Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2822(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0390/2013

Forhandlinger :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Afstemninger :

PV 12/09/2013 - 19.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0388

Vedtagne tekster
PDF 29kWORD 28k
Torsdag den 12. september 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Situationen i Den Demokratiske Republik Congo
P7_TA(2013)0388B7-0390, 0391, 0398, 0403, 0404 og 0405/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2013/2822(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sine tidligere beslutninger,

—  der henviser til erklæringerne fra Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, af henholdsvis 30. august 2013 om situationen i Nordkivu og 7. juni 2012 og 10. juli 2012 om situationen i det østlige Congo,

—  der henviser til beslutning fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om den ustabile og usikre situation i De Store Søers Område, navnlig i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo, vedtaget på forsamlingens møde i Paramaribo (Surinam) den 27.-29. november 2012,

—  der henviser til Rådets konklusioner af 22. juli 2013 om De Store Søers Område og af 10. december 2012, 19. november 2012 og 25. juni 2012 om situationen i det østlige DRC,

—  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner: 2053 (2012) om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, 1925 (2010) og 1856 (2008), der præciserer mandatet for FN-missionen i Den Demokratiske Republik Congo (Monusco), og 2098 (2013), der fornyer Monusco's mandat,

—  der henviser til rapporten fra FN-generalsekretær af 28. juni 2013 om FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo,

—  der henviser til erklæringen af 25. juli 2013 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om situationen i De Store Søers Område,

—  der henviser til den afgørelse, som Freds-og Sikkerhedsrådet i Den Afrikanske Union (AU) traf om situationen i De Store Søers Område, især i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo (DRC), på sit 393. møde den 28. august 2013,

—  der henviser til erklæringerne fra stats- og regeringscheferne fra medlemslandene i den internationale konference om De Store Søers Område (ICGRL) af henholdsvis 6. august 2013 og 24. november 2012 om sikkerhedssituationen i DRC,

—  der henviser til den resolution om situationen i DRC, som Den Internationale Organisation af Frankofone Lande (OIF) vedtog på det 14. topmøde for frankofone lande den 13.-14. oktober 2012,

—  der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i juni 2000,

—  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) og 1960 (2010) om kvinder, fred og sikkerhed,

—  der henviser til artikel 3 i Genève-konventionen fra 1949 og protokol II hertil, som forbyder summariske henrettelser, voldtægt, tvangsrekruttering og andre grusomheder,

—  der henviser til den internationale konvention om barnets rettigheder af 20. november 1989, som især forbyder inddragelse af børn i væbnede konflikter,

—  der henviser til den fakultative protokol til den internationale konvention om barnets rettigheder om inddragelse af børn i væbnede konflikter, som er blevet ratificeret af landene i De Store Søers Område,

—  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

—  der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder, som blev ratificeret af DRC i 1982,

—  der henviser til artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4, i sin forretningsorden,

A.  der henviser til, at volden i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo siden sidste juli, hvor fjendtlighederne mellem M23 og regeringstropperne blev genoptaget, har været stadig eskalerende, hvilket har resulteret i tab af tusinder af liv og utallige kvæstelser, herunder angreb på civile og fredsbevarende styrker fra FN; der henviser til, at den humanitære situation fortsat er kritisk;

B.  der henviser til, at Kivu-regionen på grund af den fortsatte væbnede konflikt har været udsat for grusomheder og vold, herunder plyndringer, seksuel og kønsbaseret vold, bortførelser og tvangsrekruttering af børn til væbnede grupper samt menneskerettighedskrænkelser, der fortsat er en svøbe, som underminerer de bestræbelser, FN's Sikkerhedsråd og regionale organer gør for at sætte en stopper for konflikten;

C.  der henviser til, at en FN-fredsmægler blev dræbt og 10 andre såret den 28. august 2013 under et angreb på M23-oprørsgruppen i Kibati-højderne i Nordkivu, hvor Monusco bistod den congolesiske hær (FARDC) med at beskytte de civilt befolkede områder i Goma;

D.  der henviser til, at mere end 2,7 millioner internt fordrevne er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem, herunder mere end 1 million alene i 2012, og at mere end 440 000 congolesiske flygtninge er flygtet til andre afrikanske lande, medens omkring 6,4 millioner mennesker, der har brug for mad og nødhjælp, nu blot overlever under prekære forhold som følge af de tilbagevendende kampe og krænkelser af såvel deres menneskerettigheder som den humanitære folkeret i det østlige DRC;

E.  der henviser til, at DRC's manglende retsforfølgning af de ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser fremmer klimaet af straffrihed og opmuntrer til begåelse af nye forbrydelser;

F.  der henviser til forhandlingerne mellem oprørsgrupperne og den congolesiske stat har været afbrudt siden maj 2013; der erindrer om, at de M23-oprørere, som blev integreret i hæren efter en fredsaftale i 2000, deserterede i april 2012, og at M23 udgør en af den snes væbnede grupper, der kæmper i denne ressourcerige region;

G.  der henviser til, at det 7. topmøde i ICGLR blev indledt den 5. september 2013, og at konferencen har opfordret til en genåbning og hurtig gennemførelse af fredsforhandlingerne;

H.  der henviser til FN's Sikkerhedsråd ved resolution 2098 (2013) af 28. marts 2013 forlængede Monusco's mandat indtil den 31. marts 2014 og, som en undtagelsesforanstaltning, oprettede en særlig "indsatsbrigade" inden for operationens eksisterende styrke på 19 815 mand;

I.  der henviser til, at ICGLR's medlemslande i 2012 iværksatte en fælles kontrolmekanisme (JVM), der har til formål at overvåge troppebevægelser i den østlige DRC og implementere den planlagte neutrale internationale styrke;

J.  der henviser til, at FN's ekspertgruppe har offentliggjort beviser, der knytter Rwanda til oprørerne, og at USA har opfordret Kigali at ophøre med denne støtte; der henviser til, at Rwanda gentagne gange har benægtet enhver tilknytning til M23;

K.  der henviser til, at seksuel vold og den mere udbredte anvendelse af voldtægt som krigsvåben har voldsomme konsekvenser, herunder den fysiske og psykiske nedbrydning af ofrene, og skal betragtes som krigsforbrydelser; der henviser til, at de nationale myndigheder og det internationale samfund primært har fokuseret på at styrke retssystemet, især på den militære side, og på at fremme indledningen af retslige undersøgelser af og retsforfølgning for seksuel vold, der henviser til, at selv om der har været afholdt retssager, er de afsagte domme ofte ikke blevet fuldbyrdet, ligesom de domfældte i mange tilfælde har været i stand til at flygte, og der er kun gjort lidt for at sikre ofrene erstatning;

L.  der henviser til, at det er nødvendigt at håndtere konsekvenserne af konflikten, især gennem demilitarisering, gennemgang af regeringsførelsen på lokalt plan, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter, repatriering af flygtninge, genbosættelse af internt fordrevne, og implementering af bæredygtige udviklingsprogrammer;

M.  der henviser til, at EU bidrager til genoprettelsen af retsvæsen og sikkerhedsstyrker (politi og hær) og forsøger at gøre disse sektorer velfungerende ved hjælp af finansiel og teknisk bistand og ved at oplære personellet inden for rammerne af EUSEC RD- og EUPOL RD‑missionerne;

N.  der henviser til, at problemet med ulovlig udnyttelse af landets naturressourcer, hvoraf nogle finder vej til andre lande, er en af de faktorer, der giver næring til og forværrer konflikten i DRC, og er en stadig kilde til usikkerhed for regionen som helhed;

O.  der henviser til, at stigende arbejdsløshed, den sociale krise, fødevarekrisen, mangelen på basale serviceydelser, forarmelsen af befolkningen og miljøforringelsen i DRC også er en del af årsagen til ustabiliteten i landet og De Store Søers Område;

P.  der henviser til, at der i de seneste måneder ikke er gjort noget fremskridt med hensyn til udkastet til lov om beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, medens undertrykkelsen af menneskerettighedsaktivister og journalister i DRC er øget, idet de er blevet udsat for vilkårlige anholdelser og intimideringsforsøg; der henviser til, at der ikke er taget noget skridt til at bringe de ansvarlige for en domstol;

Q.  der henviser til, at forsvarsadvokaterne Peter Ngomo Milambo, Emmanuel Ilunga Kabengele og Regine Sesepe er blevet udsat for trusler på baggrund af genoptagelsen den 9. april 2013 af appelsagen ved den øverste militære domstol vedrørende mordet i juni 2010 på Floribert Chebeya, administrerende direktør for Voice of the Voiceless (VSV) og medlem af generalforsamlingen for Verdensorganisationen mod Tortur (OMCT) og Fidèle Bazana, medlem af VSV;

R.  der henviser til, at Godfrey Mutombo, medlem af den ikke-statslige organisation Libertas, den 7. august 2013 i landsbyen Kawakolo i Pweto-territoriet i Katanga-provinsen blev brutalt myrdet af medlemmer af oprørsgrupper, som har terroriseret visse landsbyer i den nordlige del af provinsen siden 2011;

1.  udtrykker sin stærke foruroligelse over den seneste optrapning af volden i det østlige DRC, der har alvorlige politiske, økonomiske, sociale, humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser i DRC og i hele regionen, som i forvejen er sårbar og ustabil;

2.  fordømmer på det kraftigste det seneste udbrud af vold i det østlige DRC, især de vilkårlige granatbeskydninger, som M23 og andre væbnede grupper, navnlig De Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda (FDLR), har gjort sig skyld i, og som har forvoldt dødsfald, personskader og materielle skader i civilbefolkningen; fordømmer de målrettede angreb, som oprørerne har rettet mod Monusco, og som har dræbt flere, herunder en tanzanisk fredsbevarende soldat, og såret adskillige andre; opfordrer indtrængende alle berørte parter til at sikre adgangen for og beskyttelsen af de humanitære organisationer, som kommer den nødlidende civilbefolkning til hjælp;

3.  kræver et omgående stop for alle menneskerettighedskrænkelser, herunder den alarmerende og udbredte seksuelle og kønsbaserede vold (FN's Sikkerhedsråds resolution 1820 (2008) af 19. juni 2008) og den ulykkelige rekruttering og brug af børn i væbnede styrker; udtrykker sin solidaritet med DRC's krigsramte befolkning;

4.  opfordrer kraftigt alle relevante myndigheder til straks at tage skridt til at gennemføre en uvildig og tilbundsgående undersøgelse alle tidligere og nuværende sager om krænkelser af menneskerettighederne og til at samarbejde fuldt ud med Den Internationale Straffedomstol; kræver, at der tages skridt til at sikre, at gerningsmændene til krænkelser af menneskerettigheder, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, seksuel vold mod kvinder og rekruttering af børnesoldater bliver anmeldt, identificeret, retsforfulgt og straffet i henhold til national og international strafferet;

5.  fordømmer på det kraftigste alle former for ekstern støtte til M23-gruppen og andre undergravende kræfter i DRC og kræver et omgående og permanent ophør af en sådan støtte;

6.  støtter missionen for Monusco's indsatsbrigade, som går ud på at iværksætte en offensiv mod de væbnede grupper, herunder M23, og roser de aktive skridt, Monusco har taget for at gennemføre sit mandat, herunder navnlig beskyttelsen af civile, og opfordrer til fortsættelse af disse bestræbelser; opfordrer navnlig FN's Sikkerhedsråd til at træffe alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med sin resolution 2098 (2013) til at beskytte civile i det østlige DRC;

7.  opfordrer til en grundig undersøgelse ved Den Udvidede Fælles Kontrolmekanisme (EJVM) af oprindelsen til de mortergranater og bomber, som er affyret fra DRC's territorium ind i nabolandet Rwanda; opfordrer til større gennemsigtighed og regelmæssighed i forbindelse med EJVM's rapporter;

8.  understreger, at enhver direkte intervention fra DRC's nabolande kun kan forværre situationen; opfordrer alle regionale aktører til at udvise størst mulig tilbageholdenhed og afstå fra enhver handling eller udtalelse, der kan føre til en yderligere forværring af situationen; opfordrer nabolandene at sikre fuld respekt for DRC's suverænitet og territoriale integritet;

9.  påskønner de bestræbelser, som ICGRL's, AU's og FN's medlemslande via deres skridt og initiativer har gjort med henblik på at nå frem til en varig og fredelig politisk løsning på krisen; opfordrer til overholdelse af alle de bestemmelser, der er indeholdt i rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde;

10.  opfordrer landene i De Store Søers Område til, navnlig i lyset af de tilsagn, der blev givet i februar 2013 som led i Addis Abeba-aftalerne, til sammen at engagere sig i indsatsen for fremme af fred, stabilitet og sikkerhed med henblik på at styrke den regionale økonomiske udvikling, med særlig vægt på forsoning, respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af straffrihed, etablering af et upartisk retssystem og en højere grad af ansvarlighed i regeringsførelsen;

11.  glæder sig over forhandlingerne om fred i regionen afholdt den 5. september 2013 i Kampala under ledelse af formanden for ICGLR, Ugandas præsident Yoweri Museveni, opfordrer alle aktører til at deltage og appellerer til de congolesiske myndigheder om at støtte dialogen mellem landets befolkningsgrupper, navnlig dem, der er berørt af konflikten;

12.  opfordrer AU og landene i De Store Søers Område til at tage yderligere skridt til at bekæmpe den ulovlige udnyttelse af og handel med naturressourcer, da dette er en af årsagerne til den store udbredelse af og ulovlige handel med våben, som for sin del er en af de hovedfaktorer, der giver næring til og forværrer konflikterne i De Store Søers Område;

13.  opfordrer det internationale samfund herunder EU, AU og FN, til fortsat at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at yde en mere samordnet og effektiv bistand til befolkningen i det østlige DRC og bidrage til indsatsen for at afhjælpe den humanitære katastrofe;

14.  glæder sig over, at Kommissionen har mobiliseret yderligere 10 mio. EUR til levering af den stærkt tiltrængte nødhjælp til 2,5 millioner mennesker i DRC, hvorved EU's nødhjælp til DRC og De Store Søers Område i 2013 kommer op på 71 mio. EUR, hvilket gør EU til landets største humanitære donor;

15.  kræver, at DRC's regering tilendebringer reformerne i sikkerhedssektoren, og opfordrer til, at der gøres bestræbelser både nationalt og internationalt for at øge statens autoritet og retsstatsforholdene i DRC, navnlig på områderne regeringsførelse og sikkerhed, herunder i tæt samarbejde med EU's militære bistandsmission (EUSEC) og politimission (EUPOL), der bør fortsættes med henblik på at konsolidere fred og sikkerhed både i landet og i De Store Søers Område;

16.  opfordrer parlamentet, senatet og DRC's præsident, Joseph Kabila, til at gennemføre alle nødvendige foranstaltninger for at konsolidere demokratiet og sikre reel deltagelse af alle politiske kræfter, der den congolesiske nations vilje i styringen af landet, på grundlag af forfatnings- og lovbaserede regler samt frie og retfærdige valg; understreger nødvendigheden af at tage hensyn til henstillingerne fra EU's valgobservationsmission i 2011 og implementere de reformer, der er afgørende for videreførelsen af valgprocessen, herunder garantier for afholdelse af lokale valg;

17.  opfordrer de congolesiske myndigheder til at garantere for menneskerettighedsforkæmperes fysiske og psykiske integritet under alle forhold og til at foretage en hurtig, grundig, upartisk og gennemsigtig undersøgelse for at identificere alle gerningsmænd til de trusler, overfald og mord, som flere af disse forkæmpere har været offer for;

18.  understreger betydningen af at vedtage de længe ventede love, herunder loven om beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere og loven om overensstemmelse mellem national lovgivning og Romstatutten;

19.  henstiller, at FN Menneskerettighedsråd på sin 24. samling vedtager en stærk resolution om genindførelse af en form for overvågningsmekanisme vedrørende menneskerettighedssituationen i DRC, og anmoder FN's højkommissær for menneskerettigheder om at fremlægge en rapport om menneskerettighedssituationen i DRC;

20.  opfordrer indtrængende de congolesiske myndigheder til at sikre en effektiv oprettelse af en blandet særdomstol, der skal bidrage til at bekæmpe straffrihed og dømme gerningsmændene til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i DRC, herunder seksuel vold mod kvinder;

21.  mener, at en gennemsigtig adgang til og kontrol over naturressourcerne i DRC og en retfærdig omfordeling af ressourcerne over statsbudgettet er en forudsætning for en holdbar udvikling af landet; opfordrer derfor AU og landene i De Store Søers Område til at træffe yderligere foranstaltninger til at bekæmpe ulovlig udnyttelse af og handel med naturressourcer og opfordrer EU og hele det internationale samfund til at intensivere deres samarbejde med DRC på dette område;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, regeringerne i landene i De Store Søers Område, til præsidenten, premierministeren og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo, til FN's generalsekretær, FN's særlige repræsentant for seksuel vold i væbnede konflikter, FN's Sikkerhedsråd og FN's Menneskerettighedsråd samt Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

Seneste opdatering: 26. januar 2016Juridisk meddelelse