Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2060(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0162/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0162/2013

Συζήτηση :

PV 21/05/2013 - 5
CRE 21/05/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2013 - 6.15
CRE 21/05/2013 - 6.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0205

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 438kWORD 142k
Τρίτη 21 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων
P7_TA(2013)0205A7-0162/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων (2013/2060(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, (COM(2012)0722),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (C(2012)8806),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα (C(2012)8805),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, επίσης και σε σχέση με τρίτες χώρες (COM(2012)0351),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2013/0025(COD)),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) του Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής(1) ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 10ης Φεβρουαρίου 2012 του κ. Richard Murphy FCA σχετικά με τη ‘Γεφύρωση του ευρωπαϊκού φορολογικού χάσματος’,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων και την έκθεση του Κώδικα Δεοντολογίας όσον αφορά τη Φορολογία των Επιχειρήσεων προς το Συμβούλιο της 4ης Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ ‘Αντιμετώπιση της διάβρωσης της βάσης και της μεταφοράς κερδών’ (2013),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα Ecofin και την έκθεση Ecofin προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θέματα φορολογίας της 22ας Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα(2) ,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 19ης Απριλίου 2012 στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)(3) ,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας G20 που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 15-16 Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα(4) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0162/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο λόγω φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού η ΕΕ χάνει κάθε χρόνο περίπου το σκανδαλώδες ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου EUR, που αντιστοιχεί περίπου σε κόστος 2000 € για κάθε ευρωπαίο πολίτη, χωρίς να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προς αντίδραση(5) ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απώλεια αντιπροσωπεύει: κίνδυνο για τη διασφάλιση του μοντέλου κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της ΕΕ που βασίζεται σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες· απειλή για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς· πλήγμα στην αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη των φορολογικών συστημάτων εντός της ΕΕ· καθώς και κίνδυνο για τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας· ότι αυτό δημιουργεί και διευκολύνει περαιτέρω την επιβλαβή για την κοινωνία αισχροκέρδεια που οδηγεί σε διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας, αυξάνει τη δυσπιστία των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και καλλιεργεί περιβάλλον δημοκρατικού ελλείμματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντική συνιστώσα της δημοσιονομικής βιωσιμότητας είναι η διασφάλιση της βάσης των εσόδων μας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή αποτελούν παράνομες δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ ταυτόχρονα, η φοροαποφυγή αποτελεί νόμιμη αλλά αθέμιτη αξιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για περιορισμό ή αποφυγή των φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός συνίσταται στην αξιοποίηση τεχνικών λεπτομερειών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορολογικών συστημάτων, με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές φοροαποφυγής, που διευκολύνονται από την αυξανόμενη αποϋλοποίηση της οικονομίας, οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που είναι ζημιογόνες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής υπονομεύει την πίστη και εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα της συλλογής φόρων και του φορολογικού συστήματος συνολικά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συντονισμού των φορολογικών πολιτικών στην ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό κόστος και διοικητική επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων με διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της ΕΕ και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την ακούσια μη φορολόγηση ή να οδηγήσουν σε φορολογική απάτη και φοροαποφυγή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμμονή των στρεβλώσεων που οφείλονται στις αδιαφανείς ή επιζήμιες φορολογικές πρακτικές εκ μέρους δικαιοδοσιών που λειτουργούν ως φορολογικοί παράδεισοι, μπορεί να οδηγήσει σε τεχνητή ροή κεφαλαίων και να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ζημιογόνος φορολογικός ανταγωνισμός εντός της ΕΕ αντίκειται εμφανώς στη λογική της ενιαίας αγοράς· ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εναρμόνιση των φορολογικών βάσεων στο πλαίσιο μιας ακόμη στενότερης οικονομικής, φορολογικής και δημοσιονομικής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες που είναι ενταγμένες σε προγράμματα βοήθειας διαπιστώνουν τα τελευταία χρόνια ότι, αφού ενέτειναν την είσπραξη φόρων και εξάλειψαν προνόμια, σύμφωνα με τις προτάσεις της τρόικας, πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τους εγκαταλείπουν τη χώρα προκειμένου να επωφεληθούν από φορολογικά προνόμια που προσφέρονται από άλλες χώρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, αυτό έχει προκαλέσει μετατόπιση του φορολογικού βάρους προς τους εργαζομένους και τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και έχει αναγκάσει τις κυβερνήσεις να προβούν σε βλαπτικές περικοπές των δημόσιων υπηρεσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στην πλειονότητα των εθνικών φορολογικών αρχών των κρατών μελών μέσω μέτρων λιτότητας κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση πρακτικών φοροαποφυγής από πλευράς των πολυεθνικών εταιρειών αντιβαίνει στην αρχή του δίκαιου ανταγωνισμού και της εταιρικής ευθύνης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση ορισμένων φορολογουμένων στα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της έλλειψης διαφάνειας ήταν να διοχετεύσουν επιχειρήσεις και συναλλαγές μέσω άλλων δικαιοδοσιών με χαμηλότερο επίπεδο διαφάνειας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μονομερή εθνικά μέτρα αποδείχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις αναποτελεσματικά, ατελέσφορα και σε μάλιστα ορισμένες περιπτώσεις απέβησαν αντιπαραγωγικά, και ότι η κατάσταση απαιτεί συντονισμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού προϋποθέτει ενεργή ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών, καθώς και ενισχυμένη συνεργασία των φορολογικών αρχών με άλλες αρχές επιβολής του νόμου σε ένα δεδομένο κράτος μέλος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ ‘Αντιμετώπιση της διάβρωσης της βάσης και της μεταφοράς κερδών’, το θεμελιώδες ζήτημα πολιτικής που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το γεγονός ότι οι διεθνείς κοινές αρχές που έχουν εκπονηθεί με βάση εθνικές εμπειρίες για κοινή φορολογική δικαιοδοσία, δεν παρακολούθησαν τις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή για την καθιέρωση διεθνών προδιαγραφών με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της κατάργησης των ζημιογόνων φορολογικών μέτρων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν διαπραγματευτική ισχύ για να επιβάλουν στους φορολογικούς παραδείσους συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και διαφάνεια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι, ο μη κυβερνητικός τομέας και η πανεπιστημιακή κοινότητα έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάδειξη περιπτώσεων φορολογικής απάτης, φοροαποφυγής και φορολογικών παραδείσων, ενημερώνοντας δεόντως το κοινό περί αυτών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των μέσων για την ανίχνευση της φοροδιαφυγής πρέπει να συνοδευτεί από την ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας στον τομέα της συνδρομής για την είσπραξη των φόρων, την ισότιμη μεταχείριση των υποκείμενων σε φόρους και την εφαρμοσιμότητα για τις επιχειρήσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι υπουργοί οικονομικών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στη συνάντηση της ομάδας G20 στη Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2013, υποσχέθηκαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και επιβεβαίωσαν ότι τα εθνικά μέτρα από μόνα τους δεν αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβιβαστική τιμολόγηση που έχει ως αποτέλεσμα φοροαποφυγή πλήττει τους προϋπολογισμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, επιφέροντας εκτιμώμενη απώλεια περίπου 125 δισεκατομμυρίων EUR σε φορολογικά έσοδα ετησίως, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το διπλάσιο του ποσού που εισπράττουν οι χώρες αυτές υπό μορφή διεθνούς βοήθειας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική αρμοδιότητα σε σχέση με τη φορολογική πολιτική εναπόκειται αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη·

1.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και τις συστάσεις της με τις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται να αναλάβουν άμεση και συντονισμένη δράση κατά των φορολογικών παραδείσων και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

2.  χαιρετίζει την αποφασιστικότητα που εξέφρασαν οι υπουργοί οικονομικών της ομάδας G20 για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της βάσης και της μεταφοράς των κερδών·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, να υιοθετήσουν το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, να εφαρμόσουν πλήρως τις δύο συστάσεις· επιμένει τα κράτη μέλη να αναλάβουν σοβαρές διαπραγματεύσεις, να συμπληρώσουν τις διαδικασίες για όλες τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις και να εφαρμόσουν μέτρα που αφορούν τα θέματα της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων στα εξαρτημένα εδάφη τους·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κατορθώσει να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με κομβικές νομοθετικές προτάσεις, όπως η πρόταση που υπεβλήθη το 2008, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/EΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των εσόδων από τόκους ή την πρόταση του 2011 για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τη μέχρι σήμερα έλλειψη ουσιώδους προόδου στον τομέα της φορολογίας, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του συμφώνου για το ευρώ+·

6.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία «Πλατφόρμας χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης»· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των δύο συστάσεων σε όλα τα κράτη μέλη, και να διαβουλευτεί και να εντάξει στις εργασίες της πλατφόρμας και τους εργαζόμενους στους εθνικούς φορολογικούς μηχανισμούς, τους κοινωνικούς εταίρους και τα συνδικάτα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε χρόνο στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με το έργο και τα επιτεύγματα της πλατφόρμας·

7.  θεωρεί ότι η έκταση και η σοβαρότητα του προβλήματος και ο επείγων χαρακτήρας των μέτρων που απαιτούνται, καταδεικνύονται από τις πληροφορίες σχετικά με μυστικούς εξωχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς, που δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2013 από την Διεθνή Κοινοπραξία ερευνητικής δημοσιογραφίας· ζητεί για μία ακόμη φορά, στο φως των παραπάνω, να υπάρξει ενισχυμένη ευρωπαϊκή και διεθνής δέσμευση στη διαφάνεια, που πρέπει να οδηγήσει σε μια διεθνή, δεσμευτική, πολυμερή συμφωνία σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα·

Ο ρόλος της ΕΕ στη διεθνή σκηνή

8.  επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις συζητήσεις που γίνονται σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και των φορολογικών παραδείσων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, των ομάδων G20 και G8 και σε άλλα σχετικά πολυεθνικά βήματα συζήτησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισημαίνουν με συνέπεια στη διεθνή σκηνή, την τεράστια σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει, όπου αρμόζει, να πείθει τρίτες χώρες να συγκροτούν και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων τους συλλογής φόρων, ενστερνιζόμενες τις αρχές της διαφάνειας, της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και της κατάργησης των επιζήμιων φορολογικών μέτρων, και να τις βοηθά να το πράττουν· ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναβαθμίσουν την τεχνική βοήθεια και την οικοδόμηση ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

9.  πιστεύει ότι έχει τεράστια σημασία τα κράτη μέλη να εξουσιοδοτήσουν την Επιτροπή να διαπραγματευθεί φορολογικές συμφωνίες με τρίτες χώρες εξ ονόματος της ΕΕ, αντί να συνεχίζεται η πρακτική των διμερών διαπραγματεύσεων που παράγουν χαμηλότερα αποτελέσματα από τη σκοπιά της ΕΕ συνολικά και συχνά ακόμη και για το εμπλεκόμενο κράτος μέλος·

10.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που έχουν λάβει(6) ή ζητούν να λάβουν οικονομική βοήθεια, έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση και βελτίωση της ικανότητάς τους για συλλογή φόρων και την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την υποχρέωση αυτή ώστε να περιλάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

11.  καλεί την Επιτροπή να απέχει από τη χορήγηση ενωσιακής χρηματοδότησης και να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν παρέχουν κρατική ενίσχυση ή πρόσβαση σε δημόσιες προμήθειες σε εταιρείες που παραβιάζουν τα φορολογικά πρότυπα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απαιτούν τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με κυρώσεις ή καταδίκες για αδικήματα φορολογικού χαρακτήρα, για όλες τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά για δημόσια σύμβαση· προτείνει να έχουν τη δυνατότητα οι δημόσιες αρχές, τηρώντας τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την οδηγία σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών, να συμπεριλαμβάνουν στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών μια ρήτρα που θα τους επιτρέπει να λύουν τη σύμβαση εάν στη συνέχεια ένας προμηθευτής παραβιάζει υποχρεώσεις φορολογικής συμμόρφωσης·

12.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει κοινές προδιαγραφές για σύναψη φορολογικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και αναπτυσσομένων χωρών, με σκοπό την αποφυγή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης για τις χώρες αυτές·

13.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους του προϋπολογισμού και προσωπικό στην ΓΔ TAXUD προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη πολιτικών και προτάσεων της ΕΕ σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, της φοροδιαφυγής και της απάτης·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιμένουν, στις αντίστοιχες σχέσεις τους με τρίτες χώρες, στην αυστηρή εφαρμογή των ενωσιακών προδιαγραφών σε φορολογικής φύσεως θέματα, ιδίως στις περιπτώσεις μελλοντικών διμερών ή πολυμερών εμπορικών συμφωνιών·

15.  χαιρετίζει τον νόμο των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) σαν πρώτο βήμα για την ενίσχυση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ακολουθήθηκε μια διμερής/διακυβερνητική προσέγγιση και όχι μια κοινή ενωσιακή διαπραγματευτική θέση· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πλήρους αμοιβαιότητας στην ανταλλαγή πληροφοριών· ζητεί να γίνουν σεβαστά από αυτή την άποψη τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων των πολιτών της ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν προσεκτικά και να εφαρμόσουν δεόντως τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) του Φεβρουαρίου 2012·

Κορυφαίος στόχος - Αντιμετώπιση του φορολογικού χάσματος

17.  καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν σε ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στόχο για τουλάχιστον μείωση του φορολογικού χάσματος μέχρι το 2020, καθόσον αυτό σταδιακά θα δημιουργήσει σαφώς αυξημένο δυναμικό για φορολογικά έσοδα, χωρίς να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές·

18.  αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η διεύρυνση των υφιστάμενων φορολογικών βάσεων, αντί για την αύξηση των φορολογικών συντελεστών ή την επιβολή νέων φόρων, θα μπορούσε να παραγάγει περαιτέρω έσοδα για τα κράτη μέλη·

19.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει τουλάχιστον στη χάραξη συνολικής στρατηγικής με βάση συγκεκριμένες νομοθετικές δράσεις εντός του πλαισίου των υπαρχουσών Συνθηκών, για την κάλυψη του φορολογικού χάσματος στην ΕΕ και να διασφαλίσει ότι όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία δραστηριοποιούνται·

20.  επισημαίνει ότι τα μέτρα για μείωση του φορολογικού χάσματος και αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής θα οδηγήβσουν σε δίκαιες και διαφανείς συνθήκες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, θα βοηθήσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση με μείωση των επιπέδων δημοσίου χρέους, θα αυξήσουν τους πόρους που προορίζονται για δημόσιες επενδύσεις, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη των εθνικών φορολογικών συστημάτων και θα αυξήσουν τα γενικά επίπεδα φορολογικής συμμόρφωσης, τόσο στην ΕΕ όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αξιοποίηση του προγράμματος Fiscalis ενσωματώνοντας τη στρατηγική για την κάλυψη του φορολογικού χάσματος σ' αυτό·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ευρωπαϊκής φορολόγησης για τα διασυνοριακά επιχειρηματικά μοντέλα και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

Δρασεισ προτεραιοτητασ που προτεινει το ευρωπαϊκο κοινοβουλιο για την στρατηγικη κάλυψησ του φορολογικού χάσματος στην εε:

Σχετικά με τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή

23.  καλεί τα κράτη μέλη να χορηγήσουν επαρκείς πόρους από πλευράς στελέχωσης, εμπειρογνωμοσύνης και προϋπολογισμού οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες τους, καθώς και στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς και πόρους για την επιμόρφωση του προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών, με εστίαση στη διασυνοριακή συνεργασία για θέματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και να καθιερώσουν ισχυρά εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

24.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση όσον αφορά τη διαφάνεια της καταβολής φόρων από τις εταιρείες, υποχρεώνοντας όλες τις πολυεθνικές εταιρείες να δημοσιεύουν ένα απλό, ενιαίο αριθμητικό στοιχείο για το ποσό που καταβάλλουν ως φόρο σε κάθε κράτους μέλους στο οποίο δραστηριοποιούνται·

25.  τονίζει τη σημασία μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), και καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν την οδηγία για μια ΚΕΦΒΕ, κινούμενα σταδιακά από ένα προαιρετικό σε υποχρεωτικό καθεστώς, όπως ορίζει το νομοθετικό ψήφισμά του της 19ης Απριλίου 2012 στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)·

26.  είναι της γνώμης ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αναλάβουν δράση και να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν τις τραπεζικές άδειες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση που αυτά συμβάλλουν σε διάπραξη φορολογικών απατών, προσφέροντας προϊόντα ή υπηρεσίες σε πελάτες που τους παρέχουν τη δυνατότητα να φοροδιαφεύγουν ή αρνούνται να συνεργαστούν με τις φορολογικές αρχές·

27.  χαιρετίζει το μέτρο που προτείνει η Επιτροπή για την καταχώριση των φορολογικών εγκλημάτων ως στοιχειοθετημένων αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2013/0025(COD)) και ζητεί την ταχεία εφαρμογή της οδηγίας· παροτρύνει την Επιτροπή να εισαγάγει προτάσεις για την εναρμόνιση της ποινικής αντιμετώπισης της φορολογικής απάτης, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές και αμοιβαίες έρευνες· προειδοποιεί την Επιτροπή ότι πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με άλλα όργανα επιβολής του νόμου στην ΕΕ, και ιδίως με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τις υπηρεσίες στους τομείς της δικαιοσύνης και κοινωνικής ασφάλισης·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να άρουν όλα τα εμπόδια στην εθνική νομοθεσία που παρεμποδίζουν τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πληροφοριών φορολογικής φύσεως μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και εντός των κρατών μελών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων των φορολογουμένων·

29.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τομείς όπου οι κανονισμοί της ΕΕ και η διοικητική συνεργασία των κρατών μελών θα μπορούσαν να βελτιωθούν προκειμένου να περιοριστεί η φορολογική απάτη, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη αξιοποίηση των προγραμμάτων Fiscalis και Customs·

30.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο του νέου πλαισίου διοικητικής συνεργασίας και ζητεί την ταχεία εφαρμογή του πλαισίου αυτού από τα κράτη μέλη·

31.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναζητούν δεδομένα με χαρακτηριστικά αποδεικτικής μαρτυρίας όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, από μητρώα που διατηρούν άλλες κυβερνήσεις, όπως οι βάσεις δεδομένων για τα οχήματα, την ακίνητη περιουσία, τα πολυτελή σκάφη και άλλα περιουσιακά στοιχεία, και να τα μοιράζονται με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

32.  επισημαίνει τη σημασία υιοθέτησης νέων στρατηγικών που θα αξιοποιούν καλύτερα τις υφιστάμενες δομές στην ΕΕ για τη βελτίωση της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ιδίως την απάτη τύπου «carousel»· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο να εγκρίνει και να εφαρμόσει την οδηγία για τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

33.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να αναβαθμίσουν, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Fiscalis 2020, τους ταυτόχρονους ελέγχους για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής, και να διευκολύνουν την παρουσία ξένων υπαλλήλων στα γραφεία των φορολογικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια διοικητικών ανακρίσεων· επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών και των λοιπών οργάνων επιβολής του νόμου, ιδίως ενόψει της ανταλλαγής των πληροφοριών που αποκτώνται από έρευνες που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συναφή εγκλήματα·

34.  υπενθυμίζει ότι η εξάλειψη της παραοικονομίας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την προσφορά κατάλληλων κινήτρων· προτείνει, επιπλέον, να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να αναφέρουν, μέσω ενός πίνακα αποτελεσμάτων, τον βαθμό στον οποίο έχουν καταφέρει να μειώσουν την παραοικονομία τους·

35.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO) να θεσπίσει κωδικούς αναγνώρισης νομικών προσώπων, ως ένα βήμα προς τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που αποτελεί κλειδί για τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

36.  επισημαίνει ότι η κατάργηση φορολογικών προνομίων παρέχει περιθώρια για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση ενός απλού, κατανοητού και δίκαιου φορολογικού συστήματος·

37.  επισημαίνει ότι οι νομικές διαδικασίες για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης είναι περίπλοκες και χρονοβόρες και ότι όσοι βρίσκονται ένοχοι τελικά καταδικάζονται σε σχετικά ήπιες ποινές, με αποτέλεσμα η φορολογική απάτη να καθίσταται ένα είδος ακίνδυνου εγκλήματος·

38.  επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και, συνακόλουθα, τη διαφύλαξη των δημόσιων πόρων· τονίζει ότι απαιτείται νομοθεσία που θα καθιστά δυνατή τη συνεχή καινοτομία·

39.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα το πρόβλημα των υβριδικών αναντιστοιχιών μεταξύ διαφορετικών φορολογικών συστημάτων στα κράτη μέλη·

40.  σημειώνει, ωστόσο ότι, καθώς ο ΦΠΑ αποτελεί «ίδιο πόρο», η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτόν έχει άμεσο αντίκτυπο, αφενός στις οικονομίες των κρατών μελών και αφετέρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, «η φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών· έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων πόρων βάσει του ΦΠΑ· Η απώλεια αυτή αντισταθμίζεται από τον ίδιο πόρο ΑΕΕ, με συνέπεια τη στρέβλωση των συνεισφο ρών των επιμέρους κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εκτός αυτού, η φορολογική απάτη υπονομεύει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και παρακωλύει τον θεμιτό ανταγωνισμό»(7) ·

41.  σημειώνει ότι το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ παρέχει σημαντικό τμήμα των δημοσίων εσόδων - 21 % το 2009(8)  - αλλά, επίσης, προκαλεί υψηλό επίπεδο αφενός περιττού κόστους συμμόρφωσης και, αφετέρου, φοροδιαφυγής·

42.  επισημαίνει ότι από τότε που θεσπίστηκε ο ΦΠΑ, το μοντέλο είσπραξής του παρέμεινε αμετάβλητο· τονίζει ότι, δεδομένου ότι το μοντέλο αυτό είναι απαρχαιωμένο, αν ληφθούν υπόψη οι πολλές αλλαγές που έχουν συμβεί στο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον, η συνεχιζόμενη χρήση του οδηγεί σε εκτεταμένες απώλειες·

43.  επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία του τελωνειακού συστήματος έχει άμεσες επιπτώσεις στον υπολογισμό του ΦΠΑ· εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι στην ΕΕ δεν λειτουργούν κανονικά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές απώλειες στην είσπραξη ΦΠΑ(9) · θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, οι φορολογικές αρχές δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα τελωνειακά δεδομένα και δεν είναι δυνατός ο αυτόματος έλεγχος διασταύρωσης με τα φορολογικά στοιχεία· επισημαίνει ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει πολύ καλή επίγνωση των αδυναμιών του υπάρχοντος συστήματος·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση μέτρων που να παρέχουν δυνατότητες κοινωνικής επαναχρησιμοποίησης των κονδυλίων που κατάσχονται μέσω ποινικών διαδικασιών σε υποθέσεις φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής· ζητεί, συνεπώς, σημαντικό μέρος των κονδυλίων που κατάσχονται να επαναχρησιμοποιούνται για κοινωνικούς σκοπούς και να επανεισάγονται στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από φορολογικά εγκλήματα·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην ανάδειξη υποθέσεων φορολογικής απάτης και φορολογικών παραδείσων θα προστατεύεται πλήρως, δημιουργώντας μεταξύ άλλων αποτελεσματικά συστήματα προστασίας των καταγγελτών και των δημοσιογραφικών πηγών·

Για τη φοροαποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό

46.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν κατά προτεραιότητα την τροποποιημένη οδηγία περί φορολόγησης αποταμιεύσεων, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά της υφιστάμενης οδηγίας και να αποτραπεί καλύτερα η φοροδιαφυγή·

47.  χαιρετίζει τις διεθνείς συζητήσεις για την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για την αποκαλούμενη «μεταβιβαστική τιμολόγηση», δηλαδή τη μεταφορά κερδών σε φορολογικούς παραδείσους προκειμένου να αποφευχθεί η φορολόγηση τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεσα δράση, και να αναθεωρήσουν τους κανόνες της μεταβιβαστικής τιμολόγησης, ιδίως σε σχέση με τη μετακίνηση των κινδύνων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τον τεχνητό διαχωρισμό της ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ νομικών προσώπων ενός ομίλου, και τις συναλλαγές μεταξύ των εν λόγω νομικών προσώπων που σπανίως θα πραγματοποιούνταν μεταξύ ανεξάρτητων οντοτήτων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα τιμολογιακού προδιακανονισμού που θα εφαρμόζεται για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, στο οποίο θα προστεθεί και νέα απαίτηση στις υφιστάμενες υποχρεώσεις με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την τεκμηρίωση της μεταβιβαστικής τιμολόγησης· προτείνει η τεκμηρίωση καθώς και οι απαιτήσεις περί φορολογικών δηλώσεων να είναι ευρύτερες για συναλλαγές με περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον «μαυροπίνακα»·

48.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υποβολή έκθεσης ανά χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες περί λογιστικής και διαφάνειας· καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει, ως προσεχές βήμα, την ανά χώρα υποβολή έκθεσης για τις διασυνοριακές εταιρείες σε όλους τους τομείς, με ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών πληρωμής και με θέσπιση απαίτησης για κοινοποίηση πληροφοριών, όπως ο χαρακτήρας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η γεωγραφική της θέση, ο κύκλος εργασιών, ο αριθμός των υπαλλήλων ως ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, το κέρδος ή οι ζημίες προ φόρων, ο φόρος στο κέρδος ή τις ζημίες, και οι δημόσιες επιδοτήσεις που έχουν ληφθεί ανά χώρα, σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα ενός ομίλου συνολικά, προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των κανόνων ορθής μεταβιβαστικής τιμολόγησης·

49.  ζητεί να συμπληρωθεί η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με εισαγωγή της υποχρέωσης διατήρησης δημόσιου μητρώου των δικαιούχων εταιρειών, τραστ και ιδρυμάτων και άλλων παρόμοιων νομικών δομών·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, θέτοντας τα θέματα σε επίπεδο Συμβουλίου, όπου απαιτείται επειγόντως η λήψη πολιτικών αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να παρεμβαίνει ενεργά στις περιπτώσεις όπου ο κώδικας δεοντολογίας για τους ομίλους δεν συνάδει με τις διαδικασίες περί άρσης των αναντιστοιχιών που υπάρχουν στα εθνικά φορολογικά συστήματα·

51.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει και να προωθήσει κώδικα δεοντολογίας για τους ελεγκτές και τους συμβούλους· καλεί τις ελεγκτικές εταιρείες να ενημερώνουν τις εθνικές φορολογικές αρχές σε περίπτωση που υπάρξουν οποιεσδήποτε ενδείξεις επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε ελεγχόμενη επιχείρηση·

52.  πιστεύει ότι οι ελεγκτές δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν απαγορευμένες, μη ελεγκτικές υπηρεσίες και ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επί φορολογικών θεμάτων που αφορούν τη διάρθρωση συναλλαγών και η παροχή συμβουλών επί φορολογικών θεμάτων πρέπει να θεωρούνται απαγορευμένες·

53.  σημειώνει ότι η σωστή αναγνώριση των φορολογουμένων αποτελεί κομβικό στοιχείο για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών φορολογικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την καθιέρωση ενωσιακού αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), που θα εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε διασυνοριακές συναλλαγές· πιστεύει ότι ο ΑΦΜ πρέπει να συνδεθεί με μια διεθνή και ανοιχτή βάση δεδομένων για το σύστημα VIES, που θα συμβάλει στον εντοπισμό των μη καταβεβλημένων φόρων και άλλων υποχρεώσεων που δεν έχουν τηρηθεί·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εντός του 2013 προτάσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας περί μητρικής και θυγατρικής εταιρείας και της οδηγίας περί τόκων και δικαιωμάτων, με στόχο να αναθεωρηθούν και να εναρμονιστούν οι ρήτρες περί αποφυγής καταχρήσεων που περιέχονται στις δυο οδηγίες και να εξαλειφθεί η διπλή μη φορολόγηση που διευκολύνεται από υβριδικές οντότητες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως την πρόταση της Επιτροπής για καθιέρωση γενικού κανόνα για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθετικές πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού και να συμπεριλάβουν ρήτρα στις συμβάσεις περί διπλής φορολόγησης, ώστε να αποτραπούν περιπτώσεις διπλής μη φορολόγησης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αγνοήσουν οιαδήποτε φορολογικά οφέλη απορρέουν από τεχνητές ρυθμίσεις ή από ρυθμίσεις που στερούνται εμπορικής ουσίας· προτείνει να ξεκινήσουν εργασίες σχετικά με τη θέσπιση σταθερής δέσμης κανόνων για τα κράτη μέλη της ΕΕ που θα αποτρέπει τη διπλή φορολόγηση·

56.  χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκού κώδικα φορολογουμένου· πιστεύει ότι ο κώδικας αυτός θα συμβάλει στην αύξηση της νομιμότητας και της κατανοησιμότητας του δεδομένου φορολογικού συστήματος, στην ενίσχυση της συνεργασίας, της ευθύνης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των φορολογουμένων, για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων ·

57.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς συλλογής φόρων που θα ελαχιστοποιούν την απόσταση μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών και θα μεγιστοποιούν την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις πολυπλοκότητες της φορολόγησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναπτύσσοντας τα κατάλληλα ενωσιακά πρότυπα·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες των ομάδων πίεσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, που συχνά επιτυγχάνουν νόμιμες φοροαποφυγές και καθεστώτα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, θα καταστούν όσο το δυνατόν πιο διαφανείς·

59.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ρυθμίσει τις χρηματοοικονομικές ροές των κρατών μελών προς τρίτες χώρες που θα αποσκοπούν στην φοροαποφυγή, και να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο·

60.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με τις μονάδες των εταιρειών στον τομέα του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ιδίως στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

61.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή μελέτη όσον αφορά τη διαφορά που υπάρχει, στα κράτη μέλη, μεταξύ των νομίμων και πραγματικών εταιρικών φορολογικών συντελεστών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συζήτηση για τη φορολογική εναρμόνιση θα βασιστεί σε αντικειμενικά δεδομένα·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν και να δημοσιοποιούν τις επιμέρους φορολογικές αποφάσεις των εθνικών αρχών όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρές προϋποθέσεις ουσίας στις διασυνοριακές εταιρείες για τη λήψη φορολογικής απόφασης·

63.  επισημαίνει ότι παρόλο που τα τραστ συχνά χρησιμοποιούνται ως μέσα φοροδιαφυγής, προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι η πλειονότητα των χωρών δεν απαιτούν καταχώριση των νομικών ρυθμίσεων· καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ευρωπαϊκό μητρώο των τραστ και άλλων απορρήτων νομικών προσώπων, ως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής·

Για τους φορολογικούς παραδείσους

64.  ζητεί να υπάρξει κοινή προσέγγιση της ΕΕ στο θέμα των φορολογικών παραδείσων·

65.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως το μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα· ζητεί για μια ακόμη φορά την ανάληψη δράσης πέρα από το πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, ενόψει των προβλημάτων που δημιουργούν· επικρίνει το γεγονός ότι ο ΟΟΣΑ επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αποφεύγουν την καταχώρισή τους στον μαυροπίνακά του, υποσχόμενες απλώς ότι θα προσχωρήσουν στις αρχές περί ανταλλαγής πληροφοριών, χωρίς να διασφαλίζουν την ουσιαστική εφαρμογή των αρχών αυτών· θεωρεί επιπροσθέτως ότι η απαίτηση σύναψης συμφωνιών με άλλες 12 χώρες προκειμένου να μπορούν να διαγραφούν από τη μαύρη λίστα είναι αυθαίρετη, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται σε κανέναν ποιοτικό δείκτη που θα επέτρεπε αντικειμενική εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις πρακτικές της χρηστής διακυβέρνησης·

66.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει σαφή ορισμό και κοινή δέσμη κριτηρίων για τον εντοπισμό των φορολογικών παραδείσων, καθώς και κατάλληλα μέτρα που ισχύουν σε εντοπισμένες δικαιοδοσίες, προς εφαρμογή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, και να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλη την έκταση της ενωσιακής νομοθεσίας· προτείνει ο ορισμός να βασίζεται στα πρότυπα διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ, καθώς και στις αρχές και τα κριτήρια του Κώδικα Δεοντολογίας· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια περιοχή δικαιοδοσίας θεωρείται φορολογικός παράδεισος εάν ισχύουν αρκετοί από τους ακόλουθους δείκτες:

   i) παρέχονται πλεονεκτήματα μόνο σε μη μόνιμους κατοίκους ή για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μη μόνιμους κατοίκους,
   ii) τα πλεονεκτήματα είναι περιχαρακωμένα από την εγχώρια αγορά, ώστε να μην επηρεάζουν την εθνική φορολογική βάση,
   iii) τα πλεονεκτήματα παρέχονται ακόμη και χωρίς κάποια πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία στην περιοχή δικαιοδοσίας που παρέχει τέτοια φορολογικά πλεονεκτήματα,
   iv) οι κανόνες για τον προσδιορισμό του κέρδους σε σχέση με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός πολυεθνικού ομίλου εταιρειών διαφέρουν από διεθνώς αποδεκτές αρχές, και κυρίως από τους συμφωνηθέντες κανόνες στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ,
   v) τα φορολογικά μέτρα στερούνται διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι νομικές διατάξεις χαλαρώνουν σε διοικητικό επίπεδο κατά τρόπο μη διαφανή,
   vi) η περιοχή δικαιοδοσίας επιβάλλει μηδενικό ή συμβολικό φόρο στο σχετικό εισόδημα·
   vii) υπάρχουν νόμοι ή διοικητικές πρακτικές που εμποδίζουν την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς με άλλες κυβερνήσεις σχετικά με φορολογούμενους που επωφελούνται από μηδενική ή συμβολική φορολογία, κατά παραβίαση των προδιαγραφών που θεσπίζει το άρθρο 26 του προτύπου σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου,
   viii) η περιοχή δικαιοδοσίας δημιουργεί μη διαφανείς και εχέμυθες δομές που καθιστούν ατελή και αδιαφανή τη σύσταση και λειτουργία των εταιρικών μητρώων και των μητρώων επιχειρηματικών ομίλων και ιδρυμάτων,
   ix) η περιοχή δικαιοδοσίας έχει καταχωριστεί από την ΟΧΟΔ ως μη συνεργάσιμη χώρα και έδαφος·

67.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να δημιουργήσει δημόσιο ευρωπαϊκό μαυροπίνακα των φορολογικών παραδείσων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τις δημόσιες αρχές:

   να αναστείλουν ή να ακυρώσουν τις υφιστάμενες συμβάσεις περί διπλής φορολόγησης με περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στο μαυροπίνακα, και να δρομολογήσουν συμβάσεις διπλής φορολόγησης με περιοχές δικαιοδοσίας που έπαψαν να λειτουργούν ως φορολογικοί παράδεισοι,
   να απαγορεύσουν την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ, και να αρνηθούν τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε εταιρείες που εδρεύουν σε περιοχές δικαιοδοσίας του μαυροπίνακα,
   να απαγορεύσουν την πρόσβαση σε κρατικές και ενωσιακές ενισχύσεις σε εταιρείες που συνεχίζουν να πραγματοποιούν πράξεις που εμπλέκουν νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε περιοχές δικαιοδοσίας του μαυροπίνακα,
   να αναθεωρήσουν τις οδηγίες περί επαλήθευσης και λογιστικού ελέγχου, ζητώντας να υπάρξει χωριστή επαλήθευση και λογιστικός έλεγχος των κερδών και ζημιών κάθε εταιρείας χαρτοφυλακίου μιας δεδομένης νομικής οντότητας της ΕΕ που η έδρα της βρίσκεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του μαυροπίνακα,
   να απαγορεύουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς συμβούλους της ΕΕ να ιδρύουν ή να διατηρούν θυγατρικές και παραρτήματα σε περιοχές δικαιοδοσίας του μαυροπίνακα και να εξετάσουν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών συμβούλων που διατηρούν παραρτήματα και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε περιοχές δικαιοδοσίας του μαυροπίνακα,
   να θεσπίσουν ειδική εισφορά σε όλες τις συναλλαγές προς ή από περιοχές δικαιοδοσίας του μαυροπίνακα,
   να διασφαλίσουν την κατάργηση απαλλαγών από την παρακράτηση στην πηγή για μη μόνιμους κάτοικους για φορολογικούς σκοπούς στις περιοχές δικαιοδοσίας του μαυροπίνακα,
   να εξετάσουν μια δέσμη επιλογών για τη μη αναγνώριση, εντός της ΕΕ, της νομικής φύσης εταιρειών που έχουν ιδρυθεί σε περιοχές δικαιοδοσίας του μαυροπίνακα,
   να εφαρμόζουν δασμολογικούς φραγμούς σε περίπτωση συναλλαγών με τρίτες χώρες του μαυροπίνακα,
   να ενισχύσουν τον διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πραγματοποιούνται επενδύσεις σε έργα, δικαιούχους και ενδιαμέσους από περιοχές δικαιοδοσίας του μαυροπίνακα·

Διεθνής διάσταση

68.  πιστεύει ότι οι ελάχιστες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μέτρα που αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να εφαρμόσουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διαχείρισης, πρέπει να εφαρμόζονται ρητώς και στα ίδια τα κράτη μέλη·

69.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρουν συνεργασία και βοήθεια στις αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες που δεν είναι φορολογικοί παράδεισοι, βοηθώντας τες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, ιδίως μέσω μέτρων για την οικοδόμηση ικανοτήτων· στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής που ζητεί, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη να αποσπάσουν φορολογικούς εμπειρογνώμονες στις χώρες αυτές για περιορισμένη χρονική περίοδο·

70.  καλεί την Επιτροπή να συμβάλει πλήρως στην περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ (διάβρωση βάσης και μεταφορά κερδών) ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τα προβληματικά φορολογικά καθεστώτα εντός και μεταξύ των κρατών μελών και σχετικά με τις αλλαγές που είναι απαραίτητες στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ για να αποτραπεί η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, καθώς και κάθε μορφή επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για τη διαδικασία αυτή στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

71.  τονίζει την ανάγκη να κινητοποιηθούν και να εξασφαλιστούν φορολογικοί πόροι στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να επιτευχθούν οι ΑΣΧ, καθώς είναι πιο προβλέψιμοι και βιώσιμοι από την ξένη βοήθεια, και συμβάλλουν στη μείωση του χρέους· σημειώνει ωστόσο ότι ο λόγος φόρων-ΑΕγχΠ είναι χαμηλός στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, που βρίσκονται αντιμέτωπες με κοινωνικές, πολιτικές και διοικητικές δυσκολίες για τη δημιουργία ενός υγιούς συστήματος δημοσίων οικονομικών, καθιστώντας τις ιδιαίτερα ευάλωτες σε δραστηριότητες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής από τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις·

72.  σημειώνει με ανησυχία ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται σε μια πολύ αδύναμη διαπραγματευτική θέση έναντι ορισμένων ξένων άμεσων επενδυτών που κάνουν "έρευνα αγοράς", αναζητώντας φορολογικές επιδοτήσεις και απαλλαγές· θεωρεί, όσον αφορά τις σημαντικές επενδύσεις, ότι οι εταιρείες πρέπει να υποχρεούνται να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τις θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις των έργων από απόψεως τοπικής ή/και εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

73.  επισημαίνει ότι οι παράνομες εκροές κεφαλαίων αποτελούν μια σημαντική εξήγηση για τα χρέη των αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός είναι αντίθετος προς τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης·

74.  επισημαίνει ότι τα φορολογικά συστήματα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (και αντιθέτως χαρακτηρίζεται από αδύναμη δημοσιονομική αρμοδιότητα και αναποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης, υψηλό επίπεδο διαφθοράς, ανεπαρκής ικανότητα να εισάγουν και να διατηρήσουν καλή λειτουργία των φορολογικών μητρώων, κλπ.)· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη βοήθειά της σε αυτή την προσπάθεια στο πλαίσιο του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), καθώς και στην αντιμετώπιση της διεθνούς φοροδιαφυγής και της υπερβολικής βελτιστοποίησης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ικανότητάς των αναπτυσσομένων χωρών να εντοπίζουν και να διώκουν ακατάλληλες πρακτικές μέσω ισχυρότερης συνεργασίας για τη φορολογική διακυβέρνηση· θεωρεί ότι στήριξη πρέπει επίσης να παρέχεται για την οικονομική μετατροπή των αναπτυσσόμενων χωρών που είναι φορολογικοί παράδεισοι·

75.  χαιρετίζει τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν με τις αξιολογήσεις ομοτίμων του Παγκόσμιου Φόρουμ σχετικά με τη φοροδιαφυγή· πιστεύει, ωστόσο, ότι με την εστίαση στο σύστημα του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών «κατόπιν αιτήματος», οι προδιαγραφές του Παγκόσμιου Φόρουμ θα είναι αναποτελεσματικές ως προς τον περιορισμό των αθέμιτων χρηματοοικονομικών ροών·

76.  επισημαίνει ότι, με την ενίσχυση μιας διμερούς μάλλον παρά πολυμερούς προσέγγισης στα διεθνικά φορολογικά ζητήματα, υπάρχει κίνδυνος οι συμφωνίες διπλής φορολόγησης να ενθαρρύνουν τη μεταβιβαστική τιμολόγηση και το ρυθμιστικό αρμπιτράζ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να μην προωθεί τέτοιες συμφωνίες και να προτιμά συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών (ΤΙΕΑ), διότι οι πρώτες έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα φορολογικές απώλειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλότερα ποσοστά παρακράτησης φόρου επί μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων·

o
o   o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ και στην Επιτροπή Ειδικών των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Συνεργασία σε Φορολογικά Θέματα, στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF, καθώς και στην OLAF.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0137.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 37
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0135.
(4) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 29.
(5) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.
(7) Ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 13/2011, σ. 11, παράγραφος 5.
(8) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Πολιτική Τμήμα Α (Οικονομική και Επιστημονική Πολιτική): «Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market» (Απλούστευση και εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ στην ψηφιακή ενιαία αγορά) (IP/A/IMCO/ST/2012_03), Σεπτέμβριος 2012, http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
(9) Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 13/2011, η εφαρμογή της τελωνειακής διαδικασίας 42 αντιστοιχούσε από μόνη της, το 2009, σε κατ' εκτίμηση απώλειες σχεδόν 2,2 δισ. EUR όσον αφορά τα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν, ποσό που αντιστοιχούσε στο 29% του θεωρητικά εφαρμοζόμενου ΦΠΑ επί της φορολογητέας ύλης όλων των εισαγωγών που διενεργήθηκαν με βάση την τελωνειακή διαδικασία 42, το 2009, στα εν λόγω 7 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου