Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2655(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0331/2013

Esitatud tekstid :

B7-0331/2013

Arutelud :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0327

Vastuvõetud tekstid
PDF 239kWORD 76k
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2013. aasta resolutsioon digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta (2013/2655(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3 ja artiklit 6,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 9, 12, 14 ja 26, artikli 114 lõiget 3 ja artikli 169 lõiget 1,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 25. aprillil 2013. aastal vastu võetud raportit „Euroopa tarbijapoliitika uus tegevuskava” (A7‑0163/2013),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti „E-kaubanduse tegevuskava aastateks 2012–2015. Olukord aastal 2013.” (SWD(2013)0153),

–  võttes arvesse 18. veebruaril 2013 avaldatud komisjoni siseturu tulemustabelit nr 26,

–  võttes arvesse komisjoni talituste 7. detsembri 2012. aasta töödokumenti „Tarbijaturgude tulemustabel. Panna turg toimima tarbijate huvides. 8. väljaanne, 2. osa. November 2012” (SWD(2012)0432),

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2012. aasta teatist infosisu kohta digitaalsel ühtsel turul (COM(2012)0789),

–  võttes arvesse komisjoni 18. aprilli 2013. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule võltsitud kaupade internetimüüki käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi toimimise kohta (COM(2013)0209),

–  võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(1) ,

–  võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsioone ühtse turu kohta Euroopa kodanikele(2) , ühtse turu kohta ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana(3) ning juhtimise ja partnerluse kohta ühtsel turul(4) ,

–  võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt. Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus. 50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks” (COM(2010)0608),

–  võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt II” (COM(2012)0573),

–  võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks” (COM(2011)0206),

–  võttes arvesse komisjoni 4. juuni 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul (COM(2012)0238),

–  võttes arvesse oma 22. mai 2012. aasta resolutsiooni kaitsetumate tarbijate õiguste tugevdamise strateegia kohta(5) ,

–  võttes arvesse komisjoni 22. mai 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv” (COM(2012)0225),

–  võttes arvesse komisjoni 2. mai 2012. aasta teatist „Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia” (COM(2012)0196),

–  võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2012. aasta teatist „E-hangete strateegia” (COM(2012)0179),

–  võttes arvesse komisjoni 25. jaanuari 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (COM(2012)0011),

–  võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2012. aasta rohelist raamatut „ELi e-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg” (COM(2012)0698),

–  võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” (COM(2011)0942),

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni uue tarbijapoliitika strateegia kohta(6) ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ(7) ,

–  võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogrammi kohta (COM(2011)0707) ja sellele lisatud dokumente (SEC(2011)1320 ja SEC(2011)1321),

–  võttes arvesse komisjoni 3. detsembri 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta (COM(2012)0721),

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta(8) ,

–  võttes arvesse komisjoni 7. veebruari 2013. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus (COM(2013)0048),

–  võttes arvesse komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 7. veebruari 2013. aasta ühisavaldust „Euroopa Liidu küberturvalisuse strateegia: avatud, ohutu ja turvaline küberruum” (JOIN(2013)0001),

–  võttes arvesse komisjoni 27. septembri 2012. aasta teatist „Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas” (COM(2012)0529),

–  võttes arvesse komisjoni 14. novembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu (COM(2011)0665),

–  võttes arvesse oma 15. detsembri 2010. aasta resolutsiooni reklaami mõju kohta tarbija käitumisele(9) ,

–  võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu väljakujundamise kohta(10) ,

–  võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2010. aasta direktiivi 2010/45/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, arvete esitamist käsitlevate eeskirjade osas(11) ,

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuseid Google’i kohtuasjades (23. märtsi 2010. aasta otsus ühendatud kohtuasjades C-236/08 kuni C-238/08) ja BergSpechte kohtuasjas (25. märtsi 2010. aasta otsus kohtuasjas C-278/08), milles määratletakse mõiste „piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik internetikasutaja” tavalise internetikasutajana,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)(12) ,

–  võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

–  võttes arvesse 9. mai 2010. aasta Monti aruannet ühtse turu uue strateegia kohta,

–  võttes arvesse analüüsiaruannet suhtumise kohta piiriülestesse tehingutesse ja tarbijakaitsesse, mille komisjon avaldas 2010. aasta märtsis (Eurobaromeetri kiiruuring nr 282),

–  võttes arvesse uuringut ELi piiriüleses e-kaubanduses sooritatud testostude hindamise kohta („Mystery Shopping Evaluation of Cross-Border E-Commerce in the EU”), mille viis komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi nimel läbi YouGovPsychonomics ning mis avaldati 20. oktoobril 2009,

–  võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta teatist ühenduse tarbijaõigustiku jõustamise kohta (COM(2009)0330),

–  võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta aruannet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2006/2004 (tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus)) kohaldamise kohta (COM(2009)0336),

–  võttes arvesse oma 13. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta ülevõtmise, rakendamise ja jõustamise kohta(13) ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta(14) ,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et digitaalse ühtse turu potentsiaali täielik vallandamine on ülitähtis selleks, et muuta EL konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majandusruumiks, mis tooks kasu nii tema kodanikele kui ka ettevõtetele; arvestades, et EL peab otsekohe tegutsema oma ülemaailmse konkurentsieelise säilitamiseks, eriti seoses selliste kiirelt kasvavate valdkondadega nagu internetiplatvorm ja tarkvararakendused;

B.  arvestades, et kiirete lairiba-internetivõrkude takistamatust kättesaadavusest sõltuv kõikjale leviv ühendus, kõigi kodanike üleüldine võrdne juurdepääs internetiteenustele ning traadita lairibateenuste jaoks vajaliku sagedusriba olemasolu on digitaalse ühtse turu arendamise olulised eeltingimused; arvestades, et uued tehnilised arengud, näiteks mobiilseadmed ja -rakendused ning uue põlvkonna mobiilside standardite vajavad kodanikele ja ettevõtjatele kasu toomiseks kiireid ja töökindlaid taristuvõrke;

C.  arvestades, et liidu majanduse konkurentsivõime seisukohalt muutuvad üha tähtsamaks nn suurte andmehulkade rakendused, mis ennustatult annavad 2016. aastal 16 miljardit eurot tulu ja loovad 4,4 miljonit täiendavat töökohta;

D.  arvestades, et pilvandmetöötlusel on suur majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline potentsiaal kulude kokkuhoiu, teabe ja infosisu jagamise, konkurentsivõime tõstmise, teabe kättesaadavuse, innovatsiooni ja töökohtade loomise seisukohalt: arvestades, et sellega seoses on eriti tähtis eri seadmete kaudu kättesaadavate ladusate e-valitsuse teenuste väljaarendamine;

E.  arvestades, et ELi majanduses toimuvad olulised struktuurimuutused, mis mõjutavad liidu rahvusvahelist konkurentsivõimet ja tööturge; arvestades, et 2013. aasta majanduskasvu analüüsis nõutakse otsustavaid meetmeid töökohtade loomise kiirendamiseks; arvestades, et dünaamilistel ja kaasavatel tööturgudel on ELi majanduse taastumise ja konkurentsivõime seisukohalt keskne tähtsus;

F.  arvestades, et digitaalmajanduses muutuvad üha tähtsamaks sotsiaalmeedia, kasutajate loodud infosisu, nn miksimiskultuur ja koostöö kasutajatega; arvestades, et tarbijad on varasemast enam valmis maksma kvaliteetse professionaalse digitaalse infosisu eest, kui see on taskukohane ning eri tehniliste vahendite abil ja piiriüleselt kättesaadav;

G.  arvestades, et infosisu taskukohase hinnaga kättesaadavus turvaliste ja töökindlate maksevõimalust abil peaks suurendama tarbijate usaldust piiriüleste teenuste suhtes;

H.  arvestades, et 99% kõigist ELi ettevõtetest on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), kes annavad 85% ELi tööhõivest; arvestades, et VKEd on seetõttu ELi majanduse mootoriks ning neile langeb peamine vastutus jõukuse, tööhõive ja majanduskasvu loomise, samuti innovatsiooni ning uurimis- ja arendustegevuse eest;

I.  arvestades, et ELi kodanikel on tarbijatena täita tähtis roll strateegia „Euroopa 2020” aruka, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu eesmärgi saavutamisel ning tarbija rolli tuleks seetõttu tunnustada ELi majanduspoliitika osana; arvestades, et tuleb leida sobiv tasakaal ELi ettevõtete konkurentsivõime tõstmise ja samaaegse tarbijate huvide kaitsmise vahel;

J.  arvestades, et digitaalse ühtse turu killustatus vähendab tarbijate valikuvõimalusi; arvestades, et tuleb suurendada tarbijate usaldust, nende turu-usku ja oma õiguste tundmist, pöörates seejuures erilist tähelepanu sotsiaalselt kaitsetutele tarbijatele; arvestades, et on väga oluline liidu tarbijaid paremini kaitsta nende tervist või turvalisust ohustada võivate toodete ja teenuste eest;

K.  arvestades, et komisjoni kogu ELi hõlmavast sõeluuringust digitaalset infosisu (nt mänge, videoid, allalaaditavat muusikat) müüvate veebisaitide kohta ilmnes, et üle 75% neist veebisaitidest ei täida tarbijakaitse eeskirju; arvestades, et direktiivis 2011/83/EL (tarbija õiguste direktiiv) kehtestatakse esmakordselt eraldi eeskirjad digitaalse infosisu jaoks; arvestades, et komisjoni tuleks õhutada kehtivate ELi tarbijakaitse õigusaktide läbivaatamisel või uute kohta ettepanekute tegemisel jätkuvalt neisse selliseid eeskirju lisama;

L.  arvestades, et 15 protsendil ELi tööealistest elanikest (umbes 80 miljonil inimesel) esineb funktsionaalseid piiranguid või puudeid; arvestades, et e-valitsuse teenuseid pakkuvate ja üldse avaliku sektori veebisaitide arv kasvab kiiresti; arvestades, et veebiühendusega seotud toodete ja teenuste turu käivet ELis hinnatakse 2 miljardile eurole; arvestades, et see turg on suures osas ikka veel killustunud ja vähearenenud, mis lisaks võimalikele tarbijatele on kahjulik ka majandusele tervikuna;

M.  arvestades, et tarbijad ei ole ühesugused inimesed – nad on vägagi erinevad digitaalse kirjaoskuse taseme, tarbijate õiguste tundmise, nõudlikkuse ja valmisoleku poolest nõuda kahjutasu; arvestades, et digitaalse lõhe ületamiseks tuleb silmas pidada ka kättesaadavust ja mittediskrimineerimist;

Digitaalse ühtse turu täispotentsiaali ärakasutamine

1.  rõhutab, et ühtse turu käivitamine teenuste direktiivi abil ja digitaalne ühtne turg võivad anda ELi majandusele täiendavalt 800 miljardit eurot(15) ehk ligi 4200 eurot ühe leibkonna kohta(16) ; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles pühenduma suurima poliitilise prioriteedina digitaalse ühtse turu väljakujundamisele ning esitama tervikliku lähenemise ja auahne strateegia, mis hõlmaks nii seadusandlikke kui ka poliitilisi algatusi, et võtta arvesse uusi ja tulevasi arenguid ning muuta digitaalne ühtne turg igapäevaseks reaalsuseks; rõhutab, et see eeldab poliitilist juhtimist, otsustavust, prioriteetide määratlemist ning avalikest vahenditest rahastamist nii ELi, riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil; rõhutab eriliselt, et vaja on tugevat juhtimist kõigi ELi institutsioonide poolt ning liikmesriikide selget poliitilist vastutust, kui tahetakse ühtset turgu käsitlevaid määrusi ja direktiive täielikult ja tulemuslikult rakendada ja jõustada;

2.  palub komisjonil kiires korras tegeleda praegu digitaalse ühtse turu ees seisvate tõketega, muu hulgas lihtsustada käibemaksu õiguslikku raamistikku, tagada turvaliste üleeuroopaliste e-maksete, e-arvete ja e-andmevahetusteenuste kättesaadavus ning vaadata läbi intellektuaalomandi õigused, et tugevdada kogu ELis legaalse digitaalse infosisu kättesaadavust; rõhutab, kui tähtis on kehtestada võrdsed eeskirjad nii füüsiliste kui ka digitaalsete kaupade ja teenuste vabale liikumisele;

3.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama digitaalse ühtse turu juhtimist, tagama võrgu neutraalsuse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tõhusa ja aruka kasutamise, et vähendada kodanike ja ettevõtete halduskoormust; kutsub komisjoni tõhustama olemasolevaid juhtimisvahendeid ning pakkuma ühtset lähenemist nende kasutamise edendamisele – muu hulgas peetakse silmas siseturu infosüsteemi, võrgustikku Solvit, portaali Sinu Euroopa ning teenuste direktiivi põhjal loodud ühtseid kontaktpunkte;

4.  rõhutab Euroopa pilvandmetöötluse strateegia tähtsust, arvestades selle potentsiaali seoses ELi konkurentsivõime, majanduskasvu ning uute töökohtade loomisega; rõhutab, et tänu minimaalsetele sisenemiskuludele ja madalatele infrastruktuurinõuetele annab pilvandmetöötlus Euroopa IT-valdkonnale ja eriti VKEdele võimaluse tõusta liidriks sellistes valdkondades nagu allhanked, uued digitaalsed teenused ja andmekeskused;

5.  tunnistab, et Euroopa tulevikumajandus saab põhinema suurtel andmehulkadel ja teadmistel; on rahul kavandatud andmekaitsepaketiga, mis võimaldab suurendada usaldust ja läbipaistvust; rõhutab, et tuleb olla teadlik globaliseerumisest ja uute tehnoloogiate kasutamisest tulenevatest probleemidest ning rõhutab, kui tähtis on tagada, et muudetud Euroopa andmekaitse kord tugevdaks kodanike õigusi, kuna see teeks EList andmekaitse valdkonnas teenäitaja ja trendilooja, tugevdaks rahvusvahelist turgu ning looks kõigile ELis tegutsevatele ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused;

6.  toonitab vajadust toetada uusi kõrgekvaliteedilisi e-valitsuse teenuseid ning selleks juurutada niisuguseid uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi nagu e-hanked, millega hõlbustataks teabe ja teenuste sujuvat edastamist; rõhutab, kui tähtis on komisjoni esitatud määruse eelnõu e-identimise ja e-usaldusteenuste kohta, arvestades selle panust digitaalse ühtse turu rajamisse tänu sobivate tingimuste loomisele piiriüleste põhieelduste vastastikuseks tunnustamiseks ja neile kõrge turvataseme tagamiseks, seda näiteks kogu liidu ulatuses toimivate e-identimise, digitaalsete dokumentide, digiallkirjade, e-andmevahetusteenuste ja koostalitlusvõimeliste e-valitsuse teenuste kaudu;

7.  on seisukohal, et avaliku sektori teabe korduskasutamise ja e-valitsuse edendamise osas on vaja rohkem pingutada;

8.  rõhutab innovatsiooni tugevdamise ja e-oskustesse investeerimise tähtsust; juhib tähelepanu VKEde väga olulisele panusele tööpuudusest ja eriti noorte tööpuudusest jagusaamisel; nõuab paremat juurdepääsu rahastamisele selliste rahastamisprogrammide kaudu nagu „Horisont 2020” ja COSME, ning uute investeerimisvahendite ja garantiide väljatöötamist; märgib, et EL peab eelkõige taastama oma ülemaailmse juhtpositsiooni mobiilsidetehnoloogia ja arukate seadmete valdkonnas;

9.  rõhutab vajadust ergutada ulatuslikke investeeringuid paiksetesse ja mobiilsidevõrkudesse, et viia EL maailma tehnoloogilise arengu esiritta, mis võimaldaks tema kodanikel ja ettevõtetel digitaalse revolutsiooni pakutud võimalusi täielikult ära kasutada;

10.  peab sügavalt kahetsusväärseks, et paljud liikmesriigid ei ole suutnud järgida 1. jaanuari 2013. aasta tähtaega 800 MHz sagedusribaga digitaalse dividendi spektri andmiseks mobiilsetele lairibateenustele, nagu on sedastatud raadiospektripoliitika programmis; rõhutab, et see viivitus on takistanud neljanda põlvkonna võrkude levitamist ELis; kutsub seetõttu liikmesriike üles võtma vajalikke meetmeid, et tagada 800 MHz sagedusriba tegemine mobiilsete lairibateenuste jaoks kättesaadavaks, ja komisjoni kasutama kõiki oma volitusi, et tagada selle kiire rakendamine;

11.  tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle esitada uus telekommunikatsiooni pakett, et lahendada telekommunikatsioonituru killustatuse probleem, sealhulgas meetmed rändlustasude kaotamiseks lähitulevikus; rõhutab vajadust võtta ennetav lähenemine rändlustasudele, et luua tõeline digitaalne ühtne turg, mis hõlmaks ka mobiilsidevahendeid;

Investeerimine inimkapitali – oskustöötajate nappuse probleemi lahendamine

12.  võtab murega teadmiseks, et tööhõivemäär ELis langeb; nõuab uuesti keskendumist töökohtade loomisele suure arengupotentsiaaliga valdkondades, näiteks keskkonnasäästlik majandus, tervishoiuteenused ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor; on veendunud, et digitaalse ühtse turu loomine aitab kaotada kõik tööhõive, sotsiaalse kaasatuse ja vaesuse vastase võitluse osas liikmesriikide ja piirkondade vahel valitsevad erinevused;

13.  rõhutab, et digitaalne ühtne turg peaks aitama inimestel jääda vananedes töökohal aktiivseks ja terveks, parandades samal ajal ka töö- ja eraelu tasakaalu; rõhutab, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega saab tagada ka jätkusuutlikud ja edukad tervishoiusüsteemid;

14.  tunnistab, et Euroopa tööturul toimuvad põhjalikud muutused ja et tuleviku töökohtade jaoks on vaja uusi kutseoskusi; kutsub liikmesriike üles tegema vajalikke investeeringuid inimkapitali ja jätkusuutlike töökohtade loomisesse, muuhulgas selliste ELi fondide nagu Euroopa Sotsiaalfondi tulemusliku kasutamise kaudu; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tähtsustama juhtalgatuse „Uute töökohtade jaoks uued oskused” raames digitaalset kirjaoskust ja e-oskusi;

15.  rõhutab vajadust parandada eriti laste ja alaealiste meedia- ja digitaalpädevuse alaseid oskusi, et saavutada tõeline digitaalne ühtne turg ja realiseerida selle dünaamilise sektori kasvupotentsiaali; võtab eelkõige teadmiseks, kui tähtis on katta oodatav puudujääk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia professionaalide pakkumises; tunneb heameelt digitaalsete töökohtade suure koalitsiooni üle ja rõhutab, kui tähtis on viia info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane koolitus vastavusse äritegevuse nõuetega;

16.  rõhutab vajadust muuta Euroopa tööalase liikuvuse portaali (EURES) kasutamine veelgi aktiivsemaks; toetab EURESe kasutamist liikmesriikides nii töötajatele ja tööotsijatele teabe andmiseks nende vaba liikumise õiguse kohta kui ka tööhõivevahendina, mis keskendub töötajatele töökoha leidmisele ja nende tööandjate vajadustele, et aidata tulemuslikult kaasa majanduse taastumisele ja pikaajalisele majanduskasvule;

Usaldus, turvalisus ja tarbijate usaldus

17.  tunneb heameelt ELi internetiõiguste juhise vastuvõtmise üle; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kõnealust juhist laialdaselt levitama, et saavutada soovitud mõju;

18.  rõhutab, et e-kaubanduse järjest kiirem areng on tarbijate seisukohast äärmiselt tähtis, sest see pakub suuremat tootevalikut eelkõige halvasti juurdepääsetavates, kõrvalistes piirkonnas elavatele või piiratud liikuvusega tarbijatele, kellel ei oleks muidu juurdepääsu laiale toodete ja teenuste valikule;

19.  rõhutab, kui tähtis on tagada tarbijatele täielik juurdepääs digitaalsele ühtsele turule, sõltumata nende elukohast või kodakondsusest; kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et võidelda tarbijate ebavõrdse kohtlemisega ühtsel turul, mida põhjustavad kaugmüügiga tegelevate ettevõtete praegu kohaldatavad piiriülesed piirangud;

20.  rõhutab, et tarbijate usaldus on esmatähtis nii siseriikliku kui ka piiriülese e-kaubanduse jaoks; rõhutab vajadust tagada toodete kvaliteet, ohutus, jälgitavus ja ehtsus, vältida kuritegelikke või ebaõiglaseid tavasid ning järgida isikuandmete kaitse eeskirju;

21.  rõhutab digitaalse ühtse turu rolli turvalise ja hästitoimiva toodete ja teenuste ühtse turu loomisel; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on edendada üldise tooteohutuse ja turujärelevalve ettepanekute raames tulemuslikke ja kooskõlastatud riskijuhtimissüsteeme;

22.  rõhutab, kui tähtis on vaidluste veebipõhise lahendamise direktiivi sätete kiire rakendamine, et tarbijatel oleks lihtne juurdepääs tulemuslikule vaidluste veebipõhisele lahendamisele; kutsub komisjoni üles tagama vaidluste veebipõhise lahendamise platvormile piisavat rahastamist;

23.  rõhutab usaldusmärkide tähtsust digitaalse ühtse turu toimimise jaoks nii ettevõtete kui ka tarbijate seisukohalt; nõuab usaldusmärkide kõrgetel kvaliteedinõuetel põhineva Euroopa teenusestandardi vastuvõtmist, et aidata ELi turgu nende jaoks konsolideerida;

24.  kutsub komisjoni üles võtma vastu ELi suunised veebilehtede võrdlemise miinimumstandardite kohta, mille puhul võetakse aluseks läbipaistvuse, erapooletuse, kvaliteetse teabe, tulemusliku õiguskaitse, kõikehõlmavuse ja kasutajasõbralikkuse kesksed põhimõtted; teeb ettepaneku täiendada neid suuniseid üleeuroopalise akrediteerimissüsteemi ning tulemuslike järelevalve- ja jõustamismeetmetega;

25.  ootab, et komisjon hindaks reisipakettide direktiivi läbivaatamise raames igakülgselt e-kaubandus ja digitaalturgude mõju tarbijate käitumisele ELi turismitööstuses, ja et ta suurendaks jõupingutusi turistidele antava teabe kvaliteedi, sisu ja usaldusväärsuse suurendamiseks;

26.  rõhutab, et reisijatel peab olema võimalik eristada selgelt arvutipõhiste ettetellimissüsteemide raames selgelt eristada hindades sisalduvaid kohustuslikke tegevuskulusid ja omal soovil broneeritavaid lisakaupu, et muuta reisijate poolt internetis ostetavate piletite hinnad läbipaistvamaks;

27.  kutsub komisjoni üles hoolikalt jälgima ja kogu oma võimu kasutades tagama ebaausate kaubandustavade direktiivi põhisätete nõuetekohast rakendamist ja kohaldamist, niivõrd kui see puudutab ebaausate, sealhulgas veebipõhiste kaubandustavade vastu võitlemise muudetud eeskirju – pidades eriti silmas turgu valitseva seisundi võimalikku kasutamist sellistes valdkondades nagu käitumisharjumusi jälgiv reklaam, isikupõhine hinnapoliitika ja veebiotsinguteenused; tunneb heameelt komisjoni teatise „Ettevõtete kaitsmine eksitavate turundusvõtete vastu ja tõhusa jõustamise tagamine. Eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitleva direktiivi 2006/114/EÜ läbivaatamine” (COM(2012)0702) üle;

28.  nõuab tungivalt, et komisjon tegeleks õhutranspordi lepingute ebaõiglaste tingimustega, tagaks veebilehtede põhjalikuma järelevalve ning teavitaks riiklikke täitevasutusi kehtivate eeskirjade eiramise juhtudest;

29.  kutsub komisjoni üles töötama välja standardsed elektroonilised reisijate kaebuste esitamise vormid kõikide transpordiliikide jaoks ning edendama suuniseid selliste kaebuste kiireks lahendamiseks lihtsustatud menetluste abiga;

30.  rõhutab vajadust teha tööd usaldusväärsete pilvteenuste nimel; nõuab selgete ja läbipaistvate näidislepingute vastuvõtmist, mis hõlmaksid selliseid teemasid nagu andmete säilitamine pärast lepingu lõppemist, andmete avaldamine ja terviklikkus, andmete asukoht ja ülekandmine, andmete omandiline kuuluvus ja otsene/kaudne vastutus;

31.  juhib tähelepanu pilvandmetöötluse kasutamisega seonduvatele arvukatele õiguslikele küsimustele ja väljakutsetele, näiteks raskused kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel, järgimis- ja vastutusküsimused, andmekaitsealased kaitsemeetmed (sealhulgas õigus eraelu puutumatusele), andmete ülekantavus ja autoriõiguste ja muude intellektuaalomandiõiguste jõustamine; peab väga tähtsaks, et pilvandmetöötluse tagajärjed oleksid selged ja etteennustavad kõikides asjakohastes õigusvaldkondades;

32.  rõhutab, kui tähtis on tarbijate õiguste jõustamine e-tehingute puhul; märgib, et ELi lauskontrollid, mida kooskõlastab komisjon ja mille viivad üheaegselt läbi asjaomased riiklikud asutused, on osutunud kasulikuks vahendiks, millega kontrollida ühise tegevuse kaudu liikmesriikides kehtiva ühtse turu alaste õigusaktide kohaldamist, ning ergutab komisjoni pakkuma ELi lauskontrollide ulatuslikumat kasutamist ja kaaluda sellise tegevuse kooskõlastamist muudes, väljapoole võrgukeskkonda jäävates valdkondades; kutsub komisjoni üles tugevdama tarbijakaitsealase koostöö võrgustikku;

33.  juhib tähelepanu sellele, et kättesaadavad, taskukohased ja kvaliteetsed tarneteenused on üks toodete internetis ostmise põhielementidest ning neid saab kõige paremini edendada vaba ja õiglase konkurentsi abil; võtab siiski teadmiseks, et paljud tarbijad avaldavad vastuseisu eelkõige piiriüleselt internetis ostlemisele, seda peamiselt lõpliku kohaletoimetamise, kulude või usaldusväärsusega seotud ebakindluse tõttu; tunneb seepärast heameelt komisjoni algatatud avaliku konsultatsiooni üle, mille eesmärk on tuvastada võimalikud puudused ja võtta asjakohased meetmed nendega tegelemiseks viisil, mis võimaldaks nii ettevõtetel kui ka tarbijatel digitaalsest ühtsest turust võimalikult suurt kasu saada;

34.  kutsub komisjoni üles esitama makseteenuste direktiivi läbivaadatud ettepanekut ja seadusandlikku ettepanekut mitmepoolsete vahendustasude kohta, et liikuda kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete osutamise standardimise ja ristkasutatavuse poole ELis ning lahendada läbipaistmatute ja liiga suurte ülekandekuludega seotud maksete probleem;

35.  rõhutab, et kõrgetasemeline võrgu- ja teabeturve on esmatähtis, et tagada ühtse turu toimimine ja tarbijate usaldus digitaalse ühtse turu vastu; võtab teadmiseks ohtude ja rünnakute tõrjumise alaste küberoskuste ja -suutlikkuse ebaühtlase arengutaseme ning ühtlustatud lähenemise puudumise küberjulgeolekule liidus; nõuab ühiseid jõupingutusi ja tihedamat koostööd, pidades silmas interneti globaalset olemust ning võrgu- ja teabesüsteemide suurt vastastikuse ühendatuse astet;

36.  rõhutab, et avaliku sektori asutuste veebilehtede kättesaadavus on digitaalarengu tegevuskava oluline osa, mis aitab kaasa nii mittediskrimineerimisele kui ka ärivõimaluste loomisele; kutsub komisjoni üles võtma ambitsioonikamat lähenemist sel teemal praegu peetavatel läbirääkimistel ja lõpuks esitama Euroopa ligipääsetavuse akti vormis silmapaistva seadusandliku algatuse, mis läheks avalikust sektorist kaugemale;

Soodsa ärikeskkonna loomine

37.  rõhutab, kui tähtis on luua soodus üldine digitaalne ärikeskkond; võtab teadmiseks vajaduse lihtsustada käibemaksu õigusraamistikku ja vältida topeltmaksustamist; kutsub liikmesriike üles rakendama kiiresti 2015. aastaks telekommunikatsiooni, teleringhäälingu ja e-teenuste väikeseid ühtseid kontaktpunkte; palub komisjonil laiendada ühtsete kontaktpunktide kohaldamisala võimalikult kiiresti ka muudele toodetele ja teenustele;

38.  kutsub komisjoni üles täpsustama teenustedirektiivi artikli 20 lõike 2 kohaldamist, milles käsitletakse ELi kodanike diskrimineerimist elukoha või kodakondsuse alusel, eriti selliseid äritavasid, mida käsitletaks direktiivi alusel põhjendamatu diskrimineerimisena; rõhutab vajadust tegeleda peamiste takistustega, sealhulgas jätkuva õigusliku killustatuse ja sellest tuleneva õigusliku ebakindlusega tarbija õiguste alaste õigusaktide kohaldamise suhtes, mis takistab ettevõtete laienemist digitaalsel ühtsel turul;

39.  peab kavandatud Euroopa ühist müügiõigust innovatiivseks algatuseks, mis on siseturul tarbijate ja ettevõtete jaoks võtmetähtsusega; on veendunud, et ühtne vabatahtlik kogu ELi hõlmavate eeskirjade kogum oleks kiiresti areneva internetisektori jaoks eriti kasulik; on seisukohal, et ettepanekul on ka huvipakkuv potentsiaal ka pilvandmetöötluse ja digitaalse infosisu puhul;

40.  kutsub komisjoni üles jätkama tööd lepinguõiguse raamistiku kohandamiseks uute väljakutsetega, mida pakub digitaalne ühtne turg; on seisukohal, et täiendav töö selliste kogu ELi hõlmavate standardsete lepingutingimuste kallal, mis oleksid ettevõtete ja tarbijate jaoks kasutusvalmis, on selles valdkonnas äärmiselt suure tähtsusega;

41.  kutsub komisjoni üles jälgima hoolikalt konkurentsi olukorda digitaalsel ühtsel turul ja reageerima koheselt turgu valitseva seisundi kuritarvitamisele; rõhutab eelkõige vajadust jälgida valikulise turustamise kokkulepete alaste suuniste nõuetekohast rakendamist ning tagada nende jätkuv eesmärgipärasus digitaalkeskkonnas;

42.  kutsub komisjoni üles edendama juurdepääsu riskikapitalile ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia klastritele, et liikuda edasi innovatiivsete kommertskasutusele eelnevate projektidega ja tekitada varajases etapis innovatsiooni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turgudel; rõhutab avaliku ja erasektori partnerluste ja tulevaste uute avalike hangete eeskirjade potentsiaali innovatsioonipartnerluste loomisel; ergutab veebipõhiste avalike hangete vahendite varajast vastuvõtmist, et saada nende abil kasu eelseisvast avalike hangete reformist;

43.  rõhutab võrgu neutraalsuse tähtsust ja ELi VKEde piiramatu pääsu tähtsust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turule; palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed olukorra parandamiseks; kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti seadusandlikku ettepanekut, et veelgi vähendada mobiilside rändlustasusid ELis;

Ligitõmbavad digitaalse infosisu alased õiguslikud ettepanekud

44.  ergutab komisjoni jätkama jõupingutusi intellektuaalomandi õiguse valdkonnas, et luua digitaalse ühtse turu jaoks ajakohane autoriõiguse raamistik; kutsub komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid, et ergutada kogu digitaalsel ühtsel turul käideldava seadusliku infosisu arendamist; rõhutab, et läbivaadatud intellektuaalomandiõiguste kord peaks põhinema innovatsiooni, uute teenustemudelite ning kasutajate loodud ja nende koostöös loodud infosisul, et edendada konkurentsivõimelise ELi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turu arendamist, tagades samal ajal õiguste valdajate kaitse ja neile korraliku hüvitise maksmise;

45.  märgib, et liit on juba teinud edusamme autoriõiguste territoriaalsuse mõju vähendamisel, seda eelkõige komisjoni ettepaneku kaudu võtta vastu direktiiv õiguste kollektiivne teostamise ja muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta, mida seadusandja praegu kaalub; on veendunud, et õiguste kollektiivse teostamise ühingud peavad olema läbipaistvamad, paremini juhitud ja suurema vastutusega; on seisukohal, et kavandatud direktiiviga ergutataks õiguste multiterritoriaalset litsentsimist ja soodustataks internetiõiguste litsentsimist;

46.  rõhutab, et hetkel Euroopa litsentside teemal peetavasse dialoogi ja intellektuaalomandiõiguste õigusraamistiku läbivaatamisse tuleks kaasata kõik asjaomased ühiskonnakihid; kutsub komisjoni üles võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada kodanikuühiskonna ja tarbijakaitseorganisatsioonide nõuetekohane esindatus; nõuab, et komisjon esitaks 2014. aastal ambitsioonika strateegilise vahendi, mis hõlmaks nii praktilisi turulahendusi kui ka poliitilisi ja vajaduse korral õiguslikke meetmeid; palub komisjonil teavitada parlamenti selle protsessi tulemustest;

47.  kutsub komisjoni üles esitama meetmeid audiovisuaalse infosisu, sealhulgas tellitava videoteenuse platvormide piiriülese ringluse ja ülekantavuse suurendamiseks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles esitama meetmeid ELi audiovisuaaltööstuse toetamiseks, et ületada selle sektori praegused raskused digitaalsel ühtsel turul; usub, et nende meetmetega tuleks suurendada tarbijate nõudlust mitterahvuslike Euroopa filmide järgi, lihtsustada piiriülest levitamist, sealhulgas toetada audiovisuaalteoste subtiitritega varustamist või dubleerimist, ning vähendada õiguste teostamisega seotud tehingukulusid;

48.  peab vajalikuks teha kultuuriline ja loominguline infosisu, eelkõige audiovisuaalteosed ja uued piiriülesed infosisuedastusplatvormid liidu piires eriti eakate ja puuetega isikute jaoks rohkem kättesaadavaks, et edendada osalust liidu ühiskondlikus ja kultuurielus;

49.  rõhutab, kui tähtsad on ELi ja muud teenused või platvormid liidu kultuuripärandi ja kultuurilise infosisu digiteerimise ja selle veebis kättesaadavuse jaoks;

50.  tervitab e-raamatute turu kasvu Euroopas ja on seisukohal, et see on nii tarbijatele kui ka ettevõtetele võrdselt kasutoov; rõhutab, et on tähtis tagada, et tarbijatel ei oleks mingeid takistusi, kui nad soovivad osta e-raamatuid üle territoriaalpiiride, -platvormide ja seadmete; rõhutab, et on tähtis tagada erinevate e-raamatute seadmete ja süsteemide ristkasutatavus;

51.  kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut ühtlustada sarnaste kaupade ja teenuste suhtes kohaldatavad käibemaksumäärad; kutsub üles defineerima õiguskindluse eesmärgil ELi tasandil dünaamiliselt „e-raamatute” mõistet, pidades silmas alates 2015. aastast kohaldatavat tarbija elukohariigi põhimõtet;

52.  palub, et komisjon esitaks ettepaneku käibemaksumäärade õiglaseks kohaldamiseks loomingulise, kultuurilise, teadusliku ja haridusliku infosisu suhtes, sõltumata kasutaja juurdepääsu vahendist; on seisukohal, et vähendatud käibemaksumäärasid, mida kohaldatakse füüsilisel kujul levitatava infosisu suhtes, tuleks samaväärselt kohaldada ka digitaalsel kujul levitatava infosisu suhtes, suurendades seeläbi digitaalsete platvormide ligitõmbavust ja stimuleerides uuenduslikke infosisuteenuseid ja uusi viise selle infosisu veebis kättesaadavaks tegemisele;

53.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle esitada konkreetne ettepanek, et täpsustada teavitamise ja meetmete võtmise korra toimimist, esitada selle täpne tõlgendus ja anda selle kohta suuniseid;

Teel arukate ja koolitalitlusvõimeliste liikuvusteenuste poole ELis

54.  nõuab ka ELi rahastatavate teadusuuringute käigus väljatöötatud selliste arukate liikuvussüsteemide täiendavat rakendamist nagu uus lennuliikluse juhtimissüsteem (SESAR), Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS) ja raudteevaldkonna teabesüsteemid, mereseiresüsteemid (SafeSeaNet), jõeteabeteenused (RIS), arukad transpordisüsteemid (ITS), koostalitlusvõimelised vastastikku ühendatud lahendused uue põlvkonna mitmeliigilise transpordikorralduse süsteemide jaoks;

55.  rõhutab, et üleeuroopalise transpordivõrgu raames tuleks ulatuslikumalt rakendada infotehnoloogiavahendeid, et lihtsustada haldusmenetlusi, tagada kaubavedude jälgimine ja jälitamine ning optimeerida sõiduplaane ja liiklusvoogusid;

Digitaalse ühtse turu rahvusvaheline mõõde

56.  on seisukohal, et intellektuaalomandiõiguste toetamiseks ja kaasajastamiseks on vaja ulatuslikumat ülemaailmset koostööd, mis on vajalik innovatsiooni, tööhõive ja avatud maailmakaubanduse tagamiseks;

57.  tunneb heameelt komisjoni hiljutiste algatuste üle, kuid rõhutab vajadust viia lõpule regulatiivne raamistik autoriõiguste jõustamiseks digitaalses keskkonnas, mida tuleb kohandada praeguste nõuetega, et meie kaubanduspartneritega saaks sõlmida kokkuleppeid ajakohaste Euroopa Liidu õigusaktide alusel;

58.  märgib, et e-kaubandus on arenenud väljaspool traditsioonilist standardset kaubandust reguleerivat raamistikku; toonitab rahvusvahelise koostöö tihendamise tähtsust WTOs ja Ülemaailmses Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO), et tagada ülemaailmse digitaalse turu areng ja seda kaitsta; nõuab praegu kehtiva infotehnoloogia lepingu (ITA) läbivaatamist ja ajakohastamist WTOs ning seda, et EL uuriks rahvusvahelise digitaalmajandust käsitleva lepingu (IDEA) võimalusi;

59.  leiab, et ELi ettevõtete digitaalsetele turgudele ja veebipõhistele tarbijatele juurdepääsu piiramine muu hulgas massilise riikliku tsensuuri kehtestamisega või Euroopa veebiteenuste pakkujate turulepääsu piiramisega kolmandates riikides kujutab endast kaubandustõket; kutsub komisjoni ja nõukogu üles lisama kõigisse tulevastesse kaubanduslepingutesse, eriti veebiteenuseid ja omavahel teavet jagavaid veebikogukondi puudutavate sätetega lepingutesse kaitsemehhanismi, mis tagaks, et kolmandad osalised ei nõuaks ELi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaettevõtetelt veebilehtedele juurdepääsu piiramist, kasutajate loodud veebisisu eemaldamist või isikliku teabe, nt isikliku IP-aadressi avaldamist viisidel, mis on vastuolus põhiõiguste ja -vabadustega; lisaks kutsub nõukogu ja komisjoni üles koostama strateegiat, mille abil vastata kolmandate riikide meetmetele, kes piiravad ELi äriühingute juurdepääsu ülemaailmsele digitaalsele turule;

o
o   o

60.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0468.
(2) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 59.
(3) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 70.
(4) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 51.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0209.
(6) ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 25.
(7) ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.
(8) ELT C 131 E, 8.5.2013, lk 9.
(9) ELT C 169 E, 15.6.2012, lk 58.
(10) ELT C 50 E, 21.2.2012, lk 1.
(11) ELT L 189, 22.7.2010, lk 1.
(12) ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
(13) ELT C 46 E, 24.2.2010, lk 26.
(14) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
(15) Ühendkuningriigi ettevõtlusinnovatsiooni ja kutseoskuste amet. Majandusuuring nr 11. Ühtse turu rajamise lõpuleviimise majanduslik mõju Ühendkuningriigile ja ELile. Veebruar 2011.
(16) Ühendkuningriigi ettevõtlusinnovatsiooni ja kutseoskuste amet. Majandusuuring nr 11. Ühtse turu rajamise lõpuleviimise majanduslik mõju Ühendkuningriigile ja ELile. Veebruar 2011. Lisaks Eurostati andmed: ELi SKP 2010. aastal ja ELi leibkondade arv.

Viimane päevakajastamine: 4. jaanuar 2016Õigusalane teave