Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 307kWORD 40k
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ
P7_TA(2013)0384

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/2636(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ» (COM(2013)0179),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν (ενδιάμεση έκθεση)(2) ,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του (COM(2010)0171),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων της ΕΕ για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ 2014 και 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT) 2013,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ, που εκπόνησε η Ευρωπόλ (SOCTA) 2013,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα 2011-2013 (SWD(2013)0017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα Κεφάλαια 1, 2, 4 και 5 του Τίτλου V της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παράγραφος 1, 11, 12, 21, 47-50, 52 και 53,

–  έχοντας υπόψη τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων που αφορά το κριτήριο της αναλογικότητας και την ανάγκη εφαρμογής του από τις δημόσιες αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, François Crépeau, με θέμα «Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών», της 24ης Απριλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή για τη δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (O-000068/2013 – B7–0213/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί τη συνέχεια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία στόχευε σε ένα χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, και επιτρέπει να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκπονηθεί ένα θεματολόγιο για την ασφάλεια κοινό για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, τα οποία πρέπει να εδράζονται στο κράτος δικαίου, στο σεβασμό των δημοκρατικών αξιών, των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και στην αλληλεγγύη, και να υπόκεινται σε δημοκρατική επεξεργασία και εποπτεία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϋποθέσεις αυτές αντιστοιχούν στις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της, ιδίως μάλιστα εκείνες που απορρέουν από την ευρωπαϊκή σύμβαση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και από τις συμφωνίες του ΟΗΕ των οποίων η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη·

B.  εκτιμώντας ότι οι πολιτικές ασφάλειας δεν μπορούν να προσανατολίζονται αποκλειστικά στην καταστολή, αλλά πρέπει να ενσωματώνουν και την πρόληψη, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο κατά την οποία οι διευρυνόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες θέτουν σε αμφισβήτηση το κοινωνικό συμβόλαιο και την ουσιαστική ύπαρξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ είναι κεφαλαιώδους σημασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν έχουν πραγματικά αξιολογήσει όλες τις συνέπειες της έναρξης της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και κατά συνέπεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να διαδραματίζει έναν σχετικά περιθωριακό σε αυτήν τη διαδικασία ρόλο, δεδομένου ότι οι θέσεις του, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη σεβασμού του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων(3) ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας (ΣΕΑ) για την περίοδο 2010-2014 έχουν προσδιοριστεί πέντε πεδία προτεραιότητας όπου η ΕΕ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία: να τεθεί τέρμα στις δραστηριότητες των διεθνών εγκληματικών δικτύων και να υποστηριχθεί η διάλυσή τους, να προληφθούν τρομοκρατικές επιθέσεις, να βελτιωθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων και να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές· εκτιμώντας ότι η στρατηγική αυτή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί παρά μόνο εάν παρέχονται εγγυήσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, για τα δικαιώματα των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο καθώς και για τον σεβασμό του συνόλου των διεθνών υποχρεώσεων της ΕΕ και των κρατών μελών της·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η δεύτερη ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ΣΕΑ αναγνώριζε ότι και οι πέντε στόχοι εξακολουθούν να ισχύουν και σκιαγραφούσε την τρέχουσα κατάσταση, την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και τη μελλοντική πορεία·

1.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η δεύτερη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ΣΕΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 10ης Απριλίου 2013, είναι ελάχιστα επικριτική για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΣΕΑ και επιβεβαιώνει τις ίδιες προτεραιότητες με την αρχική της ανακοίνωση του Νοεμβρίου 2010, χωρίς να λαμβάνει υπόψη, κυρίως, τις συνέπειες της ενσωμάτωσης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι περισσότερες διατάξεις του οποίου ισχύουν όχι μόνο για τους ευρωπαίους πολίτες αλλά και για όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε έδαφος της ΕΕ·

2.  λαμβάνει υπόψη την ανάληψη δράσης με σκοπό την ανάπτυξη της ΣΕΑ και τις βασικές αρχές που διαπνέουν αυτή την στρατηγική, η οποία πρέπει να επιτρέψει σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη να εργασθούν για την επίτευξη των ίδιων στόχων· τονίζει ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη αποτελούν στόχους οι οποίοι πρέπει να επιδιώκονται εκ παραλλήλου και υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η ελευθερία και η δικαιοσύνη, η ασφάλεια πρέπει πάντα να επιδιώκεται σύμφωνα με τις αρχές των Συνθηκών, το κράτος δικαίου και τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων· πιστεύει ότι τα μέτρα ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να εστιάζουν σε δραστηριότητες με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στη μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας και στην αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων και οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στη βάση της δέουσας εποπτείας και λογοδοσίας·

3.  υπογραμμίζει ότι η εσωτερική ασφάλεια δεν απαλλάσσεται από τις ενωσιακές και εθνικές υποχρεώσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, και εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι θεσμικά όργανα της ΕΕ, αρχές των κρατών μελών αλλά και πολίτες τους τέθηκαν υπό μυστική παρακολούθηση από κράτη μέλη, από τρίτες χώρες και από τρίτα μέρη, με τη συνεργασία ιδιωτικών εταιρειών· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών να διερευνήσουν την υπόθεση και, στη συνέχεια, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες· τονίζει πως η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι είναι «εσωτερικό» και τι είναι «εξωτερικό» και πρέπει να αποσκοπεί στην υπεράσπιση των θεσμών της ΕΕ και των κρατών μελών και των πολιτών τους από παράνομη ξένη παρακολούθηση, αθέμιτη επιρροή και χειραγώγηση· ζητεί την ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των συστημάτων επικοινωνιών και υλικοτεχνικής υποστήριξης απέναντι σε απόπειρες παρακολούθησης εκ μέρους τρίτων ή ξένων παραγόντων· υπογραμμίζει ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πολιτών και το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες αποτελούν θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δικαιώματα που η ΕΕ πρέπει να υπερασπίζεται σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα φόρα·

4.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι πλέον ένας ολοκληρωμένος θεσμικός παράγοντας στον τομέα των πολιτικών ασφάλειας και, συνεπώς, δικαιούται να συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων της ΣΕΑ και στην αξιολόγηση των μέσων της, μεταξύ άλλων και μέσω της διεξαγωγής τακτικών ασκήσεων παρακολούθησης για την εφαρμογή της ΣΕΑ, οι οποίες θα πραγματοποιούνται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 71 ΣΛΕΕ·

5.  θεωρεί ότι μια σωστή ανάλυση των απειλών για την ασφάλεια που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική ΣΕΑ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να εκπονήσει μια διατομεακή επισκόπηση των φυσικών κινδύνων και των ανθρωπογενών απειλών (εσκεμμένων ή μη) στην ΕΕ· υπενθυμίζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την υποχρέωσή του, που απορρέει από το άρθρο 222 της ΣΛΕΕ, να πραγματοποιεί τακτική αξιολόγηση των απειλών τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τρόπους βέλτιστης εφαρμογής των ως άνω υποχρεώσεων, συγκεντρώνοντας τις αξιολογήσεις των απειλών και των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο οι οποίες είναι σήμερα αποσπασματικές και με περιορισμένη εμβέλεια·

6.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της Ευρωπόλ όσον αφορά την αξιολόγηση και την ανάλυση των τρομοκρατικών απειλών και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την βούληση των υπηρεσιών των κρατών μελών να της παράσχουν πληροφορίες· προτείνει να βελτιωθεί η παροχή πληροφοριών από τα κράτη μέλη προς την Ευρωπόλ μέσω της ενίσχυσης της υποχρέωσης των κρατών μελών να συνεργάζονται με την Ευρωπόλ·

7.  υπενθυμίζει ότι μια από τις μεγαλύτερες απειλές στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ είναι το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της μαφίας· επισημαίνει με ικανοποίηση την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής της ΕΕ σχετικά με το οργανωμένο και σοβαρό διεθνές έγκλημα, και ζητεί από τα κράτη μέλη νέες δεσμεύσεις και επαρκείς πόρους· θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν κοινά νομικά πρότυπα και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως οι κατασχέσεις, η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας και οι κοινές ομάδες ερευνών· θεωρεί αναγκαίο να ενισχυθεί η δικαστική και αστυνομική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και ΕΕ, καθώς και με τις τρίτες χώρες, με σεβασμό της νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της ΕΕ σε θέματα θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ, και ζητεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καίριο ρόλο στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της πολιτικής για την εσωτερική ασφάλεια, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές έχουν σοβαρή επίδραση στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των προσώπων που ζουν στο έδαφος της ΕΕ· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική αυτή αποτελεί αρμοδιότητα του μοναδικού θεσμικού οργάνου της ΕΕ που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, για να πραγματοποιείται η εξέταση και ο δημοκρατικός έλεγχος των πολιτικών της ΕΕ στο πλαίσιο του χώρου δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας·

8.  επαναλαμβάνει, στη βάση της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, την ιδέα του για ένα «κύκλο κοινοβουλευτικής πολιτικής» – ο οποίος θα συμβαδίζει με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα – που θα ολοκληρώνεται με μια ετήσια κοινοβουλευτική έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη ΣΕΑ·

9.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της βίας σε βάρος παιδιών και γυναικών·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων έχει συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά αναμένει τον συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό για τα πυροβόλα όπλα, που πρόκειται να αναπτύξει η Επιτροπή, περιλαμβανομένης της χρήσης τους στην εμπορία ανθρώπων, στο οργανωμένο έγκλημα και για τρομοκρατικούς σκοπούς·

11.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν έχει συμπεριληφθεί ως ξεχωριστή προτεραιότητα της ΕΕ στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, όπως συνιστούσε η Ευρωπόλ· πιστεύει ακράδαντα ότι άλλοι τύποι οργανωμένου εγκλήματος όπως η νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος, το περιβαλλοντικό ή εταιρικό έγκλημα και η διαφθορά είναι αλληλένδετα και αλληλοτροφοδοτούμενα στοιχεία και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ορίσουν, χωρίς καθυστέρηση, ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

12.  υπογραμμίζει ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα της ΣΕΑ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, η τρομοκρατική απειλή είναι μια πραγματικότητα στην ΕΕ, παρότι έχει πολλές διαφορετικές μορφές, διερωτάται ωστόσο για τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα αυτόν αναφορικά με την πραγματική προέλευση των τρομοκρατικών επιθέσεων· επιμένει στην ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στις πολιτικές πρόληψης, παράλληλα με τα μέτρα καταστολής· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη επικέντρωσης σε στοχοθετημένα αστυνομικά μέτρα και στις υπηρεσίες πληροφοριών, κυρίως με την παροχή των κατάλληλων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, που επιτρέπουν πραγματικά την πρόληψη των τρομοκρατικών επιθέσεων· υπενθυμίζει την σημασία που έχει η πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και προσδοκά την υποβολή πρότασης για ένα πλαίσιο που θα αφορά τη λήψη δικαστικών και διοικητικών μέτρων όπως το πάγωμα των κεφαλαίων ατόμων υπόπτων για τρομοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 75 ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν σωστά τον χαρακτήρα και τη σημασία της απειλής που προκύπτει από την επανεμφάνιση μιας βίαιης πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης· θεωρεί καίριας σημασίας την ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέπουν να ανιχνεύονται έγκαιρα τα σημάδια μιας τέτοιας ριζοσπαστικοποίησης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση στο πεδίο αυτό, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την πρόληψη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων δραστηριότητάς τους· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη δραστηριότητα αυτών που γενικά αποκαλούνται «μοναχικοί λύκοι» ευρωπαϊκής ή εξωκοινοτικής ιθαγένειας, οι οποίοι ταξιδεύουν σε περιοχές συγκρούσεων και μετά επιστρέφουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αποτελούν νέους κινδύνους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις συνήθεις αντιτρομοκρατικές μεθόδους· ενθαρρύνει εν προκειμένω την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και στηρίζει το σχέδιο ευρωπαϊκής «εργαλειοθήκης» για το θέμα αυτό· αναμένει ότι στην αξιολόγηση της απόφασης πλαισίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι παράμετροι και υπογραμμίζει την ανάγκη να διασυνδεθούν καλύτερα τα υπάρχοντα αντιτρομοκρατικά μέσα·

13.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπηρεσίες να προβούν σε διεξοδική διερεύνηση των βίαιων κινημάτων στην Ένωση και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση των βίαιων πράξεων ακροδεξιού χαρακτήρα·

14.  τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας, ιδίως ο χρηματοπιστωτικός τομέας, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εντοπίζοντας και αναφέροντας περιπτώσεις απάτης, νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος, και άλλες ύποπτες συναλλαγές· τονίζει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να συνεργασθεί στενότερα με τις κρατικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό των κενών στις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνικές για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών· τονίζει ότι έχει πρωταρχική σημασία να κατανοηθεί ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας εξαρτάται από την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ·

15.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών έναντι ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ισχύουσα οδηγία για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (2008/114/ΕΚ(4) ) δεν λειτουργεί ορθά, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας αυτής με στόχο την ενίσχυσή της·

16.  κρίνει απαραίτητη τη διεξαγωγή στατιστικής μελέτης για τους φυσικούς κινδύνους, στην οποία θα παρατίθενται οι κρισιμότεροι τομείς και ότι, βάσει αυτής, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα αυτόματο σύστημα επέμβασης και διάσωσης το οποίο θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης·

17.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην καταπολέμηση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού εγκλήματος, ανεξαρτήτως προέλευσης, ο αντίκτυπος του οποίου λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό εις βάρος των συνθηκών ζωής των πολιτών της ΕΕ, ιδίως σε περιόδους κρίσης·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγγελία πρωτοβουλίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το λαθρεμπόριο τσιγάρων και εναποθέτει μεγάλες ελπίδες στην πρωτοβουλία αυτή·

19.  λαμβάνει γνώση της προτεραιότητας που δίδεται από τη ΣΕΑ στην καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο· θεωρεί το έγκλημα στον κυβερνοχώρο μια αναδυόμενη απειλή για την ΕΕ, που μπορεί να διευκολύνει τη διάπραξη άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για το νέο ευρωπαϊκό κέντρο για την παρακολούθηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο· υπενθυμίζει ότι η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ΣΕΑ πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της προστασίας δεδομένων της Ένωσης, ιδιαίτερα δε με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της νομιμότητας, καθώς και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις σχετικές συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης· τονίζει την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίδεται στα παιδιά σε σχέση με το ψηφιακό περιβάλλον και τη σημασία της καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας· στηρίζει την διεύρυνση της παγκόσμιας συμμαχίας κατά της σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος των παιδιών μέσω του διαδικτύου·

20.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στην ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπόλ, της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) και της Eurojust, καθώς και η κατάλληλη κατάρτιση, έχουν καθοριστική σημασία για τη χάραξη της κατάλληλης ΣΕΑ και πρέπει να εμπλέκουν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθώς και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να περιορίζεται στην αναζήτηση και τη σύλληψη υπόπτων για εγκληματικές πράξεις αλλά πρέπει να εστιάζει επίσης στην πρόληψη και την μη επανάληψη παράνομων πράξεων· λαμβάνει γνώση των προτάσεων της Επιτροπής, μεταξύ άλλων για την μεταρρύθμιση της Eurojust και για νομοθεσία σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· υπενθυμίζει την ανάγκη να γίνει σεβαστός ο διαχωρισμός των εξουσιών και η αυτονομία της δικαιοσύνης και της αστυνομίας·

21.  υποστηρίζει την θέσπιση ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής προκειμένου, κυρίως, να προστατευθεί καλύτερα ο προϋπολογισμός της Ένωσης, και απευθύνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση το ταχύτερο δυνατό·

22.  εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι η ΣΕΑ εξακολουθεί να στερείται της κατάλληλης «διάστασης δικαιοσύνης»· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να ενισχυθεί με τη σταδιακή ανάπτυξη ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας που θα βασίζεται στη διαφορετικότητα των νομικών συστημάτων και στην ενότητα που προσδίδει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ότι θα πρέπει να ενσωματώνει το σεβασμό του κράτους δικαίου, τις δημοκρατικές αξίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου, και όχι να περιορίζεται μόνο στην καταδίωξη υπόπτων για εγκληματικές πράξεις ή τρομοκρατία· υπογραμμίζει την πρωταρχική σημασία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ως προϋπόθεσης για την δικαστική συνεργασία και κρίνει ότι μόνη βάση για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μπορεί να είναι η καθιέρωση και ο σεβασμός κοινών προτύπων όσον αφορά τις πολιτικές ελευθερίες και τις διαδικαστικές εγγυήσεις·

23.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει τον ενιαίο, ασφαλή και ποιοτικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την νόμιμη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και προωθώντας την κινητικότητα εντός της ζώνης Σένγκεν· επιδοκιμάζει την πρόσφατη έναρξη της λειτουργίας του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) και ζητεί να εξασφαλιστεί μέσω του συστήματος eu-LISA η υψηλής ποιότητας λειτουργική διαχείριση του νέου συστήματος· αναμένει ότι το νέο ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (Eurosur) θα είναι απόλυτα λειτουργικό έως το τέλος του 2014 και θεωρεί ότι αυτό θα είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που θα συμβάλει στον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και στην προστασία και τη διάσωση μεταναστών· υπογραμμίζει ότι η πιθανή ανάπτυξη νέων συστημάτων πληροφορικής στον τομέα της μετανάστευσης και διαχείρισης των συνόρων, όπως οι πρωτοβουλίες για την έξυπνη διαχείριση συνόρων, πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά, ειδικά υπό το πρίσμα των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και, ενδεχομένως, να αναπτυχθούν μόνο μετά από την έγκριση των σχετικών νομικών πράξεων· επιδοκιμάζει ιδίως την πρόσφατη συμφωνία που επετεύχθη για τον μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τις νέες της αρμοδιότητες προκειμένου να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με το κεκτημένο του Σένγκεν σε όλη την ζώνη Σένγκεν· τονίζει ότι η επανεισαγωγή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να αποτελεί έκτακτο μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον ως έσχατη λύση και λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις πτυχές ασφάλειας αλλά και τον αντίκτυπο στην κινητικότητα και στην ελεύθερη κυκλοφορία· τονίζει το γεγονός ότι αυτή καθαυτή η μετανάστευση και η διέλευση των εξωτερικών συνόρων από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών δεν πρέπει να θεωρείται απειλή για την δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ζώνη Σένγκεν και καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει επίσης για την ένταξή τους εφόσον αυτό θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση υψηλού βαθμού ασφάλειας εντός της ΕΕ·

24.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να ευνοηθούν η συνεργασία, οι κοινές ερευνητικές ομάδες και η ανταλλαγή πληροφοριών· υπενθυμίζει εν προκειμένω, ότι έχει κρίσιμη σημασία η κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αστυνομικών δυνάμεων·

25.  πιστεύει ότι κατά τον ορισμό και την υλοποίηση της ΣΕΑ πρέπει να λαμβάνεται πληρέστερα υπόψη η αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης της πολιτικής της ασφάλειας και ότι, και στους δύο αυτούς τομείς, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στο πεδίο της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων πρέπει να εκπληρώνουν την αποστολή τους σεβόμενα πλήρως τις αρχές και τις αξίες που διέπουν το δίκαιο της Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν επίσης τον αντίκτυπο της ΣΕΑ στη στρατηγική εξωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε σχέση με υποχρεώσεις που αφορούν τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών και αξιών, όπως διατυπώνονται στα κείμενα, τις συμβάσεις και τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν προσυπογράψει· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εφαρμογή του χάρτη πορείας του 2011, που στόχευε στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ ΚΠΑΑ και ΧΕΑΔ δεν έχει προχωρήσει και καλεί την ΕΥΕΔ να επιταχύνει επειγόντως τις σχετικές εργασίες·

26.  επισημαίνει ότι η τρέχουσα ΣΕΑ θα λήξει το 2014· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει την προετοιμασία μιας νέας ΣΕΑ για την περίοδο 2015-2019, όπου θα λαμβάνεται υπόψη η έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας και η ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο δίκαιο της Ένωσης· κρίνει ότι αυτή η νέα πολιτική πρέπει να βασίζεται σε μια ενδελεχή και ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της τρέχουσας στρατηγικής και μέσων, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές προκλήσεις και μετά από ευρείες διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών· καλεί το Συμβούλιο να λάβει ουσιαστικά υπόψη του τις απόψεις του Κοινοβουλίου για τη νέα ΣΕΑ, πριν εγκρίνει τη νέα στρατηγική·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) P7_TA(2012)0207.
(2) P7_TA(2013)0245.
(3) Βλ.ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009) – αποτελεσματική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (ΕΕ C 169 Ε της 15.6.2012, σ. 49).
(4) ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιανουαρίου 2016Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου