Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2145(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0328/2013

Indgivne tekster :

A7-0328/2013

Forhandlinger :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Afstemninger :

PV 23/10/2013 - 11.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0437

Vedtagne tekster
PDF 381kWORD 61k
Onsdag den 23. oktober 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Beslutning
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

—  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1) ,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(2) ,

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA),

—  der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014–2020(4) ,

—  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2014 – Sektion III(5) ,

—  der henviser til sin beslutning af 17. april 2013 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2014(6) ,

—  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, vedtaget af Kommissionen den 28. juni 2013 (COM(2013)0450),

—  der henviser til BUDG-koordinatorernes henstillinger til mandatet for trepartsmødet om 2014-budgettet,

—  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, vedtaget af Rådet den 2. september 2013 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 11. september 2013 (13176/2013 - C7-0260/2013),

—  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2014 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, forelagt af Kommissionen den 18. september 2013 (COM(2013)0644),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 75b,

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A7-0328/2013),

Sektion III

Generel oversigt

1.  minder om, at dets prioriteter for budgettet for 2014 er økonomisk og bæredygtig vækst, konkurrenceevne, jobskabelse og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed såvel som Unionens rolle i verden; gentager derfor sin støtte til politikker, der bidrager til bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed, fremme af forskning, udvikling og innovation, den digitale dagsorden, konkurrenceevne, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), iværksætteri og selvstændig virksomhed, uddannelse, faglig uddannelse, mobilitet og ekstern bistand;

2.  insisterer på, at Kommissionen og medlemsstaterne bør sætte alt ind på at sikre, at EU- budgettet anvendes på en effektiv måde, og på at alt, hvad der finansieres over budgettet, skal have en klar europæisk merværdi; mener, at medlemsstaterne især bør deles om opgaver, hvor det er muligt, og øge deres samarbejde;

3.  gentager, at det er fast besluttet på at sikre et tilstrækkeligt og realistisk niveau af forpligtelses- og betalingsbevillinger for at igangsætte programmerne med tilstrækkelige midler i den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2014–2020 og undgå forsinkelser i deres gennemførelse såvel som at sikre en vellykket afslutning af programmerne, som blev indledt under FFR for 2007–2013;

4.  beklager derfor Rådets beslutning om på ny i år at gøre brug af den sædvanlige tilgang med lineære nedskæringer i budgetforslaget, der har til formål kunstigt at reducere niveauet for Unionens midler for 2014 samlet med 240 mio. EUR (-0,2 %) i forpligtelsesbevillinger og med 1 061 mio. EUR (-0,8 %) i betalingsbevillinger sammenlignet med budgetforslaget, hvilket dermed fører til en betydelig nedskæring i forhold til budgettet for 2013 (inklusive ændringsbudget nr. 1-5) både i forpligtelser (-6 %) og i betalinger (-6,6 %);

5.  er overrasket over, at Rådet i sin holdning ikke kun ikke har taget hensyn til aftalen om FFR med hensyn til fremrykning af Erasmus +-, Cosme- og Horisont 2020-programmerne, men desuden yderligere har nedskåret bevillingerne til nogle af disse programmer;

6.  beklager dybt, at Rådet har indført nedskæringer i både forpligtelses- og betalingsbevillinger i alle udgiftsområder; bemærker, at de mest berørte udgiftsområder er udgiftsområde 1a (-0,36 % i forpligtelsesbevillinger og -3,6 % i betalingsbevillinger sammenlignet med budgetforslaget), udgiftsområde 4 (-0,21 % i forpligtelsesbevillinger og -2,5 % i betalingsbevillinger sammenlignet med budgetforslaget) og udgiftsområde 5 (-1,78 % i forpligtelses- og betalingsbevillinger sammenlignet med budgetforslaget); bemærker, at disse udgiftsområder indeholder programmer og initiativer, der omfatter opfyldelse af Europa 2020-strategiens mål såvel som EU's udenrigspolitiske dagsorden, og at disse lineære nedskæringer vil indvirke på initiativer, som er prioriterede områder for Parlamentet inden for disse to områder;

7.  fremhæver, at disse nedskæringer er i direkte modstrid med den politiske aftale om FFR vedrørende fremrykning og også tilsidesætter Parlamentets prioriteter, som fremgår af dets beslutning om retningslinjerne for budgettet for 2014 og henstillingerne til mandatet for trepartsmødet om budgettet for 2014;

8.  afviser Rådets argument om, at de foreslåede nedskæringer vedrører programmer, der ikke blev gennemført fuldt ud eller var underudnyttede, idet Rådets nedskæringer i forpligtelser mest indvirker på muligheden for at gennemføre en ny generation af flerårige programmer, som endnu ikke er indledt; mener desuden, at Rådets nedskæringer i betalinger vedrører med afslutningen af programmer, som ikke kun har gode gennemførelsesrater, men endog udviser et overforbrug (f.eks. den fælles strategiske ramme for forskning og innovation, Galileo, Told- og Fiscalis-programmet under udgiftsområde 1a, ESF, ERFU og Samhørighedsfonden under udgiftsområde 1b); understreger, at disse kriterier fuldstændig tilsidesætter den flerårige karakter af Unionens politikker og især af samhørighedspolitikken; understreger, at 52 % af betalingsbevillingerne, som der er blevet anmodet om i budgetforslaget for 2014, er afsat til afslutningen af programmerne under FFR for 2007-2013;

9.   beklager de vilkårlige nedskæringer, som Rådet har foreslået til budgetposter for administrativ støtte og støttefunktioner, der finansierer gennemførelsen af vigtige EU-programmer; mener, at disse nedskæringer indvirker negativt på de nye programmers vellykkede start, idet manglende administrativ kapacitet indebærer en betydelig risiko for, at gennemførelsen af EU-politikker hindres; beklager medlemsstaternes tendens til at være mere optaget af ligegyldige, meningsløse kortsigtede besparelser frem for langsigtede resultater; genopfører derfor budgetforslaget for alle budgetposter for administrativ støtte og støttefunktioner, som er nedskåret af Rådet;

10.  noterer sig udkastet til erklæringen om betalinger, som blev vedtaget af Rådet i dets holdning om budgetforslaget for 2014; er dog overbevist om, at det ikke kan fungere som en tilstrækkelig politisk garanti, medmindre den forbedres betydeligt, for at sikre et tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt niveau for betalinger i 2014; er fast besluttet på at give garantier og vende sidste års tendens, hvor de udestående betalinger ved slutningen af året er steget eksponentielt; opfordrer derfor Rådet til at blive enigt om et fælles politisk tilsagn om at udnytte alle tilgængelige muligheder i FFR-forordningen for perioden 2014-2020, herunder anvendelse af margenen til uforudsete udgifter og/eller en revision af betalingsloftet for ikke at bringe de nye programmer i fare og samtidig reducere omfanget af udestående betalinger ved årets udgang;

11.  glæder sig over erklæringen fra nogle medlemsstater om, at en bedre balance mellem forpligtelser og betalinger bør tilstræbes for at undgå den situation, hvor Unionen ikke kan opfylde sine retlige forpligtelser; er tilfreds med, at flere af Rådets delegationer frivilligt er begyndt at give udtryk for samme bekymringer, som Parlamentet gentagne har rejst i løbet af de sidste budgetprocedurer;

12.  kan ikke acceptere Rådets beslutning om at nedskære forpligtelses- og betalingsbevillinger; minder om, at forpligtelserne afspejler Unionens politiske prioriteter og bør fastsættes under hensyntagen til et langsigtet perspektiv, idet der tages hensyn til et tidspunkt, hvor den økonomiske tilbagegang kan forventes at være ovre; mener derfor, at forpligtelserne som et generelt princip bør genopføres til niveauet i budgetforslaget; agter dog at forhøje forpligtelsesbevillingerne en smule over niveauet i budgetforslaget for en række udvalgte budgetposter, som vedrører programmer, der direkte er til fordel for Europas borgere og bidrager til opnåelse af Europa 2020-prioriteterne – der er afgørende for Unionens vækst og konkurrenceevne – såvel som de prioriteter, der afspejler europæiske værdier og solidaritet uden for Unionens grænser;

13.  fastsætter derfor de samlede bevillinger for 2014 til 142 625 mio. EUR og 136 077 mio. EUR i henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger;

14.  opfordrer derfor til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet for 274,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger; mener, at fleksibilitetsinstrumentet – i udgiftsområde 1b – vil styrke Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, indtil lovgivningsmyndigheden har indgået en endelig aftale om retsgrundlaget, som skal afspejle den politiske aftale om FFR af 27. juni 2013 om den samlede tildeling til denne fond, som vil tildele yderligere bistand til Cypern fra strukturfondene som vedtaget af stats- og regeringscheferne på deres møde den 27.-28. juni 2013; mener, at fleksibilitetsinstrumentet i udgiftsområde 4 yderligere vil støtte den humanitære bistand i Mellemøsten;

15.  agter at igangsætte en grundig debat om indtægtssiden i den årlige budgetprocedure, da det er en integreret del af Unionens budget og ikke bør holdes adskilt fra udgifterne; sætter i denne forbindelse spørgsmålstegn ved medlemsstaternes begrundelse for at beholde 25 % af de traditionelle egne indtægter til dækning af administrative udgifter og kræver en mere omhyggelig undersøgelse af dette beløb; kræver en mere realistisk budgettering af de forventede indtægter fra bøder, som Kommissionen giver virksomheder, der overtræder Unionens konkurrenceregler, og en yderligere drøftelse af budgetteringen af overskuddet i budgettet for at undgå en indviklet procedure, som er uforståelig for udenforstående, hvilket for øjeblikket består i at returnere det til medlemsstaterne via en reduktion af deres respektive BNI-bidrag;

Betalingsbevillinger

16.  beklager Rådets nedskæringer i betalinger, hvilket resulterede i en reduktion på 9,5 mia. EUR (9 500 mio. EUR) (-6,6 %) i forhold til det vedtagne budget for 2013 (inklusive ændringsbudget nr. 1–5); gentager, at Rådet trods vedtagelsen af en lavere FFR for perioden 2014-2020 og det absolutte behov for fortsat at opfylde tidligere forpligtelser blindt fortsatte med at følge sin tidligere strategi med kunstigt at nedskære niveauet for betalingerne uden at tage hensyn til de reelle behov og de forholdsvis beskedne udgifter under delt forvaltning for at sikre medlemsstaterne et synligt "investeringsafkast";

17.  bemærker, at dette skete på trods af den alvorlige situation i relation til betalinger allerede i 2013, hvor gennemførelsen i begyndelsen af september var på 9 mia. EUR og 18 mia. EUR over de tilsvarende tal i henholdsvis 2012 og 2011 på samme tidspunkt; understreger, at denne gode og øgede absorptionskapacitet viser, at Unionens programmer faktisk leverer et godt resultat på stedet; er fast besluttet på at sikre, at gennemførelsen af de tidligere indgåede forpligtelser ikke svækkes af en kunstig begrænsning af budgetterede betalinger;

18.  mener, at Rådets holdning – navnlig i dette år – med at efterlade en kunstig margen på 1 mia. EUR under betalingslofterne for 2014 ikke har noget formål og ikke kan begrundes på nogen måde, navnlig i lyset af omfanget af den forventede fremførsel af udestående betalinger i slutningen af 2013;

19.  understreger, at Rådets holdning ikke tager hensyn til den dramatiske mangel på betalinger, navnlig inden for samhørighedspolitikken; påpeger, at de seneste overslag (september 2013), som medlemsstaterne selv har forelagt over deres betalingsanmodninger, der skal indsendes inden udgangen af 2013, og som er screenet og justeret af Kommissionen, viser at der kan forventes en fremførsel på ca. 20 mia. EUR ved udgangen af 2013, selv hvis den anden tranche i ændringsbudget nr. 2/2013 (forslag til ændringsbudget nr. 8/2013) vedtages i fuldt omfang; minder om, at gyldige betalingsanmodninger fremført fra 2013 skal trækkes fra – og dermed vil reducere – niveauet for disponible betalingsbevillinger for 2014; understreger, at dette vil sætte budgettet for 2014 under et stort pres, ikke mindst som følge af det hidtil usete niveau for ubetalte anmodninger og, mere generelt, for de uindfriede forpligtelser (UF);

20.  er forbavset over, at nogle af Rådets foreslåede nedskæringer i betalinger indvirker på Horisont 2020-, Cosme- og ESF-programmerne, hvilket er i fuld modstrid med både ånd og bogstav i den nylige politiske aftale om FFR om at fremrykke nogle bevillinger i 2014 og 2015 til disse programmer og med institutionernes engagement på højeste plan med at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden; minder desuden om, at en del af Rådets nedskæringer vedrører budgetposter, som blev styrket i forbindelse med aftalen om den første tranche i ændringsbudget nr. 2/2013;

21.  afviser derfor på det kraftigste Rådets fremgangsmåde for betalinger og ændrer sin holdning til betalinger for at sikre, at reduktionen i lofterne for 2013 og 2014 ikke er til skade for en korrekt gennemførelse og afslutning af programmerne under FFR for 2007-2013 i lyset af, at 52 % af betalingsbevillingerne i Kommissionens forslag vedrører uindfriede forpligtelser og ikke indvirker negativt på starten af nye programmer;

22.  beslutter at genopføre budgetforslaget i betalinger for de fleste budgetposter, der er nedskåret af Rådet; bemærker, at loftet for betalinger til trods for styrkelsen af betalingsbevillinger for et begrænset antal budgetposter og adskillige nedskæringer af andre budgetposter ikke giver mulighed for en rimelig finansiering af prioriteter, som er udvalgt af Parlamentet; foreslår derfor efter at have undersøgt alle muligheder for at omfordele betalingsbevillinger at anvende fleksibilitetsinstrumentet i betalinger for 211 mio. EUR for at finansiere humanitær bistand;

23.  håber, at det interinstitutionelle møde om betalinger, som afholdtes den 26. september 2013, vil bidrage til, at både Parlamentet og Rådet bliver enige om dette fælles politiske tilsagn og finder frem til en fælles holdning i forbindelse med budgetforliget uden nogen unødvendig tvist over størrelsen eller kvaliteten af de beløb, som Kommissionen har forelagt, og dermed baner vejen frem for at behandle enhver mangel i betalinger i forbindelse med gennemførelsen af budgettet for 2014;

24.  glæder sig over Kommissionens vedtagelse af forslag til ændringsbudget nr. 8/2013 (anden tranche af ændringsbudget nr. 2/2013), som tilfører yderligere 3,9 mia. EUR til udestående betalinger fra 2013, og som er en af betingelserne for at sætte FFR-forordningen under afstemning; kræver, at den hurtigt og fuldt ud vedtages af Rådet; gentager sit standpunkt, som fremgår af Parlamentets beslutning af 3. juli 2013 om den politiske aftale om FFR om, at Parlamentet ikke vil godkende FFR-forordningen eller vedtage budgettet for 2014, inden Rådet har vedtaget forslag til ændringsbudget nr. 8/2013, der skal dække den anden tranche af ændringsbudget nr. 2/2013;

Udgiftsområde 1a

25.  gentager, at bevillingerne til udgiftsområde 1a i budgetforslaget allerede som følge af udelukkelsen af de store infrastrukturprojekter resulterede i en nedskæring på 1,1 mia. EUR i forhold til budgettet for 2013; beklager, at Rådet herudover og uafhængigt af alle de seneste politiske forpligtelser til fordel for målene for dette udgiftsområde, som stats- og regeringscheferne har indgået, besluttede at nedskære forpligtelserne under udgiftsområde 1a yderligere med 60 mio. EUR i forhold til budgetforslaget;

26.  beklager, at en del af Rådets nedskæringer navnlig påvirker programmer, som af Det Europæiske Råd er udpeget som områder af strategisk betydning for vækst og økonomisk genopretning, nemlig Horisont 2020 (-43,7 mio. EUR) og Cosme (-0,5 mio. EUR); beklager, at dette er i klar modstrid med ånd og bogstav i den politiske aftale om FFR, som indeholder ordninger for så vidt angår særlig fleksibilitet til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og styrke forskning;

27.  bekræfter sin støtte til EU-programmer inden for forskning, konkurrenceevne, iværksætteri, innovation og social inklusion, som er selve kernen i Europa 2020-strategien; foreslår derfor, at alle budgetposter, som er nedskåret af Rådet, skal genopføres for ikke yderligere at svække dette udgiftsområde; beslutter endvidere at fremrykke bevillingerne for et udvalgt antal budgetposter inden for visse prioriterede områder som f.eks. Horisont 2020, COSME og Erasmus +, der ikke udgør en stigning, idet det samlede beløb til disse programmer under FFR'en for perioden 2014-2020 ikke ændres, og at forhøje den digitale dagsorden, transportpolitik, den sociale dialog, Eures, mikrofinansiering og socialt iværksætteri, særlige årlige begivenheder og kvaliteten af europæiske statistikker;

28.  integrerer i sin behandling den politiske aftale om FFR for så vidt angår fremrykningen i 2014 af 212,2 mio. EUR til Horisont 2020 (106,1 mio. EUR til Det Europæiske Forskningsråd og 106,1 mio. EUR til Marie Sklodowska–Curie-aktiviteter), 31,7 mio. EUR til Cosme 137,5 mio. EUR til Erasmus + for et samlet beløb på 381,4 mio. EUR;

29.  tilslutter sig også den tilsvarende udskudte finansiering af 381,4 mio. EUR i overensstemmelse med den politiske aftale om FFR og Kommissionens ændringsskrivelse nr. 1/2014, hvorved ITER reduceres med 212,2 mio. EUR og CEF-Energy med 169,2 mio. EUR, hvor den sidstnævnte nedskæring allerede var medtaget i budgetforslaget, selv om den oprindelig var tiltænkt et andet formål;

30.  mener, at nogle områder bør være genstand for målrettede nedskæringer og/eller opførelse af forpligtelserne i reserven, navnlig på den ene side meddelelsen om Den Økonomiske og Monetære Union (-2 mio. EUR) og på den anden side regnskabsaflæggelsen og revision (frigivelsen af reserven afhænger af vedtagelsen af det relevante EU-program);

31.  integrerer i sin behandling resultaterne af de lovgivningsmæssige forhandlinger, som er kendt på dette tidspunkt; beslutter navnlig at oprette en række nye budgetposter med et pro memoria under Horisont 2020-programmet og accepterer dog også med et pro memoria de nye budgetposter, som Kommissionen har foreslået i sin ændringsskrivelse nr. 1/2014; forventer, at Kommissionen forelægger et omfattende forslag til at bringe budgetforslaget i overensstemmelse med de nye retsgrundlag for alle de berørte programmer i forbindelse med forliget om budgettet for 2014, der overtager og supplerer de budgetposter, som Parlamentet har vedtaget;

32.  støtter oprettelsen af en særlig underpost under Erasmus +, der har til formål at sikre en tilstrækkelig gennemsigtighed i foranstaltningerne for unge under dette program og foretager en budgetoverførsel på 11,5 % af de oprindelige bevillinger til Erasmus + til fordel for den særlige budgetpost for unge; lader den underpost, som Rådet har oprettet, udgå for at sikre driftstilskud til nationale organer;

33.  beslutter at fastholde kontoplanen fra den tidligere programmeringsperiode med hensyn til den sociale dialog; opdeler derfor ligesom tidligere denne budgetpost og dens bevillinger i tre adskilte underposter;

34.  bemærker, at der som et resultat af dets behandling opstår en margen på [65 446 000 EUR] i udgiftsområde 1a;

Udgiftsområde 1b

35.  bemærker, at mens forpligtelserne næsten er forblevet uberørt (-3,3 mio. EUR), har Rådet yderligere nedskåret betalingerne (-202,2 mio. EUR eller 0,4 % i forhold til budgetforslaget), hvilket påvirker både målet om investeringer i vækst og beskæftigelse (-114,151 mio. EUR eller -0,23 %) og det europæiske territoriale samarbejde (-84,805 mio. EUR eller -6,19 %), og har kun kunstigt øget margenen med 3,3 mio. EUR;

36.  understreger, at EFRU og Samhørighedsfonden er blevet mest berørt af nedskæringer (EFRU med 125,155 mio. EUR, Samhørighedsfonden med 44,312 mio. EUR, mens ESF blev nedskåret med 32,788 mio. EUR); beklager dybt, at 69,33 % af de samlede nedskæringer i betalinger vedrører bevillinger til gennemførelse af programmer fra tidligere perioder (dvs. 98,7 mio. EUR);

37.  beklager, at Kommissionen som grundlag for forfinansiering har anvendt den sats, som der blev opnået enighed om på Det Europæiske Råd i februar 2013, et spørgsmål der er genstand for de igangværende interinstitutionelle sektorbestemte forhandlinger, hvor Parlamentet har medbestemmelsesret, og derved risikerer at foregribe resultatet af disse forhandlinger; minder om, at forfinansiering er af afgørende betydning, idet medlemsstater og regioner kræver tilstrækkelig finansiering i begyndelsen af perioden til at investere i projekter, der vil bidrage til indsatsen for at overvinde den aktuelle økonomiske og finansielle krise; gentager i den forbindelse Parlamentets Regionaludviklingsudvalgs holdning om at vælge de samme forfinansieringssatser som i den nuværende periode, da krisen er vedholdende;

38.  minder om, at udgiftsområde 1b står for den største del af de nuværende uindfriede forpligtelser; er dybt bekymret over, at omfanget af udestående regninger ved udgangen af 2013 næsten vil udgøre 20 mia. EUR inden for samhørighedspolitikken, hvilket vil skabe et stort underskud, som skal fratrækkes og efterfølgende vil reducere niveauet af betalingsbevillinger, der er til rådighed til afslutning af nuværende såvel som iværksættelse af nye programmer i 2014; understreger, at den tilbagevendende mangel på betalingsbevillinger har været hovedårsagen til det hidtil usete høje niveau af uindfriede forpligtelser, navnlig i de sidste år i FFR for 2007-2013;

39.  afviser derfor de nedskæringer, som Rådet har foreslået for udgiftsområde 1b; mener, at de vil føre til en meget alvorligere mangel på betalinger end allerede forventet og vil forhindre dækning af allerede anvendte midler til de støtteberettigede medlemsstater og regioner med alvorlige følger, navnlig for de medlemsstater, som allerede er underlagt sociale, økonomiske og finansielle begrænsninger;

40.  beslutter at genopføre budgetforslaget i forpligtelser og betalinger for alle de budgetposter, der er nedskåret af Rådet i dette udgiftsområde og forhøje budgetforslaget i forpligtelsesbevillinger for en række budgetposter, hovedsagelig i overensstemmelse med Kommissionens ændringsskrivelse nr. 1/2014, der giver mulighed for bevillinger fra strukturfondene til Cypern for samlet 100 mio. EUR i løbende priser i 2014;

41.  minder om målet for fattigdomsbekæmpelse med at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse, hvilket er fastsat i Europa 2020-strategien; minder desuden om den politiske aftale om FFR, hvori det blev aftalt, at der bør gives mulighed for en yderligere forhøjelse på op til 1 mia. EUR (ud over de 2,5 mia. EUR, der allerede er aftalt) for hele perioden 2014-2020 til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede; beslutter derfor at styrke denne fond ved at afsætte en samlet forpligtelsesbevilling på 500 mio. EUR til aktioner, der fremmer social samhørighed og afhjælper de værste former for fattigdom i Unionen;

42.  opretter to nye særlige budgetposter for teknisk bistand til EU-strategierne til Østersø-makroregionen, idet det anerkender dens vellykkede gennemførelse i den nuværende programmeringsperiode og for første gang til Donau-makroregionen (med 2,5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger i hver);

43.  glæder sig over aftalen om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som blev indgået i forbindelse med forhandlingerne om FFR for 2014-2020; mener, at det er nødvendigt med et passende niveau af bevillinger for at sikre den snarlige iværksættelse for at klare det hidtil usete høje niveau af ungdomsarbejdsløshed; godkender derfor fremrykningen og udskydelsen af bevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet såvel som den tilsvarende udskydelse fra det europæiske territoriale samarbejde, som Kommissionen har foreslået; gentager, at der vil være behov for yderligere bevillinger fra 2016 for at sikre dets effektivitet og bæredygtighed;

44.  godkender oprettelsen af nye særlige budgetposter for teknisk bistand til alle fem strukturfonde med et promemoria (p.m.) og tilsvarende budgetanmærkninger sammen med de eksisterende budgetposter for at imødekomme medlemsstaternes anmodninger, som det fremgår af Kommissionens ændringsskrivelse nr. 1/2014; forventer, at dette vil forbedre gennemførelsen af de nye programmer i medlemsstaterne;

45.  beklager, at der ikke er noget råderum for Parlamentet under dette udgiftsområde, og gentager sin overbevisning om, at aftalen om FFR er bindende for alle institutioner, og at de fleksibilitetsinstrumenter, som denne aftale giver mulighed for, skal anvendes for at sikre rettidig iværksættelse og det nødvendige niveau af bevillinger for dets prioriteter;

Udgiftsområde 2

46.  bemærker, at selv om udgiftsområde 2 var mindst berørt af Rådets nedskæringer, blev nogle programmer udsat for en nedskæring i deres bevillinger, især Life + -programmet, der er en prioritet for Parlamentet (-4,07 % i betalingsbevillinger);

47.  genopfører budgetforslaget for alle budgetposter, der er nedskåret af Rådet, og forhøjer forpligtelsesbevillingerne til skolefrugtordningen med 28 mio. EUR for at tilpasse dens bevillinger til den politiske aftale fra juni 2013 om den nye fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020;

48.  godkender oprettelsen af nye særlige budgetposter med et promemoria for teknisk bistand til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som det fremgår af Kommissionens ændringsskrivelse nr. 1/2014 til forslaget til det almindelige budget for 2014;

Udgiftsområde 3

49.  minder om, at selv om udgiftsområde 3 er det mindste udgiftsområde i FFR med hensyn til finansielle tildelinger, omfatter det spørgsmål af afgørende betydning for Unionens borgere;

50.  bemærker de nedskæringer i dette udgiftsområde, som Kommissionen allerede har foreslået i budgetforslaget; beklager, at Rådet yderligere har nedskåret forpligtelsesbevillingerne med 5,2 mio. EUR (-0,24 % i forhold til budgetforslaget) og i betalingsbevillinger med 10 mio. EUR (-0,60 % i forhold til budgetforslaget);

51.  beslutter generelt at genopføre budgetforslaget for alle budgetposter for at sikre en behørig gennemførelse af programmer og foranstaltninger under dette udgiftsområde;

52.  gentager den stærke støtte, som Parlamentet har ydet til en tilstrækkelig finansiering for både programmer for rettigheder, borgere, kultur og medier, som har en høj udnyttelsesgrad og skaber en betydelig løftestangseffekt og spillovereffekter og skaber en klar og påviselig europæisk merværdi ved at tilskynde til grænseoverskridende samarbejde og aktivt medborgerskab; er navnlig bekymret over de foreslåede nedskæringer i programmerne og foranstaltningerne inden for disse områder; foreslår forhøjelser af bevillingerne over niveauet i budgetforslaget for en række budgetposter for delprogrammer inden for kultur og medier underprogrammer, programmerne "Europa for Borgerne", "Grundlæggende Rettigheder og Unionsborgerskab" og multimedieaktiviteter [forhøjes samlet med 11,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger];

53.  minder om, at EU-budgettet er eksponeret over for mange risici, som f.eks. momssvig, smugling, forfalskning og korruption, som hovedsagelig stammer fra den organiserede kriminalitet; kræver, at der fastsættes en klar prioritet for at bekæmpe svig med EU-midler og organiseret grænseoverskridende kriminalitet og dermed styrke de respektive EU-organer og -agenturer, som beskæftiger sig med effektivt at forebygge og bekæmpe disse trusler og deres underliggende kriminelle strukturer;

54.  understreger, at solidariteten mellem medlemsstaterne inden for området asyl og migration bør styrkes, og at EU-budgettet bør afspejle en tydelig forpligtelse i den forbindelse, hvori bør indgå et passende bidrag fra medlemsstaterne;

55.  bemærker, at den snævre margen giver begrænset råderum til at klare uventede situationer i dette udgiftsområde;

Udgiftsområde 4

56.  beklager Rådets nedskæringer i udgiftsområde 4 (-0,21 % i forpligtelsesbevillinger og -2,5 % i betalingsbevillinger), hvilket allerede var et af de udgiftsområder, der var hårdest ramt af nedskæringen i budgetforslaget (-12,5 % i forpligtelsesbevillinger og - 8,2 % i betalingsbevillinger) sammenlignet med 2013-niveauet; gentager, at selv om det udgør mindre end 6 % af Unionens samlede budget, er udgiftsområde 4 en afspejling af EU's engagement uden for Unionen;

57.  anser det i denne henseende for yderst vigtigt at styrke samarbejdet, intensivere samordningen og udvikle synergier med programmer og projekter, som medlemsstaterne gennemfører i tredjelande, for at forbedre effektiviteten af EU's eksterne foranstaltninger og håndtere de nuværende budgetbegrænsninger;

58.  mener, at Rådets nedskæringer i Parlamentets prioriterede budgetposter er uacceptable, og foreslår at genopføre budgetforslaget for de budgetposter, som Rådet har nedskåret og endog gå over niveauet i budgetforslaget i forpligtelsesbevillinger for nogle budgetposter af strategisk betydning for EU's eksterne forbindelser med samlet 233 mio. EUR (humanitær bistand, Det Europæiske Naboskabsinstrument, instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, instrument til førtiltrædelsesbistand og Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder); opfordrer i denne forbindelse til en forhøjelse af bevillingerne til geografiske og tematiske områder, som er omfattet af instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, med henblik på at komme tættere på virkeliggørelsen af årtusindudviklingsmålene;

59.  mener, at en effektiv implementering af den europæiske naboskabspolitik kræver, at der sikres øget støtte til de partnerlande, som bestræber sig på at opbygge demokratiske samfund og gennemføre reformer; tager hensyn til den forsatte vanskelige politiske situation i nogle af partnerlandene; mener, at der også skal sikres øget støtte for at fremme tillidsskabende foranstaltninger og andre foranstaltninger, der er med til at skabe sikkerhed og forebygge og løse konflikter;

60.  minder om betydningen af åbenhed som et underliggende budgetprincip; kræver derfor en opdeling af budgetposten for Den Europæiske Unions særlige repræsentanter (EUSR'er) for at gøre det muligt at få et bedre overblik over bevillingerne til de enkelte EUSR'er; foreslår fuldt ud at overføre budgetposterne for EUSR'er til budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten);

61.  er uenig i Kommissionens forslag om at opdele geografiske og tematiske budgetposter til en for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling og en for regeringsførelse, idet denne nye kontoplan ikke skelner mellem mål og midler i udviklingspolitikken; foreslår derfor en opdateret kontoplan, hvilket bedre afspejler udviklingspolitikkens behov;

62.  foreslår, at anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet for 50 mio. EUR med henblik på at finansiere de reelle behov for Unionens bidrag til fredsprocessen i Mellemøsten; gentager derfor sin støtte til en langsigtet programmering og tilstrækkelig finansiering af støtten til Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinensiske Flygtninge (UNRWA), Palæstina og fredsprocessen; fremhæver betydningen af at tildele UNRWA de nødvendige midler for at gøre det muligt for den at levere mest væsentlige tjenester, således som FN's Generalforsamling har givet den mandat til, og sikre flygtninges sikkerhed og livsgrundlag i lyset af den ustabile situation i regionen;

63.  mener, at der bør foretages en kritisk evaluering af politikken med direkte budgetstøtte, og at revisionsniveauet bør forbedres af hensyn til gennemsigtigheden og effektiviteten af bistanden; understreger, at EU i tilfælde af svig og misbrug bør indstille den økonomiske bistand;

64.  kræver en forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsreserven (+147 mio. EUR) for at undgå en gentagelse af situationen, hvor Kommissionen ikke er i stand til at reagere rettidigt på nye humanitære kriser;

Udgiftsområde 5

65.  er overrasket over Rådets nedskæringer i udgiftsområde 5 for samlet -153,283 mio. EUR i forpligtelser og betalinger (-1,8 % i forhold til niveauet i budgetforslaget), hvor de største nedskæringer er i pensioner og Europaskolerne (-5,2 mio. EUR, -3,2 % ), og i udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i politikområder (-69,7 mio. EUR eller -3,5 %);

66.  påpeger, at Kommissionen i sit budgetforslag allerede medtog de besparelser, som skyldtes den nye personalevedtægt og reduktionen af stillinger på 1 %, som institutionerne har vedtaget;

67.  ser de yderligere nedskæringer i administrationsudgifter, som Rådet har foretaget, som uberettigede, og som en tilsidesættelse af lovbestemte og kontraktlige forpligtelser og Unionens nye kompetencer og opgaver; bemærker, at dette, bortset fra de beløb, der vedrører tilpasning af vederlag for 2011 og 2012, kan skabe yderligere ubalance på Unionens budget;

68.  bemærker navnlig, at hvis Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen) i 2014 afsiger en dom til fordel for Kommissionen om klagen over pensioner og tilpasning af vederlagene fra den 1. juli 2012, vil det ikke efterlade en tilstrækkelig margen under loftet for udgiftsområde 5 for at kunne håndtere denne uforudsete situation; bemærker derfor, at Rådet ikke har opfyldt det mål, som det har sat sig selv, når det vedtager sin holdning;

69.  genopfører derfor budgetforslaget for alle budgetposter for bevillinger til administration og støttefunktioner og for alle budgetposter i udgiftsområde 5, som Rådet har nedskåret, med undtagelse af budgetposten "Vederlag og godtgørelser" i Sektion III, som er nedskåret med -1,2 mio. EUR for at dække bidraget fra Det Europæiske Kemikalieagentur til finansieringen af type II-Europaskolerne;

70.  beslutter at opføre nogle bevillinger i reserven, indtil der er tilstrækkelige oplysninger fra Kommissionen om decentrale organer og rapporter om forvaltning af bistanden til tredjelande;

71.  opdeler budgetposten for bevillinger til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte for at afspejle det udvidede mandat og den styrkede uafhængighed for OLAF-Overvågningsudvalgets sekretariat, som er foreskrevet i den nye OLAF-forordning(7) ;

Agenturer

72.  støtter generelt Kommissionens overslag over agenturernes budgetbehov; konstaterer, at Kommissionen allerede betydeligt havde reduceret de fleste agenturers oprindelige anmodninger;

73.  mener derfor, at enhver yderligere nedskæring, som Rådet har foreslået, vil bringe agenturernes tilfredsstillende funktion i fare og ikke give dem mulighed for at udføre de opgaver, som lovgivningsmyndigheden har pålagt dem; afviser Rådets horisontale tilgang med at nedskære bevillinger til agenturer, hvis behov skal vurderes i hvert enkelt tilfælde;

74.  kan dog ikke acceptere Kommissionens fremgangsmåde for personalet, ifølge hvilken agenturernes stillingsfortegnelser ikke kun skal reduceres med 1 % på grundlag af den politiske aftale om FFR, som gælder for alle institutioner og organer, men at de også yderligere skal bidrage med 1 % til en "omrokeringspulje";

75.  understreger, at personalereduktionen, som er aftalt, skal baseres på det eksisterende personale og opgaverne på skæringsdatoen den 31. december 2012, og at eventuelle nye opgaver for eksisterende agenturer eller oprettelse af nye agenturer skal ledsages af yderligere ressourcer;

76.  ændrer derfor stillingsfortegnelserne for de fleste agenturer således, at den aftalte reduktion på 1 % kan gennemføres; gør det dog ikke for agenturer, der i deres oprindelige anmodning allerede anvendte 1 +1 %-reduktionen; gentager dog, at dette yderligere bidrag på 1 % skal tages med i betragtning i 2015-budgettet for at behandle alle agenturer lige;

77.  understreger de yderligere opgaver, som allerede er uddelegeret til de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne), og de påtænkte fremtidige opgaver, der er indeholdt i lovgivningsforslag, som der endnu ikke er opnået enighed om, og som vil kræve tilstrækkelige bevillingsforhøjelser til, at de kan varetage deres tilsynsopgaver på en tilfredsstillende måde; minder om sin tilkendegivelse af, at ESA'er skal have uafhængige budgetposter og bør være økonomisk uafhængige af deres medlemsstaters nationale myndigheder;

78.  beslutter at forhøje bevillingerne i budgettet for 2014 til de tre finansielle tilsynsmyndigheder; mener, at disse bevillinger bør afspejle behovene for at udføre de nødvendige opgaver, idet flere forordninger, afgørelser og direktiver er blevet vedtaget og skal vedtages for at overvinde den nuværende finansielle og økonomiske krise, som er nøje forbundet med den finansielle sektors stabilitet;

79.  beslutter også at forhøje bevillingerne til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og en række agenturer under udgiftsområde 3, på grund af de ekstraopgaver, der er blevet pålagt dem (Frontex, Europol og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer og Det Europæiske Asylstøttekontor); forhøjer bevillingerne til Det Europæiske Lægemiddelagentur, idet Kommissionen i sit budgetforslag havde taget hensyn til de formålsbestemte indtægter, hvilket ikke bør være tilfældet for primært gebyrfinansierede agenturer; forudser den mulige ikrafttræden af den fjerde jernbanepakke ved at opføre yderligere bevillinger til Det Europæiske Jernbaneagentur i reserven;

80.  opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på, sammen med medlemsstaterne, der synes at være mest tilbageholdende, at finde frem til de agenturer, som enten kan fusioneres eller i det mindste blive flyttet for at dele bygninger eller visse administrative funktioner;

81.  forventer endvidere, at Kommissionen forelægger en ny finansieringsoversigt, når en lovgivningsprocedure er blevet afsluttet af Parlamentet og Rådet om forlængelse af et agenturs mandat; er opmærksom på, at en forlængelse kan indebære yderligere midler, som skal godkendes af begge institutioner;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

82.  beslutter efter at have foretaget en omhyggelig undersøgelse af pilotprojekterne og de forberedende foranstaltninger, der er blevet indsendt, og på baggrund af de igangværendes succes og udelukkelse af initiativer, der allerede er omfattet af eksisterende retsgrundlag, og ved at tage fuldt hensyn til Kommissionens vurdering af projekters gennemførlighed, at vedtage en kompromispakke, der består af et begrænset antal pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, også i lyset af de begrænsende disponible margener;

Øvrige sektioner

83.  mener, at budgettet for den enkelte EU-institution som følge af dens særlige opgave og situation bør behandles individuelt, uden standardløsninger, der tager hensyn til den særlige udviklingsfase, driftsopgaver, forvaltningsmål, de enkelte institutioners personalebehov og bygningspolitikker;

84.  fastholder, at Parlamentet og Rådet, der samtidigt støtter alle mulige besparelser og effektivitetsgevinster, der opstår som følge af konstant revurdering af igangværende og nye opgaver, bør fastsætte et tilstrækkeligt niveau af bevillinger for at sikre velfungerende institutioner, respekt for interne og eksterne retlige forpligtelser og ydelse af en yderst professionel offentlig service for Unionens borgere;

85.  er bekymret over Rådets nedskæringer i budgetforslaget for 2014 som følge af tilpasningen af personalets vederlag på 1,7 % for 2011 og 2012 i de institutioner, der havde medtaget en årlig virkning af disse ændringer i deres budgetoverslag, især i lyset af den verserende sag i Domstolen; genopfører disse udgifter i budgettet for 2014 som et mål for forsvarlig og forsigtig økonomisk forvaltning; er også bekymret over lånets stigende hovedstol og dets rentebetalinger, som institutionerne vil være ansvarlige for, og bemærker, at Rådet ikke har forudset nogen bevillinger som en sikkerhedsforanstaltning;

86.  er derfor dybt bekymret over, at der næsten ikke findes nogen betalingsmargen og en utilstrækkelig forpligtelsesmargen i udgiftsområde 5 og et utilstrækkeligt underloft for administrative udgifter; bemærker, at administrative udgifter ifølge artikel 203 i forordning (EU) nr. 966/2012 skal være ikke-opdelte bevillinger, og det laveste af de to lofter derfor er afgørende; gentager, at det kan være nødvendigt med yderligere betalingsbevillinger til at dække de udestående tilpasninger af vederlag og advarer mod, at der også måske kan være et margenproblem med hensyn til forpligtelser;

87.  anmoder om et ændringsbudget til dækning af efterslæbet og de respektive tilpasninger af vederlag, hvis Domstolen skulle afsige en dom til fordel for tilpasning af vederlagene, som foreskrevet i personalevedtægten; bemærker, at der er mindre yderligere besparelser som følge af vedtagelsen af personalevedtægten, hvilket endnu ikke var integreret i budgetforslaget; bemærker Kommissionens ændringsskrivelse nr. 2/2014 med præcise detaljer (COM(2013)0719); anmoder Rådet om at afspejle dens indhold i 2014-budgetproceduren;

88.  glæder sig over de bestræbelser, som institutioner har gjort for at finde besparelser, hvor det er muligt, uden at forringe kvaliteten af deres tjenester; hilser det øgede interinstitutionelle samarbejde velkomment såsom de igangværende forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget for at styrke deres politiske forbindelser, at opnå effektiviseringsgevinster og tilskynde til personalemobilitet for at støtte centrale funktioner i de respektive institutioner;

Sektion I - Europa-Parlamentet

Generelle ramme

89.  minder om, at det insisterede ved vedtagelsen af sine overslag for 2014 på behovet for at udvise en høj grad af budgetansvar, kontrol og tilbageholdenhed og gøre en yderligere indsats for at gennemføre ændringer, besparelser og strukturreformer med henblik på at holde forhøjelsen af budgettet tættere på inflationen;

90.  understreger, at Europa-Parlamentet og Rådet for at opnå langsigtede besparelser i EU-budgettet skal behandle spørgsmålet om behovet for en køreplan for et fast hjemsted, som det er nævnt i dets tidligere beslutninger, navnlig i dets beslutning af 23. oktober 2012 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner(8) og af 6. februar 2013 om retningslinjerne for 2014-budgetproceduren – andre sektioner end Kommissionen(9) og sin afgørelse af 10. maj 2012 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion I - Europa-Parlamentet(10) :

91.  glæder sig over den aftale, der blev nået på forligsmødet den 24. september 2013 mellem Præsidiet og Budgetudvalget; påpeger, at det samlede niveau for dets budget for 2014 er på 1 783 976 098 EUR, hvilket udgør en nettoreduktion på 29 168 108 EUR sammenlignet med det foreløbige forslag til overslag af 26. februar 2013;

92.  påpeger, at niveauet af dets budget for 2014 er 1,9 % over budgettet for 2013; konstaterer, at udgifterne til Kroatiens tiltrædelse på 0,17 %, og engangsomkostningerne til ændring af valgperioden udgør 2,1 % af stigningen; understreger, at der til trods for de uundgåelige omkostninger forbundet med ændringen af valgperioden efter valget til Europa-Parlamentet i 2014 er en nettoreduktion på 0,37 % i driftsbudgettet med et yderligere fald i den forventede inflationstakt;

93.  understreger, at bevillingerne er blevet medtaget i dets budget til delvis dækning af de forestående tilpasninger af vederlag for 2011 og 2012 i lyset af den kommende dom fra Domstolen; er dybt foruroliget over Rådets tilgang med hverken at forudse eventuelle bevillinger i sit eget budget eller opretholde bevillingerne, der er afsat i budgettet for de andre institutioner som en forebyggende foranstaltning til delvis dækning af de budgetmæssige konsekvenser, som kunne opstå som følge af Domstolens forventede dom; bemærker, at nettoreduktionen på 0,37 % i Parlamentets driftsbudget i 2014 ville have været 1,3 % større, hvis det ikke havde afsat bevillinger til dækning af de forestående tilpasninger af vederlag for 2011 og 2012 i tilfælde af en sådan dom fra Domstolen;

94.  godkender følgende justeringer til overslagene for at:

   indarbejde konsekvenserne af vedtagelsen af den nye personalevedtægt og de tilhørende ændringer til stillingsfortegnelsen
   tage hensyn til besparelserne af udskiftningen af PRES-Bygningen med GEOS-Bygningen i Luxembourg
   nedskære bevillingerne til Huset for Europæisk Historie som følge af Kommissionens bidrag til driftsudgifterne og interne besparelser
   integrere besparelserne fra gennemførelse af arbejdsmetoder til indførelse af et "papirløst" Parlament
   overføre forvaltningen af medlemmernes pensioner under statutten for medlemmer i lighed med tjenestemændenes pensioner til en særlig budgetpost under Sektion III
   tilføre det nye Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning menneskelige og økonomiske ressourcer efter den vellykkede afslutning af samarbejdsaftalen med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget;

Fælles arbejdsgruppe

95.  glæder sig over fortsættelsen af arbejdet i den fælles arbejdsgruppe mellem Præsidiet og Budgetudvalget om Parlamentets budget, som har vist sig som nyttigt i reformprocessen som en platform for diskussion og identifikation af mulige effektivitetsreserver for at opveje de nødvendige investeringer for at øge Parlamentets effektivitet;

96.  minder om arbejdsgruppens tidligere succes med at identificere strategier for at opnå besparelser i medlemmernes rejseudgifter;

97.  fastholder, at reformerne, der er igangsat i drøftelserne i arbejdsgruppen som f.eks. det interinstitutionelle samarbejde med Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, foranstaltninger til at indføre et "papirløst" Parlament, og e-møder, en mere effektiv struktur i Parlamentets arbejdsmetoder og outsourcing af betalinger og indførelse af ny software til forvaltning af menneskelige ressourcer bør fortsætte for at opnå reelle effektivitetsgevinster og frigøre ressourcer til at forbedre den uafhængige videnskabelige rådgivning til medlemmerne og forbedre Parlamentets kontrolmuligheder;

Reform af personalevedtægten

98.  bemærker, at de ændringer af personalevedtægten, som er vedtaget af Parlamentet og Rådet gennem den almindelige lovgivningsprocedure, omfatter en ny metode til indeksering af personalets vederlag og foreskriver en fastfrysning af vederlagene for alle institutioner, herunder Europa-Parlamentet i 2013 og 2014, hvilket medfører besparelser på 14,5 mio. EUR på Parlamentets budget for 2014;

99.  tager endvidere hensyn til, at andre reformer af personalevedtægten såsom ændringer af reglerne for tjenestemænds årlige rejseudgifter vil udgøre en besparelse på 2,8 mio. EUR ud over besparelserne på 0,8 mio. EUR som følge af justeringer til personalets karriereudvikling og hastigheden af forfremmelser og oprettelse af en ny ansættelsesgruppe SC;

100.  bemærker, at Kommissionens forslag om at reducere det samlede personaleniveau med 1 % om året for Parlamentet vil medføre, at 67 stillinger på stillingsfortegnelsen skal udgå i 2014; noterer sig generalsekretærens notat til Præsidiet af 2. september 2013, hvori generalsekretæren ikke rører ved balancen mellem politisk og administrativ bistand til medlemmerne; bemærker, at de politiske grupper har fastfrosset deres midler siden 2012, og at deres behov kun delvist blev dækket i de to foregående regnskabsår; fastholder, at det samlede personaleniveau i de politiske grupper i 2014 og de følgende år ikke bør være lavere end det nuværende niveau;

101.  gentager sin anmodning, som blev fremsat i dets beslutning af 17. april 2013, om at fremlægge en køreplan for gennemførelsen af den reviderede personalevedtægt til Budgetudvalget, nu hvor forhandlingerne mellem Parlamentet og Rådet er blevet afsluttet med en aftale om en reform af personalevedtægten;

Samarbejde med rådgivende udvalg

102.  glæder sig over de igangværende forhandlinger og opfordrer Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til at udarbejde en interinstitutionel samarbejdsaftale med henblik på et tættere samarbejde;

103.  understreger, at de anslåede ændringer i stillingsfortegnelserne for Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget som følge af den interinstitutionelle samarbejdsaftale, der er til forhandling, direkte er relateret og derfor er afhængig af, at den politiske aftale endeligt kan indgås; er af den opfattelse, at resultatet af dette samarbejde kan være en gradvis overførsel af kvalificeret personale fra udvalgenes oversættelsestjenester til Parlamentets nye Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (herunder henholdsvis en forøgelse af dets stillingsfortegnelse) på op til 80 stillinger på frivillig basis og den respektive fjernelse af et forholdsmæssigt antal af stillinger i udvalgenes stillingsfortegnelse i året efter overførslen af personalet;

Reserve til uforudsete udgifter

104.  beslutter, da hverken starten eller hastigheden for overførslen af personalet kan fastlægges med en passende grad af præcision på tidspunktet for budgetproceduren for 2014, at tilføje 0,7 mio. EUR til Parlamentets budgetpost for vederlag, mens et forholdsmæssigt omfang af bevillinger i budgetposten for udvalgenes vederlag opføres i reserven indtil overførslen af personalet; har forståelse for, at op til 3,3 mio. EUR i bevillinger i sidste ende kunne overføres fra reserven til uforudsete udgifter til budgetposten for vederlag, hvis det er nødvendigt, på betingelse af en afgørelse fra Parlamentets kompetente udvalg; forventer, at to de rådgivende udvalg nedskærer en passende andel af bevillingerne i deres egne budgetter, indtil overførslen og den underliggende politiske aftale med Parlamentet er gennemført;

Overførsel af medlemmernes pensioner

105.  er overbevist om, at administrationen af tidligere medlemmers pensioner ikke er en del af Parlamentets daglige driftsopgaver, og at den mulige vækst i pensionsudgifter mindsker gennemsigtigheden i budgettet; støtter derfor overførslen af administrationen af tre typer pensioner – alders-, invalide- og efterladtepension – under medlemmernes statut til Sektion III i Unionens budget, samtidigt med at det det fortsætter med at høre og rådgive medlemmer om pensionsrelaterede spørgsmål; påpeger, at koncentrationen af administrationen af pensioner i en institution medfører administrativ effektivitet;

106.  bemærker, at det er nødvendigt med en konsekvent tilgang for at give information om valget til Europa-Parlamentet i 2014; støtter derfor fremme af valgdeltagelsen ved valget i 2014, udarbejdelse af information om valgdatoen og bevidstgørelse blandt Unionens borgere ved at informere dem om deres valgrettigheder og Unionens indvirkning på deres dagligdag på alle EU-sprog; mener, at der bør foretages en efterfølgende vurdering af kommunikationsstrategien for valget i 2009 og 2014;

Yderligere besparelser

107.   mener, at i disse tider med økonomisk tilbageholdenhed skal alle bestræbelser rettes mod at gennemgå institutioners budgetter for mulige besparelser ved at indføre flere praksisser, som ikke forringer kvaliteten af medlemmernes arbejde; erindrer om, at godtgørelser for ansattes tjenesterejser ikke er blevet indeksreguleret siden 2007, og at fastfrysningen af alle medlemmernes godtgørelser på 2011-niveau frem til udgangen af indeværende valgperiode er synlige tegn på tilbageholdenhed; glæder sig desuden over fastfrysningen af alle medlemmernes godtgørelser indtil udgangen af 2014;

108.  beslutter i denne ånd at nedskære Parlamentets udgifter med 9 658 000 EUR i forhold til budgetforslaget for 2014;

109.  nedskærer som et udtryk for tilbageholdenhed bevillingerne til delegationer og derfor det samlede antal delegationer for medlemmer yderligere i forhold til de nedskæringer, der er vedtaget og gennemført de sidste to år;

Sektion IV–X

110.   roser alle andre institutioner for de besparelser og effektivitetsgevinster, som de allerede har integreret i deres budgetforslag; genopfører tilpasningen af vederlagene for 2011 og 2012 i lyset af Domstolens nærtforestående dom i sagen i overensstemmelse med princippet om forsvarlig og forsigtig økonomisk forvaltning;

Sektion IV - Domstolen

111.  justerer den faste nedskæringssats til 3 % ved at genopføre bevillinger for 1,43 mio. EUR, for at gøre det muligt fuldt at udnytte Domstolens stillingsfortegnelse og sikre, at Domstolen i tilstrækkeligt omfang kan beskæftige sig med den stadigt stigende arbejdsbyrde;

112.  forhøjer budgetposterne for vederlag i Domstolen over niveauet i budgetforslaget for at tage højde for tilpasning af personalets vederlag for 2011 og 2012, hvilket ikke oprindeligt var medtaget Domstolens budgetoverslag;

Sektion V - Revisionsretten

113.  genopfører budgetforslaget i det omfang, at beløbet for tilpasning af personalets vederlag for 2011 og 2012 har en indvirkning på budgettet for 2014, som blev fjernet af Rådet i dets behandling, navnlig i lyset af Domstolens nærtforestående dom i sagen;

114.  udtrykker især tilfredshed med, at Revisionsretten har udvist mådeholdenhed og har fundet interne effektivitetsreserver i sit budgetforslag;

Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

115.  genopfører budgetforslaget i det omfang, at beløbet for tilpasning af personalets vederlag for 2011 og 2012 har en indvirkning på budgettet for 2014, som blev fjernet af Rådet under dets behandling af budgettet, navnlig i lyset af Domstolens nærtforestående dom i sagen;

116.  glæder sig over de igangværende forhandlinger mellem Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg om en samarbejdsaftale og tilskynder til dens vellykkede afslutning; opfører en del af bevillingerne til vederlag i reserven, indtil undertegnelse af samarbejdsaftalen med Parlamentet og en mulig overførsel af op til 48 ansatte ved indsættelse af en asterisk i stillingsfortegnelsen om, at disse stillinger vil blive slettet i det efterfølgende år efter overførslen af personalet, på betingelse af at den endelige aftale indgås;

Sektion VII – Regionsudvalget

117.  genopfører budgetforslaget i det omfang, at beløbet for tilpasning af personalets vederlag for 2011 og 2012 har en indvirkning på budgettet for 2014, som blev fjernet af Rådet under dets behandling af budgettet, navnlig i lyset af Domstolens nærtforestående dom i sagen;

118.  glæder sig over de igangværende forhandlinger mellem Parlamentet og Regionsudvalget om en samarbejdsaftale og tilskynder til dens vellykkede afslutning; opfører en del af bevillingerne til vederlag i reserven, indtil undertegnelsen af en sådan samarbejdsaftale og en mulig gradvis overførsel af op til 32 ansatte ved indsættelse af en asterisk i stillingsfortegnelsen om, at disse stillinger vil blive slettet i det efterfølgende år efter overførslen af personalet, på betingelse af at den endelige aftale indgås;

119.  genopfører niveauet fra budgetforslagets budgetposter for medlemmernes rejseudgifter for at sikre, at omfanget af de politiske aktiviteter ikke reduceres;

120.   bemærker, at Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister har etableret en ny politisk gruppe i Regionsudvalget; minder om, at alle politiske grupper bør modtage administrativ støtte i forhold til dens størrelse for at lette deres deltagelse i udvalgets politiske aktiviteter;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

121.  genopfører budgetforslaget i det omfang, at beløbet for tilpasning af personalets vederlag for 2011 og 2012 har en indvirkning på budgettet for 2014, som blev fjernet af Rådet under dets behandling af budgettet, navnlig i lyset af Domstolens nærtforestående dom i sagen;

122.  anerkender Den Europæiske Ombudsmands rimelige fremgangsmåde med at gennemføre nedskæringen på 5 % af personalet over fem år i henhold til dens egen tidsplan i betragtning af institutionens forholdsvis begrænsede størrelse;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

123.   genopfører budgetforslaget i det omfang, at beløbet for tilpasning af personalets vederlag for 2011 og 2012 har en indvirkning på budgettet for 2014, som blev fjernet af Rådet under dets behandling af budgettet, navnlig i lyset af Domstolens nærtforestående dom i sagen;

124.   anerkender Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses rimelige fremgangsmåde med at gennemføre nedskæringen på 5 % af personalet over fem år i henhold til dens egen tidsplan i betragtning af organets forholdsvis begrænsede størrelse;

Sektion X – Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

125.   genopfører budgetforslaget i det omfang, at beløbet for tilpasning af personalets vederlag for 2011 og 2012 har en indvirkning på budgettet for 2014, som blev fjernet af Rådet under dets behandling af budgettet, navnlig i lyset af Domstolens nærtforestående dom i sagen;

126.   justerer den faste nedskæringssats til 5,3 % (ved at genopføre bevillinger med ca. 0,4 mio. EUR) i hovedkvartererne og til 2,7 % i delegationerne (0,5 mio. EUR) for at afspejle udviklingen i ansættelser for at opfylde operationelle behov;

127.  forhøjer bevillingerne til sikkerhed med 5,4 mio. EUR til sikre it-systemer og -netværk og 0,6 mio. EUR til kontraktansatte;

128.  anerkender EU-Udenrigstjenestens ønske om at følge anmodningen fra Parlamentets Udenrigsudvalg om at integrere EUSR'er og deres ansatte i budgettet og EU-Udenrigstjenestens institutionelle struktur; bemærker, at der skal findes frem til en kompromisløsning med Kommissionen og Rådet, og at et passende retsgrundlag desuden skal vedtages, hvis det skal være muligt at overføre menneskelige og finansielle ressourcer fra Kommissionen til EU-Udenrigstjenestens budget; foreslår en styrkelse af EU-Udenrigstjenestens budget og stillingsfortegnelse;

o
o   o

129.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(2) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0304.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0081.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0173.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0359.
(9) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0048.
(10) EUT L 286 af 17.10.2012, s. 1.


BILAG I

FÆLLESERKLÆRING

Datoer for budgetproceduren for 2014 og retningslinjer for arbejdet i Forligsudvalget

A.  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om følgende vigtige datoer for 2014-budgetproceduren:

1.  Rådet bestræber sig på at vedtage sin holdning og sende den til Europa-Parlamentet inden den 11. september 2013 for at fremme en rettidig aftale med Europa-Parlamentet.

2.  Europa-Parlamentets Budgetudvalg stemmer om ændringer til Rådets holdning senest i uge 41 (begyndelsen af oktober).

3.  Der indkaldes til trepartsmøde den 16. oktober 2013 om eftermiddagen inden Europa-Parlamentets behandling.

4.  Europa-Parlamentets plenarmøde stemmer om sin behandling i uge 43.

5.  Forligsperioden begynder den 24. oktober 2013. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 314, stk. 4, litra c), i TEUF vil forligsperioden udløbe den 13. november 2013.

6.  Forligsudvalget mødes den 4. november 2013 om eftermiddagen med Europa-Parlamentet som vært og den 11. november 2013 med Rådet som vært. Forligsudvalgets møder forberedes på trepartsmøder. Et trepartsmøde er fastsat til den 7. november 2013 om formiddagen. Der kan indkaldes til yderligere trepartsmøder i forligsperioden på 21 dage.

B.  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er også enige om retningslinjerne for Forligsudvalgets arbejde fastsat i bilaget, som skal finde anvendelse, indtil den nye interinstitutionelle aftale træder i kraft.


BILAG II

Retningslinjer for arbejdet i Forligsudvalget under budgetproceduren for 2014

1.  Hvis Europa-Parlamentet vedtager ændringer til Rådets holdning, noterer Rådets formand sig i forbindelse med det samme plenarmøde, hvad de to institutioner er uenige om, og giver formanden for Europa-Parlamentet tilladelse til straks at indkalde Forligsudvalget. Skrivelsen med indkaldelse af Forligsudvalget sendes senest den samme dag, som afstemningen på plenarmødet fandt sted, og forligsperioden begynder den efterfølgende dag. Fristen på 21 dage beregnes i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter.

2.  Hvis Rådet ikke er enigt i alle Europa-Parlamentets ændringer, bekræfter det sin holdning ved en skrivelse, der sendes inden datoen for det første planlagte møde i Forligsudvalget, jf. punkt A.6 i fælleserklæringen. I så fald følger Forligsudvalget proceduren i de følgende punkter.

3.  Et fælles sæt dokumenter (inputdokumenter), der sammenfatter de forskellige skridt i budgetproceduren, stilles til rådighed for Forligsudvalget(1) . Det omfatter tal post for post(2) , samlede beløb for hvert udgiftsområde og et sammenligneligt dokument både for tal og budgetanmærkninger med ændringer pr. budgetpost for alle budgetposter, der anses for teknisk "åbne". Disse dokumenter klassificeres efter kontoplan.

Andre dokumenter vil også blive vedlagt inputdokumenterne til Forligsudvalget(3) .

4.  Med henblik på at opnå enighed inden forligsperiodens udløb er hensigten med trepartsmødet/-møderne at:

–  fastlægge rækkevidden af forhandlingerne om de budgetspørgsmål, der skal tages op

–  drøfte udestående spørgsmål, der blev indkredset under det foregående led, så der kan opnås enighed med henblik på Forligsudvalgets godkendelse

–  behandle tematiske spørgsmål, bl.a. efter udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme, eventuelt på grundlag af arbejdsdokumenter eller uofficielle dokumenter.

Der vil så vidt muligt i fællesskab blive draget foreløbige konklusioner på eller umiddelbart efter hvert trepartsmøde, samtidig med at dagsordenen for det følgende møde fastlægges. Disse konklusioner vil blive registreret af den institution, der er vært for trepartsmødet.

5.  På Forligsudvalgets møder vil der foreligge foreløbige konklusioner fra trepartsmødet/-møderne og et dokument med de budgetposter, hvor der er opnået foreløbig enighed på trepartsmødet/-møderne, med henblik på mulig godkendelse.

6.  Kommissionen tager alle de nødvendige initiativer med henblik på at forlige Europa-Parlamentets og Rådets holdninger. Som følge heraf behandles og informeres Rådet og Europa-Parlamentet i fuldt omfang ensartet.

7.  Det fælles udkast skal i henhold til artikel 314, stk. 5, i TEUF udarbejdes af Europa-Parlamentets og Rådets sekretariater med bistand fra Kommissionen. Det skal indeholde en følgeskrivelse, som sendes til formanden for Europa-Parlamentet og Rådet, med datoen for Forligsudvalgets opnåelse af enighed og bilag, der skal indeholde:

–  tal post for post for alle budgetposters vedkommende(4) og sammenfattende tal for hvert udgiftsområde

–  et konsolideret dokument, der angiver tal og den endelige tekst til de ændringer til budgetforslaget(5) eller Rådets holdning, som der er opnået enighed om.

Forligsudvalget kan også godkende eventuelle fælles erklæringer vedrørende 2014-budgettet.

8.  Det fælles udkast vil blive oversat til alle sprog (af Europa-Parlamentets tjenestegrene) og vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til godkendelse senest 14 dage efter datoen for opnåelse af enighed om det fælles udkast i overensstemmelse med punkt 6.

Jurist-lingvisternes endelige udformning af budgettet foretages efter vedtagelsen af det fælles udkast, idet bilagene til det fælles udkast integreres med de budgetposter, der ikke er blevet ændret under forligsproceduren.

9.  Den institution, der er vært for et trepartsmøde eller forligsmøde, stiller tolkefaciliteter med fuld sprogordning til rådighed på Forligsudvalgets møder og en sproglig ad hoc-ordning på trepartsmøderne.

Den institution, der er vært for et møde, sørger for reproduktion og distribution af mødedokumenter.

De tre institutioners tjenestegrene samarbejder om at registrere resultaterne af forhandlingerne med henblik på endelig udformning af det fælles udkast.

10.  Med henblik på at fuldende arbejdet i Forligsudvalget handler institutionerne i en ånd af loyalt samarbejde og udveksler rettidigt relevante oplysninger og dokumenter på formelt og uformelt niveau og opretholder jævnligt kontakt på alle niveauer gennem hele budgetproceduren via den proaktive rolle, som deres respektive forhandlere spiller.

(1)De forskellige skridt omfatter: 2013-budgettet (inkl. vedtagne ændringsbudgetter), det oprindelige budgetforslag, Rådets holdning til budgetforslaget, Europa-Parlamentets ændringer til Rådets holdning og Kommissionens ændringsskrivelser. For at kunne foretage en sammenligning vil det oprindelige budgetforslag kun indeholde de ændringsskrivelser, der har været til behandling i både Rådet og Europa-Parlamentet.
(2)Budgetposter, der anses for teknisk lukkede, vil være fremhævet i inputmaterialet. En budgetpost, der anses for teknisk lukket, er en budgetpost, hvor Europa-Parlamentet og Rådet ikke er uenige, og hvor der ikke er forelagt nogen ændringsskrivelse, med forbehold af Forligsudvalgets endelige beslutning.
(3)Bl.a. et "brev om gennemførligheden" fra Kommissionen vedrørende Rådets holdning og Europa-Parlamentets ændringer, en ændringsskrivelse angående landbrug (og om nødvendigt andre områder), eventuelt Kommissionens efterårsvarslingsmeddelelse i forbindelse med budgetoverslagene og eventuelle skrivelser fra andre institutioner vedrørende Rådets holdning og Europa-Parlamentets ændringer.
(4) De poster, der ikke er blevet ændret i forhold til budgetforslaget eller Rådets holdning, vil være fremhævet.
(5)Herunder de ændringsskrivelser, der har været til behandling i både Rådet og Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 21. april 2016Juridisk meddelelse