Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2565(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0132/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2013 - 8.9

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0096

Teksty przyjęte
PDF 101kWORD 24k
Czwartek, 14 marca 2013 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej
P7_TA(2013)0096B7-0132, 0134, 0135, 0136, 0137 oraz 0138/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (2013/2565(RSP))

Parlament Europejski ,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD),

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie KRLD z dnia 18 lutego 2013 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) oraz 1887 (2009),

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka oraz wszystkie stosowne międzynarodowe akty dotyczące praw człowieka, w tym przyjęty i ratyfikowany przez KRLD Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 r.,

–  uwzględniając odpowiednie rezolucje Rady Praw Człowieka ONZ, zwłaszcza przyjętą w drodze konsensu rezolucję z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ Marzuki Darusmana z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Rada Unii Europejskiej oraz Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiły wystrzelenie przez KRLD w dniu 12 grudnia 2012 r. satelity z wykorzystaniem technologii rakietowych pocisków balistycznych oraz próbę jądrową przeprowadzoną w dniu 12 lutego 2013 r., która była wyraźnym pogwałceniem międzynarodowych zobowiązań KRLD podjętych w ramach rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i która stanowi poważne zagrożenie dla regionalnego i międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

B.  mając na uwadze, że rozprzestrzenianie broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; mając na uwadze, że w 2003 r. KRLD wycofała się z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, od 2006 r. prowadzi próby jądrowe oraz w 2009 r. oficjalnie oświadczyła, że skonstruowała broń jądrową; mając na uwadze, że dalsze prowadzenie nielegalnego programu jądrowego i programu rakietowych pocisków balistycznych jest poważnym naruszeniem międzynarodowego reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej i grozi zwiększeniem napięcia w regionie;

C.  mając na uwadze, że sytuacja ta nie przyczynia się do osiągnięcia celu, do którego rzekomo dąży KRLD, tj. do zwiększenia bezpieczeństwa tego kraju; mając na uwadze, że ze swoją skoncentrowaną na zastosowaniach wojskowych gospodarką państwo to jest dalekie od osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest stworzenie silnego i zamożnego narodu, a wręcz przeciwnie w wyniku dążenia do budowy broni masowej zagłady i środków jej przenoszenia doprowadza do coraz większej izolacji i ubóstwa swoich obywateli;

D.  mając na uwadze, że KRLD niedawno wycofała się z porozumienia o zawieszeniu broni z Koreą Południową i wyłączyła „gorącą linię” między Pjongjangiem a Seulem; mając na uwadze, że Półwysep Koreański już od dziesięcioleci jest areną napięć i starć zbrojnych; mając na uwadze, że UE zdecydowanie popiera koncepcję denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i uznaje, że wznowienie rozmów sześciostronnych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia pokoju i stabilności w regionie;

E.  mając na uwadze, że reżim KRLD nie współpracuje z ONZ i odrzucił wszystkie rezolucje Rady Praw Człowieka ONZ i Zgromadzenia Ogólnego dotyczące praw człowieka w Korei Północnej; mają na uwadze, że nie współpracuje on ze specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju i odrzucił wszelką pomoc wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka;

F.  mając na uwadze, że Unia Europejska jest obrońcą i propagatorem praw człowieka i demokracji na świecie; mając na uwadze, że sytuacja w zakresie praw człowieka i sytuacja humanitarna w KRLD nadal budzą głębokie zaniepokojenie; mając na uwadze, że rząd KRLD nie zezwala na istnienie żadnej opozycji politycznej, przeprowadzanie wolnych i sprawiedliwych wyborów, ogranicza wolność mediów, wolność wyznania, wolność zrzeszania się, wolność zawierania układów zbiorowych i swobodę przemieszczania się;

G.  mając na uwadze, że wymiar sprawiedliwości nie jest niezawisły, kara śmierci jest stosowana w przypadku wielu przestępstw przeciwko państwu, a wykaz wykroczeń, za które jest wymierzana, jest okresowo poszerzany w kodeksie karnym, zaś obywatele – w tym dzieci – są zmuszani do bycia świadkami publicznych egzekucji; mając na uwadze, że władze państwowe KRLD regularnie dopuszczają się pozasądowych egzekucji, arbitralnych aresztowań oraz odpowiadają za zniknięcia obywateli, w tym przybierające formę porwań cudzoziemców, przetrzymując przy tym ponad 200 000 osób w więzieniach i obozach „reedukacji”;

H.  mając na uwadze, że ludność KRLD od dziesięcioleci boryka się z zacofaniem, niskim poziomem opieki zdrowotnej i wysokim poziomem niedożywienia matek i dzieci, w kontekście izolacji politycznej i gospodarczej, częstych klęsk żywiołowych oraz światowych podwyżek cen żywności i paliwa; mając na uwadze, że znaczna część ludności cierpi głód i w dużej mierze uzależniona jest od międzynarodowej pomocy żywnościowej; mając na uwadze, że niedobory żywności i głód na wielką skalę w istotny sposób wpływają na szeroki wachlarz zagadnień związanych z prawami człowieka; mając na uwadze, że dziesiątki tysięcy obywateli Korei Północnej uciekły do Chin, opuszczając własny kraj ze względu na powszechnie panujący głód i represje;

Zagrożenie jądrowe

1.  potępia próby jądrowe i działania związane z pociskami balistycznymi prowadzone przez KRLD oraz wzywa to państwo do powstrzymania się od dalszych prowokacyjnych działań i zawieszenie wszystkich prac dotyczących programu rakietowych pocisków balistycznych oraz porzucenie w całkowity i nieodwracalny sposób istniejących programów jądrowych; wzywa KRLD do niezwłocznego podpisania i ratyfikowania Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych;

2.  potępia oficjalne oświadczenie KRLD, że kraj ten zastrzega sobie prawo do zorganizowania ostrzegawczego ataku jądrowego; wzywa KRLD do przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych, która obliguje członków tej organizacji do powstrzymywania się od gróźb lub stosowania przemocy wobec jakiegokolwiek innego państwa;

3.  ubolewa, iż KRLD zerwała pakt o nieagresji z Koreą Południową, wyłączyła „gorącą linię” z Seulem i zamknęła wspólne punkty graniczne, stawiając swoje oddziały pierwszej linii frontu w stanie gotowości do potencjalnej wojny; z zadowoleniem przyjmuje dalsze zaostrzenie przez Radę sankcji oraz głosowanie Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 7 marca 2013 r. w następstwie ostatniej próby jądrowej; wzywa KRLD do wyboru bardziej konstruktywnej drogi, poprzez nawiązanie współpracy ze społecznością międzynarodową, co doprowadziłoby do stabilności w regionie i zwiększyłoby dobrobyt w społeczeństwie Korei Północnej;

4.  wzywa KRLD do ponownego przyjęcia wcześniejszych zobowiązań związanych z moratorium na próby broni rakietowej oraz do ponownego przystąpienia do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, będącego podstawą reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej i fundamentem realizacji rozbrojenia jądrowego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej; podkreśla konieczność wzmożenia działań na rzecz wzmocnienia Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej; przypomina końcowe oświadczenie konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 2010 r. wyrażające „głębokie zaniepokojenie katastrofalnymi skutkami użycia broni jądrowej” i potwierdzające „konieczność nieustannego przestrzegania przez wszystkie państwa obowiązującego prawa międzynarodowego, w tym prawa humanitarnego”;

5.  potwierdza swoje pragnienie znalezienia dyplomatycznego i politycznego rozwiązania problemu jądrowego w KRLD; ponownie wyraża swoje poparcie dla rozmów sześciostronnych i wzywa do ich wznowienia; nalega, by wszyscy uczestnicy rozmów sześciostronnych nasilili swoje starania; wzywa KRLD do ponownego podjęcia konstruktywnych kontaktów ze wspólnotą międzynarodową, w szczególności z uczestnikami rozmów sześciostronnych, tak by doprowadzić do trwałego pokoju i bezpieczeństwa na wolnym od broni jądrowej Półwyspie Koreańskim oraz jako najlepszego sposobu do zapewnienia KRLD bardziej dostatniej i stabilnej przyszłości;

6.  wzywa Chińską Republikę Ludową – stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i głównego partnera handlowego KRLD – do wywarcia wpływu na KRLD w celu dopilnowania, by nie doszło do dalszego pogorszenia się sytuacji oraz zauważa poparcie ze strony Chińskiej Republiki Ludowej dla rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2094 (2013); przyjmuje do wiadomości porozumienie pomiędzy członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ w odpowiedzi na niedawną próbę jądrową KRLD;

7.  podkreśla w tym kontekście konieczność wzmożenia starań na świecie na rzecz rozbrojenia jądrowego; apeluje o tymczasowe środki budowy zaufania;

Prawa człowieka

8.  wyraża najgłębsze zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka w KRLD, opisaną przez byłych i obecnych specjalnych sprawozdawców ONZ ds. Korei Północnej jako oddzielna kategoria – poważna, powszechna i systematyczna oraz prawdopodobnie zaliczająca się do zbrodni przeciwko ludzkości; wzywa KRLD do przystąpienia do rzeczowego dialogu z Unią Europejską na temat praw człowieka;

9.  wzywa rząd KRLD do wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów praw człowieka, których jest stroną, oraz do zapewnienia organizacjom humanitarnym, niezależnym obserwatorom praw człowieka i specjalnemu sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w KRLD dostępu do kraju i do podjęcia z nimi niezbędnej współpracy;

10.  z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie specjalnej komisji śledczej ONZ do spraw KRLD, zaproponowanej przez Unię Europejską i Japonię;

11.  wzywa rząd do ogłoszenia moratorium na wykonywanie wszystkich egzekucji z myślą o zniesieniu kary śmierci w niedalekiej przyszłości; wzywa KRLD do zaprzestania pozasądowych egzekucji i położenia kresu wymuszonym zaginięciom, do uwolnienia więźniów politycznych i zezwolenia obywatelom na swobodne podróżowanie, zarówno na obszarze kraju, jak i poza jego terytorium; wzywa KRLD do zapewnienia krajowym i międzynarodowym mediom wolności wypowiedzi i wolności prasy oraz do zezwolenia obywatelom na wolny od cenzury dostęp do internetu;

12.  wyraża szczególne zaniepokojenie dramatyczną sytuacją żywnościową panującą w tym kraju oraz jej wpływem na prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne ludności; wzywa Komisję do kontynuowania istniejących programów pomocy humanitarnej oraz utrzymania istniejących kanałów komunikacji z KRLD, a także do dopilnowania, aby pomoc bezpiecznie docierała do grup ludności, do których jest skierowana; wzywa władze KRLD do zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do żywności i pomocy humanitarnej w zależności od potrzeb i zgodnie z zasadami humanitarnymi;

o
o   o

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, rządowi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, rządowi Korei Południowej, rządowi Chińskiej Republiki Ludowej, specjalnemu sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w KRLD, a także sekretarzowi generalnemu ONZ.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2014Informacja prawna