Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2565(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0132/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2013 - 8.9

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0096

Pieņemtie teksti
PDF 100kWORD 25k
Ceturtdiena, 2013. gada 14. marta - Strasbūra Galīgā redakcija
Kodoldraudi un cilvēktiesības Ziemeļkorejā
P7_TA(2013)0096B7-0132, 0134, 0135, 0136, 0137 un 0138/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcija par kodoldraudiem un cilvēktiesībām Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (2013/2565(RSP))

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (KTDR),

–  ņemot vērā 2013. gada 18. februārī pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus par KTDR,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju Nr. 1718 (2006), Nr. 1874 (2009), Nr. 2087 (2013), Nr. 2094 (2013), Nr. 825 (1993), Nr. 1540 (2004), Nr. 1695 (2006) un Nr. 1887 (2009),

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un visus attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību instrumentus, tostarp Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ko KTDR ir pieņēmusi un ratificējusi,

–  ņemot vērā 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes attiecīgās rezolūcijas, jo īpaši 2012. gada 19. martā vienprātīgi pieņemto rezolūciju par situāciju cilvēktiesību jomā Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta par cilvēktiesību stāvokli Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā Marzuki Darusman 2013. gada 1. februāra ziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienības Padome un ANO Drošības padome ir nosodījusi KTDR raķetes palaišanu 2012. gada 12. decembrī, kurā tika izmantota ballistisko raķešu tehnoloģija, un 2013. gada 12. februārī veikto kodolizmēģinājumu, ar ko nepārprotami tiek pārkāptas KTDR starptautiskās saistības saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām un radīts nopietns drauds reģionālajam un starptautiskajam mieram un drošībai;

B.  tā kā ķīmisko, bioloģisko un kodolieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšana apdraud starptautisko mieru un drošību; tā kā KTDR 2003. gadā izstājās no Kodolieroču neizplatīšanas līguma (NPT) , kopš 2006. gada veic kodolizmēģinājumus un 2009. gadā oficiāli paziņoja, ka ir izveidojusi kodolieroci; tā kā KTDR nelikumīgo kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu turpināšana ir nopietns izaicinājums starptautiskajam kodolieroču neizplatīšanas režīmam un rada reģionālu saspīlējumu pastiprināšanās risku;

C.  tā kā minētās programmas neatbilst KTDR paziņotajam mērķim ‐ uzlabot savu drošību; tā kā ar savu uz militarizāciju orientēto ekonomiku KTDR ne tuvu nav sasniegusi savu mērķi, proti, panākt spēcīgas un pārtikušas valsts izveidi, un gluži pretēji ‐ tiecoties iegūt masu iznīcināšanas ieročus un to nogādes līdzekļus, ir ievedusi valsts iedzīvotājus aizvien lielākā izolētībā un nabadzībā;

D.  tā kā KTDR nesen atsauca visus ar Korejas Republiku noslēgtos pamiera līgumus un pārtrauca tālruņa līnijas darbību starp Phenjanu un Seulu; tā kā Korejas pussalā jau gadu desmitiem ir saspīlējums un militāra konfrontācija; tā kā ES stingri atbalsta no kodolieročiem brīvas Korejas pussalas ideju un uzskata, ka ir būtiski atsākt sešu pušu sarunas, lai reģionā panāktu mieru un stabilitāti;

E.  tā kā KTDR režīms nav sadarbojies ar ANO un ir noraidījis visas ANO Cilvēktiesību padomes un Ģenerālās asamblejas rezolūcijas par cilvēktiesībām Ziemeļkorejā; tā kā tas nav sadarbojies ar ANO īpašo referentu par cilvēktiesību situāciju šajā valstī un ir noraidījis jebkādu ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos palīdzību;

F.  tā kā Eiropas Savienība aizstāv un sekmē cilvēktiesības un demokrātiju visā pasaulē; tā kā KTDR cilvēktiesību situācija un humanitārais stāvoklis joprojām ir ārkārtīgi satraucošs; tā kā KTDR valdība nepieļauj organizētu politisku opozīciju, brīvas un taisnīgas vēlēšanas, brīvus plašsaziņas līdzekļus, ticības brīvību, biedrošanās brīvību, koplīgumu slēgšanu vai pārvietošanās brīvību;

G.  tā kā tiesu sistēma atrodas valsts uzraudzībā un nāvessodu piemēro par daudziem noziegumiem pret valsti, un kriminālkodekss šo kategoriju periodiski paplašina, bet iedzīvotāji, ieskaitot bērnus, tiek piespiesti noskatīties publisku nāvessoda izpildi; tā kā KTDR valsts iestādes sistemātiski izpilda ārpustiesas nāvessodus, veic patvaļīgus arestus, kā arī ir atbildīgas par cilvēku pazušanu, tostarp arī citu valstu valstspiederīgo nolaupīšanu, ir ievietojušas vairāk nekā 200 000 cilvēkus cietumos un pāraudzināšanas nometnēs;

H.  tā kā KTDR iedzīvotāji daudzus gadu desmitus dzīvo nepietiekamas attīstības apstākļos, kurus raksturo slikta veselības aprūpe un augsts māšu un bērnu nepietiekamas nodrošinātības ar pārtiku līmenis, turklāt arī politiskā un ekonomiskā izolācija, regulāras dabas katastrofas un pārtikas un degvielas cenu pieaugums starptautiskajā tirgū; tā kā liela iedzīvotāju daļa cieš badu un lielā mērā ir atkarīga no starptautiskā pārtikas atbalsta; tā kā masveida pārtikas trūkums un bads rada būtiskas sekas attiecībā uz plašu cilvēktiesību loku; tā kā vairāki desmiti tūkstoši Ziemeļkorejas iedzīvotāju ir aizbēguši uz Ķīnu, atstājot savu valsti plaši izplatītā bada un represiju dēļ,

Kodoldraudi

1.  nosoda KTDR veiktos kodolizmēģinājumus un ar ballistiskajām raķetēm saistītās darbības un mudina KTDR atturēties no turpmākām provokatīvām darbībām, apturot visas ballistisko raķešu programmas darbības un pilnībā un neatgriezeniski atsakoties no pašreizējām kodolprogrammām; aicina KTDR nekavējoties parakstīt un ratificēt Līgumu par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu (CTBT );

2.  nosoda KTDR oficiālo paziņojumu, ka šī valsts neatsakās no tiesībām veikt apsteidzošu uzbrukumu ar kodolieročiem; aicina KTDR ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus, kuri dalībvalstīm uzliek par pienākumu atturēties no draudiem vai spēka lietošanas pret citām valstīm;

3.  pauž nožēlu par to, ka KTDR ir anulējusi visus neuzbrukšanas paktus ar Korejas Republiku, slēgusi tālruņa līniju ar Seulu un aizvērusi kopīgo robežpunktu, novietojot frontes līnijas karaspēku gatavībā iespējamai karadarbībai; atzinīgi vērtē Padomes sankciju pastiprināšanu un ANO Drošības padomes 2013.gada 7. marta balsojumu pēc pēdējā kodolizmēģinājuma; aicina KTDR izvēlēties konstruktīvu virzienu, sadarbojoties ar starptautisko sabiedrību, kas sekmētu reģionālo stabilitāti un uzlabotu Ziemeļkorejas iedzīvotāju labklājību;

4.  mudina KTDR atjaunot iepriekšējās apņemšanās noteikt moratoriju raķešu palaišanai un pievienoties Kodolieroču neizplatīšanas līgumam, kas ir kodolieroču neizplatīšanas režīma stūrakmens un pamats, lai sekmētu kodolatbruņošanos un kodolenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem, uzsver, cik svarīgi ir darīt vairāk, lai nostiprinātu Kodolieroču neizplatīšanas līgumu; atgādina, ka 2010. gada Kodolieroču neizplatīšanas līguma pušu pārskatīšanas konferences noslēguma paziņojumā tika paustas dziļas bažas par kodolieroču jebkādas izmantošanas katastrofālajām sekām un tika apstiprināts, ka ikvienai valstij vienmēr ir jāievēro piemērojamās starptautiskās tiesības, tostarp starptautiskās humanitārās tiesības;

5.  apstiprina vēlmi rast diplomātisku un politisku risinājumu KTDR kodolprogrammas jautājumam; atkārtoti pauž atbalstu sešu pušu sarunām un aicina tās atsākt; mudina visus dalībniekus sešu pušu sarunās rīkoties aktīvāk,; aicina KTDR konstruktīvi atjaunot attiecības ar starptautisko sabiedrību un jo īpaši ar sešu pušu sarunu dalībniecēm, lai rīkotos ar mērķi panākt ilgstošu mieru un drošību no kodolieročiem brīvā Korejas pussalā, un kas būtu vislabākais līdzeklis, ar ko KTDR nākotnē nodrošināt lielāku labklājību un stabilitāti;

6.  aicina Ķīnas Tautas Republiku kā ANO Drošības padomes pastāvīgo locekli un KTDR galveno tirdzniecības partneri izmantot savu ietekmi uz KTDR un nodrošināt, lai konflikts neattīstītos tālāk, un ņem vērā Ķīnas Tautas Republikas atbalstu ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 2094 (2013); atzīmē ANO Drošības padomes dalībvalstu vienprātīgo reakciju uz KTDR neseno kodolizmēģinājumu;

7.  šajā sakarībā uzsver nepieciešamību pastiprināt starptautisko darbību kodolatbruņošanās jomā; aicina veikt pagaidu un uzticības veicināšanas pasākumus;

Cilvēktiesības

8.  pauž nopietnas bažas par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos KTDR, kuru gan agrākie, gan pašreizējais ANO īpašais referents par cilvēktiesību stāvokli Ziemeļkorejā raksturojuši kā īpaši sliktu, jo šajā valstī šie pārkāpumi notiek nepieredzēti plašā apjomā un sistemātiski, iespējams, sasniedzot pat līmeni, ko var raksturot kā noziegumus pret cilvēci; aicina KTDR iesaistīties konstruktīvā dialogā ar Eiropas Savienību par cilvēktiesībām;

9.  aicina KTDR valdību izpildīt tās saistības saskaņā ar cilvēktiesību līgumiem, kurus tā ir apstiprinājusi kā parakstītāja puse, un nodrošināt, ka humānās palīdzības organizācijām, neatkarīgiem cilvēktiesību novērotājiem un ANO īpašajam referentam par situāciju cilvēktiesību jomā KTDR tiek atļauts ieceļot valstī un tiek nodrošinātas nepieciešamās sadarbības iespējas;

10.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Eiropas Savienības un Japānas ierosinājumu ir izveidota ANO izmeklēšanas komisija KTDR jautājumos;

11.  aicina valdību paziņot par moratoriju attiecībā uz visu nāvessodu izpildi, ar mērķi tuvā nākotnē atcelt nāvessodu; aicina KTDR izbeigt ārpustiesas nāvessodus un piespiedu pazušanas, atbrīvot politiskos ieslodzītos un ļaut iedzīvotājiem brīvi pārvietoties gan valsts iekšienē, gan ārpus tās; aicina KTDR nodrošināt valsts un starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļiem vārda brīvību un preses brīvību un iedzīvotājiem interneta pieejamību bez cenzūras;

12.  pauž īpašas bažas par smago stāvokli ar pārtiku šajā valstī un tās ietekmi uz iedzīvotāju ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām; aicina Eiropas Komisiju saglabāt pašreizējās humānās palīdzības programmas un sakaru kanālus ar KTDR un nodrošināt palīdzības drošu piegādi iedzīvotāju mērķgrupām; aicina KTDR iestādes nodrošināt piekļuvi pārtikas un humanitārajai palīdzībai visiem iedzīvotājiem atkarībā no nepieciešamības un saskaņā ar humānās palīdzības principiem;

o
o   o

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas valdībai, Korejas Republikas valdībai, Ķīnas Tautas Republikas valdībai, ANO īpašajam referentam par situāciju cilvēktiesību jomā KTDR un ANO ģenerālsekretāram.

Pēdējā atjaunošana - 2014. gada 10. decembra Juridisks paziņojums