Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2675(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0435/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0435/2013

Keskustelut :

PV 08/10/2013 - 18
CRE 08/10/2013 - 18

Äänestykset :

PV 09/10/2013 - 6.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0412

Hyväksytyt tekstit
PDF 127kWORD 48k
Keskiviikko 9. lokakuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n ja Taiwanin kauppasuhteet
P7_TA(2013)0412B7-0435/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. lokakuuta 2013 EU:n ja Taiwanin kauppasuhteista (2013/2675(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 17. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 ‑strategiasta(1) ,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 7 artiklan, joiden mukaisesti ”unioni edistää kansainvälisissä suhteissaan kansainvälisen oikeuden tarkkaa noudattamista ja kehittämistä ja varmistaa eri politiikkojensa ja toimiensa välisen johdonmukaisuuden”,

–  ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman neuvoston Euroopan parlamentille esittämästä vuosittaisesta selvityksestä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista vuonna 2009(2) ,

–  ottaa huomioon 12. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman neuvoston vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta(3) ,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kiinan suhteista(4) ,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa(5) ,

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisten pk-yritysten roolin vahvistamisesta kansainvälisessä kaupassa(6) ,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan(7) ,

–  ottaa huomioon 4. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman palvelukaupasta(8) ,

–  ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman raaka-aineiden ja hyödykkeiden kaupasta(9) ,

–  ottaa huomioon 19. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n strategiasta eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi(10) ,

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ”Globaali Eurooppa – kilpailukyvyn ulkoiset näkökohdat”(11) ,

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman EU:n, Kiinan ja Taiwanin suhteista ja Kaukoidän turvallisuustavoitteesta(12) ,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka – Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä” (COM(2010)0612),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa. EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto” (COM(2006)0567),

–  ottaa huomioon komission 28. helmikuuta 2013 antaman kertomuksen ”Vuoden 2013 raportti kaupan ja investointien esteistä” (COM(2013)0103),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn EU:n ja Taiwanin kauppasuhteita koskevan kysymyksen (O‑000093/2013 – B7‑0509/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Maailman kauppajärjestön (WTO) kehittämä sääntöihin perustuva monenvälinen kauppajärjestelmä tarjoaa parhaat edellytykset avoimeen ja oikeudenmukaiseen kaupankäyntiin maailmanlaajuisesti; ottaa huomioon, että edellä mainitusta huolimatta on tärkeää ottaa huomioon, että myös kahdenväliset sopimukset ovat kansainvälisten suhteiden välineitä;

B.  katsoo, että vaikka EU onkin edelleen täysin sitoutunut pyrkimään saavuttamaan tasapuolisen ja oikeudenmukaisen ratkaisun Dohan kehitysohjelmassa, myös edistyminen kahdenvälisten kauppasopimusten tekemisessä muiden teollisuusmaiden kanssa on käypä vaihtoehto;

C.  ottaa huomioon, että EU:n ja Taiwanin kahdenvälisen kaupan kokonaismäärä on enemmän kuin kaksitoistakertaistunut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana ja että se oli yli 40 miljardia euroa vuonna 2011;

D.  ottaa huomioon, että Taiwan on EU:n 7. suurin aasialainen kauppakumppani ja EU:n 23. suurin kauppakumppani koko maailmassa;

E.  ottaa huomioon, että vuonna 2010 EU:n osuus kaikista Taiwaniin tehdyistä suorista ulkomaisista investoinneista oli 31,5 prosenttia, että EU:n osuus ulkomaisten sijoitusten määrästä oli 21 prosenttia ja että vuonna 2010 EU oli suurin ulkomainen sijoittaja Taiwanissa;

F.  ottaa huomioon, että EU:n ja Taiwanin välinen nykyinen kaupankäynti on potentiaalista paljon vähäisempää;

G.  ottaa huomioon, että avoin ja oikeudenmukainen kauppa on tehokas keino lisätä kasvua ja sosiaalista hyvinvointia, koska se perustuu kunkin kansantalouden suhteellisiin etuihin sekä taloudellisen yhdentymisen ja tietopohjaisiin talouksiin panostamisen mahdollisesti tuottamaan synergiaan;

H.  ottaa huomioon, että EU:n ja Taiwanin väliset tullimaksut ovat yleensä ottaen hyvin alhaisella tasolla; ottaa huomioon, että EU ja Taiwan käyvät säännöllistä rakenteellista vuoropuhelua kumpaakin osapuolta kiinnostavista kauppaa ja investointeja koskevista asioista; ottaa huomioon, että rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa on perustettu neljä teknistä työryhmää, jotka käsittelevät teollis- ja tekijänoikeuksia, kaupan teknisiä esteitä, terveys- ja kasvinsuojelutoimia sekä lääkealaa;

I.  ottaa huomioon, että suhteellisen alhaisista tullimaksuista huolimatta EU:n ja Taiwanin kahdenvälisen kaupan volyymi on pienempi kuin EU:n ja sen muiden tärkeiden kauppakumppanien välisen kaupan volyymi;

J.  ottaa huomioon, että tieto- ja viestintäteollisuus on ala, joka tuottaa paljon lisäarvoa ja että se on talouskasvun lähde sekä EU:ssa että Taiwanissa, erityisesti kun on kyse älykkäiden tuotteiden ja palvelujen edelleen kehittämisestä;

K.  katsoo, että EU ja Taiwan voivat edelleen syventää taloudellisia suhteitaan kumpaakin osapuolta aidosti hyödyttävällä tavalla myös yhteiset yhteiskunnalliset haasteet huomioon ottaen;

L.  ottaa huomioon, että Taiwan on ollut Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsen vuodesta 2002 lähtien ja että Taiwan on myös Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön foorumin (APEC) ja Aasian kehityspankin jäsenvaltio;

M.  ottaa huomioon, että Taiwanin liittyminen WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen heinäkuussa 2009 oli merkittävä edistysaskel, minkä myötä Taiwan hyötyy GPA-markkinoista ja pystyy parantamaan myös kotimarkkinoidensa tehokkuutta;

N.  ottaa huomioon, että Taiwan ja Kiinan kansantasavalta noudattavat rakentavaa lähestymistapaa, jonka puitteissa ne ovat tehneet 19 sopimusta, jotka Taiwanin puolesta on allekirjoittanut Straits Exchange Foundation ja jotka Kiinan kansantasavallan puolesta on allekirjoittanut Association for Relations Across the Taiwan Straits; ottaa huomioon, että mainittuihin sopimuksiin sisältyvät taloudellista yhteistyötä koskeva puitesopimus (ECFA) ja sopimus immateriaalioikeuksista, jotka allekirjoitettiin 29. kesäkuuta 2010, sekä investointisopimus ja tulliyhteistyötä koskeva sopimus, jotka allekirjoitettiin 9. elokuuta 2012;

O.  ottaa huomioon, että muut edulliset vaihtoehdot ovat johtaneet siihen, että Taiwan on tehnyt kolmansien maiden kanssa 31 kahdenvälistä sopimusta, mukaan luettuna Japanin kanssa 22. syyskuuta 2011 tehty sopimus ja Uuden-Seelannin kanssa 10. heinäkuuta 2013 tehty sopimus, käynnistänyt uudelleen kauppaa ja investointeja koskevaa puitesopimusta koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa 10. maaliskuuta 2013, ja neuvottelee parhaillaan investointisopimuksesta Korean tasavallan kanssa ja vapaakauppasopimuksesta Singaporen (ASTEP) kanssa;

P.  ottaa huomioon, että Yhdysvalloissa toimiva Taiwanin taloudellinen ja kulttuuriedustusto ja Taiwanissa toimiva Amerikka-instituutti ovat antaneet yhteiset lausumat kansainvälisten investointien ja tieto- ja viestintäpalvelujen periaatteista; ottaa huomioon, että toisaalta Taiwan on tehnyt ja allekirjoittanut tuloverosopimukset 25 valtion kanssa, joista 9 on EU:n jäsenvaltioita;

Q.  katsoo, että EU:n ja Taiwanin välisten taloussuhteiden lähentäminen ei ole millään tavalla ristiriidassa ”yhden Kiinan” politiikan kanssa ottaen huomioon, että Kiina ja Taiwan liittyivät Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön foorumiin (APEC) vuonna 1991 ja Maailman kauppajärjestöön vuonna 2002,

1.  katsoo, että monenkeskinen kauppajärjestelmä, jonka ilmentymä on Maailman kauppajärjestö, muodostaa edelleen selvästi tehokkaimmat puitteet avoimelle ja oikeudenmukaiselle kaupalle maailmanlaajuisesti; katsoo, että Euroopan unionin ja Taiwanin olisi edistettävä monenvälisten kauppaneuvottelujen vauhdittamista;

2.  katsoo, että samaan aikaan, kun EU valmistelee EU:n ja Kiinan välisten kauppasuhteiden tehostamista, sen olisi harkittava mahdollisuutta tehostaa kauppasuhteitaan myös Taiwanin kanssa, jotta voidaan johdonmukaisesti tukea Taiwanin demokraattista järjestelmää, sosiaalista moniarvoisuutta sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden asianmukaista kunnioittamista Taiwanissa;

3.  katsoo näin ollen, että EU:n olisi reagoitava myönteisesti Taiwanin halukkuuteen käynnistää investointien suojaa ja markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut, jotta voidaan edelleen vahvistaa investointien oikeusvarmuutta, lisätä investointien määrää ja parantaa niiden laatua;

4.  katsoo, että päätöksen käynnistää neuvottelut Taiwanin kanssa olisi perustuttava taloudellisiin syihin ja että niitä ei voida kytkeä EU:n ja Kiinan välisten suhteiden arviointiin;

5.  korostaa, että parlamentti kannattaa Taiwanin kanssa tehtäviä investointien suojaamista ja markkinoille pääsyä koskevia sopimuksia, jotka syventäisivät EU:n ja Taiwanin välisiä taloussuhteita;

6.  katsoo, että investointien suojaa ja markkinoille pääsyä koskevat EU:n ja Taiwanin väliset sopimukset voivat todella johtaa kumpaakin taloutta hyödyttävään tilanteeseen;

7.  toteaa, että mahdollisen sopimuksen yhteydessä olisi otettava huomioon pk-yritykset ja tehostettava niiden kykyä investoida ulkomaille;

8.  muistuttaa myös, että EU:n ja Taiwanin taloussuhteet ovat jo hyvin läheiset, että kumpikin osapuoli on alentanut tulleja ja että osapuolet käyvät asianmukaista rakenteellista vuoropuhelua, jonka puitteissa osapuolet keskustelevat säännöllisesti ratkaisua vaativista kauppaa ja investointeja koskevista kahdenvälisistä kysymyksistä;

9.  korostaa, että sopimukseen olisi sisällytettävä kummankin osapuolen vahva sitoutuminen kestävään ja osallistavaan kehittämiseen investointien taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden yhteydessä;

10.  korostaa, että EU:n tekemien investointisopimusten yhteydessä on kunnioitettava julkisen vallan toimintamahdollisuuksia erityisesti tapauksissa, joissa pyritään toteuttamaan julkisen vallan sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia, turvallisuutta, työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia, kansanterveyttä ja kulttuurin monimuotoisuutta koskevia tavoitteita; kehottaa sisällyttämään sopimukseen mainittuja tavoitteita koskevat erityiset lausekkeet;

11.  suosittelee, että markkinoille pääsyn yhteydessä kumpikin osapuoli voi vapauttaa tietyt alat avaamissitoumuksista kansallisten strategisten etujen suojelemiseksi;

12.  toistaa vaatimuksensa, joka koskee yritysten sosiaalista vastuuta koskevaa tehokasta lauseketta ja tehokkaita sosiaali- ja ympäristölausekkeita;

13.  korostaa, että sopimuksella on velvoitettava EU:ssa toimivat ulkomaiset sijoittajat noudattamaan eurooppalaisia sosiaalinormeja ja sosiaalista vuoropuhelua;

14.  kehottaa komissiota käynnistämään mainittuja EU:n ja Taiwanin välisiä sopimuksia koskevat neuvottelut;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Taiwanin hallitukselle ja Taiwanin lakiasäätävälle Yuanille.

(1) EUVL C 188 E, 28.6.2012, s. 42.
(2) EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 35.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0334.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0097.
(5) EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(6) EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 101.
(7) EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
(8) EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 67.
(9) EUVL C 279 E, 19.11.2009, s. 5.
(10) EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 16.
(11) EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(12) EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 471.

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2016Oikeudellinen huomautus