottoja jo vuosikymmenten ajan; ottaa huomioon, että Euroopan unioni tukee lujasti ajatusta ydinaseettomasta Korean niemimaasta, ja katsoo, että kuuden osapuolen neuvottelujen käynnistäminen uudelleen on olennainen osa alueen rauhan ja vakauden edistämistä;

E.  ottaa huomioon, ettei Korean demokraattisen kansantasavallan johto ole tehnyt yhteistyötä YK:n kanssa ja että se on torjunut kaikki YK:n ihmisoikeusneuvoston ja YK:n yleiskokouksen Pohjois-Korean ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmat; ottaa huomioon, ettei Pohjois-Korea ole tehnyt yhteistyötä maan ihmisoikeustilannetta seuraavan YK:n erityisraportoijan kanssa ja että se on torjunut kaiken avun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun taholta;

F.  toteaa, että Euroopan unioni puolustaa ja edistää maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksia ja demokratiaa; pitää Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta ja humanitaarista tilannetta edelleen erittäin huolestuttavina; ottaa huomioon, ettei Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus salli poliittista oppositiota, vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, tiedotusvälineiden vapaata toimintaa, uskonnonvapautta, yhdistymisvapautta, työehtosopimusneuvotteluja eikä liikkumisvapautta;

G.  ottaa huomioon, että oikeusjärjestelmä on alistettu valtiolle, valtion vastaisista rikoksista määrätään hyvin usein kuolemanrangaistus, kuolemanrangaistuksen soveltamisalaa laajennetaan rikoslaissa ajoittain ja kansalaiset, lapset mukaan luettuina, pakotetaan seuraamaan julkisia teloituksia; ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan valtiolliset viranomaiset syyllistyvät järjestelmällisesti laittomiin teloituksiin ja mielivaltaisiin pidätyksiin, että ihmisiä katoaa ja myös ulkomaan kansalaisia kidnapataan ja että yli 200 000 henkilöä on suljettu vankiloihin ja ”uudelleenkoulutusleireille”;

H.  ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan väestö on kärsinyt vuosikymmeniä alikehittyneisyydestä, heikosta terveydenhuollosta ja laajamittaisesta äitien ja lasten aliravitsemuksesta oloissa, joita luonnehtivat poliittinen ja taloudellinen eristyneisyys, lukuisat luonnonkatastrofit ja elintarvike- ja polttoainehintojen nousu kansainvälisillä markkinoilla; katsoo, että suuri osa väestöstä kärsii nälänhädästä ja on suuressa määrin riippuvainen kansainvälisestä elintarvikeavusta; toteaa, että suuri elintarvikepula ja nälänhätä vaikuttavat merkittävästi moniin ihmisoikeuksiin; toteaa, että kymmenet tuhannet pohjoiskorealaiset ovat jättäneet maansa ja paenneet nälänhätää ja sortoa Kiinaan;

Ydinaseuhat

1.  tuomitsee Korean demokraattisen kansantasavallan tekemät ydinkokeet ja ohjuslaukaisut ja kehottaa maata pidättymään uusista provosoivista toimista ja keskeyttämään kaikki ballististen ohjusten ohjelmaansa liittyvät toimet sekä luopumaan täydellisesti ja lopullisesti nykyisistä ydinaseohjelmistaan; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa allekirjoittamaan ja ratifioimaan täydellisen ydinkoekieltosopimuksen viipymättä;

2.  tuomitsee Korean demokraattisen kansantasavallan virallisen ilmoituksen, jonka mukaan se varaa itselleen oikeuden toteuttaa ennalta ehkäisevän ydiniskun; vaatii Korean demokraattista kansantasavaltaa noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa, jossa YK:n jäsenet velvoitetaan pidättäytymään uhkaamasta muita valtioita väkivallalla tai kohdistamasta niihin väkivaltaa;

3.  pitää valitettavana, että Korean demokraattinen kansantasavalta on sanonut irti hyökkäämättömyyssopimuksensa Korean tasavallan kanssa, katkaissut maiden johtajien välisen kuuman linjan ja sulkenut niiden yhteisen rajanylityspaikan sekä asettanut etulinjan joukkonsa valmiustilaan mahdollisen sodan varalta; pitää myönteisenä sitä, että neuvostossa ja YK:n turvallisuusneuvoston 7. maaliskuuta 2013 toimeenpannussa äänestyksessä on päätetty pakotteiden lisätiukennuksesta viimeisimmän ydinkokeen seurauksena; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa toimimaan rakentavammin ja yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta voidaan lisätä alueellista vakautta ja Pohjois-Korean kansalaisten hyvinvointia;

4.  kehottaa Pohjois-Koreaa uudistamaan sitoutumisensa ohjuskokeiden lopettamiseen ja tulemaan uudelleen mukaan ydinsulkusopimukseen, joka on ydinsulkujärjestelmän kulmakivi ja perustava tekijä ydinaseriisunnan ja ydinvoiman rauhanomaisen käytön edistämisessä; korostaa, että on tarpeen tehostaa toimia ydinsulkusopimuksen lujittamiseksi; muistuttaa, että vuonna 2010 järjestetyn ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin loppulausumassa ilmaistiin syvä huolestuminen kaiken ydinaseiden käytön tuhoisista seurauksista ja vahvistettiin uudelleen, että kaikkien valtioiden on kaikkina aikoina noudatettava asiassa sovellettavaa kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien kansainvälinen humanitaarinen oikeus;

5.  vahvistaa halunsa ratkaista Korean demokraattisen kansantasavallan ydinasekysymykset diplomaattisesti ja poliittisesti; toistaa tukevansa kuuden osapuolen neuvotteluja ja kehottaa käynnistämään ne uudelleen; kehottaa kaikkia kuuden osapuolen neuvotteluihin osallistujia lisäämään ponnistelujaan; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa käsittelemään tätä kysymystä uudelleen rakentavasti kansainvälisen yhteisön ja erityisesti kuuden osapuolen neuvotteluprosessin jäsenten kanssa kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ydinaseettomalla Korean niemimaalla ja parhaana keinona turvata Korean demokraattisen kansantasavallan vauraampi ja vakaampi tulevaisuus;

6.  kehottaa Kiinan kansantasavaltaa, joka on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja Korean demokraattisen kansantasavallan pääasiallinen kauppakumppani, käyttämään vaikutusvaltaansa Korean demokraattisen kansantasavallan suhteen, jotta voidaan varmistaa, ettei tilanne kärjisty entisestään; panee merkille Kiinan kansantasavallan tuen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle 2094 (2013); panee merkille YK:n turvallisuusneuvoston jäsenten yksimielisen reaktion Korean demokraattisen kansantasavallan hiljattain suorittamaan ydinkokeeseen;

7.  korostaa tässä yhteydessä tarvetta tehostaa maailmanlaajuisia pyrkimyksiä ydinaseiden riisumiseen; kehottaa toteuttamaan tilapäisiä ja luottamusta lisääviä toimenpiteitä;

Ihmisoikeudet

8.  on äärimmäisen huolestunut Korean demokraattisen kansantasavallan huononevasta ihmisoikeustilanteesta, joka on Korean demokraattista kansantasavaltaa seuranneiden entisten erityisraportoijien ja nykyisen erityisraportoijan mukaan omassa luokassaan räikeydessään, mittavuudessaan ja järjestelmällisyydessään ja jota mahdollisesti voidaan pitää rikoksena ihmisyyttä vastaan; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa käymään EU:n kanssa merkityksellistä vuoropuhelua ihmisoikeuksista;

9.  kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta täyttämään ratifioimiinsa ihmisoikeusvälineisiin perustuvat velvoitteensa ja varmistamaan, että humanitaarisen avun järjestöt, riippumattomat ihmisoikeustarkkailijat ja Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta seuraava YK:n erityisraportoija pääsevät maahan ja voivat luottaa maan viranomaisten yhteistyöhön;

10.  pitää myönteisenä, että YK on perustanut Korean demokraattisen kansantasavallan tilannetta käsittelevän tutkintakomission kuten Euroopan unioni ja Japani olivat ehdottaneet;

11.  kehottaa hallitusta ilmoittamaan julkisesti kaikkien teloitusten täytäntöönpanon keskeyttämisestä siinä tarkoituksessa, että kuolemanrangaistus lakkautetaan lähitulevaisuudessa; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa lopettamaan laittomat teloitukset ja tahdonvastaiset katoamiset, vapauttamaan poliittiset vangit ja antamaan kansalaisilleen matkustusvapauden sekä itse maassa että sen rajojen ulkopuolella; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa sallimaan sananvapauden ja vapaan kansallisen ja kansainvälisen tiedonvälityksen sekä sensuroimattoman pääsyn internetiin kaikille kansalaisilleen;

12.  on huolestunut erityisesti maan elintarviketilanteen vakavuudesta ja sen vaikutuksesta väestön taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin; kehottaa komissiota jatkamaan nykyisiä humanitaarisen avun ohjelmia ja ylläpitämään yhteyksiä Korean demokraattiseen kansantasavaltaan sekä varmistamaan humanitaarisen avun turvallisen pääsyn avustuskohteisiin; kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan viranomaisia varmistamaan, että kaikki kansalaiset saavat tarpeidensa mukaan elintarvikkeita ja humanitaarista apua, jotka jaetaan humanitaarisia periaatteita noudattaen;

o
o   o

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselle, Korean tasavallan hallitukselle, Kiinan kansantasavallan hallitukselle, Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta seuraavalle YK:n erityisraportoijalle sekä YK:n pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2014Oikeudellinen huomautus