Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2655(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0331/2013

Indgivne tekster :

B7-0331/2013

Forhandlinger :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Afstemninger :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0327

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 81k
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Fuldførelsen af det digitale indre marked
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2013 om fuldførelsen af det digitale indre marked (2013/2655(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 3, stk.3, og artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union,

—  der henviser til artikel 9, 12, 14, 26, 114, stk. 3, og artikel 169, stk.1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik", der blev vedtaget den 25. april 2013 (A7-0163/2013),

—  der henviser til et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 23. april 2013 med titlen "E‑commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013" (SWD(2013)0153),

—  der henviser til Kommissionens resultattavle for det indre marked nr. 26 af 18. februar 2013,

—  der henviser til et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 7. december 2012 med titlen "The Consumer Markets Scoreboard: Making markets work for consumers – ottende udgave, del 2 – november 2012" (SWD(2012)0432),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. december 2012 om indhold på det digitale indre marked (COM(2012)0789),

—  der henviser til Kommissionens rapport af 18. april 2013 til Europa-Parlamentet og Rådet om aftalememorandummet om salg af varemærkeforfalskede varer via internettet (COM(2013)0209),

—  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om fuldførelsen af det digitale indre marked(1) ,

—  der henviser til sine beslutninger af 6. april 2011 om et indre marked for europæere(2) , om et indre marked for virksomheder og vækst(3) og om styreformer og partnerskab i det indre marked(4) ,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "På vej mod en akt for det indre marked for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne – 50 forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen" (COM(2010)0608),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Akten for det indre marked II" (COM(2012)0573),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Akten for det indre marked: Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid" COM(2011)0206),,

—  der henviser til Kommissionens forslag af 4. juni 2012 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (COM(2012)0238),

—  der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om en strategi til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder(5) ,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2012 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "En europæisk forbrugerdagsorden – Øget tillid og vækst" (COM(2012)0225),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. maj 2012 med titlen "Europæisk strategi for et bedre internet for børn" (COM(2012)0196),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2012 om en strategi for offentlige e-indkøb (COM(2012)0179),

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 25. januar 2012 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (COM(2012)0011),

—  der henviser til Kommissionens grønbog af 29. november 2012 med titlen "Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU" (COM(2012)0698),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 med titlen "En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester" (COM(2011)0942),

—  der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk strategi(6) ,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF(7) ,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 9. november 2011 om et forbrugerprogram 2014-2020 (COM(2011)0707) og ledsagedokumenterne (SEC(2011)1320 og SEC(2011)1321),

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 3. december 2012 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder (COM(2012)0721),

—  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-2020(8) ,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 7. februar 2013 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (COM(2013)0048),

—  der henviser til en fælles meddelelse af 7. februar 2013 fra Kommissionen og Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med titlen "Den Europæiske Unions strategi for cybersikkerhed: Et åbent og sikkert internet" (JOIN(2013)0001),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. september 2012 med titlen "Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa" (COM(2012)0529),

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. november 2011 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665),

—  der henviser til sin beslutning af 15. december 2010 om reklamers påvirkning af forbrugernes adfærd(9) ,

—  der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel(10) ,

—  der henviser til Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne(11) ,

—  der henviser til Domstolens domme om Google (forenede sager C-236/08 til C-238/08, dom af 23. marts 2010) og BergSpechte (sag C-278/08, dom af 25. marts 2010), hvor den almindelige internetforbruger defineres som "en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom",

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)(12) ;

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst" (COM(2010)2020),

—  der henviser til Mario Montis rapport af 9. maj 2010 om en ny strategi for det indre marked,

—  der henviser til analyserapporten om holdningerne til salg over grænserne og forbrugerbeskyttelse udgivet af Kommissionen i marts 2010 i Flash Eurobarometer nr. 282,

—  der henviser til undersøgelsen "Mystery Shopping Evaluation of Cross-Border E-Commerce in the EU", som blev foretaget på vegne af Europa-Kommissionens GD SANCO, af YouGovPsychonomics og offentliggjort den 20. oktober 2009,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om håndhævelse af forbrugerlovgivningen (COM(2009)0330),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde") (COM(2009)0336),

—  der henviser til sin beslutning af 13. januar 2009 om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame(13) ,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(14) ,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at det er af afgørende betydning at frigøre hele potentialet i det digitale indre marked for at gøre EU til en mere konkurrencedygtig og dynamisk videnbaseret økonomi til gavn for både borgere og erhvervsliv; der henviser til, at det er nødvendigt, at EU skrider til handling nu for at bevare sit globale konkurrencemæssige forspring, navnlig i forhold til højvækstsektorer, såsom internetplatformen og softwareindustrien;

B.  der henviser til, at opkobling overalt, der afhænger af uhindret adgang til højhastighedsinternet, universal og lige adgang til internettjenester for alle borgere samt adgang til frekvensressourcer til trådløse bredbåndstjenester, er en afgørende forudsætning for, at det digitale indre marked kan udvikles; der henviser til, at den nye teknologiske udvikling, såsom mobiludstyr og -applikationer samt nye generationer af mobilstandarder, kræver pålidelige og hurtige infrastrukturnetværk for at være til gavn for borgere og erhvervsliv;

C.  der henviser til, at applikationer, der er baseret på enorme datamængder, er af stadig større betydning for konkurrencedygtigheden i Unionens økonomi med forventede globale indtægter på 16 mia. EUR og en forventet global jobskabelse på yderligere 4,4 millioner job inden 2016;

D.  der henviser til, at cloud computing har et kolossalt økonomisk, socialt og kulturelt potentiale for så vidt angår omkostningsbesparelser, indholds- og informationsdeling, øget konkurrenceevne, adgang til information, innovation og jobskabelse; der i denne forbindelse henviser til, at det er særlig vigtigt at oprette problemfrie e-forvaltningstjenester, der er tilgængelige via forskellige former for udstyr;

E.  der henviser til, at EU's økonomi er under væsentlig strukturmæssig forandring, hvilket har indvirkning på dens globale konkurrenceevne og dens arbejdsmarkeder; der henviser til, at den årlige vækstundersøgelse 2013 opfordrer til en målrettet indsats for at øge jobskabelsen; der henviser til, at dynamiske og rummelige arbejdsmarkeder er afgørende for EU-økonomiens genopretning og konkurrenceevne;

F.  der henviser til, at sociale medier, brugerskabt indhold, remix-kulturen og samarbejde mellem brugere spiller en stadig vigtigere rolle i den digitale økonomi; der henviser til, at forbrugerne i stigende grad er villige til at betale for professionelt digitalt indhold af høj kvalitet, forudsat at det er til en overkommelig pris, tilgængeligt via forskellige former for udstyr og ikke bundet til et bestemt land;

G.  der henviser til, at adgangen til indhold til overkommelige priser gennem sikre og pålidelige betalingsfaciliteter bør øge forbrugertilliden, når der opnås adgang til grænseoverskridende tjenester;

H.  der henviser til, at 99 % af alle virksomheder i EU er små eller mellemstore virksomheder (SMV'er), som tegner sig for 85 % af EU's beskæftigelse; der henviser til, at SMV'er derfor er drivkraften i EU's økonomi og har det primære ansvar for værdiskabelse, beskæftigelse og vækst samt innovation og forskning og udvikling;

I.  der henviser til, at EU-borgerne spiller en afgørende rolle som forbrugere i opfyldelsen af Europa 2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og at forbrugernes rolle derfor bør anerkendes som en del af EU's økonomiske politik; der henviser til, at det er nødvendigt at finde den rette balance, der styrker konkurrenceevnen i Unionens erhvervsliv, samtidig med at forbrugernes interesser beskyttes;

J.  der henviser til, at opsplitningen af det indre marked udgør en trussel mod forbrugernes frie valg; der henviser til, at det er nødvendigt at øge forbrugernes tillid, deres tillid til markedet og kendskabet til deres rettigheder med særligt fokus på andre forbrugere i sårbare situationer; der henviser til, at det er af afgørende betydning at tilbyde Unionens forbrugere bedre beskyttelse over for varer og tjenester, der kan være til fare for deres sundhed eller sikkerhed;

K.  der henviser til, at Kommissionens EU-dækkende gennemgang af websteder, der sælger digitalt indhold, såsom spil, videoer eller download af musik, viser, at mere end 75 % af disse websteder tilsyneladende ikke efterlever reglerne for forbrugerbeskyttelse; der henviser til, at direktivet om forbrugerrettigheder (2011/83/EU) for første gang fastsætter specifikke regler for digitalt indhold; der henviser til, at Kommissionen bør opfordres til fortsat at indarbejde sådanne regler ved revision af EU's eksisterende forbrugerlovgivning eller fremsættelse af forslag om ny lovgivning på dette område;

L.  der henviser til, at 15 % af EU's arbejdsdygtige befolkning (80 millioner mennesker) har funktionsnedsættelser eller handicap; der henviser til, at antallet af websteder, der tilbyder e-forvaltningstjenester, og antallet af den offentlige sektors websteder vokser i hastigt tempo; der henviser til, at EU-markedet for produkter og tjenesteydelser, der har med webtilgængelighed at gøre, skønnes at være to mia. EUR værd. der henviser til, at dette marked fortsat i høj grad er opsplittet og uudviklet, hvilket skader ikke blot potentielle kunder, men ligeledes den samlede økonomi;

M.  der henviser til, at forbrugerne ikke udgør en homogen gruppe, idet de udviser markante forskelle for så vidt angår digitale færdigheder, kendskab til forbrugerrettigheder, gennemslagskraft og villighed til at klage; der henviser til, at der bør overvejes et forbud mod forskelsbehandling, og at tilgængeligheden bør øges for at overvinde den digitale kløft;

Udnyttelse af det digitale indre markeds fulde potentiale

1.  understreger, at frigørelsen af det indre marked gennem servicedirektivet og et digitalt indre marked kunne føje 800 mio. EUR(15) til EU's økonomi, hvilket svarer til næsten 4 200 EUR pr. husholdning(16) ;opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at give tilsagn om udviklingen af det digitale indre marked som en overordnet politisk prioritet og forelægge en holistisk tilgang og en ambitiøs strategi, der omfatter både lovgivningsmæssige og politiske initiativer med henblik på at tage højde for den nye og fremtidige udvikling og på den baggrund gøre det indre digitale marked til virkelighed; understreger, at dette vil kræve politisk lederskab, beslutsomhed, prioritering og offentlig finansiering på europæisk, nationalt og regionalt plan; understreger især, at der kræves stærkt lederskab fra alle EU-institutionernes side og klart politisk ejerskab fra medlemsstaternes side for fuldt ud og effektivt at kunne gennemføre og håndhæve direktiver og forordninger vedrørende det indre marked;

2.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fjerne eksisterende hindringer for det digitale indre marked, herunder forenkle den retlige ramme for moms, garantere adgang til sikker paneuropæisk e-betaling, e-fakturering og leveringstjenester, samt revidere intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at fremme adgangen til lovligt digitalt indhold i hele EU; understreger betydningen af at etablere ensartede regler for den frie bevægelighed af varer og tjenesteydelser, både fysisk og digitalt;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke forvaltningen af det digitale indre marked, sikre netneutralitet samt den effektive og intelligente anvendelse af ikt med henblik på at mindske den administrative byrde for borgere og virksomheder; opfordrer Kommissionen til styrke eksisterende forvaltningsredskaber og forelægge en sammenhængende strategi for at fremme deres anvendelse, herunder informationssystemet for det indre marked (IMI), Solvit, "Dit Europa" samt de kvikskranker, der blev oprettet under servicedirektivet;

4.  understreger betydningen af en europæisk strategi for cloud computing på grund af dets potentiale for EU's konkurrenceevne, vækst og jobskabelse; understreger, at cloud computing, idet det medfører minimale startomkostninger og små infrastrukturkrav, udgør en mulighed for EU's it-industri, og navnlig for SMV'er, for at disse kan blive førende inden for områder som udlicitering, nye digitale tjenester og datacentre;

5.  anerkender, at enorme datamængder og viden er drivkraften i EU's fremtidige økonomi; glæder sig over den foreslåede databeskyttelsespakke som en måde til at øge tillid og gennemsigtighed; understreger, at det er nødvendigt at tage hensyn til de udfordringer, der opstår som følge af globaliseringen og anvendelsen af nye teknologier, samt vigtigheden i at sikre, at en moderniseret EU-databeskyttelsesordning styrker borgernes rettigheder, gør EU til frontløber og trendsætter inden for databeskyttelse, styrker det indre marked og skaber lige vilkår for alle aktive virksomheder i EU;

6.  understreger nødvendigheden af at opfordre til nye e-forvaltningstjenester af høj kvalitet ved at vedtage innovative teknologiske løsninger, såsom e-indkøb, og derved fremme en problemfri levering af information og tjenesteydelser; understreger betydningen af udkastet til forordning som foreslået af Kommissionen om elektronisk identifikation og elektroniske tillidstjenester på grund af dets bidrag til det digitale indre marked ved at skabe passende vilkår for gensidig anerkendelse af og et højt sikkerhedsniveau for centrale mulighedsskabende teknologier på tværs af grænserne, f.eks. gennem elektronisk identifikation, elektroniske dokumenter, elektroniske signaturer og elektroniske leveringstjenester, og for indbyrdes kompatible e-forvaltningstjenester i hele Unionen;

7.  mener, at der er behov for yderligere bestræbelser for så vidt angår videreanvendelsen af den offentlige sektors informationer og markedsføringen af e-forvaltningstjenester;

8.  understreger vigtigheden af at fremme innovation og investere i digitale færdigheder; fremhæver den afgørende rolle, som SMV'erne spiller i at nedbringe arbejdsløsheden, navnlig ungdomsarbejdsløsheden; opfordrer til bedre finansieringsadgang gennem finansieringsprogrammer, såsom Horisont 2020 og Cosme, og til, at der udvikles nye investeringsinstrumenter og -garantiordninger; noterer sig især, at EU har brug for at genvinde sin globale ledende rolle inden for mobilteknologi og intelligente enheder;

9.  understreger, at det er nødvendigt at opfordre til storstilede investeringer inden for faste og mobile netværk, således at EU bliver førende inden for global teknologisk udvikling, så det bliver muligt for borgere og erhvervsliv at drage fuld nytte af de muligheder, som den digitale revolution medfører;

10.  beklager dybt, at mange medlemsstater ikke har overgoldt fristen den 1. januar 2013 for tildeling af frekvenser fra digitaliseringsgevinsten i 800 MHz-båndet til mobile bredbåndstjenester som fastsat i radiofrekvenspolitikprogrammet; understreger, at denne forsinkelse har hæmmet lanceringen af 4G-netværk i EU; opfordrer derfor medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 800 MHz-båndet bliver tilgængeligt for mobile bredbåndstjenester, og opfordrer Kommissionen til at anvende alle sine beføjelser til at sikre en hurtig gennemførelse;

11.  glæder sig over Kommissionens hensigt om at fremlægge en ny telekommunikationspakke med henblik på at mindske markedsopsplitningen på telekommunikationsmarkedet, herunder foranstaltninger til at fjerne roamingtakster i den nærmeste fremtid; understreger, at det er nødvendigt at finde en proaktiv løsning på roamingtakster for at kunne skabe et virkeligt digitalt indre marked, som ligeledes omfatter anvendelsen af mobile enheder;

Investering i menneskelig kapital – mindskelse af færdighedskløften

12.  udtrykker sin bekymring over, at beskæftigelsesfrekvensen i EU falder; opfordrer til et fornyet fokus på jobskabelsespolitikker inden for områder med potentiel høj vækst, såsom den grønne økonomi, sundhedstjenester og ikt-sektoren; mener, at oprettelsen af et digitalt indre marked kan være med til at fjerne eventuelle forskelle mellem medlemsstaterne og regionerne for så vidt angår beskæftigelse, social inklusion og bekæmpelse af fattigdom;

13.  understreger, at det digitale indre marked bør hjælpe mennesker med at forblive aktive og sunde på arbejdsmarkedet i takt med, at de bliver ældre, samtidig med at balancen mellem arbejdsliv og familie forbedres; understreger, at ikt-værktøjer ligeledes kan sikre bæredygtige og vellykkede sundhedssystemer;

14.  anerkender, at det europæiske arbejdsmarked ændrer sig radikalt, og at der vil være behov for nye færdigheder på fremtidens arbejdsmarked; opfordrer medlemsstaterne til at foretage de nødvendige investeringer i menneskelig kapital og bæredygtig jobskabelse, bl.a. ved at drage nytte af EU-midler, såsom Den Europæiske Socialfond; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere det digitale kendskab og e-færdigheder i flagskibsinitiativet "Nye kvalifikationer til nye job";

15.  understreger behovet for at forbedre mediekendskabet og færdighederne inden for digitalt kendskab, især blandt børn og mindreårige, med henblik på at opnå et virkeligt digitalt indre marked og udnytte vækstpotentialet i denne dynamiske sektor; noterer sig især betydningen af at mindske den forventede mangel på ikt-fagfolk; glæder sig over den store koalition for digitale jobs og understreger betydningen af at afstemme ikt-uddannelserne til erhvervslivets krav;

16.  understreger, at det er nødvendigt yderligere at aktivere anvendelsen af den europæiske portal for jobmobilitet (EURES); støtter, at medlemsstaterne anvender EURES, både som et middel til at yde rådgivning til arbejdstagere og arbejdssøgende om deres ret til fri bevægelighed og som beskæftigelsesinstrument med særligt fokus på ansættelse og arbejdsgivernes behov med sigte på effektivt at bidrage til genopretning og langsigtet vækst;

Tillid, sikkerhed og forbrugertillid

17.  glæder sig over vedtagelsen af EU-kodeksen for onlinerettigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udbrede denne kodeks i bredt omfang, således at det opnår den ønskede effekt;

18.  understreger, at den stadig hurtigere udvikling af e-handelen er yderst vigtig for forbrugerne, idet den giver dem et bredere udvalg, navnlig til de forbrugere, der bor i mindre tilgængelige, afsides liggende områder, samt til bevægelseshæmmede forbrugere, som ellers ikke ville have adgang til et bredt udvalg af varer og tjenesteydelser;

19.  understreger vigtigheden i at sikre forbrugerne fuld adgang til det digitale indre marked, uanset bopæl og nationalitet; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling af forbrugerne på det indre marked som følge af nuværende grænseoverskridende restriktioner, som anvendes af visse virksomheder, der er involveret i fjernsalg;

20.  påpeger, at det er helt afgørende, at forbrugerne har tillid til e-handelen både på nationalt og grænseoverskridende niveau; understreger, at det er nødvendigt at sikre produkternes kvalitet, sikkerhed, sporbarhed og ægthed for at afværge kriminel og urimelig praksis og for at efterleve reglerne om personlig databeskyttelse;

21.  understreger, den rolle, som det digitale indre marked spiller i at oprette et sikkert og velfungerende indre marked for varer og tjenesteydelser; fremhæver i denne forbindelse betydningen af at markedsføre effektive og koordinerede risikostyringssystemer inden for rammerne af forslagene om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning;

22.  understreger vigtigheden i tidligt at gennemføre bestemmelserne i direktivet om onlinetvistbilæggelse, således at forbrugerne har let tilgængelig adgang til effektiv problemløsning på internettet; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der garanteres passende finansiering af platformen for onlinetvistbilæggelse;

23.  fremhæver betydningen af tillidsmærker, for at det digitale indre marked kan fungere effektivt for både erhvervsliv og forbrugere; opfordrer til, at der vedtages en europæisk servicestandard for tillidsmærker, der bygger på standarder af høj kvalitet, for at bistå dem i konsolideringen af EU-markedet;

24.  opfordrer Kommissionen til at vedtage EU's retningslinjer for minimumstandarder til sammenligning af websteder, der er bygget op omkring de grundlæggende principper om gennemsigtighed, objektivitet, kvalitetsinformation, effektive klageprocedurer, forståelighed og brugervenlighed; foreslår, at sådanne retningslinjer ledsages af en akkrediteringsordning for hele EU samt effektiv overvågning og håndhævelsesforanstaltninger;

25.  forventer, at Kommissionen i sin revision af pakkerejsedirektivet fuldt ud undersøger virkningerne af e-handel og digitale markeder på forbrugeradfærden inden for EU's turistbranche, og at den øger sine bestræbelser på at forbedre kvaliteten, indholdet og troværdigheden af den information, der gives til turisterne;

26.  understreger, at passagererne inden for rammerne af edb-reservationssystemer skal være i stand til at sondre klart mellem de obligatoriske driftsomkostninger, der er inkluderet i billetprisen og de valgfri elementer, med henblik på at gøre priserne mere gennemskuelige, når passagererne bestiller billetter på internettet;

27.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge og anvende alle sine beføjelser til sikre, at de centrale bestemmelser i direktivet om urimelig handelspraksis gennemføres og anvendes korrekt for så vidt angår moderniserede regler for bekæmpelse af urimelig handelspraksis, herunder på internettet, især den potentielle misbrug af markedsposition på områder som f.eks. adfærdsbaseret annoncering, tilpassede prispolitikker og internetsøgningstjenester; glæder sig over Kommissionens meddelelse med titlen "Beskyttelse af erhvervsdrivende mod vildledende markedsføring og sikring af en effektiv regelhåndhævelse: Revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame (COM(2012)0702);

28.  opfordrer Kommissionen til at behandle urimelige vilkår i luftbefordringsaftaler for at sikre tættere overvågning af websteder og for at underrette nationale håndhævelsesorganer i tilfælde af uretmæssig anvendelse af de eksisterende regler;

29.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde standardiserede elektroniske formularer til indgivelse af passagerklager vedrørende alle transportformer og til at fremme retningslinjer for hurtigt bilæggelse af sådanne klager gennem forenklede procedurer;

30.  understreger, at det er nødvendigt arbejde hen imod pålidelige cloud-tjenester; opfordrer til, at der vedtages klare og gennemsigtige modelkontrakter, der dækker spørgsmål, som f.eks. opbevaring af data efter opsigelse af kontrakt, videregivelse af data og integritet, placering af data og overførsel, ejerskab til data og direkte/indirekte ansvar;

31.  påpeger de mange retlige spørgsmål og udfordringer, der er rejst som følge af anvendelsen af cloud computing, såsom vanskeligheder med fastlæggelse af den lov, der finder anvendelse, overensstemmelses- og ansvarsspørgsmål, databeskyttelsesforanstaltninger (herunder retten til privatlivets fred), dataportabilitet og håndhævelse af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder; mener, at det er afgørende, at konsekvenserne af cloud computing er klare og forudsigelige på alle relevante områder inden for lovgivningen;

32.  understreger, at det er af afgørende betydning, at forbrugerrettigheder håndhæves i onlinetransaktioner; noterer sig, at EU-kontroltiltag (EU sweeps), der koordineres af Kommissionen og samtidig udføres af de relevante nationale myndigheder, har vist sig at være et nyttigt instrument til overvågning af anvendelsen af den eksisterende lovgivning om det indre marked i medlemsstaterne gennem fælles aktion, og opfordrer Kommissionen til at give mulighed for mere omfattende anvendelse af EU-kontroltiltag og ligeledes overveje samordning af disse tiltag på andre offline-områder; opfordrer Kommissionen til at styrke CPC-netværket (Consumer Protection Cooperation Network);

33.  påpeger, at tilgængelige og prisoverkommelige leveringstjenester af høj kvalitet er et væsentligt element i onlineindkøb af varer og fremmes bedst gennem fri og fair konkurrence; noterer sig imidlertid, at mange kunder afholder sig fra at handle online, især på tværs af grænserne, på grund af den usikkerhed, der hersker omkring endelig levering, omkostninger og pålidelighed; glæder sig derfor over den offentlige høring, som Kommissionen har indledt med henblik på at identificere mulige mangler og træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at afhjælpe dem på en måde, der vil gøre det muligt for både virksomheder og forbrugere at drage fuld nytte af det digitale indre marked;

34.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et revideret forslag til betalingstjenestedirektivet og et lovgivningsforslag om multilaterale interbankgebyrer med sigte på at arbejde hen imod standardisering og interoperabilitet af betalinger via kort, internet og mobil i EU og løse problemet med uigennemsigtige og alt for høje betalingsrelaterede afgifter;

35.  understreger, at et højt sikkerhedsniveau for netværk og informationer er afgørende for at sikre et velfungerende indre marked og forbrugertillid i det digitale indre marked; noterer sig den ujævne udvikling af internetfærdigheder og -kapacitet i imødegåelsen af trusler og angreb samt en manglende harmoniseret tilgang til internetsikkerhed i Unionen; opfordrer til en samlet indsats og et tættere samarbejde på grund af internettets globale karakter og den høje grad af sammenkobling af netværk og informationssystemer i hele Unionen;

36.  understreger, at tilgængeligheden af offentlige organers websteder udgør en vigtig del af den digitale dagsorden, som både fremmer bekæmpelsen af forskelsbehandling og skaber forretningsmuligheder; opfordrer Kommissionen til at anvende en mere ambitiøs strategi i de igangværende forhandlinger om emnet og hurtigt fremsætte forslag om et enestående lovgivningsinitiativ i form af en europæisk lov om tilgængelighed, der strækker sig ud over den offentlige sektor;

Etablering af et gunstigt forretningsmiljø

37.  understreger betydningen af at etablere et samlet gunstigt digitalt erhvervsklima; noterer sig behovet for at forenkle den retlige ramme for moms og undgå dobbeltbeskatning; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre de små kvikskranker for telekommunikation, tv-radiospredning og elektroniske tjenesteydelser inden 2015; anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at udvide anvendelsesområdet for kvikskranker til andre varer og tjenesteydelser;

38.  opfordrer Kommissionen til at præcisere anvendelsen af artikel 20, stk. 2, i servicedirektivet, som omhandler forskelsbehandling af EU-forbrugere på grundlag af bopæl og nationalitet, og navnlig typerne af forretningspraksis, som vil blive anset for at udgøre uretmæssig forskelsbehandling i henhold til direktivet; understreger behovet for at fjerne de underliggende hindringer – herunder fortsat lovgivningsmæssig opsplitning og den resulterende retlige usikkerhed inden for rammerne af anvendelsen af lovgivningen vedrørende forbrugernes rettigheder – som forhindrer virksomheder i at udvide inden for det digitale indre marked;

39.  mener, at den foreslåede fælles EU-købelov er et innovativt initiativ af central betydning for forbrugere og erhvervsliv på det indre marked; mener, at et enkelt valgfrit regelsæt af EU-regler vil være af særlig nytte for den hurtigt voksende internetsektor; er af den opfattelse, at forslaget ligeledes har et interessant potentiale for så vidt angår cloud computing og digitalt indhold;

40.  opfordrer Kommissionen til fortsat at arbejde hen imod en tilpasning af rammerne for aftaleretten til de nye udfordringer, som det digitale indre marked medfører; mener især, at ledsagende arbejde om standardiserede kontraktvilkår i EU, der er let tilgængelige for erhvervslivet og forbrugerne, er afgørende på dette område;

41.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge konkurrencesituationen på det digitale indre marked og til hurtigt at bekæmpe enhver form for misbrug af en dominerende stilling; understreger især, at det er nødvendigt at overvåge den korrekte anvendelse af retningslinjerne om selektive distributionsaftaler, og sikre, at de fortsat er velegnede til formålet inden for de digitale rammer;

42.  opfordrer Kommissionen til at fremme adgangen til risikokapital og ikt-klynger med henblik på at fremme innovative prækommercielle projekter og give næring til indledende innovation på ikt-markederne; understreger potentialet i offentligt-private partnerskaber og i kommende nye offentlige indkøbsregler om etablering af innovationspartnerskaber; tilskynder til, at onlineværktøjer til offentlige indkøb vedtages hurtigt som et middel til at drage nytte af de kommende reformer af offentlige indkøb;

43.  understreger betydningen af netneutralitet og den uhindrede markedsadgang for EU's SMV'er i ikt-sektoren; opfordrer Kommissionen til at tage alle nødvendige skridt for at forbedre situationen; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte et lovgivningsforslag for yderligere at sænke taksterne for mobilroaming inden for EU;

Attraktive lovlige tilbud om digitalt indhold

44.  tilskynder Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser inden for intellektuel ejendomsret med henblik på at oprette en moderne ophavsretlig ramme for det digitale indre marked; opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at fremme udviklingen af lovligt indhold, der er tilgængeligt på hele det digitale indre marked; understreger, at en revideret ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) bør baseres på fremme af innovation, nye servicemodeller og brugerskabt samt samarbejdsorienteret indhold med sigte på at fremme udviklingen af et konkurrencedygtigt ikt-marked i EU, mens det sikres, at rettighedshavere er beskyttet og modtager et rimeligt vederlag;

45.  noterer sig, at Unionen allerede har gjort visse fremskridt med at mindske virkningerne af ophavsmæssig territorialitet, især gennem Kommissions forslag til et direktiv om forvaltning af kollektive rettigheder og tilladelser, der dækker flere områder på én gang i online-musikbranchen, som på nuværende tidspunkt er under behandling hos lovgiveren; mener, at desto større gennemsigtigheden er, desto bedre forvaltning og større ansvarlighed er der behov for fra de kollektive administrationsselskabers side; mener, at det foreslåede direktiv vil opfordre til multiterritoriale licenser for rettigheder og fremme licenseringen af rettigheder til onlinebrug;

46.  understreger, at alle relevante samfundsgrupper bør medtages i Kommissionens igangværende dialog om "Licensering til Europa" og revisionen af den retlige ramme for intellektuel ejendomsret; opfordrer Kommissionen til at tage alle de nødvendige skridt til at sikre, at civilsamfundet og forbrugerrettighedsorganisationerne er tilstrækkeligt repræsenteret; opfordrer Kommissionen til i 2014 at fremsætte forslag om en ambitiøs strategisk løsning, der omfatter både praktiske markedsløsninger og politiske samt om nødvendigt lovgivningsmæssige løsninger; anmoder Kommissionen om at holde Parlamentet informeret om resultatet af denne proces;

47.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge foranstaltninger til at øge udbredelsen på tværs af grænserne og portabiliteten af audiovisuelt indhold, herunder Video-On-Demand-platforme; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge foranstaltninger som støtte til EU's audiovisuelle branche med henblik på at fjerne nuværende hindringer for det digitale indre marked i den pågældende sektor; mener, at sådanne foranstaltninger bør have til formål at skabe større forbrugerefterspørgsel for ikke-nationale europæiske film, fremme grænseoverskridende distribution, herunder gennem støtte til undertekstning og synkronisering af audiovisuelle værker, og reducere relaterede transaktionsomkostninger, der er knyttet til forvaltningen af rettigheder;

48.  finder det nødvendigt at oprette kulturelle og kreative indholdstjenester, især audiovisuelle produktioner og nye platforme til levering af indhold på tværs af grænserne, med større tilgængelighed i Unionen, navnlig for de ældre og handicappede, med henblik på at fremme deltagelse i Unionens sociale og kulturelle liv;

49.  understreger betydningen af EU og andre tjenesteydelser eller platforme til at fremme digitaliseringen af og den internetbaserede adgang til Unionens kulturelle arv og indhold;

50.  glæder sig over væksten på Europas elektroniske bogmarked og mener, at det kan være til væsentlig gavn for både forbrugerne og erhvervslivet; understreger, at det er vigtigt at sikre, at forbrugerne ikke møder forhindringer, når de ønsker at købe e-bøger på tværs af de territoriale grænser, platforme og enheder; understreger, at det er vigtigt at sikre interoperabilitet mellem forskellige enheder og systemer til e-bøger;

51.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at afstemme momstakster, der finder anvendelse på varer og tjenesteydelser af lignende karakter; opfordrer på baggrund af skiftet i 2015 til anvendelse af princippet om forbrugerens opholdsland til indførelse af en dynamisk definition af "e-bøger" på EU-plan med henblik på at sikre retssikkerhed;

52.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at sikre, at momstaksterne anvendes retfærdigt for så vidt angår kreativt, kulturelt, videnskabeligt og uddannelsesmæssigt indhold, uanset brugerens adgang; mener, at de reducerede momstakster, der eksisterer for indhold, som distribueres i fysisk form, ligeledes bør finde anvendelse på det tilsvarende digitale indhold og derved gøre digitale platforme mere attraktive og stimulere innovative indholdstjenester og nye måder, hvorpå brugere kan få adgang til onlineindhold;

53.  glæder sig over, at Kommissionen agter at fremsætte et konkret forslag om at præcisere, tilvejebringe en klar fortolkning af og tilbyde vejledning om, hvordan procedurerne for anmeldelse og fjernelse fungerer;

Hen imod intelligente og driftskompatible mobilitetstjenester i EU

54.  opfordrer til, at der etableres yderligere intelligente mobilitetssystemer, der er udviklet ved hjælp af EU-finansieret forskning, såsom fremtidens lufttrafikstyringssystem (SESAR), det europæiske system til styring af jernbanetrafikken (ERTMS) og jernbaneinformationssystemer, farvandsovervågningssystemer (SafeSeaNet), flodinformationstjenester (RIS), intelligente transportsystemer (ITS) og interoperable sammenkoblede løsninger for den næste generation af systemer til multimodal transportforvaltningssystemer;

55.  understreger, at informationsteknologiske værktøjer bør anvendes i vidt omfang inden for TEN-T-nettet til forenkling af de administrative procedurer, til opsporing og lokalisering af gods og til optimering af tidsplaner og trafikstrømme;

Den internationale dimension af det digitale indre marked

56.  mener, at der er behov for et større globalt samarbejde for at opretholde og modernisere intellektuelle ejendomsrettigheder i fremtiden, hvilket er nødvendigt for at sikre innovation, beskæftigelse og en åben verdenshandel;

57.  glæder sig over Kommissionens seneste initiativer, men understreger behovet for at fuldende de lovgivningsmæssige bestemmelser til håndhævelsen af ophavsret i et digitalt miljø, hvilket skal skræddersyes til de nuværende krav, således at der kan indgås aftaler med vores handelspartnere på grundlag af moderne europæisk lovgivning;

58.  bemærker, at e-handel har udviklet sig uden for de traditionelle og standardiserede juridiske rammebetingelser for handlen; understreger betydningen af øget internationalt samarbejde inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) for at beskytte og sikre udviklingen af det globale digitale marked; opfordrer til en revision og ajourføring af den nuværende aftale om informationsteknologi (ITA) i WTO og til, at EU undersøger muligheden for en international aftale om en digital økonomi (IDEA);

59.  mener, at begrænsning af EU-virksomheders adgang til digitale markeder og online-forbrugere via bl.a. massiv statscensur eller indskrænket markedsadgang for europæiske udbydere af online-tjenester i tredjelande udgør en handelshindring; opfordrer Kommissionen og Rådet til at medtage en beskyttelsesmekanisme i alle fremtidige handelsaftaler og især i dem, der indeholder bestemmelser om onlinetjenester og onlinefællesskaber af brugere, der deler information, for at sikre, at tredjeparter ikke stiller krav til ikt-virksomheder i EU om at indskrænke adgangen til websites, fjerne brugergenereret indhold eller stille personlige oplysninger som f.eks. personlige IP-adresser til rådighed på måder, der er i modstrid med grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; opfordrer desuden Rådet og Kommissionen til at udarbejde en strategi til bekæmpelse af tredjelandes foranstaltninger, som indskrænker adgangen for EU-virksomheder til globale online-markeder;

o
o   o

60.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0468.
(2) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 59.
(3) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 70.
(4) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 51.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0209.
(6) EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 25.
(7) EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
(8) EUT C 131 E af 8.5.2013, s. 9.
(9) EUT C 169 E af 15.6.2012, s. 58.
(10) EUT C 50 E af 21.2.2012, s. 1.
(11) EUT L 189 af 22.7.2010, s. 1.
(12) EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
(13) EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 26.
(14) EUT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(15) Det britiske ministerium for virksomheders innovation og kvalifikationer, økonomibog nr.11: "De økonomiske konsekvenser for Storbritannien og EU ved gennemførelsen af det indre marked", februar 2011.
(16) Det britiske ministerium for virksomheders innovation og kvalifikationer, økonomibog nr.11: "De økonomiske konsekvenser for Storbritannien og EU ved gennemførelsen af det indre marked", februar 2011, og Eurostat-data om EU's BNP for 2010 og antallet af husholdninger i EU.

Seneste opdatering: 4. januar 2016Juridisk meddelelse