Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2655(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0331/2013

Teksty złożone :

B7-0331/2013

Debaty :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0327

Teksty przyjęte
PDF 359kWORD 130k
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego (2013/2655(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 3 ust. 3 oraz art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 9, 12, 14, 26, 114 ust. 3 i art. 169 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zatytułowane „Nowy europejski program na rzecz konsumentów” i przyjęte dnia 25 kwietnia 2013 r. (A7‑0163/2013),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 23 kwietnia 2013 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz e-handlu na lata 2012-2015 – sytuacja w 2013 r.” (SWD(2013)0153),

–  uwzględniając 26. tabelę wyników rynku wewnętrznego Komisji z dnia 18 lutego 2013 r.,

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 7 grudnia 2012 r. zatytułowany „Tabela wyników rynków konsumenckich: wykorzystanie rynków na rzecz konsumentów – ósme wydanie, część druga – listopad 2012 r.” (SWD(2012)0432),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2012)0789),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 18 kwietnia 2013 r. dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat funkcjonowania protokołu ustaleń w sprawie sprzedaży podrobionych towarów w internecie (COM(2013)0209),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego(1) ,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków(2) , w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu(3) oraz w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku(4) ,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku: w stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności – 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany”, COM(2010)0608,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2012 r. skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II” (COM(2012)0573),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Akt o jednolitym rynku: Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania” (COM(2011)0206),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 4 czerwca 2012 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług powierniczych w transakcjach elektronicznych na rynku wewnętrznym (COM(2012)0238),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz wzmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów(5) ,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 maja 2012 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Europejski program na rzecz konsumentów: zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego” (COM(2012)0225),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 maja 2012 r. zatytułowany „Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci” (COM(2012)0196),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 kwietnia 2012 r. zatytułowany „Strategia na rzecz e-zamówień” (COM(2012)0179),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2012)0011),

–  uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 29 października 2012 r. na temat zintegrowanego rynku usług dostawy paczek jako impulsu rozwoju handlu elektronicznego w UE (COM(2012)0698),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. zatytułowany „Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online” (COM(2011)0942),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie nowej strategii dla polityki ochrony konsumentów(6) ,

–  uwzględniając dyrektywę 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(7) ,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu ochrony konsumentów na lata 2014–2020 (COM(2011)0707) i towarzyszące mu dokumenty (SEC(2011)1320 i SEC(2011)1321),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 3 grudnia 2012 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego (COM(2012)0721),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010–2020(8) ,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 7 lutego 2013 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (COM(2013)0048),

–  uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 7 lutego 2013 r. zatytułowany „Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń” (JOIN(2013)0001),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 września 2012 r. zatytułowany „Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie” (COM(2012)0529),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (COM(2011)0665),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wpływu reklamy na zachowania konsumentów(9) ,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym(10) ,

–  uwzględniając dyrektywę Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania(11) ,

–  uwzględniając wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Google (sprawy połączone od C-236/08 do C-238/08, wyrok z dnia 23 marca 2010 r.) oraz BergSpechte (sprawa C-278/08, wyrok z dnia 25 marca 2010 r.), które definiują typowego konsumenta w internecie jako „właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego internautę”,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)(12) ,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–  uwzględniając sprawozdanie M. Montiego z dnia 9 maja 2010 r. w sprawie nowej strategii na rzecz jednolitego rynku,

–  uwzględniając sprawozdanie analityczne zatytułowane „Postawy wobec sprzedaży transgranicznej i ochrony konsumentów” opublikowane przez Komisję w marcu 2010 r. (w wydaniu Eurobarometru Flash nr 282),

–  uwzględniając analizę zatytułowaną „Ocena tzw. tajemniczego klienta (mystery shopping) transgranicznego handlu elektronicznego w UE” przeprowadzoną w imieniu Komisji Europejskiej (DG SANCO) przez YouGovPsychonomics i opublikowaną dnia 20 października 2009 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie egzekwowania dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM(2009)0330),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) (COM(2009)0336),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji, wdrażania i egzekwowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej(13) ,

–  uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych(14) ,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że uwolnienie pełnego potencjału jednolitego rynku cyfrowego jest kluczowe dla uczynienia z UE bardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy z korzyścią zarówno dla jej obywateli, jak i dla przedsiębiorstw; mając na uwadze, że UE musi działać już teraz, aby zachować swoją konkurencyjną przewagę na szczeblu globalnym, w szczególności w szybko rozwijających się sektorach, takich jak platforma internetowa czy przemysł tworzący aplikacje;

B.  mając na uwadze, że wszechobecna łączność – opierająca się na nieograniczonym dostępie do szybkich sieci szerokopasmowego internetu, na powszechnym i równym dostępie do usług internetowych dla wszystkich obywateli oraz na dostępności widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych – jest kluczowym warunkiem rozwoju jednolitego rynku cyfrowego; mając na uwadze, że nowe rozwiązania technologiczne, takie jak urządzenia i aplikacje mobilne oraz nowe generacje mobilnych standardów, wymagają niezawodnej i szybkiej infrastruktury sieciowej, aby przynosić korzyść obywatelom i przedsiębiorstwom;

C.  mając ma uwadze, że aplikacje przetwarzające duże ilości danych („big data” applications) mają coraz większe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki unijnej oraz, jak się oczekuje, przyniosą globalne przychody w wysokości 16 mld EUR i przyczynią się do powstania 4,4 mln nowych miejsc pracy na całym świecie do 2016 r.;

D.  mając na uwadze, że stosowanie chmur obliczeniowych charakteryzuje się dużym potencjałem gospodarczym, społecznym i kulturowym w zakresie oszczędności kosztów, wymiany treści i informacji, zwiększenia konkurencyjności, dostępu do informacji, innowacji i tworzenia miejsc pracy; mając na uwadze, że w tym kontekście szczególnie ważne jest tworzenie sprawnych usług e-administracji, dostępnych za pośrednictwem różnorodnych urządzeń;

E.  mając na uwadze, że gospodarka UE przechodzi znaczące zmiany strukturalne, które mają wpływ na jej konkurencyjność na świecie i na jej rynki pracy; mając na uwadze, że w rocznej analizie wzrostu gospodarczego w 2013 r. wezwano do zdecydowanych działań na rzecz tworzenia większej liczby miejsc pracy; mając na uwadze, że dynamiczne i sprzyjające integracji rynki pracy są niezbędne dla ożywienia i konkurencyjności gospodarki UE;

F.  mając na uwadze, że media społecznościowe, treści generowane przez użytkowników, kultura „remiksowania” i współpraca użytkowników odgrywają coraz ważniejszą rolę w gospodarce cyfrowej; mając na uwadze, że konsumenci są coraz bardziej skłonni płacić za wysokiej jakości profesjonalne treści cyfrowej pod warunkiem, że są one tanie, dostępne za pośrednictwem różnorodnych urządzeń i można je przenosić ponad granicami;

G.  mając na uwadze, że dostęp do treści w przystępnych cenach, za pośrednictwem zabezpieczonych i niezawodnie działających usług płatniczych, powinien zwiększyć zaufanie konsumentów przy dostępie do usług transgranicznych;

H.  mając na uwadze, że 99 % wszystkich unijnych przedsiębiorstw to małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które tworzą 85 % miejsc pracy w UE; mając na uwadze, że MŚP stanowią wobec tego silę napędową gospodarki unijnej, przez co ponoszą nadrzędną odpowiedzialność za tworzenie dobrobytu, miejsc pracy i wzrostu, a także za innowacyjność oraz badania i rozwój;

I.  mając na uwadze, że w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” w postaci inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu obywatele UE – jako konsumenci – mają do odegrania kluczową rolę, oraz mając na uwadze, że rola konsumentów powinna zatem zostać uznana za część polityki gospodarczej UE; mając na uwadze, że konieczne jest znalezienie właściwej równowagi, zwiększenie konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw i jednocześnie chronienie interesów konsumentów;

J.  mając na uwadze, że rozczłonkowanie jednolitego rynku cyfrowego stanowi zagrożenie dla wyboru dokonywanego przez konsumentów; mając na uwadze, że należy zwiększać zaufanie konsumentów, ich bezpieczeństwo na rynku oraz znajomość przysługujących im praw, ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów znajdujących się w sytuacji zagrożenia; mając na uwadze, że kluczowe jest, aby zaoferować konsumentom w Unii lepszą ochronę przed towarami i usługami, które mogą zagrażać ich zdrowiu lub bezpieczeństwu;

K.  mając na uwadze, że przeprowadzony przez Komisję ogólnounijny przegląd witryn internetowych sprzedających treści cyfrowe, takie jak gry, filmy czy muzyka do pobrania, pokazuje, że ponad 75 % tych stron nie wydaje się być zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów; mając na uwadze, że dyrektywa o prawach konsumentów (2011/83/UE) po raz pierwszy określiła szczegółowe przepisy dotyczące treści cyfrowych; mając na uwadze, że należy zachęcać Komisję, aby kontynuowała integrację takich przepisów podczas dokonywania przeglądu istniejącego prawodawstwa UE dotyczącego praw konsumentów lub by zaproponowała nowe przepisy prawa w tej dziedzinie;

L.  mając na uwadze, że 15 % mieszkańców UE w wieku produkcyjnym (tj. 80 mln osób) posiada ograniczenia funkcjonalne lub niepełnosprawności; mając na uwadze, że liczba stron internetowych dostarczających usługi e-administracji oraz liczba stron internetowych należących do sektora publicznego szybko rośnie; mając na uwadze, że wartość unijnego rynku produktów i usług związanych z dostępnością sieci szacuje się na 2 mld EUR; mając na uwadze, że rynek ten wciąż pozostaje w dużej części rozdrobniony i niedostatecznie rozwinięty ze szkodą nie tylko dla potencjalnych klientów, ale także dla całej gospodarki;

M.  mając na uwadze, że konsumenci nie są jednorodną grupą, lecz charakteryzują się znacznymi różnicami w zakresie opanowania technologii cyfrowych, świadomości praw konsumentów, asertywności i gotowości do ubiegania się o zadośćuczynienie; mając na uwadze, że w celu przezwyciężenia rozłamu cyfrowego uwzględnić należy również niedyskryminację i dostępność;

Wykorzystanie pełnego potencjału jednolitego rynku cyfrowego

1.  podkreśla, że uwolnienie rynku wewnętrznego dzięki przepisom dyrektywy usługowej i jednolitemu rynkowi cyfrowego mogłoby przynieść dodatkowe 800 mld EUR(15) dla gospodarki UE, co jest równoznaczne z prawie 4 200 EUR na każde gospodarstwo domowe(16) ; wzywa państwa członkowskie i Komisję do zaangażowania się w rozwój jednolitego rynku cyfrowego jako nadrzędnego priorytetu politycznego oraz do przedstawienia całościowego podejścia i ambitnej strategii obejmującej zarówno inicjatywy legislacyjne, jak i polityczne w celu uwzględnienia nowych i nadchodzących zmian, co pozwoli na urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla, że będzie to wymagało przywództwa politycznego, zdecydowania, określenia priorytetów i finansowania publicznego na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym; podkreśla w szczególności, że silne przywództwo ze strony wszystkich instytucji unijnych i jasna odpowiedzialność polityczna państw członkowskich są konieczne dla pełnego i skutecznego wdrożenia i egzekwowania dyrektyw i przepisów odnoszących się do jednolitego rynku;

2.  wzywa Komisję do zlikwidowania w trybie pilnym istniejących barier na drodze ku jednolitemu rynkowi cyfrowemu, w tym poprzez uproszczenie ram prawnych odnoszących się do podatku VAT, przy zapewnieniu dostępu do zabezpieczonego paneuropejskiego systemu usług e-płatności, e-fakturowania i dostawy oraz przy zapewnieniu przeglądu praw własności intelektualnej w celu wspierania dostępu do cyfrowych treści prawnych w całej UE; podkreśla znaczenie ustanowienia równych zasad dla fizycznego i cyfrowego swobodnego przepływu towarów i usług;

3.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia zarządzania jednolitym rynkiem cyfrowym przy zapewnieniu neutralności oraz sprawnego i inteligentnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw; wzywa Komisję do wzmocnienia istniejących narzędzi zarządzania oraz do przedstawienia spójnego podejścia służącego promowaniu ich stosowania, w tym systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), sieci Solvit, Twoja Europa i pojedynczych punktów kontaktowych (PPK) ustanowionych na mocy dyrektywy usługowej;

4.  podkreśla znaczenie europejskiej strategii dotyczącej chmury obliczeniowej, zważywszy na jej potencjał dla unijnej konkurencyjności, wzrostu i tworzenia miejsc pracy; podkreśla, że chmura obliczeniowa, dzięki minimalnym kosztom początkowym i niewielkim wymogom w zakresie infrastruktury, to okazja dla unijnej branży informatycznej, a zwłaszcza dla MŚP, do objęcia pozycji lidera w obszarach takich jak outsourcing, nowe usługi cyfrowe i centra danych;

5.  uznaje, że programy wykorzystujące duże ilości danych i wiedza są „paliwem” unijnej gospodarki przyszłości; z zadowoleniem przyjmuje proponowany pakiet dotyczący ochrony danych jako sposób na zwiększenie zaufania i przejrzystości; podkreśla, że ​​należy mieć na uwadze wyzwania wynikające z globalizacji i wykorzystania nowych technologii oraz znaczenie dopilnowania, by zmodernizowany unijny system ochrony danych umacniał prawa obywateli, czyniąc z UE prekursora w dziedzinie ochrony danych przy jednoczesnym umocnieniu rynku wewnętrznego i tworzeniu równych warunków dla wszystkich przedsiębiorstw działających w UE;

6.  podkreśla potrzebę wspierania nowych, wysokiej jakości usług e-administracji poprzez przyjęcie innowacyjnych rozwiązań technologicznych takich jak e-zamówienia, co ułatwi płynne dostarczanie informacji i usług; podkreśla znaczenie projektu rozporządzenia zaproponowanego przez Komisję w sprawie identyfikacji elektronicznej i elektronicznych usług powierniczych ze względu na jego wkład w jednolity rynek cyfrowy dzięki stworzeniu odpowiednich warunków dla wzajemnego uznawania i wysokiego poziomu bezpieczeństwa głównych aktywatorów transgranicznych, takich jak elektroniczna identyfikacja, dokumenty elektroniczne, podpisy elektroniczne i elektroniczne usługi przesyłowe, oraz dla interoperacyjności usług e-administracji w całej UE;

7.  uważa, że potrzebne są dodatkowe wysiłki w zakresie ponownego wykorzystywania informacji pochodzących z sektora publicznego i promowania e-administracji;

8.  podkreśla znaczenie zachęcania do innowacyjności i inwestowania w e-umiejętności; podkreśla kluczową rolę MŚP w zwalczaniu bezrobocia, szczególnie bezrobocia wśród ludzi młodych; wzywa do lepszego dostępu do finansowania w ramach programów finansowania takich jak Horyzont 2020 i Cosme oraz do rozwoju nowych instrumentów inwestycyjnych i gwarancji; zauważa w szczególności, że UE powinna odzyskać rolę globalnego lidera w dziedzinach takich jak technologia mobilna i inteligentne urządzenia;

9.  podkreśla konieczność wspierania dużych inwestycji w sieci stacjonarne i komórkowe, dzięki czemu UE znajdzie się w czołówce światowego rozwoju technologicznego, co pozwoli jej obywatelom i przedsiębiorstwom na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez rewolucję cyfrową;

10.  głęboko ubolewa nad faktem, że wielu państwom członkowskim nie udało się dotrzymać terminu 1 stycznia 2013 r. jako daty alokacji „dywidendy cyfrowej” widma w paśmie 800 MHz do mobilnych usług szerokopasmowych, co przewidziano w programie dotyczącym polityki w zakresie widma radiowego; podkreśla, że opóźnienie to utrudniło rozszerzenie sieci 4G w UE; wzywa zatem państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu dopilnowania, aby pasmo 800 MHz stało się dostępne dla mobilnych usług szerokopasmowych, a Komisję do wykorzystania pełni przyznanych jej uprawnień do zapewnienia szybkiego wdrożenia;

11.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący przedstawienia nowego pakietu telekomunikacyjnego w celu rozwiązania problemu rozczłonkowania rynku telekomunikacyjnego, w tym środków na rzecz zniesienia w najbliższej przyszłości taryf roamingowych; podkreśla potrzebę przyjęcia proaktywnego podejścia do opłat roamingowych w celu stworzenia prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego, który obejmowałby również urządzenia przenośne;

Inwestowanie w kapitał ludzki – rozwiązywanie problemu niedoboru umiejętności

12.  zauważa z niepokojem, że stopa zatrudnienia w UE spada; wzywa do ponownego skoncentrowania się na polityce tworzenia miejsc pracy w obszarach o wysokim potencjale wzrostu, takich jak gospodarka ekologiczna, służba zdrowia i sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych; uważa, że stworzenie jednolitego rynku cyfrowego może pomóc przezwyciężyć rozbieżności między państwami członkowskimi i regionami w zakresie zatrudnienia, integracji społecznej i walki z ubóstwem;

13.  podkreśla, że jednolity rynek cyfrowy powinien pomagać ludziom w pozostaniu aktywnymi i zdrowymi w pracy w miarę, jak się starzeją, przy jednoczesnej poprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; podkreśla, ze narzędzia ICT mogą także zapewniać zrównoważone i skutecznie działające systemy opieki zdrowotnej;

14.  przyznaje, że europejski rynek pracy zmienia się radykalnie i że nowe umiejętności będą potrzebne dla miejsc pracy przyszłości; wzywa państwa członkowskie do dokonania niezbędnych inwestycji w kapitał ludzki oraz tworzenie trwałych miejsc pracy, między innymi poprzez właściwe wykorzystanie funduszy unijnych takich jak Europejski Fundusz Społeczny; wzywa Komisję i państwa członkowskie do priorytetowego potraktowania umiejętności cyfrowych i e-umiejętności w ramach projektu przewodniego „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”;

15.  podkreśla konieczność poprawy umiejętności w zakresie mediów i umiejętności cyfrowych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w celu osiągnięcia prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego i wykorzystania potencjału wzrostu tego dynamicznego sektora; zauważa w szczególności znaczenie rozwiązania problemu spodziewanego niedoboru specjalistów ICT; z zadowoleniem przyjmuje powstanie „wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym” i podkreśla znaczenie dopasowania szkoleń ICT do potrzeb przedsiębiorstw;

16.  podkreśla potrzebę dalszego wykorzystywania europejskiego portalu mobilności zawodowej (EURES); popiera korzystanie z sieci EURES przez państwa członkowskie zarówno jako sposób prowadzenia doradztwa dla pracowników i osób poszukujących pracy w zakresie ich prawa do swobodnego przemieszczania się, jak i jako instrument sprzyjający zatrudnieniu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca pracy i potrzeb pracodawców, w celu skutecznego przyczyniania się do ożywienia gospodarczego i osiągnięcia długoterminowego wzrostu;

Zaufanie, bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów

17.  z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia kodeksu praw internetowych UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie do szerokiego rozpowszechniania tego kodeksu, aby osiągnął on zamierzony cel;

18.  podkreśla, że coraz szybszy rozwój handlu elektronicznego ma kluczowe znaczenie dla konsumentów, gdyż oferuje im szerszy wybór, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających na obszarach trudno dostępnych i oddalonych, jak również w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które w przeciwnym wypadku nie miałyby dostępu do szerokiej gamy towarów i usług;

19.  podkreśla znaczenie zapewnienia konsumentom pełnego dostępu do jednolitego rynku cyfrowego, niezależnie od ich miejsca zamieszkania lub ich narodowości; wzywa Komisję do podjęcia działań w celu zwalczania nierównego traktowania konsumentów na jednolitym rynku związanego z ograniczeniami transgranicznymi stosowanymi obecnie przez firmy zajmujące się internetową sprzedażą wysyłkową;

20.  podkreśla, że w handlu elektronicznym, zarówno krajowym, jak i transgranicznym, niezbędne jest zaufanie konsumentów; zwraca uwagę na konieczność zapewnienia produktów wysokiej jakości, bezpiecznych, identyfikowalnych i autentycznych, konieczność zapobiegania przestępczym i nieuczciwym praktykom oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

21.  podkreśla rolę jednolitego rynku cyfrowego w tworzeniu bezpiecznego i prawidłowo funkcjonującego jednolitego rynku towarów i usług; podkreśla w związku z tym znaczenie promowania skutecznych i skoordynowanych systemów zarządzania ryzykiem w kontekście wniosków dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru nad rynkiem;

22.  podkreśla znaczenie wczesnego wdrożenia przepisów dyrektywy dotyczącej internetowego rozstrzygania sporów, tak aby konsumenci mieli łatwy dostęp do skutecznych metod rozwiązywania problemów przez internet; wzywa Komisję do zagwarantowania prawidłowego finansowania platformy internetowego rozstrzygania sporów;

23.  podkreśla znaczenie, jakie z punktu widzenia zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów mają znaki zaufania dla skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego; apeluje o przyjęcie europejskiej normy usługowej dla znaków zaufania – w oparciu o zaostrzone normy jakości – w celu wsparcia konsolidacji rynku UE w tej dziedzinie;

24.  wzywa Komisję do przyjęcia wytycznych w sprawie minimalnych norm dotyczących stron internetowych porównujących ceny, które to wytyczne opierałyby się na podstawowych zasadach przejrzystości, bezstronności, zapewniania informacji o wysokiej jakości, skutecznych środków odwoławczych, kompleksowości i łatwości w obsłudze; proponuje, by wytycznym tym towarzyszył ogólnounijny system akredytacji oraz środki zapewniające skuteczny nadzór i egzekwowanie;

25.  oczekuje, że Komisja w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży gruntownie zbada wpływ handlu elektronicznego i rynków cyfrowych na zachowanie konsumentów w branży turystycznej UE oraz że zintensyfikuje wysiłki w celu poprawy jakości i wiarygodności informacji przedstawianych turystom;

26.  podkreśla, że pasażerowie muszą być w stanie wyraźnie rozróżnić w skomputeryzowanych systemach rezerwacji obowiązkowe koszty operacyjne zawarte w taryfach i elementy opcjonalne na zamówienie, tak aby ceny wyświetlane przy rezerwacji biletów przez internet były bardziej przejrzyste dla pasażerów;

27.  apeluje do Komisji o ścisłe monitorowanie oraz o dołożenie wszelkich starań leżących w jej kompetencjach w celu zagwarantowania właściwego wdrażania i stosowania kluczowych przepisów dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych dotyczących zmodernizowanych zasad zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych, w tym internetowych, zwłaszcza potencjalnego nadużywania pozycji rynkowej w dziedzinach takich jak reklama behawioralna, spersonalizowana polityka cenowa i usługi wyszukiwania internetowego; z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Ochrona przedsiębiorstw przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi i zapewnienie skutecznego wykonania: przegląd dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej” (COM(2012)0702);

28.  wzywa Komisję do zajęcia się niesprawiedliwymi warunkami umów przewozu lotniczego, do zapewnienia ściślejszego monitorowania stron internetowych i zgłaszania krajowym organom ścigania przypadków niewłaściwego stosowania istniejących przepisów;

29.  wzywa Komisję do opracowania standardowych formularzy elektronicznych służących do składania przez pasażerów skarg dotyczących wszystkich środków transportu oraz do promowania wytycznych w zakresie sprawnego rozpatrywania takich skarg w ramach procedur uproszczonych;

30.  podkreśla konieczność prowadzenia prac nad wiarygodnymi usługami chmur obliczeniowych; apeluje o przyjęcie jasnych i przejrzystych modelów umów obejmujących kwestie, takie jak zachowanie danych po zakończeniu okresu umowy, ujawnianie i integralność danych, lokalizacja i przekazywanie danych, własność danych i bezpośrednia/pośrednia odpowiedzialność;

31.  zwraca uwagę na wielość kwestii prawnych i wyzwań związanych z chmurami obliczeniowymi, takich jak trudności we wskazaniu mającego zastosowanie prawa, kwestie zgodności i odpowiedzialności, środki gwarantujące ochronę danych (w tym prawa do prywatności), prawo przenoszenia danych oraz egzekwowanie prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej; jest zdania, że konsekwencje stosowania chmur obliczeniowych muszą być wyraźne i przewidywalne we wszystkich właściwych dziedzinach prawa;

32.  podkreśla zasadnicze znaczenie egzekwowania praw konsumenckich w transakcjach internetowych; zauważa, że akcje kontrolne UE koordynowane przez Komisję i przeprowadzane jednocześnie przez właściwe władze krajowe okazały się użytecznym narzędziem monitorowania stosowania w państwach członkowskich obowiązującego prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku za pomocą wspólnych działań oraz zachęca Komisję do zaoferowania szerszej możliwości stosowania akcji kontrolnych UE oraz do rozważenia koordynacji takich działań również w innych, pozainternetowych dziedzinach; wzywa Komisję do wzmocnienia sieci współpracy na rzecz ochrony konsumentów;

33.  wskazuje, że dostępne usługi o wysokiej jakości i za przystępną cenę są niezbędnym elementem zakupów internetowych i najlepiej je promować dzięki uczciwej i sprawiedliwej konkurencji; zauważa jednak, że wielu konsumentów z niechęcią podchodzi do zakupów internetowych, zwłaszcza transgranicznych, z powodu niepewności co do ostatecznej dostawy, kosztów lub wiarygodności; z zadowoleniem przyjmuje zatem konsultacje publiczne uruchomione przez Komisję z myślą o zidentyfikowaniu ewentualnych uchybień i podjęciu właściwych działań w celu ich wyeliminowania w sposób, który umożliwi zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom możliwość pełnego korzystania z jednolitego rynku cyfrowego;

34.  wzywa Komisję do przedstawienia zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie usług płatniczych oraz wniosku ustawodawczego w sprawie wielostronnych opłat interchange, aby dążyć do normalizacji i interoperacyjności w oferowaniu płatności kartą, przez internet i przez telefon komórkowy w UE oraz aby rozwiązać problem nieprzejrzystych i nadmiernych prowizji za transakcje;

35.  podkreśla, że wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji jest niezbędny dla zagwarantowania funkcjonowania jednolitego rynku i zaufania konsumentów do jednolitego rynku cyfrowego; zauważa nierównomierny rozwój umiejętności komputerowych i zdolności reagowania na zagrożenia i ataki, jak też brak zharmonizowanego podejścia do bezpieczeństwa cybernetycznego w Unii; apeluje o wspólne wysiłki i ściślejszą współpracę, z uwagi na globalny charakter internetu oraz wysoki poziom wzajemnego powiązania sieci i systemów informatycznych w Unii;

36.  podkreśla, że dostępność stron internetowych organów publicznych jest ważnym elementem agendy cyfrowej, który służy zarówno niedyskryminacji, jak i tworzeniu możliwości biznesowych; wzywa Komisję do przyjęcia bardziej ambitnego podejścia w toczących się negocjacjach w tej sprawie oraz do wystąpienia wreszcie z zaległą inicjatywą ustawodawczą w formie europejskiego aktu w sprawie dostępności, którego zasięg wykraczałby poza sektor publiczny;

Tworzenie środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości

37.  podkreśla znaczenie utworzenia ogólnego środowiska cyfrowego sprzyjającego przedsiębiorczości; zauważa konieczność uproszczenia ram prawnych podatku VAT i unikania podwójnego opodatkowania; wzywa państwa członkowskie do sprawnego wdrożenia minisystemu pojedynczego punktu kontaktowego w sektorze telekomunikacji, telewizji i usług elektronicznych do 2015 r.; zwraca się do Komisji o jak najszybsze rozszerzenie zakresu pojedynczych punktów kontaktowych o inne towary i usługi;

38.  wzywa Komisję do objaśnienia stosowania art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej, który dotyczy dyskryminacji konsumentów UE ze względu na miejsce zamieszkania lub narodowość, a w szczególności rodzajów działalności gospodarczej, które na mocy tej dyrektywy są uznawane za nieuzasadnioną dyskryminację; podkreśla konieczność likwidacji podstawowych barier – w tym utrzymującej się fragmentacji prawnej i wynikającego z niej braku pewności prawnej w kontekście stosowania ustawodawstwa dotyczącego praw konsumenckich – które utrudniają przedsiębiorstwom rozwój na jednolitym rynku cyfrowym;

39.  uznaje zaproponowane wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży za innowacyjną inicjatywę o kluczowym znaczeniu dla konsumentów i przedsiębiorców na rynku wewnętrznym; jest zdania, że jednolity opcjonalny zestaw ogólnounijnych przepisów przyniósłby szczególne korzyści gwałtownie rozwijającemu się sektorowi internetowemu; jest zdania, że wniosek ma również interesujący potencjał, jeśli chodzi o chmury obliczeniowe i treści cyfrowe;

40.  zwraca się do Komisji o kontynuowanie prac nad dostosowaniem ram prawnych dotyczących prawa umów do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą jednolity rynek cyfrowy; jest w szczególności zdania, że zasadnicze znaczenie w tym obszarze mają prace towarzyszące nad ogólnounijnymi standardowymi warunkami umów, które byłyby dostępne od ręki dla przedsiębiorców i konsumentów;

41.  wzywa Komisję do dokładnego monitorowania stanu konkurencyjności na jednolitym rynku cyfrowym oraz do niezwłocznego podejmowania działań w przypadku stwierdzenia nadużycia pozycji dominującej; podkreśla w szczególności konieczność monitorowania właściwego stosowania wytycznych w sprawie umów o selektywnej dystrybucji oraz dopilnowania, by były one wciąż możliwe do zastosowania w kontekście cyfrowym;

42.  wzywa Komisję do promowania dostępu do kapitału wysokiego ryzyka oraz klastrów ICT, aby wspierać innowacyjne projekty przedkomercyjne i dbać o wczesne innowacje na rynkach ICT; kładzie nacisk na potencjał partnerstw publiczno-prywatnych i nowych przepisów w dziedzinie zamówień publicznych dotyczących ustanawiania partnerstw innowacyjnych, które to przepisy mają niedługo zostać wprowadzone; zachęca do wczesnego przyjęcia narzędzi dotyczących internetowych zamówień publicznych, jako że umożliwią one czerpanie korzyści z nadchodzących reform w dziedzinie zamówień publicznych;

43.  podkreśla znaczenie neutralności sieci oraz zasady swobodnego dostępu do rynku dla unijnych MŚP działających w sektorze ICT; wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu poprawy tej sytuacji; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego najszybciej, jak to możliwe, aby jeszcze ograniczyć opłaty roamingowe w telefonii komórkowej w UE;

Atrakcyjne oferty prawne w dziedzinie treści cyfrowych

44.  zachęca Komisję do kontynuowania prac w dziedzinie prawa własności intelektualnej, z myślą o utworzeniu nowoczesnych ram dotyczących prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym; wzywa Komisję do podjęcia niezbędnych środków w celu zachęcania do rozwoju treści cyfrowych, które byłyby dostępne na całym jednolitym rynku cyfrowym; podkreśla, że założeniem zmienionych ram dotyczących prawa własności intelektualnej powinno być sprzyjanie innowacyjności, nowym modelom usług oraz tworzeniu wspólnych treści przez użytkowników, aby wspierać rozwój konkurencyjnego unijnego rynku ICT, zapewniając jednocześnie posiadaczom praw ochronę i możliwość uzyskania odpowiedniego wynagrodzenia;

45.  zauważa, że Unia już poczyniła pewne postępy w dziedzinie ograniczania wpływu terytorialności praw autorskich, zwłaszcza za pomocą wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i licencji wieloterytorialnych w internetowej branży muzycznej, który jest obecnie rozpatrywany przez prawodawcę; uważa, że konieczna jest większa przejrzystość i większa rozliczalność spółek zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz lepsze zarządzanie nimi; jest zdania, że proponowana dyrektywa zachęcałaby do udzielania licencji wieloterytorialnych i ułatwiałaby udzielanie licencji na użytek internetowy;

46.  podkreśla, że do toczącego się obecnie dialogu Komisji na temat licencji w Europie oraz do przeglądu ram prawnych dotyczących praw własności intelektualnej należy włączyć wszystkie odnośne segmenty społeczeństwa; wzywa Komisję do podjęcia wszystkich niezbędnych działań, aby zapewnić odpowiednią reprezentację organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji zajmujących się prawami człowieka; wzywa Komisję do przedstawienia w odpowiedzi ambitnej strategii w 2014 r., która obejmie zarówno praktyczne rozwiązania rynkowe, jak i odpowiedzi polityczne i – w wymaganych przypadkach – ustawodawcze; zwraca się do Komisji o poinformowanie Parlamentu o wyniku tego procesu;

47.  wzywa Komisję do zaproponowania środków pobudzających transgraniczny obieg i przenoszenie treści audiowizualnych, w tym za pośrednictwem platform „wideo na żądanie”; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zaproponowania środków wspierających unijny przemysł audiowizualny, aby pokonać aktualne przeszkody, z jakimi boryka się jednolity rynek cyfrowy w tym sektorze; uważa, że środki takie powinny mieć na celu stworzenie większego popytu konsumentów na zagraniczne filmy europejskie, ułatwienie transgranicznej dystrybucji, w tym dzięki wsparciu tłumaczenia dzieł audiowizualnych w formie napisów lub dubbingu, a także ograniczenie powiązanych kosztów transakcji ponoszonych z tytułu zarządzania prawami;

48.  uważa, że w celu podniesienia uczestnictwa obywateli w życiu społecznym i kulturalnym Unii konieczne jest zwiększenie dostępności w Unii, szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych, usług udostępniania treści kulturalnych i kreatywnych, zwłaszcza dzieł audiowizualnych i nowych transgranicznych platform oferujących treści;

49.  podkreśla, że UE i inne usługi lub platformy odgrywają istotną rolę w rozwoju digitalizacji dziedzictwa i treści kulturowych UE oraz w zwiększaniu dostępu internetowego do nich;

50.  z zadowoleniem przyjmuje rozwój rynku książek elektronicznych w Europie i uważa, że może on przynieść istotne korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom; podkreśla, że należy koniecznie dopilnować, by konsumenci, którzy pragną zakupić książki elektroniczne za granicą, za pośrednictwem transgranicznych platform lub urządzeń, nie napotykali żadnych barier; podkreśla, że istotne jest zapewnienie interoperacyjności między różnymi czytnikami książek elektronicznych i systemami je obsługującymi;

51.  wzywa Komisję do przedstawienia wniosku służącego ujednoliceniu stawek podatku VAT mających zastosowanie do towarów i usług o podobnym charakterze; w świetle wprowadzenia w 2015 r. zasady kraju pochodzenia konsumenta apeluje o przedstawienie dynamicznej definicji książek elektronicznych na szczeblu UE, aby zagwarantować pewność prawa;

52.  wzywa Komisję do zaproponowania wniosku, przewidującego, że stawki podatku VAT stosowane do treści kreatywnych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych będą sprawiedliwe, niezależnie od rodzaju kanału dostępu do nich przez użytkownika; uważa, że zmniejszone stawki podatku VAT, które mają zastosowanie do treści rozpowszechnianych w formie fizycznej, powinny być również stosowane do ich odpowiedników cyfrowych, przez co wzrosłaby atrakcyjność platform cyfrowych i pobudzony zostałby rozwój innowacyjnych usług udostępniania treści oraz nowych sposobów zapewniania użytkownikom internetowego dostępu do treści;

53.  z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji, która zamierza przedstawić konkretny wniosek w celu sprecyzowania funkcjonowania procedur zgłaszania i usuwania nielegalnych treści, w celu zapewnienia jasnej interpretacji tych procedur i zaoferowania wytycznych w tym zakresie;

Dążenie do inteligentnych i interoperacyjnych usług ułatwiających mobilność w UE

54.  apeluje o dalsze ustanawianie inteligentnych systemów mobilności rozwijanych dzięki badaniom naukowym współfinansowanym przez UE, takich jak system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR), europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) i systemy informacji kolejowej, systemy nadzoru morskiego (SafeSeaNet), usługi informacji rzecznej (RIS), inteligentne systemy transportowe (ITS) oraz interoperacyjne połączone rozwiązania dla systemów zarządzania transportem multimodalnym następnej generacji;

55.  podkreśla, że narzędzia technologii informacyjnej powinny być szeroko stosowane w sieci TEN-T, aby uprościć procedury administracyjne, zapewnić śledzenie ruchu i pochodzenia ładunków oraz zoptymalizować rozkłady i płynność ruchu;

Międzynarodowy wymiar jednolitego rynku cyfrowego

56.  uważa, że potrzebna jest ściślejsza współpraca w wymiarze globalnym, aby można było utrzymać w mocy i zmodernizować prawa własności intelektualnej w przyszłości, co ma podstawowe znaczenie dla innowacyjności, zatrudnienia i otwartego handlu światowego;

57.  z zadowoleniem przyjmuje niedawne inicjatywy Komisji, ale podkreśla konieczność ukończenia procesu tworzenia ram regulacyjnych na rzecz egzekwowania prawa autorskiego w środowisku cyfrowym, które muszą być dostosowane do aktualnych wymogów, tak aby można było zawierać umowy z naszymi partnerami handlowymi w oparciu o nowoczesne europejskie prawodawstwo;

58.  zauważa, że handel elektroniczny rozwinął się poza tradycyjnymi i standardowymi ramami regulacyjnymi w dziedzinie handlu; podkreśla znaczenie zwiększonej współpracy międzynarodowej w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w celu ochrony i zapewnienia rozwoju światowego rynku cyfrowego; wzywa do przeglądu i aktualizacji bieżącej Umowy o technologii informacyjnej (ITA) w ramach WTO i apeluje do UE o rozważenie możliwości zawarcia międzynarodowego porozumienia w sprawie gospodarki cyfrowej (IDEA);

59.  uważa, że ograniczony dostęp przedsiębiorstw z UE do rynków cyfrowych i konsumentów w internecie z powodu m.in. masowej cenzury państwa lub ograniczony dostęp do rynku dla europejskich dostawców usług internetowych w krajach trzecich stanowią bariery w handlu; wzywa Komisję i Radę do wprowadzenia mechanizmu ochronnego we wszystkich przyszłych umowach handlowych – a w szczególności tych zawierających postanowienia dotyczące usług internetowych lub internetowych społeczności użytkowników, którzy dzielą się informacjami – w celu dopilnowania, aby osoby trzecie nie wymagały od przedsiębiorstw z UE zajmujących się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi ograniczania dostępu do stron internetowych, usuwania treści stworzonych przez użytkowników czy podawania informacji osobowych takich jak osobiste adresy IP w sposób, który jest sprzeczny z podstawowymi prawami i wolnościami; wzywa ponadto Radę i Komisję do opracowania strategii, która przeciwstawi się środkom państw trzecich ograniczającym dostęp przedsiębiorstw z UE do światowych rynków internetowych;

o
o   o

60.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0468.
(2) Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 59.
(3) Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 70.
(4) Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 51.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0209.
(6) Dz.U. C 153 E z 31.5.2013, s. 25.
(7) Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.
(8) Dz.U. C 131 E z 8.5.2013, s. 9.
(9) Dz.U. C 169 E z 15.6.2012, s. 58.
(10) Dz.U. C 50 E z 21.2.2012, s. 1.
(11) Dz.U. L 189 z 22.7.2010, s. 1.
(12) Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
(13) Dz.U. C 46 E z 24.2.2010, s. 26.
(14) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
(15) Brytyjski Departament ds. Innowacyjności i Umiejętności w Biznesie, dokument gospodarczy nr 11: „Gospodarcze skutki stworzenia jednolitego rynku dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej”, luty 2011 r.
(16) Brytyjski Departament ds. Innowacyjności i Umiejętności w Biznesie, dokument gospodarczy nr 11: „Gospodarcze skutki stworzenia jednolitego rynku dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej”, luty 2011 r. oraz dane Eurostatu na temat produktu krajowego brutto w UE i liczby gospodarst domowych w UE.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2016Informacja prawna