Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2102(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0219/2013

Teksty złożone :

A7-0219/2013

Debaty :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 13.4

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0323

Teksty przyjęte
PDF 124kWORD 52k
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Praktyczne aspekty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
P7_TA(2013)0323A7-0219/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie poprawy organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (2013/2102(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 10 i art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 22 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 11, 12 ust. 2 i art. 39 Karty praw podstawowych,

–  uwzględniając Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich dołączony do decyzji Rady z dnia 20 września 1976 r. wraz ze zmianami(1) ,

–  uwzględniając deklarację 11 załączoną do Traktatu o Unii Europejskiej i dotyczącą artykułu 17 ustęp 6 i 7 tegoż traktatu,

–  uwzględniając dyrektywę 93/109/WE oraz zmieniającą ją dyrektywę 2013/1/UE, które ustanawiają szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami,

–  uwzględniając komunikat Komisji z 12 marca 2013 r. zatytułowany „Przygotowanie do wyborów europejskich w 2014 r.: dalsze usprawnienie demokratycznego i skutecznego sposobu przeprowadzania wyborów” (COM(2013)0126),

–  uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 12 marca 2013 r. dotyczące usprawnienia demokratycznego i skutecznego przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, skierowane do państw członkowskich oraz europejskich i krajowych partii politycznych (C(2013)1303),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.(2) ,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r.(3) ,

–  uwzględniając art. 41, art. 48 i art. 105 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0219/2013),

A.  mając na uwadze, iż uzgodniono przeniesienie terminu wyborów na 22-25 maja 2014 r. oraz że w związku z tym posiedzenie inauguracyjne nowego Parlamentu odbędzie się w dniu 1 lipca 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że w Parlamencie Europejskim obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii;

C.  mając na uwadze, że każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii;

D.  mając na uwadze, że partie polityczne na poziomie europejskim działają w europejskiej przestrzeni politycznej oraz przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i do wyrażania woli obywateli Unii;

E.  mając na uwadze, że wybory europejskie w 2014 r. będą pierwszymi wyborami po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – na mocy którego uprawnienia Parlamentu Europejskiego zostały znaczenie poszerzone, w tym jego rola w wyborze przewodniczącego Komisji – i dlatego też będą doskonałą okazją do przyjęcia środków zmierzających do zwiększenia przejrzystości i wzmocnienia europejskiego wymiaru tych wyborów;

F.  mając na uwadze, że większość europejskich partii politycznych wydaje się gotowa do mianowania własnych kandydatów na przewodniczącego Komisji licząc na to, że ci kandydaci odegrają wiodącą rolę w kampanii wyborczej do Parlamentu, w szczególności przez osobiste przedstawianie swoich programów politycznych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;

G.  mając na uwadze, że wewnętrzna demokracja partyjna i wysokie normy w zakresie otwartości i integralności ze strony partii politycznych stanowią podstawowy warunek podnoszenia zaufania publicznego do systemu politycznego;

H.  mając na uwadze, że rozwiązanie obecnego kryzysu rządów w UE wymaga pełniejszej demokratycznej legitymizacji procesu integracji;

I.  mając na uwadze, że obywatele Unii mają czynne i bierne prawo do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego również wtedy, kiedy nie mieszkają w państwie członkowskim pochodzenia;

J.  mając na uwadze, że kampanie wyborcze nadal skupiają się głównie na tematach krajowych, odsuwając na dalszy plan debatę nad kwestiami specyficznie europejskimi, oraz że fakt ten negatywnie wpływa na frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

K.  mając na uwadze, że frekwencję wyborczą może podnieść żywa kampania polityczna, w której partie polityczne oraz ich kandydaci rywalizują o głosy i miejsca w oparciu o alternatywne programy, które podejmują zagadnienie europejskiego wymiaru polityki;

L.  mając na uwadze powtarzające się wyniki badań opinii publicznej sugerujące, że przeważająca większość obywateli byłaby skłonna wziąć udział w głosowaniu, jeśli byłaby lepiej poinformowana o działalności Parlamentu Europejskiego, partiach politycznych, ich programach i kandydatach; mając na uwadze zatem, że wszystkie środki przekazu wzywa się do poświęcenia wyborom jak największej uwagi;

M.  mając na uwadze, że przewodniczący Komisji Europejskiej jest wybierany przez Parlament Europejski na wniosek Rady Europejskiej, która musi uwzględnić wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i skonsultować się z Parlamentem w nowym składzie, zanim zaproponuje kandydata lub kandydatów;

N.  mając na uwadze, że szczegółowe ustalenia dotyczące konsultacji między Parlamentem i Radą Europejską w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji zgodnie z deklaracją 11 załączoną do Traktatu z Lizbony mogą zostać ustalone „za wspólnym porozumieniem”;

1.  wzywa partie polityczne do zapewnienia, by nazwiska osób wybranych do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostały podane do wiadomości publicznej przynajmniej na sześć tygodni przed rozpoczęciem wyborów;

2.  oczekuje, że kandydaci zobowiążą się, że – jeśli zostaną wybrani – przyjmą mandat posła do Parlamentu Europejskiego, chyba że zostaną mianowani na stanowisko niepołączalne z mandatem do PE zgodnie z art. 7 Aktu o wyborze Parlamentu Europejskiego w wyborach bezpośrednich (1976);

3.  apeluje do państw członkowskich i partii politycznych o domaganie się większego udziału kobiet na listach wyborczych, a w miarę możliwości o zachęcanie do sporządzania list zapewniających równą reprezentację płci;

4.  wzywa państwa członkowskie i partie polityczne do dopilnowania, by na kartach do głosowania pojawiły się nazwy i, jeśli to właściwe, symbole europejskich partii politycznych;

5.  wzywa europejskie partie polityczne do mianowania swych kandydatów na przewodniczącego Komisji odpowiednio wcześnie przed wyborami, by umożliwić im przeprowadzenie znaczącej – ogólnoeuropejskiej – kampanii, która skupiałaby się na zagadnieniach europejskich w oparciu o platformę partii i o program ich kandydata proponowanego na przewodniczącego Komisji;

6.  nalega, by partie polityczne na wszystkich szczeblach przyjęły demokratyczne i przejrzyste procedury wyboru swoich kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i na przewodniczącego Komisji;

7.  wzywa krajowe partie polityczne do informowania obywateli przed kampanią wyborczą oraz w jej trakcie o ich przynależności do europejskiej partii politycznej i o poparciu dla kandydatów tych partii na przewodniczącego Komisji oraz dla programów politycznych kandydatów;

8.  zachęca państwa członkowskie do zezwolenia na emitowanie politycznych programów informacyjnych przez europejskie partie polityczne;

9.  zachęca europejskie partie polityczne do organizowania licznych debat publicznych między mianowanymi kandydatami na przewodniczącego Komisji;

10.  zaleca, by państwa członkowskie podjęły wszelkie konieczne kroki, by dokonać skutecznego wdrożenia uzgodnionych środków wspierających obywateli, którzy pragną głosować lub kandydować w wyborach w państwach innych niż ich kraje pochodzenia;

11.  wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia publicznej kampanii zachęcającej obywateli do wzięcia udziału w głosowaniu, by zapobiec spadkowi frekwencji wyborczej;

12.  zachęca krajowe partie polityczne do wciągania na swe listy kandydatów obywateli UE zamieszkujących inne państwa członkowskie niż ich kraj pochodzenia;

13.  nalega, by zgodnie z art. 10 ust. 2 Aktu o wyborze Parlamentu Europejskiego w wyborach bezpośrednich w niedzielę 25 maja 2014 r. w żadnym z państw członkowskich nie publikowano wyników wyborów aż do zakończenia głosowania w państwie członkowskim, w którym wyborcy zagłosują jako ostatni;

14.  proponuje, by odpowiednio wcześniej przed wyborami zatwierdzić za wspólnym porozumieniem szczegółowe ustalenia dotyczące konsultacji między Parlamentem a Radą Europejską w sprawie wyboru nowego przewodniczącego Komisji;

15.  oczekuje, że w ramach tego procesu kandydatura osoby zaproponowanej na przewodniczącego Komisji przez europejską partię polityczną, która uzyskała najwięcej miejsc w Parlamencie, zostanie uwzględniona w pierwszej kolejności w celu ustalenia, na ile ten kandydat lub ta kandydatka jest w stanie zapewnić sobie poparcie niezbędnej absolutnej większości w Parlamencie;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich, jak również europejskim partiom politycznym.

(1) Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1.) zmieniona decyzją Rady 93/81/Euratom, EWWiS, EWG (Dz.U. L 33 z 9.2.1993, s. 15.) i decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1).
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0462.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0082.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2016Informacja prawna