Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2145(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0328/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0328/2013

Rasprave :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Glasovanja :

PV 23/10/2013 - 11.2

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0437

Usvojeni tekstovi
PDF 482kWORD 62k
srijeda, 23. listopada 2013. - Strasbourg Završno izdanje
Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. svi dijelovi
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Rezolucija
 Prilog
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. listopada 2013. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(1) ,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(2) ,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju(3) (IIA),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o političkom dogovoru o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.(4) ,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 13. ožujka 2013. o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2014. – dio III.(5) ,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2013. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2014.(6) ,

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. koji je Komisija usvojila 28. lipnja 2013. (COM(2013)0450),

–  uzimajući u obzir preporuke koordinatora BUDG o mandatu za trijalog o proračunu za 2014.,

–  uzimajući u obzir Stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. koje je Vijeće usvojilo 2. rujna 2013. i proslijedilo Europskom parlamentu 11. rujna 2013. (13176/2013 – C7‑0260/2013),

–  uzimajući u obzir Pismo izmjene br. 1/2014 nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. koje je predstavila Komisija 18. rujna 2013. (COM(2013)0644),

–  uzimajući u obzir članak 75.b Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenja drugih relevantnih odbora (A7-0328/2013),

Dio III.

Opći pregled

1.  podsjeća na to da su prioriteti za proračun 2014. gospodarski i održiv rast, konkurentnost, stvaranje radnih mjesta i borba protiv nezaposlenosti mladih te uloga EU-a u svijetu; stoga ponavlja svoju potporu politikama koje doprinose borbi protiv nezaposlenosti mladih, istraživanju, razvoju i inovacijama, digitalnoj agendi, konkurentnosti, malim i srednjim poduzećima (MSP-i), poduzetništvu i samozapošljavanju, obrazovanju, stručnom osposobljavanju, mobilnosti i vanjskoj pomoći;

2.  ustraje u tome da bi Komisija i države članice trebale poduzeti sve mjere kako bi osigurale da se proračun EU-a troši na učinkovit način i da sve što se iz njega financira ima jasnu europsku dodanu vrijednost. države članice posebno bi trebale dijeliti zadaće kad god je to moguće i jačati uzajamnu suradnju;

3.  podsjeća na svoju odlučnost da se osigura dovoljna i realistična razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanja radi omogućavanja da programi započnu s dovoljnim sredstvima u višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. i izbjegavanja kašnjenja u provedbi kao i radi osiguravanja uspješnog zaključenja programa započetih u okviru VFO-a 2007. – 2013.;

4.  stoga ne odobrava odluku Vijeća da se ove godine ponovno nastavi s uobičajenim pristupom horizontalnih rezova u nacrtu proračuna s ciljem umjetnog smanjivanja razine sredstava Unije za 2014. za ukupan iznos od 240 milijuna EUR (-0,2  %) odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 1 061 milijuna EUR (-0,8  %) odobrenih sredstava za plaćanja u usporedbi s nacrtom proračuna što vodi ka znatnom smanjenju u usporedbi s proračunom 2013. (uključujući izmjene proračuna br. od 1. do 5.) kako u obvezama (-6  %) tako i u plaćanjima (-6,6  %);

5.  iznenađen je što Vijeće u svojem stajalištu ne samo da nije vodilo računa o dogovoru o VFO-u u vezi s ranim korištenjem sredstvima za programe Erasmus+, COSME i Obzor 2020., nego je i dodatno smanjilo odobrena sredstva za neke od tih programa;

6.  duboko žali što je Vijeće uvelo rezove u preuzete obveze i odobrena sredstva za plaćanja u svim naslovima; podsjeća da su najjače pogođeni naslov 1.a (-0,36  % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i -3,6   % odobrenih sredstava za plaćanja u usporedbi s nacrtom proračuna), naslov 4. (-0,21  % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i -2,5  % odobrenih sredstava za plaćanja u usporedbi s nacrtom proračuna) i naslov 5. (-1,78  % preuzetih obveza i odobrenih sredstava za plaćanja u usporedbi s nacrtom proračuna); primjećuje da naslovi 1.a i 4. sadrže programe i inicijative koji su presudni za postizanje ciljeva strategije Europa 2020. i vanjskopolitičkog programa EU-a te da će ti sveobuhvatni rezovi utjecati na inicijative koje su prioritetna područja za Parlament na tim dvama poljima;

7.  naglašava činjenicu da su ti rezovi izravno proturječni političkom sporazumu o VFO-u o ranom korištenju sredstvima i njima se također zanemaruju prioriteti Parlamenta koji su istaknuti u njegovoj rezoluciji o smjernicama za pripremu proračuna 2014. i preporukama o mandatu za trijalog o proračunu 2014.;

8.  odbacuje argument Vijeća da su predloženi rezovi poduzeti na programima s manjom razinom iskorištavanja ili slabom uspješnošću jer Vijeće rezovima u obvezama najviše utječe na sposobnost provođenja nove generacije višegodišnjih programa koji još nisu započeli; nadalje, Vijeće rezovima u plaćanjima najviše utječe na dovršenje programa koji ne pokazuju samo dobre stope provedbe nego čak i prekomjernu razinu provedbe (npr. Zajednički strateški okvir za istraživanje i inovacije, Galileo, Carine i Fiscalis na naslovu 1.a te ESF, EFRR i Kohezijski fond na naslovu 1.b); posebno naglašava da se tim rezovima u odobrenim sredstvima za plaćanja potpuno zanemaruje višegodišnji značaj politika Unije te osobito kohezijske politike; ističe činjenicu da je 52  % odobrenih sredstava za plaćanja zatraženih u nacrtu proračuna 2014. namijenjeno dovršenju programa u sklopu VFO-a za razdoblje od 2007. do 2013.;

9.   ne odobrava proizvoljne rezove koje predlaže Vijeće u administrativnim i potpornim linijama kojima se financira provođenje glavnih programa EU-a; smatra te rezove štetnima za uspješan početak novih programa jer manjak administrativne sposobnosti za sobom povlači ozbiljan rizik od onemogućivanja provedbe politika EU-a; žali zbog tendencije država članica da se više brinu o trivijalnim, nerazumnim kratkoročnim uštedama nego o dugoročnim rezultatima; stoga obnavlja nacrt proračuna u svim linijama za administrativne i potporne rashode za koje je Vijeće predložilo rezove;

10.  uzima na znanje nacrt izjave Vijeća o plaćanjima koji je Vijeće usvojilo u svojem stajalištu o nacrtu proračuna 2014.; uvjeren je, međutim, da, osim ako se znatno ne unaprijedi, on ne može biti zadovoljavajućim političkim jamstvom za osiguravanje dovoljne i odgovarajuće razine plaćanja tijekom 2014.; odlučan je u tome da pruži jamstvo i preokrene trend vidljiv posljednjih godina pri kojem su nepodmirena plaćanja krajem godine eksponencijalno rasla; stoga poziva Vijeće da pristane na zajedničku političku obvezu služenja svim raspoloživim sredstvima u sklopu Uredbe o VFO-u za razdoblje od 2014. do 2020. uključujući i primjenu doplatka za sigurnost i/ili preispitivanje gornje granice za plaćanja kako se ne bi ugrozili novi programi i kako bi se istodobno smanjio iznos nepodmirenih plaćanja na kraju godine;

11.  pozdravlja izjavu nekih država članica da bi trebalo težiti boljoj ravnoteži između obveza i plaćanja kako bi se izbjegle situacije u kojima Unija ne može ispuniti svoje pravne obveze; tješi činjenica da je nekoliko izaslanstava Vijeća počelo glasno izražavati zabrinutost koju je Parlament opetovano izražavao tijekom prošlih proračunskih postupaka;

12.  ne može prihvatiti odluku Vijeća o smanjenju odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanja; podsjeća na to da obveze odražavaju političke prioritete Unije i trebalo bi ih utvrditi s dugoročnom perspektivom, uzimajući u obzir vrijeme kad bi gospodarski pad mogao biti okončan; stoga zauzima stajalište da bi se kao opće načelo razina obveza trebala zadržati na razini nacrta proračuna; međutim, namjerava blago povećati razinu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u nacrtu proračuna na određenom broju proračunskih linija koje su povezane s programima koji izravno koriste europskim građanima i doprinose ostvarenju prioriteta strategije Europa 2020. koji su ključni za rast i konkurentnost Unije te programima koji odražavaju europske vrijednosti i solidarnost izvan Unije;

13.  stoga utvrđuje ukupnu razinu odobrenih sredstava za 2014. na 142 625 milijuna EUR odnosno 136 077 milijuna EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja;

14.  stoga poziva na mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 274,2 milijuna EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza; smatra da će se u naslovu 1.b instrumentom fleksibilnosti ojačati Fond za europsku pomoć za najugroženije, u očekivanju konačnog sporazuma zakonodavnog tijela o pravnoj osnovi koji treba odražavati politički sporazum o VFO-u od 27. lipnja 2013. o ukupnoj dodjeli sredstava tom fondu, te da će se njime Cipru dodijeliti dodatna pomoć iz strukturnih fondova kako su dogovorili čelnici država i vlada na svome sastanku od 27. i 28. lipnja 2013.; smatra da će se instrumentom fleksibilnosti u naslovu 4. pružiti veća potpora humanitarnoj pomoći na Bliskom istoku;

15.  namjerava započeti materijalnu raspravu o prihodovnoj strani godišnjeg proračunskog postupka jer je sastavni dio proračuna Unije i ne bi se trebala odvajati od rashodovne strane; sumnja u tom pogledu u obrazloženje da države članice zadržavaju 25  % tradicionalnih vlastitih sredstava za administrativne troškove i poziva na oprezniju kontrolu upotrebe tog iznosa; poziva na realističniju izradu proračuna za očekivane prihode od novčanih kazni koje Komisija nameće trgovačkim društvima zbog kršenja zakona o tržišnom natjecanju Unije i na daljnju raspravu o višku u proračunu radi izbjegavanja složenog postupka, neshvatljivog vanjskom svijetu, koji se trenutno sastoji od vraćanja viška državama članicama smanjivanjem njihovog odgovarajućeg doprinosa utemeljenog na BND-u;

Odobrena sredstva za plaćanja

16.  ne odobrava rezove Vijeća u plaćanjima koji za posljedicu imaju smanjenje za 9,5 milijardi EUR (9 500 milijuna EUR) (-6,6  %) u usporedbi s donesenim proračunom za 2013. (uključujući izmjene proračuna br. od 1. do 5.); ponavlja da je unatoč usvajanju manjeg VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020. i neupitnoj potrebi za daljnjim poštovanjem prethodnih obveza Vijeće nastavilo slijepo slijediti svoju staru strategiju umjetnih rezova razine plaćanja bez vođenja računa o stvarnim potrebama donekle poštedjevši rashode u okviru podijeljenog upravljanja kako bi se osigurao prividan „povrat od ulaganja” država članica;

17.  primjećuje da se to dogodilo unatoč ozbiljnom stanju u vezi s plaćanjima već u 2013., kada je izvršenje početkom rujna iznosilo 9 milijardi EUR odnosno 18 milijardi EUR više od odgovarajućih iznosa u istom trenutku u 2012. i 2011.; ističe da tako dobra i rastuća sposobnost za korištenje zorno prikazuje da programi Unije zapravo ostvaruju dobre rezultate na terenu; odlučan je osigurati da izvršenje prethodno dogovorenih obveza neće biti narušeno umjetnim ograničenjima plaćanja unesenih u proračun;

18.  smatra da, posebno ove godine, stajalište Vijeća da se ostavi umjetno odstupanje od 1 milijarde EUR u sklopu gornje granice za plaćanja za 2014. ne služi ničemu i da se ne može nikako opravdati, osobito s obzirom na razmjer očekivanih prijenosa nepodmirenih sredstava na kraju 2013.;

19.  ističe činjenicu da se stajalištem Vijeća ne vodi računa o dramatičnom nedostatku plaćanja, posebno na području kohezijske politike, naglašava da posljednja predviđanja (iz rujna 2013.) koja su dostavila same države članice i u kojima je riječ o njihovim zahtjevima za plaćanja koja treba podnijeti prije kraja 2013., kako ih je provjerila i uskladila Komisija, pokazuju da se na kraju 2013. očekuje prijenos od oko 20 milijardi EUR, čak i ako se drugi obrok izmjene proračuna br. 2/2013 (nacrt izmjene proračuna br. 8/2013) usvoji u potpunosti; podsjeća na to da će se valjani zahtjevi za plaćanja preneseni iz 2013. morati oduzeti od, i u konačnici će smanjiti razinu, odobrenih sredstava za plaćanja koja su na raspolaganju za 2014.; ističe da će time proračun 2014. biti izložen velikom pritisku, ne samo s obzirom na prethodno neviđene razine neisplaćenih zahtjeva za plaćanja već i, općenitije, nepodmirenih obveza;

20.  zaprepašten je što neki rezovi plaćanja koje je predložilo Vijeće pogađaju programe Obzor 2020., COSME i ESF što je u potpunosti proturječno slovu i duhu nedavnog političkog dogovora o VFO-u da se ranije iskoriste neka odobrena sredstva u 2014. i 2015. za te programe i opredjeljenju institucija na najvišoj razini za suočavanje s nezaposlenosti mladih; nadalje podsjeća na to da se dio rezova Vijeća odnosi na proračunske linije koje su osnažene u okviru dogovora o prvom obroku izmjene proračuna br. 2/2013;

21.  stoga snažno odbacuje pristup Vijeća plaćanjima i izmjenjuje stajalište o plaćanjima kako bi osigurao da smanjenje gornjih granica između 2013. i 2014. ne bi bilo pogubno za pravilnu provedbu i završetak programa u sklopu VFO-a 2007. – 2013., imajući na umu da je 52  % odobrenih sredstava za plaćanja u prijedlogu Komisije namijenjeno pokrivanju nepodmirenih obveza, niti bi bilo pogubno za početak novih programa;

22.  odlučuje da se zadrži razina plaćanja iz nacrta proračuna za većinu proračunskih linija na kojima je Vijeće izvršilo rezove; primjećuje da, unatoč postojećim povećanjima odobrenih sredstava za plaćanja na ograničenom broju proračunskih stavki i nekoliko smanjenja na drugim proračunskim stavkama, gornjom granicom za plaćanja nije omogućeno prikladno financiranje prioriteta koje je odabrao Parlament; u skladu s tim te nakon što je razmotrio sve mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava za plaćanja predlaže mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti za plaćanja u iznosu od 211 milijuna EUR za financiranje humanitarne pomoći;

23.  nada se da će se međuinstitucionalnim sastankom o plaćanjima održanim 26. rujna 2013. pomoći i Parlamentu i Vijeću da se slože o toj zajedničkoj političkoj obvezi i da dogovore zajedničko stajalište tijekom mirenja u proračunskom postupku bez ikakvih nepotrebnih prijepora o veličini ili kakvoći iznosa koje je dostavila Komisija kako bi utrla put rješavanju svih manjaka u plaćanjima tijekom izvršavanja proračuna za 2014.;

24.  pozdravlja činjenicu da je Komisija donijela nacrt izmjene proračuna br. 8/2013 (drugi obrok izmjene proračuna br. 2/2013) kojim se osigurava dodatnih 3,9 milijardi EUR za nepodmirena plaćanja iz 2013. i koji je jedan od uvjeta za stavljanje Uredbe o VFO-u na glasovanje; poziva Vijeće da ga što prije i u potpunosti usvoji; ponavlja svoje stajalište izneseno u Rezoluciji od 3. srpnja 2013. o političkom sporazumu o VFO-u da Parlament neće pristati na Uredbu o VFO-u niti usvojiti proračun za 2014. dok Vijeće ne usvoji nacrt izmjene proračuna br. 8/2013 kojim će se pokriti drugi obrok izmjene proračuna br. 2/2013;

Naslov 1.a

25.  ponavlja činjenicu da su, isključujući velike infrastrukturne projekte, odobrena sredstva za naslov 1.a obuhvaćena nacrtom proračuna već imala za posljedicu smanjenje za 1,1 milijardi EUR u usporedbi s proračunom za 2013.; ne odobrava činjenicu da je uz to, i nevezano uz sve nedavne političke izjave šefova država i vlada u korist ciljeva ovog naslova, Vijeće odlučilo dodatno smanjiti obveze na naslovu 1.a za 60 milijuna EUR u usporedbi s nacrtom proračuna;

26.  ističe da se dio rezova Vijeća posebno odnosi na programe koje je Europsko vijeće odredilo strateškima za rast i gospodarski oporavak, posebno Obzor 2020. (- 43,7 milijuna EUR) i COSME (- 0,5 milijuna EUR); ne odobrava činjenicu da se time otvoreno proturječi slovu i duhu političkog sporazuma o VFO-u kojim su obuhvaćene mjere za posebnu fleksibilnost radi rješavanja nezaposlenosti mladih i jačanja istraživanja;

27.  potvrđuje svoju podršku programima EU-a na području istraživanja, konkurentnosti, poduzetništva, inovacija i socijalne uključenosti koja su u središtu strategije Europa 2020.; stoga usvaja pristup da se zadrže sve proračunske linije koje je Vijeće smanjilo kako se ovo poglavlje ne bi dodatno oslabilo; Nadalje donosi odluku da se ranije iskoriste odobrena sredstva odabranog broja linija u nekim prioritetnim područjima kao što su Obzor 2020. COSME i Erasmus+ što ne predstavlja povećanje jer ukupni iznos za ove programe tijekom sljedećeg razdoblja VFO-a za razdoblje od 2014. - 2020. nije promijenjen, te da se poveća digitalna agenda, politika prijevoza, socijalni dijalog, EURES i Progres, mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo, posebne godišnje priredbe te kvaliteta europske statistike,

28.  u svojem čitanju prihvaća politički sporazum o VFO-u u pogledu ranog korištenja u 2014. 212,2 milijuna EUR (106,1 milijuna EUR za Europsko istraživačko vijeće i 106,1 milijuna EUR za djelovanja Marie Skłodowska-Curie) za Obzor 2020., 31,7 milijuna EUR za COSME i 137,5 milijuna EUR za Erasmus+, u ukupnom iznosu od 381,4 milijuna EUR;

29.  također pristaje na odgovarajuće umanjenje od 381,4 milijuna EUR u skladu s političkim sporazumom o VFO-u i Pismom izmjene Komisije br. 1/2014, pri čemu se ITER umanjuje za 212,2 milijuna EUR i Instrument za povezivanje Europe – energetika za 169,2 milijuna EUR, a potonje je već obuhvaćeno u nacrtu proračuna, iako je izvorno bilo namijenjeno u drugu svrhu;

30.  smatra da bi neka područja trebala podlijegati ciljanim rezovima i/ili čuvanju obveza u pričuvi, posebno komuniciranje ekonomske i monetarne unije s jedne strane (-2 milijarde EUR) te financijsko izvještavanje i revizija s druge strane (pričuva ovisna o dogovoru o odgovarajućem programu Unije);

31.  u svojem čitanju obuhvaća ishode zakonodavnih pregovora koji su poznati u ovoj fazi; posebno odlučuje uspostaviti nekoliko novih proračunskih linija s oznakom za program Obzor 2020. te, iako također s oznakama, pristaje na nove proračunske linije koje je predložila Komisija u svojem Pismu izmjene br. 1/2014; očekuje da će Komisija podnijeti sveobuhvatan prijedlog za usklađivanje nacrta proračuna s novim pravnim osnovama za sve pogođene programe u okviru mirenja o proračunu 2014. čime će se preuzeti i nadopuniti proračunske linije koje je donio Parlament;

32.  podupire stvaranje posebne proračunske podlinije za Erasmus+ s ciljem osiguravanja odgovarajuće transparentnosti u vezi s mjerama za mlade u sklopu tog programa i poduzima proračunski prijenos od 11,5  % izvorno dodijeljenih sredstava za Erasmus+ u korist te linije namijenjene mladima; briše podliniju koju je uspostavilo Vijeće kojom se osiguravaju operativna bespovratna sredstva za nacionalne agencije;

33.  odlučuje se za povratak na nomenklaturu iz prethodnog programskog razdoblja u pogledu socijalnog dijaloga; stoga tu proračunsku liniju i njezina odobrena sredstva dijeli na tri odvojene podlinije kao što je bilo u prošlosti;

34.  primjećuje da kao posljedica ovog čitanja na naslovu 1.a ostaje razlika od [65 446 000 EUR];

Naslov 1.b

35.  primjećuje da je Vijeće, dok su obveze ostale gotovo nepromijenjene (samo -3,3 milijuna EUR), dodatno smanjilo razinu plaćanja (-202,2 milijuna EUR ili -0,4  % u usporedbi s nacrtom proračuna) što pogađa i cilj Ulaganja za rast i radna mjesta (-114,151 milijuna EUR ili -0,23  %) i cilj Europske teritorijalne suradnje (-84,805 milijuna EUR ili -6,19  %) te je samo umjetno povećalo razliku za 3,3 milijuna EUR;

36.  ističe da su EFRR i Kohezijski fond najjače pogođeni rezovima (EFRR: -125,155 milijuna EUR, Kohezijski fond: -44,312 milijuna EUR, dok je ESF smanjen za 32,788 milijuna EUR);; oštro ne odobrava da se 69,33  % ukupnih rezova plaćanja odnosi na odobrena sredstva za završetak programa iz prethodnih razdoblja (tj. 98,7 milijuna EUR);

37.  žali zbog toga što je Komisija za temelj pretfinanciranja uzela razinu koju je dogovorilo Europsko vijeće u veljači 2013., što je pitanje koje je tema tekućih međuinstitucionalnih sektorskih pregovora, u kojima Parlament ima pravo suodlučivanja, čime je dovela do rizika prejudiciranja ishoda tih pregovora; podsjeća da je pretfinanciranje ključno, s obzirom na to da države članice i regije trebaju dovoljno sredstava na početku razdoblja kako bi ulagale u projekte kojima će se doprinijeti naporima izlaska iz trenutačne gospodarske i financijske krize; u tom pogledu ponavlja stajalište parlamentarnog odbora za regionalni razvoj kojim se zalaže za jednake stope pretfinanciranja kao u tekućem razdoblju, s obzirom na to da kriza i dalje traje;

38.  podsjeća da naslov 1.b sadrži najveći dio aktualnih nepodmirenih obveza; iznimno je zabrinut zbog toga što će iznos nepodmirenih računa na kraju 2013. biti približno 20 milijardi EUR u sklopu kohezijske politike, čime će se stvoriti velik deficit koji će se morati oduzeti od, i u konačnici smanjiti razinu, odobrenih sredstava za plaćanja koja su na raspolaganju za dovršenje aktualnih i započinjanje novih programa tijekom 2014.; ističe da su opetovani manjci odobrenih sredstava za plaćanja bili glavnim uzrokom dotad neviđeno visoke razine nepodmirenih obveza, osobito tijekom posljednjih godina razdoblja VFO-a od 2007. do 2013.;

39.  stoga odbija rezove koje je Vijeće poduzelo na naslovu 1.b; smatra da bi se njima uzrokovali puno ozbiljniji manjkovi u plaćanjima no što se očekuje i ometao bi se povrat već potrošenih sredstava država članica i regija korisnica s ozbiljnim posljedicama posebno za one države članice koje se već suočavaju s gospodarskim, socijalnim i financijskim ograničenjima;

40.  odlučuje zadržati obveze i plaćanja iz nacrta proračuna za sve proračunske linije koje je Vijeće smanjilo na ovom naslovu te prekoračiti nacrt proračuna kad je riječ o odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za niz proračunskih linija, većinom u skladu s Pismom izmjene br. 1/2014 od strane Komisije- osiguravajući dodjelu sredstava iz strukturnih fondova Cipru u ukupnom iznosu od 100 milijuna EUR u tekućim cijenama za 2014.,

41.  podsjeća na cilj smanjenja siromaštva određen u strategiji Europa 2020. prema kojem se broj ljudi u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti treba smanjiti za najmanje 20 milijuna; nadalje podsjeća na politički sporazum o VFO-u u sklopu kojeg je dogovoreno da treba predvidjeti dodatno povećanje do 1 milijarde EUR (uz već dogovorenih 2,5 milijardi) za cijelo razdoblje od 2014. do 2020. za Fond europske pomoći za najugroženije; stoga odlučuje ojačati taj fond dodjelom ukupnih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza od 500 milijuna EUR za djelovanja kojima se promiče socijalna kohezija i kojima se otklanjaju najgori oblici siromaštva u Uniji;

42.  uvodi dvije proračunske linije namijenjene za tehničku pomoć strategijama Unije za makroregiju Baltičkog mora, priznajući njihovu uspješnu provedbu u aktualnom programskom razdoblju, a prvi put i za makroregije Dunava (s po 2,5 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i za plaćanja);

43.  pozdravlja dogovor o Inicijativi za zapošljavanje mladih koji je postignut u okviru pregovora o VFO-u 2014. – 2020.; smatra da je odgovarajuća razina financiranja nužna za jamčenje njezinog trenutačnog pokretanja radi rješavanja dosad neviđeno visokih razina nezaposlenosti mladih; stoga odobrava rano korištenje i umanjenje odobrenih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih te odgovarajuće umanjenje Europske teritorijalne suradnje kako je predložila Komisija; ponavlja da će od 2016. biti potrebna dodatna odobrena sredstva za osiguravanje njezine učinkovitosti i održivosti;

44.  odobrava uspostavljanje nove namjenske proračunske linije za tehničku pomoć za svih pet strukturnih fondova s oznakom (p.m.) i odgovarajućim proračunskim napomenama uz postojeće proračunske linije kako bi se udovoljilo zahtjevu država članica kako je navedeno u Pismu izmjene Komisije br. 1/2014; očekuje da će se time unaprijediti provedba novih programa na razini država članica;

45.  žali zbog toga što za Parlament nema manevarskog prostora na ovoj stavci, ponavlja svoje uvjerenje da je politički dogovor o VFO-u obvezujući za sve institucije i da se instrumenti fleksibilnosti predviđeni tim dogovorom moraju mobilizirati kako bi se osiguralo pravodobno pokretanje i potrebna razina financiranja za njegove prioritete;

Naslov 2.

46.  primjećuje da su, iako je naslov 2. najmanje pogođen rezovima Vijeća, za neke programe smanjena odobrena sredstva, posebno program LIFE+ koji je prioritet za Parlament (-4,07  % odobrenih sredstava za plaćanja);

47.  obnavlja nacrt proračuna na svim proračunskim linijama koje je Vijeće smanjilo i povećava odobrena sredstva za preuzimanje obveza za program opskrbe škola voćem za 28 milijuna EUR kako bi se odobrena sredstva uskladila s političkim dogovorom postignutim u lipnju 2013. o novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici za razdoblje 2014. – 2020.;

48.  odobrava uspostavljanje novih namjenskih proračunskih linija s oznakama za tehničku pomoć novom Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo kako je navedeno u Pismu izmjene Komisije br. 1/2014;

Naslov 3.

49.  podsjeća na to da se naslovom 3., iako je najmanji naslov u VFO-u u pogledu dodjele sredstava, obuhvaćaju pitanja od ključne važnosti za građane Unije;

50.  primjećuje rezove na tom naslovu koje je Komisija predložila već u nacrtu proračuna; žali zbog činjenice da je Vijeće dodatno smanjilo odobrena sredstva za preuzimanje obveza za 5,2 milijuna EUR (-0,24  % u usporedbi s nacrtom proračuna) te odobrena sredstva za plaćanja za 10 milijuna EUR (-0,60  % u usporedbi s nacrtom proračuna);

51.  usvaja opći pristup zadržavanja nacrta proračuna na svim proračunskim linijama kako bi se osigurala pravilna provedba programa i mjera pod ovim naslovom;

52.  ponavlja snažnu i dosljednu potporu Parlamenta odgovarajućem financiranju za programe u vezi s pravima, građanima, kulturom i medijima koji imaju visoku stopu provedbe i proizvode primjetne učinke poluge i prelijevanja te stvaraju jasnu i dokazanu europsku dodanu vrijednost poticanjem prekogranične suradnje i aktivnog građanstva; posebno je zabrinut zbog predloženih rezova na programima i mjerama na tim područjima; predlaže povećanje razine odobrenih sredstava iznad one u nacrtu proračuna za nekoliko proračunskih linija u okviru potprograma u vezi s kulturom i medijima, Europa za građane, programa u vezi s pravima i građanstvom te multimedijalnih mjera (ukupno povećanje od 11,3 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza);

53.  podsjeća da je proračun EU-a izložen višestrukim opasnostima poput prijevare u vezi s PDV-om, krijumčarenja, krivotvorenja i korupcije koje uglavnom potječu od organiziranog kriminala; poziva na postavljanje jasnog prioriteta borbe protiv prijevare u EU-u te organiziranog prekograničnog kriminala i da se stoga ojačaju pojedinačna tijela i agencije EU-a uključene u učinkovito zabranjivanje i suzbijanje tih prijetnji i kriminalnih struktura na kojima one počivaju;

54.  ističe da bi trebalo jačati solidarnost među državama članicama na području azila i migracija te da bi se proračunom EU-a trebala iskazivati jasna opredijeljenost u tom smjeru, uključujući odgovarajući doprinos država članica;

55.  primjećuje mali manevarski prostor za suočavanje s nepredviđenim situacijama u okviru tog naslova;

Naslov 4.

56.  ne odobrava rezove Vijeća na naslovu 4. (-0,21  % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i -2,5  % odobrenih sredstava za plaćanja) koji je već bio jedan od najjače pogođenih smanjenjem nacrta proračuna (-12,5  % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i -8,2  % odobrenih sredstava za plaćanja) u usporedbi s razinama iz 2013.; ponavlja činjenicu da je, iako čini manje od 6  % ukupnog proračuna Unije, naslov 4. zaštita angažmana EU-a u inozemstvu;

57.  u tom pogledu smatra da je izuzetno važno unaprijediti suradnju, pojačati koordinaciju i razvijati sinergije s programima i projektima država članica EU-a u trećim zemljama kako bi se poboljšala učinkovitost vanjskog djelovanja EU-a i nosilo s trenutačnim proračunskim ograničenjima;

58.  smatra da su rezovi Vijeća na prioritetnim proračunskim linijama Parlamenta neprihvatljivi i predlaže zadržavanje nacrta proračuna na linijama koje je smanjilo Vijeće te čak i prekoračenje nacrta proračuna za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za neke linije koje su od strateške važnosti za vanjske odnose EU-a na ukupan iznos od 233 milijuna EUR (humanitarna pomoć, Instrument za europsko susjedstvo, Instrument za razvojnu suradnju, Instrument za pretpristupnu pomoć, Instrument za stabilnost i Europski instrument za demokraciju i ljudska prava); u tom kontekstu poziva na povećanje odobrenih sredstava za geografska i tematska područja obuhvaćena Instrumentom za razvojnu suradnju s ciljem približavanja ostvarivanju milenijskih razvojnih ciljeva;

59.  vjeruje da za djelotvornu primjenu Europske susjedske politike treba osigurati veću podršku partnerskim državama predanima izgradnji demokratskih društava i poduzimanju reformi; uzima u obzir aktualno teško političko stanje u nekim državama partnerima; vjeruje da se mora osigurati veća potpora i promicanju izgradnje povjerenja i drugih mjera kojima se doprinosi sigurnosti te sprečavanju i rješavanju sukoba;

60.  podsjeća na važnost transparentnosti kao temeljnog proračunskog načela; stoga poziva na podjelu linije za posebne predstavnike EU-a kako bi se omogućio bolji pregled dodjela sredstava za pojedine posebne predstavnike EU-a; predlaže potpun prijenos proračunskih linija za posebne predstavnike EU-a na proračun Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD);

61.  ne slaže se s prijedlogom Komisije da se geografske i tematske proračunske linije podijele u jednu za smanjenje siromaštva i održiv razvoj te jednu za pitanja upravljanja jer se ovom novom nomenklaturom u razvojnoj politici ne razlikuju ciljevi od sredstava; stoga predlaže ažuriranu nomenklaturu koja će bolje odražavati potrebe razvojne politike;

62.  predlaže mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 50 milijuna EUR radi financiranja stvarnih potreba za doprinosom Unije za mirovni proces na Bliskom istoku; stoga ponavlja svoju potporu za dugoročno programiranje i dostatnu razinu financiranja za pomoć Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku(UNRWA), Palestini i mirovnom procesu; naglašava važnost da se ta UNRWA opskrbi potrebnim sredstvima koja će joj omogućiti da pruža osnovne usluge za koje ju je Opća skupština UN-a ovlastila te da jamči sigurnost i sredstva za život izbjeglica s obzirom na nestabilno stanje u toj regiji;

63.  mišljenja je da bi se radi transparentnosti i učinkovitosti pomoći politika izravne potpore iz proračuna trebala kritično ocjenjivati i da bi trebalo unaprijediti razinu revizije; naglašava da u bi EU u slučaju prijevare i zlouporabe trebao ukinuti financijsku pomoć;

64.  poziva na povećanje odobrenih sredstava za plaćanja za Pričuvu za pomoć u nuždi (+147 milijuna EUR) kako bi se izbjeglo ponavljanje situacije u kojoj Komisija nije u mogućnosti pravodobno reagirati na nadolazeće humanitarne krize;

Naslov 5.

65.  iznenađen je smanjenjem Vijeća u naslovu 5. u iznosu od ukupno 153,283 milijuna EUR u obvezama i plaćanjima (-1,8  % u usporedbi s razinama iz nacrta proračuna), pri čemu su najveća smanjenja u mirovinama i europskim školama (5,2 milijuna EUR, -3,2  %) te u rashodima povezanima s dužnosnicima i privremenim osobljem u područjima politika (69,7 milijuna EUR ili -3,5  %);

66.  ističe da je Komisija u svoj nacrt proračuna već uvelike uključila uštede koje donosi novi Pravilnik o osoblju i smanjenje broja radnih mjesta za 1  %, kako su se dogovorile institucije;

67.  smatra dodatna smanjenja administrativnih rashoda od strane Vijeća neprihvatljivima te smatra da se njima zanemaruju zakonske i ugovorne obveze te nove nadležnosti i zadaće Unije; primjećuje da bi „izuzimanje iznosa povezanog s korekcijom plaća za 2011. i 2012.ˮ moglo povećati neravnotežu proračuna Unije;

68.  posebno primjećuje da ako Sud Europske unije („Sudˮ) u 2014. presudi u korist Komisije u vezi s upitnom korekcijom mirovina i plaća od 1. srpnja 2012., nije vjerojatno da bi tada preostalo primjereno odstupanje ispod gornje granice naslova 5. kako bi se omogućilo suočavanje s tom nepredviđenom situacijom; primjećuje stoga da Vijeće nije postiglo cilj koji si je postavilo prilikom donošenja svojeg stajališta;

69.  obnavlja stoga nacrt proračuna u svim linijama za administrativne rashode i rashode za potporu u naslovu 5. koje je smanjilo Vijeće, osim za liniju „Plaće i naknadeˮ u dijelu III., koje se smanjuje za 1,2 milijuna EUR kako bi se pokrio doprinos Europske kemijske agencije financiranju europskih škola tipa II;

70.  odlučuje u pričuvi zadržati određena odobrena sredstva dok se ne prime odgovarajuće informacije od Komisije u vezi s decentraliziranim agencijama i izvješća o upravljanju vanjskom pomoći;

71.  dijeli liniju za rashode Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) povezane s dužnosnicima i privremenim osobljem kako bi se odrazio prošireni mandat i ojačana neovisnost tajništva Nadzornog odbora OLAF-a koji su predviđeni novom Uredbom o OLAF-u(7) ;

Agencije

72.  u načelu potvrđuje Komisijine procjene proračunskih potreba agencija; primjećuje da je Komisija već znatno smanjila većinu prvotnih zahtjeva agencija;

73.  smatra međutim da bi dodatni rezovi koje predlaže Vijeće ugrozili propisno djelovanje agencija te bi im onemogućili da ispune svoje zadaće koje su im dodijeljene od strane zakonodavnih tijela; odbija horizontalni pristup Vijeća u rezanju odobrenih sredstava za agencije, čije se potrebe moraju ocijeniti na pojedinačnoj razini;

74.  ne može međutim prihvatiti Komisijin pristup pitanju osoblja, prema kojem se planovi radnih mjesta agencija ne smanjuju samo za 1  % na temelju političkog sporazuma o VFO-u, koji se primjenjuje na sve institucije i tijela, već dodaju još 1  % „zajedničkoj bazi za preraspodjelu”;

75.  naglašava činjenicu da se dogovoreno smanjenje u osoblju temelji na postojećem osoblju i zadaćama na referentni datum 31. prosinca 2012. te da bilo koje nove zadaće postojećih agencija i osnivanje novih agencija moraju biti popraćene dodatnim sredstvima;

76.  mijenja stoga plan radnih mjesta većine agencija kako bi se provelo dogovoreno smanjenje od 1 %; međutim ne čini isto za agencije koje su u svojem prvotnom zahtjevu već primijenile smanjenje od 1+1 %; ponavlja međutim da ovaj dodatni doprinos od 1 % treba uzeti u obzir u proračunu za 2015. kako bi se prema svim agencijama postupilo na jednak način;

77.  naglašava dodatne zadaće koje su već prenesene na europska nadzorna tijela (ESA), kao i buduće zadaće predviđene u zakonodavnim prijedlozima koji tek trebaju biti usuglašeni, a koje će zahtijevati razmjerna povećanja proračuna kako bi ta tijela mogla na zadovoljavajući način obavljati svoju nadzornu ulogu; podsjeća na svoje stajalište da ESA-e trebaju odvojene proračunske stavke i trebaju postati financijski neovisna o svojim članovima, tj. nacionalnim tijelima;

78.  odlučuje povećati odobrena proračunska sredstva za 2014. za tri financijske nadzorne agencije; vjeruje da bi ova odobrena sredstva trebala odražavati potrebe za ispunjenje potrebnih zadaća budući da je doneseno ili se donosi više direktiva u cilju prevladavanja tekuće financijske i gospodarske krize, koja je snažno povezana s financijskim sektorom;

79.  odlučuje također povećati odobrena sredstva za Europsku agenciju za pomorsku sigurnost i više agencija u stavci 3. zbog dodatnih zadaća koje su im povjerene (Frontex, Europol, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informatičkim sustavima i Europski potporni ured za azil); povećava odobrena sredstva za Europsku agenciju za lijekove budući da je Komisija u svojem nacrtu proračuna u obzir uzela namjenske prihode, što ne bi trebao biti slučaj za agencije koje se prvenstveno financiraju iz naknada; predviđa moguće stupanje na snagu četvrtog željezničkog paketa stavljanjem dodatnih odobrenih sredstava za Europsku željezničku agenciju u pričuvu;

80.  poziva Komisiju da, zajedno s državama članicama koje se čine najmanje naklone, pojača svoje napore u identificiranju agencija koje bi se ili mogle spojiti ili barem premjestiti kako bi se dijelile zgrade ili određene administrativne funkcije;

81.  očekuje osim toga da Komisija podnese novi financijski izvještaj kad Parlament i Vijeće dovrše zakonodavni postupak kojim se proširuje mandat agencije; svjestan je da za takvo proširenje mogu biti neophodna dodatna sredstva o kojima se trebaju dogovoriti obje institucije;

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

82.  nakon pažljive analize podnesenih pilot-projekata i pripremnih djelovanja u vezi s uspješnošću tekućih projekata i djelovanja te isključujući inicijative koje su već pokrivene postojećim pravnim osnovama i uzimajući u potpunosti u obzir Komisijinu procjenu provedivosti projekata, odlučuje usvojiti kompromisni paket koji se sastoji od ograničenog broja pilot-projekata i pripremnih djelovanja, također imajući u vidu ograničena raspoloživa odstupanja;

Ostali dijelovi

83.  vjeruje da bi proračun svake institucije Unije, zbog svoje posebne misije i situacije, trebalo tretirati na pojedinačnoj razini, bez jedinstvenih rješenja za sve, uzimajući u obzir posebnosti u fazi razvoja, operativne zadaće, upravljačke ciljeve, kadrovske potrebe i politike nekretnina svake institucije;

84.  drži da bi Parlament i Vijeće, uz podršku svim mogućim uštedama i dobicima na učinkovitosti koji proizlaze iz stalne ponovne procjene tekućih i novih zadaća, trebali odrediti dostatnu razinu odobrenih sredstava kako bi osigurali neometano funkcioniranje institucija, poštovanje unutarnjih i vanjskih pravnih obveza i pružanje visoko profesionalne javne usluge građanima Unije;

85.  zabrinut je rezovima Vijeća u nacrtu proračunu za 2014. korekcija plaća osoblja od 1,7  % za 2011. i 2012. u onim institucijama koje su prethodno uključile godišnji učinak tih korekcija u svoje projekcije proračuna, posebno u svjetlu odluke Suda koja se očekuje; ponovno uvodi te rashode u proračun za 2014. kao mjeru dobrog i razboritog financijskog upravljanja; također je zabrinut rastućim zaostacima u plaćanju glavnica i kamata za koje bi institucije postale odgovorne te primjećuje da Vijeće nije predvidjelo nikakva odobrena sredstva kao mjeru predostrožnosti;

86.  stoga je duboko zabrinut da gotovo ni ne postoji odstupanje za plaćanja te da su odstupanje za obveze u naslovu 5. i podograničenje za administrativne rashode nedostatni; podsjeća da su u skladu s člankom 203. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 „administrativni rashodi nediferencirana odobrena sredstva” i stoga je niža od dviju gornjih granica ključna; ponavlja činjenicu da bi dodatna odobrena sredstva za plaćanja mogla biti potrebna za pokrivanje nepodmirenih korekcija plaća te upozorava da bi moglo također biti problema s odstupanjem za obveze;

87.  zahtijeva da se u izmjeni proračuna pokriju zaostaci i odgovarajuće korekcije plaća ako Sud odluči u korist prilagodbe plaća koju propisuje Pravilnik o osoblju; napominje da postoje male dodatne uštede koje su rezultat donošenja Pravilnika o osoblju, a koje još nisu uključene u nacrt proračuna; prima na znanje precizne detalje Komisijinog pisma izmjene br. 2/2014(COM(2013)0719);; traži od Vijeća da sadržaj pisma odrazi u proračunskom postupku za 2014.

88.  pozdravlja napore institucija da pronađu uštede, po mogućnosti bez ugrožavanja kvalitete njihovih usluga; pozdravlja povećanu međuinstitucionalnu suradnju poput tekućih pregovora između Parlamenta, Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora te Odbora regija o ojačavanju njihovih političkih poveznica, postizanju bolje učinkovitosti i poticanju pokretljivosti osoblja radi podrške temeljnim funkcijama spomenutih institucija;

Dio I. – Europski parlament

Opći okvir

89.  podsjeća da je prilikom donošenja svojih projekcija za 2014. ustrajao na potrebi za visokim stupnjem proračunske odgovornosti, kontrole i samodiscipline kako bi se učinili dodatni napori za provođenje promjena, ušteda i strukturnih reformi s namjerom održavanja porasta proračuna bliže stopi inflacije;

90.  naglašava da Europski parlament i Vijeće, kako bi stvorili dugoročne uštede u proračunu EU-a, moraju riješiti potrebu plana jedinstvenog sjedišta, kao što je navedeno u njegovim prethodnim rezolucijama, posebice u Rezoluciji od 23. listopada 2012. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013. – svi dijelovi(8) , Rezoluciji od 6. veljače 2013. o smjernicama za postupak donošenja proračuna za 2014. – dijelovi koji se ne odnose na Komisiju(9) te odluci od 10. svibnja 2012. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2010., dio I. – Europski parlament(10) ;

91.  pozdravlja dogovor postignut tijekom sjednice odbora za mirenje 24. rujna 2013. između Predsjedništva i Odbora za proračune; ističe da je ukupna razina proračuna za 2014. 1 783 976 098 EUR, što predstavlja neto smanjenje od 29 168 108 EUR u usporedbi s nacrtom projekcije proračuna od 26. veljače 2013.;

92.  ističe da je razina proračuna za 2014. 1,9  % iznad proračuna za 2013.; napominje da troškovi ulaska Hrvatske od 0,17  % i jednokratni troškovi za promjenu saziva Parlamenta iznose 2,1  % povećanja; naglašava da unatoč neizbježnim troškovima povezanima s promjenom saziva Parlamenta nakon europskih izbora 2014. postoji neto smanjenje od 0,37  % u proračunu za poslovanje s daljnjim smanjenjem zbog očekivane stope inflacije;

93.  naglašava da su u proračun uvrštena odobrena sredstva kako bi djelomično pokrila predstojeće korekcije plaća za 2011. i 2012. u svjetlu odluke Suda koja se očekuje; duboko je zabrinut pristupom Vijeća da niti predviđa ikakva odobrena sredstva u svojem vlastitom proračunu niti zadržava odobrena sredstva predviđena u proračunu drugih institucija kao mjeru predostrožnosti za djelomično pokrivanje proračunskih posljedica koje mogu proizaći iz odluke Suda koja se očekuje; primjećuje da bi neto smanjenje proračuna za poslovanje Parlamenta od 0,37 % u 2014. bilo dodatno smanjeno za 1,3 % da nije predvidio odobrena sredstva za pokrivanje predstojeće korekcije plaća za 2011. i 2012. u slučaju takve odluke Suda;

94.  odobrava sljedeće prilagodbe projekcija:

   uključivanje učinka donošenja novog Pravilnika o osoblju i povezanih promjena u planu radnih mjesta;
   uzimanje u obzir ušteda zbog zamjena zgrade PRES zgradom GEOS u Luxembourgu;
   smanjenje odobrenih sredstava za Dom europske povijesti zbog doprinosa Komisije za operativne troškove i unutarnje uštede;
   uključivanje ušteda zbog provedbe radnih metoda „Parlamenta bez papira”;
   prijenos upravljanja mirovinama zastupnika u okviru Statuta zastupnika u posebnu proračunsku liniju u okviru dijela III. poput mirovina dužnosnika;
   osiguravanje ljudskih i financijskih resursa za novu Glavnu upravu za usluge parlamentarnih istraživanja nakon uspješnog zaključenja sporazuma o suradnji s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija;

Zajednička radna skupina

95.  pozdravlja nastavak rada zajedničke radne skupine Predsjedništva i Odbora za proračun o proračunu Parlamenta, koja se pokazala korisnom u procesu reforme kao platforma za rasprave i prepoznavanje potencijalnih pričuva učinkovitosti kako bi se uspostavila ravnoteža s potrebnim ulaganjima radi povećanja djelotvornosti Parlamenta;

96.  podsjeća na prethodne uspjehe radne skupine u prepoznavanju strategija s ciljem postizanja ušteda u putnim troškovima zastupnika;

97.  smatra da se reforme pokrenute na raspravama radne skupine, npr. međuinstitucionalna suradnja s Odborom regija i Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, mjere za provedbu „Parlamenta bez papira” i e-sastanci, učinkovitija struktura radnog ritma Parlamenta te povjeravanje plaćanja vanjskim izvršiteljima, kao i uvođenje novog softvera za upravljanje ljudskim resursima, trebaju nastaviti kako bi se doista postigla bolja učinkovitost i oslobodila sredstva za poboljšavanje neovisnog znanstvenog savjetovanja zastupnika i poboljšala sposobnost Parlamenta za kontrolu;

Reforma Pravilnika o osoblju

98.  primjećuje da promjene Pravilnika o osoblju, koje su dogovorili Parlament i Vijeće putem redovnog zakonodavnog postupka, uključuju novu metodu indeksacije plaća osoblja i predviđaju zamrzavanje korekcija plaća za sve institucije, uključujući Parlament, u 2013. i 2014., što stvara uštedu od 14,5 milijuna EUR u proračunu Parlamenta za 2014.;

99.  nadalje uzima u obzir da će druge reforme Pravilnika o osoblju, poput promjena godišnjih putnih troškova dužnosnika, donijeti uštede od 2,8 milijuna EUR uz uštede od 0,8 milijuna EUR zbog prilagodbi razvoja karijere osoblja i brzine napredovanja te stvaranja nove funkcijske grupe osoblja SC;

100.  primjećuje da će Komisijin prijedlog o smanjenju ukupnog broja zaposlenika od 1 % godišnje u slučaju Parlamenta rezultirati brisanjem 67 radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2014.; uzima u obzir bilješku glavnog tajnika upućenu Predsjedništvu 2. rujna 2013. u kojoj glavni tajnik ne spominje ravnotežu između političke i administrativne podrške zastupnicima; primjećuje da su klubovi zastupnika 2012. zamrznuli svoje resurse zaposlenika te da su njihove potrebne samo djelomično pokrivene u dvije prethodne proračunske godine; ustraje u tome da ukupna razina osoblja klubova zastupnika u 2014. i narednim godinama ne bi trebala biti niža od sadašnje razine;

101.  ponavlja svoj zahtjev iz Rezolucije od 17. travnja 2013. o predstavljanju plana provedbe revidiranog Pravilnika o osoblju Odboru za proračune sada kad su pregovori između Parlamenta i Vijeća dovršeni dogovorom o reformi Pravilnika o osoblju;

Suradnja sa savjetodavnim odborima

102.  pozdravlja trenutačne pregovore te potiče Parlament i Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija da sklope međuinstitucionalni sporazum o suradnji s ciljem produbljivanja suradnje;

103.  ističe da su predviđene promjene u planu radnih mjesta Parlamenta, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija, u vezi s međuinstitucionalnim sporazumom o suradnji o kojem se trenutačno pregovara, izravno povezane sa zaključenjem političkog sporazuma te su mu podložne; mišljenja je da rezultat ove suradnje može biti postepeni prijelaz kvalificiranog osoblja iz prevoditeljskih službi obaju odbora u novu Glavnu upravu Parlamenta za usluge parlamentarnih istraživanja (uključujući i porast u planu radnih mjesta) za do 80 radnih mjesta na dobrovoljnoj osnovi te odgovarajuće brisanje razmjernog broja radnih mjesta u planovima radnih mjesta obaju odbora u godini koja slijedi nakon prelaska osoblja;

Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda

104.  budući da se ni početak ni ritam ovog prelaska osoblja ne mogu utvrditi s odgovarajućim stupnjem preciznosti u vrijeme donošenja proračuna za 2014., odlučuje dodati 0,7 milijun EUR u liniju Parlamenta za plaće, istovremeno postavljajući razmjerni iznos odobrenih sredstava u liniji za plaće odborâ u pričuvu, ovisno o napretku u prijelazu osoblja; shvaća da bi do 3,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima moglo na kraju biti preneseno iz pričuve za pokrivanje nepredviđenih rashoda u liniju za plaće, po potrebi, ovisno o odluci nadležnog odbora Parlamenta; očekuje da će dva savjetodavna odbora smanjiti odgovarajući iznos odobrenih sredstava u svojim proračunima, ovisno o napretku prelazaka i političkom dogovoru s Parlamentom na kojemu se oni temelje;

Prijenos mirovina zastupnika

105.  uvjeren je da upravljanje mirovinama bivših zastupnika nije dio svakodnevnih operativnih zadaća Parlamenta te da potencijalni porast troškova mirovina zastupnika smanjuje transparentnost proračuna; podržava stoga prijenos upravljanja trima vrstama mirovina – starosnoj, invalidskoj i obiteljskoj – koje spadaju u Statut zastupnika u dijelu III. proračuna Unije, istovremeno nastavljajući savjetovanje zastupnika o pitanjima povezanima s mirovinama; ističe da koncentracija upravljanja mirovinama u jednu instituciju donosi administrativnu učinkovitost;

106.  primjećuje da je potreban dosljedan pristup za pružanje informacija o europskim izborima 2014. stoga podržava poticanje glasača na odaziv na izbore 2014., pružanje informacija o datumu izbora i podizanje svijesti među građanima Unije informiranjem o biračkim pravima i utjecaju Unije na njihove svakodnevne živote na svim jezicima Unije; vjeruje da bi trebalo provesti naknadnu analizu komunikacijske strategije za izbore 2009. i 2014.;

Dodatne uštede

107.  vjeruje da u doba gospodarskih ograničenja svi napori moraju biti posvećeni provjeri institucionalnih proračuna kako bi se pronašle potencijalne uštede uvođenjem praksi kojima se ne smanjuje kvaliteta rada zastupnika; podsjeća da su vidljivi znakovi samodiscipline činjenica da naknade za službena putovanja osoblja nisu indeksirane od 2007. te zamrzavanje svih naknada zastupnika na razini iz 2011. do kraja sadašnjeg parlamentarnog saziva; osim toga pozdravlja zamrzavanje svih naknada zastupnika do kraja 2014.;

108.  odlučuje, s tim u vezi, smanjiti rashode Parlamenta za 9 658 000 EUR u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014.

109.  smanjuje, u duhu samodiscipline, odobrena sredstva za izaslanstva te ukupni broj izaslanstava za zastupnike još više od dogovorenih i provedenih rezova u posljednje dvije godine;

Dijelovi IV. do X.

110.  hvali sve ostale institucije za uštede i bolju učinkovitost koje su već uključile u svoje nacrte proračuna; obnavlja korekcije plaća za 2011. i 2012. uzimajući u obzir neminovnu odluku Suda o tom predmetu u skladu s načelom dobrog i razboritog financijskog upravljanja;

Dio IV. – Sud

111.  prilagođava standardnu paušalnu stopu na 3 %, ponovno uvodeći odobrena sredstva od 1,43 milijuna  EUR kako bi se omogućila potpuna upotreba plana radnih mjesta Suda i osiguralo da Sud može odgovarajuće riješiti stalno rastući obujam posla;

112.  povećava linije za plaće Suda iznad razina nacrta proračuna kako bi se u obzir uzele korekcije plaća za 2011. i 2012., koje nisu prvotno uvrštene u projekcije proračuna Suda;

Dio V. – Revizorski sud

113.  obnavlja nacrt proračuna u odnosu na iznos za korekcije plaća za 2011. i 2012. koji ima učinak na proračun za 2014., a koji je Vijeće uklonilo u svojem čitanju proračuna, posebno u svjetlu neminovne odluke Suda o tom predmetu;

114.  izražava posebno zadovoljstvo time da je Revizorski sud bio štedljiv i pronašao unutarnje pričuve učinkovitosti u svojem nacrtu proračuna;

Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odb or

115.  obnavlja nacrt proračuna u iznosu za korekcije plaća za 2011. i 2012. koji ima učinak na proračun za 2014., a koji je Vijeće uklonilo u svojem čitanju proračuna, posebno u svjetlu neminovne odluke Suda o tom predmetu;

116.  pozdravlja trenutačne pregovore između Parlamenta i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o sporazumu o suradnji i potiče njegovo uspješno zaključenje; smješta u pričuvu dio odobrenih sredstava za plaće, ovisno o potpisivanju sporazuma o suradnji s Parlamentom i mogućem postupnom prijelazu do 48 članova osoblja, s označavanjem u obliku zvjezdice u planu radnih mjesta kojom se naznačuje da bi ta radna mjesta bila izbrisana u godini koja slijedi nakon prelaska osoblja, što je podložno zaključenju sporazuma;

Dio VII. – Odbor regija

117.  obnavlja nacrt proračuna u iznosu za korekcije plaća za 2011. i 2012. koji ima učinak na proračun za 2014., a koji je Vijeće uklonilo u svojem čitanju, posebno u svjetlu neminovne odluke Suda o tom predmetu;

118.  pozdravlja trenutačne pregovore između Parlamenta i Odbora regija o sporazumu o suradnji i potiče njegovo uspješno zaključenje; smješta u pričuvu dio odobrenih sredstava za plaće, ovisno o potpisivanju takvog sporazuma o suradnji i mogućem postupnom prijelazu do 32 članova osoblja, s označavanjem u obliku zvjezdice u planu radnih mjesta kojom se naznačuje da bi ta radna mjesta bila izbrisana u godini koja slijedi nakon prelaska osoblja, što je podložno zaključenju sporazuma;

119.  zadržava razinu linija za putovanja zastupnika u nacrtu proračuna kako bi se spriječilo smanjenje razine političke aktivnosti;

120.   primjećuje da je Klub zastupnika Europskih konzervativaca i reformista (ECR) osnovao novu političku skupinu u Odboru regija; podsjeća na to da svaka politička skupina treba primiti administrativnu potporu u skladu sa svojom veličinom kako bi se olakšalo njezino sudjelovanje u političkim aktivnostima Odbora;

Dio VIII. – Europski ombudsman

121.  obnavlja nacrt proračuna u iznosu za korekcije plaća za 2011. i 2012. koji ima učinak na proračun za 2014., a koji je Vijeće uklonilo u svojem čitanju, posebno u svjetlu neminovne odluke Suda o tom predmetu;

122.  prepoznaje opravdani pristup Europskog ombudsmana da izvrši smanjenje osoblja od 5 % tijekom pet godina prema svojem rasporedu uzimajući u obzir relativno malu veličinu institucije;

Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

123.  obnavlja nacrt proračuna u iznosu za korekcije plaća za 2011. i 2012. koji ima učinak na proračun za 2014., a koji je Vijeće uklonilo u svojem čitanju, posebno u svjetlu neminovne odluke Suda o tom predmetu;

124.  prepoznaje opravdani pristup Europskog nadzornika za zaštitu podataka da izvrši smanjenje osoblja od 5 % tijekom pet godina prema svojem rasporedu, uzimajući u obzir relativno malu veličinu tog tijela;

Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

125.  obnavlja nacrt proračuna u iznosu za korekcije plaća za 2011. i 2012. koji ima učinak na proračun za 2014., a koji je Vijeće uklonilo u svojem čitanju, posebno u svjetlu neminovne odluke Suda o tom predmetu;

126.  prilagođava standardnu paušalnu stopu na 5,3 % (ponovno uvodeći odobrena sredstva od oko 0,4 milijuna EUR) u sjedištu i na 2,7 % u delegacijama (0,5 milijuna EUR) kako bi se odrazio napredak u zapošljavanju radi ispunjenja operativnih potreba;

127.  ojačava odobrena sredstva za sigurnost u iznosu od 5,4 milijuna EUR za sigurne IT sustave i mreže te 0,6 milijuna EUR za ugovorno osoblje;

128.  prepoznaje nastojanje ESVD-a da slijedi zahtjev Odbora za vanjsku politiku Parlamenta za uključivanje posebnih predstavnika Europske unije i njihova osoblja u proračun i institucionalnu strukturu ESVD-a; primjećuje da se, kako bi se omogućio prijenos ljudskih i financijskih resursa iz proračuna Komisije u proračun ESVD-a, mora pronaći kompromisno rješenje s Komisijom i Vijećem te se mora donijeti odgovarajuća pravna osnova; predlaže jačanje proračuna i plana radnih mjesta ESVD-a;

o
o   o

129.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.
(2) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(3) SL C 139, 14.6.2006., str.1.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0304.
(5) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0081.
(6) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0173.
(7) Uredba (EU, Euroatom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (Euroatom) br, 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str.1.)
(8) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0359.
(9) Usvojeni tekstovi P7_TA(2013)0048.
(10) SL L 286, 17.10.2012., str. 1.


PRILOG

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Datumi za proračunski postupak 2014. i modaliteti funkcioniranja Odbora za mirenje

A.  Europski parlament, Vijeće i Komisija slažu se sa sljedećim ključnim datumima za postupak donošenja proračuna u 2014.:

1.  Vijeće će nastojati usvojiti svoje stajalište i poslati ga Europskom parlamentu do 11. rujna 2013. kako bi se omogućio pravovremeni dogovor s Europskim parlamentom;

2.  Odbor za proračune Europskog parlamenta glasat će o izmjenama stajališta Vijeća najkasnije do kraja 41. tjedna (početak listopada);

3.  trijalog će se sazvati 16. listopada 2013. popodne prije čitanja Europskog parlamenta;

4.  na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u 43. tjednu glasat će se o njegovom čitanju;

5.  razdoblje mirenja počinje 24. listopada 2013. U skladu s odredbama članka 314. stavka 4. točke (c) UFEU-a, razdoblje raspoloživo za mirenje ističe 13. studenog 2013.;

6.  Odbor za mirenje sastat će se 4. studenog 2013. popodne pod vodstvom Europskog parlamenta te 11. studenog 2013. pod vodstvom Vijeća; sjednice Odbora za mirenje bit će pripremljene na trijalozima; trijalog je planiran za 7. studenog 2013. ujutro; dodatni trijalozi mogu se sazvati tijekom 21-dnevnog razdoblja mirenja;

B.  Europski parlament, Vijeće i Komisija također se slažu oko modaliteta funkcioniranja Odbora za mirenje navedenih u prilogu, koji se primjenjuje dok novi međuinstitucionalni sporazum ne stupi na snagu.


PRILOG

Modaliteti funkcioniranja Odbora za mirenje u 2013. u proračunskom postupku 2014.

1.  Ako EP izglasa izmjene stajališta Vijeća, predsjednik Vijeća će tijekom iste plenarne sjednice zabilježiti razlike u stajalištima dviju institucija i dati svoju suglasnost predsjedniku EP-a da odmah sazove Odbor za mirenje. Pismo kojim se saziva Odbor za mirenje poslat će se istog dana kad je održano glasovanje na plenarnoj sjednici, a razdoblje mirenja započinje sljedeći dan. Vremensko razdoblje od 21 dana računa se u skladu s Uredbom (EEZ, Euratom) br. 1182/71 o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove.

2.  Ako se Vijeće ne može složiti sa svim izmjenama koje je izglasao Europski parlament, ono će potvrditi svoje stajalište pismom koje se šalje prije datuma planiranog za prvu sjednicu Odbora za mirenje predviđenu u točci A.6 zajedničke izjave. U takvim slučajevima Odbor za mirenje nastavit će s radom prema uvjetima u sljedećim stavcima.

3.  Odboru za mirenje stavlja se na raspolaganje zajednički skup dokumenata (ulazni dokumenti) u kojima se uspoređuju različiti koraci proračunskog postupka(1) . U njemu se nalaze iznosi „liniju po linijuˮ(2) , ukupni iznosi prema naslovima financijskog okvira i usporedni dokument i za iznose i za proračunske napomene s izmjenama po proračunskoj liniji za sve proračunske linije koje se smatraju tehnički „otvorenimaˮ. Ti se dokumenti klasificiraju prema proračunskoj nomenklaturi.

Ostali dokumenti također se prilažu ulaznim dokumentima za Odbor za mirenje(3) .

4.  U cilju postizanja dogovora do kraja razdoblja mirenja, na trijalogu će se:

–  utvrditi opseg pregovora o proračunskim pitanjima koja će se rješavati;

–  raspravljati o neriješenim pitanjima utvrđenima u prethodnoj alineji u cilju postizanja dogovora koji će potvrditi Odbor za mirenje;

–  rješavati tematska pitanja, uključujući i naslove višegodišnjeg financijskog okvira, po mogućnosti na temelju radnih ili neslužbenih dokumenata.

U mjeri u kojoj je to moguće okvirni zaključci zajednički će se donositi tijekom ili neposredno nakon svakog trijaloga, istovremeno s usvajanjem dnevnog reda sljedeće sjednice. Takve zaključke bilježit će institucija koja je domaćin trijaloga.

5.  Svi privremeni zaključci trijaloga i dokument s proračunskim linijama za koji je postignut okvirni dogovor tijekom trijaloga bit će dostupan na sjednicama Odbora za mirenje s mogućnošću da dobiju potvrdu.

6.  Komisija poduzima sve potrebne inicijative s ciljem usuglašavanja stajališta Europskog parlamenta i Vijeća. U tom se smislu i Vijeću i Europskom parlamentu jamče potpuno jednaki tretman i informacije.

7.  Zajednički tekst iz članka 314. stavka 5. UFEU-a utvrđuju tajništva Europskog parlamenta i Vijeća uz pomoć Komisije. Sastojat će se od pisma o prijenosu upućenog predsjednicima Europskog parlamenta i Vijeća, koje sadrži datum dogovora na Odboru za mirenje i priloge koji će uključivati:

–  iznosi „liniju po liniju”(4) i sažetak iznosa prema naslovima financijskog okvira;

–  pročišćeni dokument koji sadrži iznose i konačni tekst dogovorenih izmjena nacrta proračuna(5) ili stajališta Vijeća.

Odbor za mirenje također može odobriti moguće zajedničke izjave u vezi s proračunom za 2014.

8.  Zajednički tekst prevest će se na sve jezike (od strane službi Europskog parlamenta) i podnijet će se na odobrenje Europskom parlamentu i Vijeću u roku od 14 dana od datuma koji slijedi nakon datuma dogovora o zajedničkom tekstu u skladu s točkom 6.

Proračun će, nakon donošenja zajedničkog teksta, konačno oblikovati pravnici lingvisti povezivanjem priloga zajedničkog teksta s proračunskim linijama koje nisu promijenjene tijekom postupka mirenja.

9.  Institucija koja je domaćin trijaloga ili sjednice Odbora za mirenje osigurat će opremu i prostorije za usmeno prevođenje te usmene prevoditelje za sve jezike za sjednice Odbora za mirenje i po potrebi za trijaloge.

Institucija koja je domaćin sastanka osigurat će umnožavanje i distribuciju radnih dokumenata.

Službe triju institucija surađivat će na kodiranju rezultata pregovora s ciljem dovršenja zajedničkog teksta.

10.  S ciljem dovršetka rada Odbora za mirenje, institucije će djelovati u duhu lojalne suradnje, pravovremeno razmjenjujući relevantne informacije i dokumente na formalnoj i neformalnoj razini te redovito održavajući kontakte na svim razinama tijekom čitavog postupka donošenja proračuna, pomoću proaktivne uloge svojih pregovarača.

(1)Različiti koraci uključuju: proračun za 2013. (uključujući usvojene izmjene proračuna); početni nacrt proračuna; stajalište Vijeća o nacrtu proračuna; izmjene Europskog parlamenta na stajalište Vijeća i pisma izmjene koje je podnijela Komisija. Za potrebe usporedbe, početni nacrt proračuna uključivat će samo ona pisma izmjene koja su uzeta u obzir u čitanjima i Vijeća i Parlamenta.
(2)Proračunske linije koje se smatraju tehnički zatvorenima posebno se ističu u ulaznim materijalima. Proračunska linija koja se smatra tehnički zatvorenom jest linija oko koje ne postoji neslaganje između Europskog parlamenta i Vijeća i za koju nije predloženo pismo izmjene, ne dovodeći u pitanje završnu odluku Odbora za mirenje.
(3)Uključujući i „pismo izvršivostiˮ Komisije o stajalištu Vijeća i izmjenama Europskog parlamenta; pismo izmjene za poljoprivredu (i druga područja po potrebi); po mogućnosti jesensku obavijest o projekciji proračuna koju priprema Komisija; te moguća pisma drugih institucija o stajalištu Vijeća i izmjenama Europskog parlamenta.
(4)Linije koje nisu promijenjene u odnosu na nacrt proračuna ili stajalište Vijeća bit će istaknute.
(5)Uključujući pisma izmjena koja su uzeta u obzir tijekom čitanja i u Vijeću i u Europskom parlamentu

Posljednje ažuriranje: 21. travnja 2016.Pravna napomena