Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2145(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0328/2013

Pateikti tekstai :

A7-0328/2013

Debatai :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Balsavimas :

PV 23/10/2013 - 11.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0437

Priimti tekstai
PDF 564kWORD 53k
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Rezoliucija
 Priedas
 Priedas

2013 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(2) ,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3) (TIS),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos(4) ,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl bendrų 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių (III skirsnis)(5) ,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos(6) ,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 28 d. Komisijos patvirtintą Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą (COM(2013)0450),

–  atsižvelgdamas į BUDG koordinatorių pateiktas rekomendacijas dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2014 m. biudžeto,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 2 d. Tarybos patvirtintą poziciją dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kuri 2013 m. rugsėjo 11 d. buvo perduota Parlamentui (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 18 d. Komisijos pateiktą Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 1/2014 (COM(2013)0644),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A7-0328/2013),

III skirsnis

Bendroji apžvalga

1.  primena, kad jo 2014 m. biudžeto prioritetai yra ekonomikos ir tvarus augimas, konkurencingumas, darbo vietų kūrimas ir kova su jaunimo nedarbu, taip pat ES vaidmuo pasaulyje; todėl pakartoja, kad remia politiką, kuria skatinama kova su jaunimo nedarbu, moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, skaitmeninė darbotvarkė, konkurencingumas, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), verslumas ir savisamda, švietimas, profesinis mokymas, judumas ir išorės pagalba;

2.  primygtinai teigia, kad Komisija ir valstybės narės turėtų dėti visas pastangas siekdamos užtikrinti veiksmingą ES biudžeto panaudojimą ir tai, kad visos ES biudžeto lėšomis finansuojamos priemonės turėtų aiškią Europos pridėtinę vertę. Kai įmanoma, valstybės narės ypač turėtų dalytis užduotimis ir didinti tarpusavio bendradarbiavimą;

3.  primena savo pasiryžimą užtikrinti pakankamą ir realų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygį, kad būtų galima pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP) pradėti įgyvendinti programas numačius joms pakankamai lėšų ir išvengti jų įgyvendinimo vėlavimo, taip pat užtikrinti sėkmingą pagal 2007–2013 m. DFP pradėtų programų užbaigimą;

4.  todėl apgailestauja dėl to, kad Taryba ir šiais metais nusprendė taikyti įprastinį horizontalųjį biudžeto projekto mažinimo metodą, kuriuo 2014 m. Sąjungos išteklius siekiama dirbtinai sumažinti numatant iš viso 240 mln. EUR mažiau (–0,2 proc.) įsipareigojimų asignavimų ir 1 061 mln. EUR mažiau (–0,8 proc.) mokėjimų asignavimų nei numatyta biudžeto projekte, todėl numatoma daug mažiau įsipareigojimų (–6 proc.) ir mokėjimų (–6,6 proc.) nei 2013 m. biudžete (įskaitant taisomuosius biudžetus Nr. 1–5);

5.  yra nustebęs, kad savo pozicijoje Taryba ne tik neatsižvelgė į susitarime dėl DFP numatytą paankstintą lėšų skyrimą programoms „Erasmus+“, COSME ir „Horizontas 2020“, bet kai kurioms iš šių programų skirtus asignavimus dar labiau sumažino;

6.  labai apgailestauja, kad Taryba sumažino visų išlaidų kategorijų įsipareigojimų asignavimus ir mokėjimų asignavimus; primena, kad labiausiai pakeista 1a išlaidų kategorija (–0,36 proc. įsipareigojimų asignavimų ir –3,6 proc. mokėjimų asignavimų, palyginti su biudžeto projektu), 4 išlaidų kategorija (–0,21 proc. įsipareigojimų asignavimų ir –2,5 proc. mokėjimų asignavimų, palyginti su biudžeto projektu) ir 5 išlaidų kategorija (–1,78 proc. įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų, palyginti su biudžeto projektu); pažymi, kad į 1a ir 4 išlaidų kategorijas įtrauktos programos ir iniciatyvos – ypač svarbios siekiant strategijos „Europa 2020“ ir ES išorės politikos darbotvarkės tikslų ir kad dėl šio visų išlaidų kategorijų lėšų mažinimo bus daromas poveikis iniciatyvoms, kurias Parlamentas laiko prioritetinėmis šiose dviejose srityse;

7.  pabrėžia, kad toks asignavimų mažinimas tiesiogiai prieštarauja politiniame susitarime dėl DFP numatytam paankstintam lėšų skyrimui ir juo taip pat nepaisoma Parlamento prioritetų, apibrėžtų jo rezoliucijoje dėl 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros bendrų gairių ir rekomendacijose dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2014 m. biudžeto;

8.  atmeta Tarybos argumentą, kad pasiūlytas asignavimų mažinimas susijęs su programomis, kurių asignavimai panaudojami nepakankamai arba kurių rezultatai yra prasti, nes Tarybos įsipareigojimų mažinimas poveikį daro visų pirma naujos kartos daugiamečių programų, kurios dar nepradėtos įgyvendinti, įgyvendinimo pajėgumams; be to, Tarybos siūlomas lėšų mažinimas didžiausią poveikį daro siekiui užbaigti programas, kurių asignavimų panaudojimo lygis yra geras arba per daug didelis (pvz., bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, „Galileo“, „Muitinė“ ir „Fiscalis“ pagal 1a išlaidų kategoriją, ESF, ERPF ir Sanglaudos fondas pagal 1b išlaidų kategoriją); ypač pabrėžia, kad taip sumažinus mokėjimų asignavimus visiškai nepaisoma Sąjungos politikos daugiamečio pobūdžio ir visų pirma sanglaudos politikos; pabrėžia, kad 52 proc. mokėjimų asignavimų, kurių prašoma 2014 m. biudžeto projekte, numatyti programoms pagal 2007–2013 m. DFP užbaigti;

9.  apgailestauja dėl to, kad Taryba savavališkai siūlo sumažinti administracinių ir paramos eilučių lėšas, pagal kurias finansuojamas pagrindinių ES programų įgyvendinimas; mano, kad tas lėšų mažinimas daro neigiamą poveikį siekiant sėkmingai pradėti naujas programas, nes dėl administracinių gebėjimų trūkumo kyla didelis pavojus, kad bus stabdomas ES politikos įgyvendinimas; apgailestauja dėl tendencijos valstybėse narėse daugiau dėmesio skirti nereikšmingam, neprotingam ir trumpalaikiam taupymui, o ne ilgalaikiams rezultatams; todėl iš naujo įrašo visas biudžeto projekte numatytas administracinių ir paramos išlaidų eilučių sumas, kurias Taryba sumažino;

10.  atkreipia dėmesį į Tarybos pareiškimo dėl Tarybos pozicijoje dėl 2014 m. biudžeto projekto patvirtintų mokėjimų projektą; vis dėlto yra įsitikinęs, kad, jeigu šis pareiškimo projektas nebus iš esmės patobulintas, jis negali būti naudojamas kaip tinkama politinė garantija siekiant užtikrinti pakankamą ir reikiamą mokėjimų lygį 2014 m.; yra pasiryžęs užtikrinti pasitikėjimą ir iš pagrindų pakeisti pastarųjų metų tendenciją, kai metų pabaigoje neįvykdyti mokėjimai augo eksponentiškai; todėl ragina Tarybą pritarti bendram politiniam įsipareigojimui panaudoti visas įmanomas priemones pagal DFP reglamentą 2014–2020 m. laikotarpiu, įskaitant nenumatytų atvejų rezervo panaudojimą ir (arba) mokėjimų ribos persvarstymą, kad nebūtų stabdomas naujų programų įgyvendinimas, ir tuo pačiu metu sumažinti neįvykdytų mokėjimų metų pabaigoje sumą;

11.  palankiai vertina kai kurių valstybių narių pareiškimą, kad, siekiant išvengti aplinkybių, kuriomis Sąjunga negalėtų vykdyti savo teisinių įsipareigojimų, reikėtų stengtis užtikrinti didesnę įsipareigojimų ir mokėjimų pusiausvyrą; teigiamai vertina tai, kad kai kurios Tarybos delegacijos pradėjo garsiai reikšti tokį patį susirūpinimą, kurį nuolat reiškė Parlamentas per praėjusias biudžeto procedūras;

12.  negali pritarti Tarybos sprendimui mažinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus; primena, kad įsipareigojimai atspindi Sąjungos politikos prioritetus ir turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, kai ekonomikos nuosmukis gali būti pasibaigęs; todėl mano, kad, laikantis bendrojo principo, reikėtų vėl įrašyti biudžeto projekte numatytas įsipareigojimų sumas; vis dėlto ketina padidinti biudžeto projekte numatytus įsipareigojimų asignavimus tam tikrose biudžeto eilutėse, kurios yra susijusios su tiesiogiai Europos piliečiams naudingomis programomis ir kuriomis padedama įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ prioritetus, nes tai labai svarbu Sąjungos augimui ir konkurencingumui, taip pat tose eilutėse, pagal kurias formuojamos Europos vertybės ir skatinamas solidarumas užsienyje;

13.  taigi nustato, kad bendra 2014 m. įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų suma turi būti atitinkamai 142 625 mln. EUR ir 136 077 mln. EUR;

14.  todėl ragina mobilizuoti 274,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą pagal lankstumo priemonę; mano, kad, atsižvelgiant į 1b išlaidų kategoriją, lankstumo priemone bus sustiprintas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas, kol bus priimtas teisėkūros institucijos galutinis susitarimas dėl teisinio pagrindo, kuris turi atspindėti 2013 m. birželio 27 d. DFP politinį susitarimą dėl šiam fondui skiriamos bendros asignavimų sumos, taip pat bus suteikta papildoma struktūrinių fondų parama Kiprui, kaip per 2013 m. birželio 27–28 d. vykusį susitikimą sutarė valstybių ir vyriausybių vadovai; mano, kad 4 išlaidų kategorijoje lankstumo priemone bus toliau remiama humanitarinė pagalba Artimuosiuose Rytuose;

15.  ketina per metinę biudžeto procedūrą pradėti esmines diskusijas dėl įplaukų, nes jos sudaro neatsiejamą Sąjungos biudžeto dalį ir jų nereikėtų atsieti nuo išlaidų; šiuo atžvilgiu abejoja, ar pagrįsta valstybėms narėms pasilikti 25 proc. tradicinių nuosavų išteklių administracinėms sąnaudoms, ir ragina išsamiau patikrinti šios sumos naudojimą; ragina nustatyti tikroviškesnį numatomų įplaukų iš baudų, kurias Komisija įmonėms nustato už Sąjungos konkurencijos teisės aktų pažeidimus, biudžetą ir toliau apsvarstyti biudžeto pertekliaus įtraukimą į biudžetą siekiant išvengti iš šalies vertinant sudėtingos procedūros, pagal kurią jis valstybėms narėms grąžinamas mažinant jų atitinkamą BNP įnašą;

Mokėjimų asignavimai

16.  apgailestauja, kad, Tarybai sumažinus mokėjimus, mokėjimų asignavimų numatyta 9,5 mlrd. (9 500 mln.) EUR (–6,6 proc.) mažiau nei priimtame 2013 m. biudžete (įskaitant taisomuosius biudžetus Nr. 1–5); pakartoja, kad, nors priimtas 2014–2020 m. DFP biudžetas yra mažesnis ir būtinai reikia įvykdyti ankstesnius įsipareigojimus, Taryba ir toliau aklai taikė ankstesnę dirbtinio mokėjimų lygio mažinimo strategiją, neatsižvelgdama į tikruosius poreikius ir gana mažas su pasidalijamuoju valdymu, kuriuo siekiama užtikrinti akivaizdžią valstybių narių investicijų grąžą, susijusias išlaidas;

17.  pažymi, kad lėšos sumažintos nepaisant to, kad jau 2013 m. mokėjimų padėtis buvo sudėtinga, nes rugsėjo mėn. pradžioje panaudoti asignavimai atitinkamai 9 mlrd. ir 18 mlrd. EUR viršijo atitinkamus to paties laikotarpio 2012 ir 2011 m. skaičius; pabrėžia, kad iš tokio gero ir vis didėjančio gebėjimo panaudoti lėšas matyti, kad Sąjungos programos iš tikrųjų įgyvendinamos gerai; yra pasiryžęs užtikrinti, kad vykdyti pirmiau sutartus įsipareigojimus nebūtų trukdoma dirbtinai mažinant biudžeto mokėjimus;

18.  mano, kad ypač šiais metais Tarybos pozicija palikti dirbtinę 1 mlrd. EUR maržą iki 2014 m. mokėjimų ribos yra netikslinga ir negali būti pagrįsta, ypač atsižvelgiant į 2013 m. pabaigoje į kitą laikotarpį numatomų perkelti ir neįvykdytų mokėjimų dydį;

19.  pabrėžia tai, kad Tarybos pozicijoje neatsižvelgiama į didžiulį mokėjimų trūkumą, pirmiausia sanglaudos politikos srityje, pažymi, kad remiantis naujausiomis (2013 m. rugsėjo mėn.) valstybių narių pateiktomis prognozėmis dėl jų mokėjimų prašymų, kurie turi būti pateikti iki 2013 m. pabaigos, kurias patikrino ir pakoregavo Komisija, tikimasi, jog 2013 m. pabaigoje į kitą laikotarpį reikės perkelti maždaug 20 mlrd. EUR lėšų, net jei būtų visiškai priimta antroji taisomojo biudžeto Nr. 2/2013 dalis (taisomojo biudžeto Nr. 8/2013 projektas); primena, kad iš 2014 m. mokėjimų asignavimų sumos reikės atimti iš 2013 m. perkeltus pagrįstus mokėjimų prašymus, todėl ši suma sumažės; pabrėžia, kad dėl to 2014 m. biudžetas patirs didelį spaudimą, pirmiausia atsižvelgiant į precedento neturintį neįvykdytų mokėjimų reikalavimų skaičių ir apskritai į neįvykdytus įsipareigojimus;

20.  yra nustebęs, kad Taryba siūlo sumažinti kai kuriuos programoms „Horizontas 2020“, COSME ir ESF numatytus mokėjimus, visiškai prieštaraudama neseniai priimto politinio susitarimo dėl DFP, kuriame kai kuriuos asignavimus šioms programoms nuspręsta skirti paankstintai 2014 ir 2015 m., dvasiai ir turiniui, taip pat institucijų aukščiausiuoju lygmeniu prisiimtam įsipareigojimui mažinti jaunimo nedarbą; be to, primena, kad dalis Tarybos sumažintų lėšų susijusios su biudžeto eilutėmis, kurios buvo padidintos susitarime dėl pirmosios taisomojo biudžeto Nr. 2/2013 dalies;

21.  todėl visiškai nesutinka su Tarybos požiūriu į mokėjimus ir iš dalies keičia jo poziciją dėl mokėjimų siekdamas užtikrinti, kad 2013–2014 m. sumažinus viršutines ribas nekiltų pavojus tinkamam programų pagal 2007–2013 m. DFP įgyvendinimui ir užbaigimui, turint omenyje, kad 52 proc. Komisijos pasiūlyme numatytų mokėjimų asignavimų susiję su neįvykdytais įsipareigojimais, taip pat neturi kilti pavojus pradedamoms naujoms programoms;

22.  priima sprendimą atstatyti biudžeto projekte numatytus mokėjimus pagal daugumą eilučių, kuriuos Taryba sumažino; pažymi, kad, nepaisant mokėjimų asignavimų pagal kelis biudžeto punktus didinimo ir kelių kitų biudžeto punktų lėšų sumažinimo, atsižvelgiant į mokėjimų viršutinę ribą negalima tinkamai finansuoti Parlamento pasirinktų prioritetinių sričių; todėl siūlo, išnagrinėjęs visas mokėjimų asignavimų perskirstymo galimybes, mobilizuoti 211 mln. EUR mokėjimų sumą pagal lankstumo priemonę humanitarinei pagalbai finansuoti;

23.  tikisi, kad 2013 m. rugsėjo 26 d. vykęs tarpinstitucinis susitikimas dėl mokėjimų padės Parlamentui ir Tarybai susitarti dėl šio bendro politinio įsipareigojimo ir nustatyti bendrą poziciją per taikinimo procedūrą biudžeto klausimais, be reikalo nesiginčijant dėl Komisijos pateiktų skaičių dydžio ir kokybės ir sudarant sąlygas spręsti mokėjimų trūkumo vykdant 2014 m. biudžetą klausimą;

24.  palankiai vertina tai, kad Komisija priėmė taisomojo biudžeto Nr. 8/2013 projektą (antrąją taisomojo biudžeto Nr. 2/2013 dalį), kuriame papildomai numatyta 3,9 mlrd. EUR suma 2013 m. neįvykdytiems mokėjimams padengti ir kuris yra viena iš sąlygų siekiant balsuoti dėl DFP reglamento; ragina, kad Taryba jį greitai ir visiškai patvirtintų; pakartoja savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliucijoje dėl politinio susitarimo dėl DFP išdėstytą poziciją, kad Parlamentas nepritars DFP reglamentui ir nepatvirtins 2014 m. biudžeto, kol Taryba nepriims taisomojo biudžeto Nr. 8/2013 projekto, apimančio antrąją taisomojo biudžeto Nr. 2/2013 projekto dalį;

1a išlaidų kategorija

25.  pakartoja, kad, neįtraukus didelio masto infrastruktūros projektų, biudžeto projekte numatyti 1a išlaidų kategorijos asignavimai, palyginti su 2013 m. biudžetu, jau sumažinti 1,1 mlrd. EUR; apgailestauja dėl to, kad, be to, nepaisydama visų naujausių valstybių ir vyriausybių vadovų prisiimtų politinių įsipareigojimų skatinti tikslus pagal šią išlaidų kategoriją, Taryba 1a išlaidų kategorijos įsipareigojimus nusprendė sumažinti, palyginti su biudžeto projektu, dar 60 mln. EUR;

26.  pabrėžia, kad dalis Tarybos lėšų mažinimo konkrečiai susijusi su programomis, kurias Europos Vadovų Taryba nurodė kaip strategiškai svarbias augimui ir ekonomikos atgaivinimui, būtent „Horizontas 2020“ (–43,7 mln. EUR) ir COSME (–0,5 mln. EUR); apgailestauja, kad šis mažinimas aiškiai prieštarauja DFP politinio susitarimo, kuris apima konkrečią lankstumo priemonę, taikomą siekiant kovoti su jaunimo nedarbu ir skatinti mokslinius tyrimus, dvasiai ir turiniui;

27.  dar kartą pakartoja, kad remia ES programas mokslinių tyrimų, konkurencingumo, verslumo, inovacijų ir socialinės įtraukties srityse – šioms sritims daugiausia dėmesio skiriama ir strategijoje „Europa 2020“; todėl laikosi požiūrio, kad, siekiant dar labiau nesusilpninti šios išlaidų kategorijos, reikia vėl įrašyti visas Tarybos sumažintas sumas; be to, priima sprendimą paankstintai skirti asignavimus pagal atrinktas eilutes tam tikrose prioritetinėse srityse, kaip antai programoms „Horizontas 2020“, COSME ir „Erasmus+“, kurioms lėšų nepadidinta, nes nepakeista visa šioms programoms skiriama suma kitoje DFP, ir numatyti daugiau lėšų skaitmeninei darbotvarkei, transporto politikai, socialiniam dialogui, EURES ir PROGRESS, mikrofinansų ir socialinio verslumui, konkretiems metiniams renginiams ir Europos statistinių duomenų kokybei;

28.  per savo svarstymą pritaria DFP politinio susitarimo nuostatoms dėl paankstinto 212,2 mln. EUR skyrimo programai „Horizontas 2020“ (106,1 mln. EUR Europos mokslinių tyrimų tarybai ir 106,1 mln. EUR Marie Sklodowska-Curie veiksmams), 31,7 mln. EUR – programai COSME ir 137,5 mln. EUR – programai „Erasmus+“, t. y. iš viso 381,4 mln. EUR 2014 m.;

29.  taip pat pritaria tam, kad atitinkamai 381,4 mln. EUR skyrimas nukeliamas į laikotarpio pabaigą, laikantis politinio susitarimo dėl DFP ir Komisijos taisomojo rašto Nr. 1/2014, ITER lėšas sumažinant 212,2 mln. EUR, o EITP energetikos programos lėšas – 169,2 mln. EUR; pastarosios lėšos jau sumažintos biudžeto projekte, nors iš pradžių sumažinamas buvo numatytas kitu tikslu;

30.  mano, kad kai kurių sričių lėšas reikėtų mažinti tikslingai ir (arba) įrašyti į įsipareigojimų rezervą, būtent, pirma, komunikacijos ekonominės ir pinigų sąjungos klausimais (–2 mln. EUR) ir, antra, finansinės atskaitomybės ir audito klausimais (įrašyti į rezervą, kol bus priimtas sprendimas dėl atitinkamos Sąjungos programos);

31.  įtraukia į svarstymą šiuo etapu žinomus teisėkūros derybų rezultatus; priima sprendimą sukurti kelias naujas programai „Horizontas 2020“ skirtas eilutes su simboliniais įrašais ir pritaria naujoms eilutėms (nors ir su simboliniais įrašais), kurias Komisija pasiūlė taisomajame rašte Nr. 1/2014; tikisi, kad Komisija per taikinimo procedūrą 2014 m. biudžeto klausimais pateiks išsamų pasiūlymą, kuriuo biudžeto projektas būtų suderintas su naujų atitinkamų programų teisiniais pagrindais ir perims bei papildys Parlamento priimtas eilutes;

32.  pritaria tam, kad būtų sukurta konkreti eilutė pagal programą „Erasmus+“, kuria būtų siekiama užtikrinti pakankamą skaidrumą finansuojant jaunimo veiksmus pagal šią programą, ir perkelia 11,5 proc. pradžioje programai „Erasmus+“ skirtų biudžeto lėšų į šią jaunimui numatytą eilutę; išbraukia Tarybos sukurtą eilutę, kuria užtikrinamos dotacijos nacionalinių agentūrų veiklai;

33.  priima sprendimą grįžti prie ankstesnio programavimo laikotarpio nomenklatūros socialinio dialogo klausimu; todėl, kaip ir anksčiau, padalija šią eilutę ir jos asignavimus į tris atskiras eilutes;

34.  atkreipia dėmesį į tai, kad po svarstymo 1a išlaidų kategorijoje lieka [65 446 000 EUR] marža;

1b išlaidų kategorija

35.  pažymi, kad, nors įsipareigojimai beveik nepakeisti (jie sumažinti tik 3,3 mln. EUR), Taryba dar labiau sumažino mokėjimus (–202,2 mln. EUR, arba –0,4 proc., palyginti su biudžeto projektu), o tai daro poveikį atitinkamai investavimo į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui (–114,151 mln. EUR arba –0,23 proc.) ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui (–84,805 mln. EUR, arba –6,19 proc.), o marža dirbtinai padidinta tik 3,3 mln. EUR;

36.  pabrėžia, kad labiausiai sumažintos ERPF ir Sanglaudos fondo lėšos (ERPF – 125,155 mln. EUR, Sanglaudos fondo – 44,312 mln. EUR, o ESF – 32,788 mln. EUR); labai apgailestauja, kad 69,33 proc. visų sumažintų mokėjimų susiję su asignavimais, skirtais ankstesnių laikotarpių programoms užbaigti (t. y. 98,7 mln. EUR);

37.  apgailestauja, kad Komisija išankstinio finansavimo sumą nustatė remdamasi dydžiu, dėl kurio Europos Vadovų Taryba susitarė 2013 m. vasario mėn., ir pažymi, kad tai yra vykstančių tarpinstitucinių sektorinių derybų dalis, kai Parlamentas turi teisę dalyvauti taikant bendro sprendimo procedūrą, taigi kyla pavojus, kad bus iš anksto daroma įtaka tų derybų rezultatams; primena, kad išankstinis finansavimas yra labai svarbus, nes valstybėms narėms ir regionams laikotarpio pradžioje reikia turėti pakankamai išteklių, kad galėtų investuoti į projektus, kuriais bus prisidedama prie pastangų, dedamų siekiant įveikti dabartinę ekonomikos ir finansų krizę; todėl primena Parlamento Regioninės plėtros komiteto poziciją, kadangi krizė vis dar tęsiasi, pasirinkti tokias pačias, kaip ir esamu laikotarpiu, išankstinio finansavimo normas;

38.  primena, kad į 1b išlaidų kategoriją patenka daugiausia šiuo metu neįvykdytų įsipareigojimų; reiškia didelį susirūpinimą dėl 2013 m. pabaigoje nesumokėtų sąskaitų sumos, kuri sieks maždaug 20 mlrd. EUR sanglaudos politikos srityje, dėl to susidaro didelis deficitas, kuris turės būti išskaičiuotas iš mokėjimų asignavimų sumos, numatytos siekiant užbaigti dabartines programas ir 2014 m. pradėti įgyvendinti naujas programas, taigi dėl to ši suma sumažės; pabrėžia, kad dėl nuolatinio mokėjimų asignavimų trūkumo susidarė precedento neturintis ypač aukštas neįvykdytų įsipareigojimų lygis, ypač paskutiniais 2007–2013 m. DFP metais;

39.  todėl nesutinka su Tarybos siūlomu 1b išlaidų kategorijos lėšų mažinimu; mano, kad dėl to mokėjimų trūktų dar labiau, nei jau numatoma, ir nebūtų galima kompensuoti valstybių narių ir regionų paramos gavėjų jau patirtų išlaidų, o tai turėtų rimtų padarinių, ypač tose valstybėse narėse, kurios jau susiduria su ekonominiais, socialiniais ir finansiniais suvaržymais;

40.  priima sprendimą iš naujo įrašyti visas biudžeto projekte numatytas ir Tarybos sumažintas biudžeto eilučių įsipareigojimų ir mokėjimų sumas pagal šią išlaidų kategoriją ir numatyti keliose eilutėse didesnius įsipareigojimų asignavimus, nei numatyta biudžeto projekte, daugiausia atsižvelgiant į Komisijos taisomąjį raštą Nr. 1/2014, taigi 2014 m. skirti Kiprui iš viso 100 mln. EUR dabartinėmis kainomis iš struktūrinių fondų;

41.  primena apie skurdo mažinimo tikslą, numatytą strategijoje „Europa 2020“, pagal kurį reikia bent 20 milijonų sumažinti asmenų, kuriems kyla skurdo ir socialinės atskirties pavojus, skaičių; be to, primena, kad politiniu susitarimu dėl DFP patvirtinta, jog visu 2014–2020 m. laikotarpiu Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui reikia numatyti nuostatą dėl papildomo (iki 1 mlrd. EUR) lėšų skyrimo (be 2,5 mlrd. EUR, dėl kurių jau susitarta); todėl priima sprendimą sustiprinti šį fondą ir jam numatyti iš viso 500 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, skirtų veiksmams, kuriais Sąjungoje skatinama socialinė sanglauda ir mažinamas didžiausias skurdas;

42.  sukuria dvi specialias biudžeto eilutes, skirtas techninei pagalbai Sąjungos Baltijos jūros makroregiono strategijoms įgyvendinti (pripažįstant sėkmingą šiam makroregionui skirtų lėšų panaudojimą esamu programavimo laikotarpiu) ir pirmą kartą Dunojaus makroregionui (kiekvienam makroregionui skiriama po 2,5 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų);

43.  palankiai vertina per derybas dėl 2014–2020 m. DFP pasiektą susitarimą dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI); mano, kad, norint nedelsiant pradėti įgyvendinti šią iniciatyvą ir mažinti nepaprastai didelį jaunimo nedarbo lygį, reikia skirti pakankamą finansavimą; todėl pritaria Komisijos pasiūlymui paankstinti ir atidėti asignavimų skyrimą JUI, taip pat atitinkamai atidėti lėšų skyrimą Europos teritoriniam bendradarbiavimui; pakartoja, kad, siekiant užtikrinti šios iniciatyvos veiksmingumą ir tvarumą, nuo 2016 m. reikės papildomų asignavimų;

44.  siekdamas atsižvelgti į Komisijos taisomajame rašte Nr. 1/2014 nurodytus valstybių narių prašymus, patvirtina naujų specialių techninei pagalbai visiems penkiems struktūriniams fondams skirtų biudžeto eilučių su simboliniais įrašais (p. m.) ir atitinkamomis biudžeto pastabomis sukūrimą ir esamas biudžeto eilutes; tikisi, kad taip bus pagerintas naujų programų įgyvendinimas valstybių narių lygmeniu;

45.  apgailestauja, kad Parlamentui pagal šią išlaidų kategoriją nepalikta jokios veiksmų laisvės, pakartoja savo įsitikinimą, kad politinis susitarimas dėl DFP yra privalomas visoms institucijoms ir kad, siekiant užtikrinti, kad jo prioritetai būtų pradedami įgyvendinti laiku ir tinkamai finansuojami, reikia mobilizuoti susitarime numatytas lankstumo priemones;

2 išlaidų kategorija

46.  pažymi, kad, nors 2 išlaidų kategorijos lėšas Taryba sumažino mažiausiai, sumažinti kai kurių programų, pvz., „LIFE+“, kuri yra Parlamento prioritetas, asignavimai (–4,07 proc. mokėjimų asignavimų);

47.  iš naujo įrašo visas pagal biudžeto projektą numatytas sumas, kurias sumažino Taryba, o vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programai numatytus įsipareigojimų asignavimus padidina 28 mln. EUR, suderindamas juos su 2013 m. birželio mėn. pasiektu politiniu susitarimu dėl naujosios bendros žemės ūkio politikos 2014–2020 m. laikotarpiu;

48.  patvirtina Komisijos taisomajame rašte Nr. 1/2014 nurodytų naujų specialių techninei pagalbai Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui skirtų eilučių su simboliniais įrašais sukūrimą;

3 išlaidų kategorija

49.  primena, kad, nors 3 išlaidų kategorija yra mažiausia DFP išlaidų kategorija atsižvelgiant į finansinius asignavimus, ji apima Sąjungos piliečiams labai svarbius klausimus;

50.  atkreipia dėmesį į biudžeto projekte Komisijos jau pasiūlytą šios išlaidų kategorijos lėšų mažinimą; apgailestauja, kad Taryba sumažino įsipareigojimų asignavimus dar 5,2 mln. EUR (–0,24 proc., palyginti su biudžeto projektu), o mokėjimų asignavimus – 10 mln. EUR (–0,60 proc., palyginti su biudžeto projektu);

51.  laikosi bendro požiūrio, kad, siekiant užtikrinti tinkamą programų ir veiksmų pagal šią išlaidų kategoriją įgyvendinimą, reikia vėl įrašyti visas biudžeto projekte numatytas sumas;

52.  pakartoja, kad Parlamentas nuolat tvirtai remia pakankamą teisių, piliečių, kultūros ir žiniasklaidos programų finansavimą, nes šių programų įgyvendinimo rodikliai yra geri ir jomis, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir aktyvų pilietiškumą, daromas akivaizdus svertinis ir šalutinis poveikis, taip pat kuriama aiški ir įrodyta Europos pridėtinė vertė; yra labai susirūpinęs dėl pasiūlyto šių sričių programų ir veiksmų lėšų mažinimo; siūlo padidinti biudžeto projekte numatytą kelių kultūros ir žiniasklaidos paprogramių, (programa „Europa piliečiams“, Teisių ir pilietybės programa ir žiniasklaidos veiksmai) biudžeto eilučių asignavimų lygį (numatyti iš viso 11,3 mln. EUR daugiau įsipareigojimų asignavimų);

53.  primena, kad ES biudžetui kyla įvairios grėsmės, pvz., sukčiavimo PVM, kontrabandos, klastojimo ir korupcijos – visos šios grėsmės dažniausiai kyla dėl organizuoto nusikalstamumo; ragina aiškią pirmenybę teikti kovai su sukčiavimu ES mastu ir organizuotu tarpvalstybiniu nusikalstamumu, taigi sustiprinti atitinkamas ES įstaigas ir agentūras, kurios veiksmingai veikia užkertant kelią šioms grėsmėms ir su jomis susijusioms nusikalstamoms struktūroms bei kovojant su jomis;

54.  pabrėžia, kad valstybių narių solidarumą prieglobsčio ir migracijos srityje derėtų sustiprinti ir kad ES biudžete turėtų būti aiškiai matomas įsipareigojimas šiuo klausimu, įskaitant tinkamą valstybių narių įnašą;

55.  atkreipia dėmesį į nedidelę maržą, dėl kurios šioje išlaidų kategorijoje paliekama nedaug veiksmų laisvės siekiant valdyti nenumatytas aplinkybes;

4 išlaidų kategorija

56.  apgailestauja, kad Taryba sumažino lėšas pagal 4 išlaidų kategoriją (–0,21 proc. įsipareigojimų asignavimų ir –2,5 proc. mokėjimų asignavimų), kuri jau ir taip buvo viena iš išlaidų kategorijų, kurių lėšos, palyginti su 2013 m. lėšomis, biudžeto projekte sumažintos labiausiai (–12,5 proc. įsipareigojimų asignavimų ir –8,2 proc. mokėjimų asignavimų); pakartoja, kad, nors 4 išlaidų kategorija sudaro mažiau nei 6 proc. viso Sąjungos biudžeto, pagal ją formuojamas ES įvaizdis užsienyje;

57.  taigi mano, kad itin svarbu didinti bendradarbiavimą ir koordinavimą ir kurti valstybių narių programų ir projektų trečiosiose šalyse sąveiką siekiant padidinti ES išorės veiksmų veiksmingumą ir spręsti dėl dabartinių biudžeto apribojimų kylančias problemas;

58.  mano, kad nepriimtina, kaip siūlo Taryba, mažinti Parlamento prioritetinių eilučių lėšas, ir siūlo vėl įrašyti biudžeto projekte numatytas sumas, kurias sumažino Taryba, o kai kuriose ES išorės santykiams strategiškai svarbiose (humanitarinės pagalbos, Europos kaimynystės priemonės, vystomojo bendradarbiavimo priemonės, pasirengimo narystei pagalbos priemonės, stabilumo priemonės ir Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės) eilutėse numatyti iš viso 233 mln. EUR daugiau įsipareigojimų asignavimų, nei numatyta biudžeto projekte; atsižvelgdamas į tai ragina, siekiant didinti Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo pažangą, padidinti Vystomojo bendradarbiavimo priemonės geografinių ir teminių sričių asignavimus;

59.  mano, kad, siekiant veiksmingai įgyvendinti Europos kaimynystės politiką, reikia užtikrinti daugiau paramos šalims partnerėms, kurios yra įsipareigojusios kurti demokratinę visuomenę ir vykdyti reformas; atsižvelgia į vis dar sudėtingą politinę padėtį kai kuriose šalyse partnerėse; laikosi nuomonės, kad daugiau paramos reikia užtikrinti taip pat siekiant skatinti pasitikėjimo stiprinimą ir kitas priemones, kuriomis būtų prisidedama prie saugumo ir konfliktų prevencijos bei sprendimo;

60.  primena skaidrumo – pagrindinio biudžeto principo – svarbą; todėl Europos Sąjungos specialiųjų įgaliotinių eilutę ragina padalyti, kad būtų galima geriau apžvelgti pavieniams ES specialiesiems įgaliotiniams skirtus asignavimus; siūlo perkelti visas ES specialiesiems įgaliotiniams skirtas biudžeto eilutes į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) biudžetą;

61.  nepritaria Komisijos pasiūlymui geografines ir temines eilutes suskirstyti į skurdo mažinimo ir tvaraus vystymosi eilutę ir valdymo klausimų eilutę, nes pagal šią naująją nomenklatūrą neatskiriami vystymosi politikos tikslai ir priemonės; todėl siūlo atnaujinti nomenklatūrą siekiant geriau atspindėti vystymosi politikos poreikius;

62.  siūlo mobilizuoti 50 mln. EUR pagal lankstumo priemonę, kad būtų galima finansuoti tikruosius Sąjungos įnašo į Artimųjų Rytų taikos procesą poreikius; todėl pakartoja, kad pritaria tam, jog būtų vykdomas ilgalaikis programavimas ir skiriama pakankamai lėšų siekiant remti Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrą (toliau  JTPDO), Palestiną ir taikos procesą; pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti JTPDO reikiamas priemones, kad ji galėtų teikti pagrindines paslaugas, kurias teikti ją įgaliojo JT Generalinė Asamblėja, ir, atsižvelgiant į regiono nestabilumą, garantuoti pabėgėlių saugumą ir pragyvenimą;

63.  mano, kad, siekiant pagalbos skaidrumo ir veiksmingumo, reikėtų kritiškai įvertinti tiesioginės paramos biudžetui politiką ir pagerinti audito lygį; pabrėžia, kad sukčiavimo ir piktnaudžiavimo atvejais ES turėtų nutraukti finansinę paramą;

64.  ragina numatyti daugiau neatidėliotinos pagalbos rezervo mokėjimų asignavimų (+147 mln. EUR), kad nepasikartotų situacija, kai Komisija negali laiku imtis atsakomųjų veiksmų kilus humanitarinei krizei;

5 išlaidų kategorija

65.  yra nustebęs dėl to, kad Taryba sumažino 5 išlaidų kategorijos lėšas, iš viso numatydama 153,283 mln. EUR mažiau įsipareigojimų ir mokėjimų (–1,8 proc., palyginti su biudžeto projekte numatytomis lėšomis); daugiausia sumažintos pensijų ir Europos mokyklų lėšos (–5,2 mln. EUR, –3,2 proc.) ir išlaidos, susijusios su pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais politikos srityse (–69,7 mln. EUR, arba –3,5 proc.);

66.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija į biudžeto projektą iš esmės jau įtraukė priėmus naujuosius Pareigūnų tarnybos nuostatus sutaupomas lėšas ir institucijų sutartą pareigybių skaičiaus sumažinimą 1 proc.;

67.  mano, kad Tarybos siūlomas tolesnis administracinių išlaidų mažinimas yra nepagrįstas ir kad juo neatsižvelgdama į teisės aktuose ir sutartyse nustatytus įsipareigojimus ir Sąjungos naująsias kompetencijos sritis bei užduotis; pažymi, kad, jei neįtraukiamos su 2011 ir 2012 m. atlyginimų koregavimu susijusios sumos, Sąjungos biudžeto pusiausvyra gali dar labiau sutrikti;

68.  visų pirma pažymi, kad, jei 2014 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priims Komisijai palankų sprendimą dėl užginčyto pensijų ir atlyginimų koregavimo nuo 2012 m. liepos 1 d., nebus palikta pakankama marža iki 5 išlaidų kategorijos viršutinės ribos, kad būtų galima prisitaikyti prie tokių nenumatytų aplinkybių; todėl pažymi, kad Taryba nepasiekė tikslo, kurį pati nusistatė priimdama savo poziciją;

69.  todėl iš naujo įrašo visas biudžeto projekte administracinėms ir paramos išlaidoms numatytas sumas ir visas 5 išlaidų kategorijos eilučių sumas, kurias sumažino Taryba, išskyrus III skirsnio eilutę „Atlyginimai ir išmokos“, kurios lėšos sumažinamos 1,2 mln. EUR, kad būtų galima padengti Europos cheminių medžiagų agentūros įnašą į II tipo Europos mokyklų finansavimą;

70.  priima sprendimą dalį įsipareigojimų laikyti rezerve, kol iš Komisijos bus gauta tinkama informacija apie decentralizuotas agentūras ir išorės pagalbos valdymo ataskaitos;

71.  atsižvelgdamas į naujajame Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) reglamente(7) numatytus platesnius įgaliojimus ir didesnį OLAF priežiūros komiteto sekretoriato nepriklausomumą, padalija su pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais susijusią OLAF išlaidų eilutę;

Agentūros

72.  apskritai pritaria Komisijos agentūrų biudžeto poreikių sąmatai; pažymi, kad Komisija jau labai sumažino daugumos agentūrų iš pradžių prašytų asignavimų;

73.  todėl mano, kad, kaip siūlo Taryba, dar labiau sumažinus asignavimus, kiltų grėsmė tinkamam agentūrų veikimui ir jos negalėtų atlikti teisėkūros institucijos joms pavestų užduočių; atmeta Tarybos pasiūlymą mažinant agentūroms skirtus asignavimus taikyti horizontalųjį metodą, nes agentūrų poreikius reikia įvertinti atskirai kiekvienu konkrečiu atveju;

74.  vis dėlto negali pritarti Komisijos požiūriui į darbuotojus, kuriuo remiantis ir atsižvelgiant į politinį susitarimą dėl DFP reikėtų ne tik 1 proc. sumažinti agentūrų etatų planus (tai taikoma visoms institucijoms ir įstaigoms), bet ir dar 1 proc. skirti etatų perskirstymo rezervui;

75.  pabrėžia, kad pagal susitarimą mažinant darbuotojų skaičių reikia atsižvelgti į atskaitos datą – 2012 m. gruodžio 31 d.– esamus darbuotojus ir užduotis ir kad numatant bet kokias naujas esamų agentūrų užduotis arba steigiant naujas agentūras reikia skirti papildomų išteklių;

76.  todėl pakeičia daugelio agentūrų etatų planus tokiu būdu, kad būtų galima pagal susitarimą sumažinti darbuotojų skaičių 1 proc.; vis dėlto to netaiko agentūroms, kurių pirminiuose prašymuose jau taikyta 1 + 1 proc. mažinimo formulė; tačiau pakartoja, kad, siekiant visas agentūras vertinti vienodai, į šį papildomą 1 proc. įnašą reikia atsižvelgti sudarant 2015 m. biudžetą;

77.  pabrėžia papildomas užduotis, jau pavestas Europos priežiūros institucijoms (toliau  EPI), ir būsimas užduotis, numatytas teisėkūros pasiūlymuose, dėl kurių dar reikia susitarti, o šių užduočių vykdymui bus reikalingas atitinkamas biudžeto padidinimas, kad institucijos galėtų patenkinamai atlikti savo priežiūros vaidmenį; pakartoja savo poziciją, kad EPI turi būti numatytos atskiros biudžeto eilutės ir jos turėtų tapti finansiškai nepriklausomos nuo nacionalinių institucijų, kurios yra jų narės;

78.  priima sprendimą padidinti trijų finansų priežiūros agentūrų 2014 m. biudžeto asignavimus; mano, kad šiais asignavimais reikėtų atsižvelgti į reikiamų užduočių vykdymo poreikius, nes siekiant įveikti dabartinę finansų ir ekonomikos krizę, kuri labai susijusi su finansų sektoriaus stabilumu, jau priimta ir bus priimama dar daugiau reglamentų, sprendimų ir direktyvų;

79.  taip pat nusprendžia padidinti Europos jūrų saugumo agentūros ir kelių kitų 3 išlaidų kategorijos agentūrų (FRONTEX, Europolo, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Europos prieglobsčio paramos biuro) asignavimus, nes joms patikėta papildomų užduočių; numato daugiau asignavimų Europos vaistų agentūrai, nes Komisija biudžeto projekte atsižvelgė į asignuotąsias pajamas, nors, jei agentūra daugiausia finansuojama iš mokesčių, į jas atsižvelgti nereikėtų; numatydamas galimą 4-ojo geležinkelių dokumentų rinkinio įsigaliojimą, įrašo papildomų Europos geležinkelio agentūros asignavimų į rezervą;

80.  ragina Komisiją kartu su labiausiai tam prieštaraujančiomis valstybėmis narėmis dėti daugiau pastangų siekiant nustatyti agentūras, kurias būtų galima sujungti arba bent perkelti, kad būtų galima dalytis pastatais arba tam tikromis administracinėmis funkcijomis;

81.  be to, tikisi, kad, kai Parlamentas ir Taryba užbaigs teisėkūros procedūrą, Komisija pateiks naują finansinę pažymą, kuria bus išplėsti agentūros įgaliojimai; žino, kad išplėtus įgaliojimus gali prireikti papildomų išteklių, kuriems turi pritarti abi institucijos;

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

82.  atlikęs išsamią pateiktų bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų analizę, kurioje buvo įvertinta, kaip sekasi juos įgyvendinti, išskyrus į esamą teisinį pagrindą jau įtrauktas iniciatyvas, ir visapusiškai atsižvelgdamas į Komisijos atliktą naujų projektų įgyvendinamumo vertinimą, nusprendžia priimti kompromisinį paketą, kurį sudaro ribotas bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų skaičius, taip pat atsižvelgdamas į nedideles maržas;

Kiti skirsniai

83.  mano, kad, atsižvelgiant į konkrečią kiekvienos Sąjungos institucijos paskirtį ir padėtį, jų biudžetus reikėtų vertinti atskirai ir reikėtų taikyti ne visiems tinkančius sprendimus, bet atsižvelgti į kiekvienos institucijos konkretų išsivystymo etapą, veiklos užduotis, valdymo tikslus, darbuotojų poreikius ir pastatų politiką;

84.  mano, kad Parlamentas ir Taryba, pritardami visoms galimybėms sutaupyti lėšų ir didinti efektyvumą nuolat naujai įvertinant vykdomas ir naujas užduotis, turėtų nustatyti pakankamai asignavimų, kad būtų galima užtikrinti sklandų institucijų veikimą, vidaus ir išorės teisinių įsipareigojimų laikymąsi ir itin profesionalių viešųjų paslaugų teikimą Sąjungos piliečiams;

85.  yra susirūpinęs dėl to, kad Taryba 1,7 proc. sumažino 2014 m. biudžeto projekte numatytas sumas, skirtas darbuotojų atlyginimams 2011 m. ir 2012 m. koreguoti, tose institucijose, kurios savo biudžetų sąmatose atsižvelgė į metinį tokio koregavimo poveikį, visų pirma dėl to, kad Teisingumo Teismas dar nepriėmė sprendimo; vėl įrašo į 2014 m. biudžetą šias išlaidas siekdamas užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį finansų valdymą; taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad vis didėja pagrindinių sumų ir palūkanų mokėjimų skola, už kurią būtų atsakingos institucijos, ir pažymi, kad Taryba nenumatė jokių asignavimų, kuriais būtų galima naudotis kaip atsargumo priemone;

86.  todėl yra labai susirūpinęs dėl nepaprastai mažos mokėjimų maržos ir nepakankamos įsipareigojimų maržos pagal 5 išlaidų kategoriją ir tarpinės viršutinės ribos, numatytos administracinėms išlaidoms; primena, kad pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 203 straipsnį administracinės išlaidos turi būti nediferencijuotieji asignavimai ir todėl svarbiausia yra mažesnioji iš dviejų viršutinių ribų; pakartoja, kad likusiam atlyginimų koregavimui padengti gali prireikti papildomų mokėjimų asignavimų, ir įspėja, kad taip pat gali kilti su įsipareigojimais susijusios maržos problemų;

87.  reikalauja parengti taisomąjį biudžetą skolai ir atitinkamam atlyginimų koregavimui padengti, jei Teisingumo Teismas priimtų sprendimą, kuriuo būtų pritarta Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytam atlyginimų koregavimui; pažymi, kad priėmus Pareigūnų tarnybos nuostatus sutaupyta dar šiek tiek lėšų, kurios dar neįtrauktos į biudžeto projektą; atkreipia dėmesį išsamią Komisijos taisomajame rašte Nr. 2/2014 (COM(2013)0719) pateiktą informaciją; ragina Komisiją atsižvelgti į rašto turinį vykdant 2014 m. biudžeto procedūrą;

88.  palankiai vertina institucijų pastangas, dedamas siekiant, jei įmanoma, rasti galimybių sutaupyti lėšų nemažinant savo paslaugų kokybės; palankiai vertina glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pvz., vykstančias Parlamento, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto derybas siekiant stiprinti politinius ryšius, didinti veiksmingumą ir skatinti darbuotojų judumą padedant atlikti pagrindines atitinkamų institucijų funkcijas;

I skirsnis. Europos Parlamentas

Bendroji programa

89.  primena, kad primygtinai pabrėžė tvirtinant Parlamento 2014 m. sąmatas, jog būtina prisiimti didelę atsakomybę už biudžetą, jo kontrolę ir taupų lėšų naudojimą, taip pat dėti daugiau pastangų, kad būtų įgyvendinami pokyčiai, taupomos lėšos ir vykdomos struktūrinės reformos siekiant biudžeto didinimą labiau suderinti su infliacijos rodikliu;

90.  pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir Taryba siekdami užtikrinti ilgalaikį ES biudžeto taupymą turi reaguoti į būtinybę parengti perėjimo prie vienos būstinės planą, kaip nurodyta ankstesnėse Parlamento rezoliucijose, visų pirma 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje „dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. Visi skirsniai“(8) , 2013 m. vasario 6 d. rezoliucijoje dėl 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių (kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį)(9) ir savo 2012 m. gegužės 10 d. sprendime „dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas“(10) ;

91.  palankiai vertina per 2013 m. rugsėjo 24 d. taikinimo posėdį Biuro ir Biudžeto komiteto pasiektą susitarimą; pažymi, kad jo 2014 m. biudžetą iš viso sudaro 1 783 976 098 EUR, o grynasis jo sumažinimas, palyginti su 2013 m. vasario 26 d. preliminariame sąmatos projekte numatyta suma, siekia 29 168 108 mln. EUR;

92.  nurodo, kad jo 2014 m. biudžetas 1,9 proc. didesnis nei 2013 m. biudžetas; pažymi, kad Kroatijos įstojimo sąnaudos padidėjo 0,17 proc. ir vienkartinės sąnaudos, susijusios su Parlamento kadencijos užbaigimu ir pradžia, padidėjo 2,1 proc.; pabrėžia, kad, nepaisant neišvengiamų sąnaudų, susijusių su nauja Parlamento kadencija po 2014 m. Europos Parlamento rinkimų, veiklos biudžetas faktiškai sumažėja 0,37 proc. ir dar labiau sumažės atsižvelgiant į tikėtiną infliacijos lygį;

93.  pabrėžia, kad asignavimai į jo biudžetą įtraukti siekiant iš dalies padengti numatomą atlyginimų koregavimą 2011 m. ir 2012 m., atsižvelgiant į tai, kad Teisingumo Teismas dar turi priimti sprendimą; yra labai susirūpinęs dėl Tarybos požiūrio nenumatyti asignavimų savo biudžete ir nepalikti kitų institucijų biudžetuose numatytų asignavimų kaip atsargumo priemonės siekiant iš dalies kompensuoti poveikį biudžetui, kurį gali turėti būsimas Teisingumo Teismo sprendimas; pažymi, kad, jei nebus numatyta asignavimų, kuriais būtų galima padengti numatomą atlyginimų koregavimą 2011 m. ir 2012 m., 2014 m. faktiškai 0,37 proc. sumažėjęs Europos Parlamento veiklos biudžetas Teisingumo Teismui priėmus atitinkamą sprendimą sumažėtų dar 1,3 proc.;

94.  pritaria šiems sąmatos pakeitimams, kuriais numatoma:

   atsižvelgti į naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų priėmimo poveikį ir padaryti susijusio etatų plano pakeitimus;
   atsižvelgti į lėšas, sutaupytas Liuksemburge pakeitus PRES pastatą GEOS pastatu;
   atsižvelgiant į Komisijos įnašą į veiklos sąnaudas ir į viduje sutaupytas lėšas, sumažinti Europos istorijos namų asignavimus;
   įtraukti lėšas, sutaupytas taikant Parlamento darbo neeikvojant popieriaus metodus;
   perkelti Europos Parlamento narių statute numatytų narių pensijų, kaip ir pareigūnų pensijų, valdymą į konkrečią III skirsnio biudžeto eilutę;
   skirti naujajam Parlamento mokslinių tyrimų paslaugų generaliniam direktoratui žmogiškųjų ir finansinių išteklių sėkmingai sudarius bendradarbiavimo susitarimą su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu;

Bendra darbo grupė

95.  palankiai vertina tęsiamą bendros Biuro ir Biudžeto komiteto darbo grupės darbą Parlamento biudžeto klausimais, kurio nauda įsitikinta vykdant reformas, nes ji tapo forumu, kuriame galima diskutuoti ir nustatyti efektyvumo didinimo galimybes siekiant kompensuoti būtinas Parlamento efektyvumo didinimo investicijas;

96.  primena, kad praeityje darbo grupei sėkmingai sekėsi nustatyti narių kelionės išlaidų mažinimo strategiją;

97.  mano, kad turėtų būti tęsiamos per darbo grupės svarstymus inicijuotos reformos, kaip antai: tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Regionų komitetu ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, priemonės, kuriomis pasinaudojant įgyvendinami Parlamento darbo neeikvojant popieriaus metodai ir rengiami el. susitikimai, veiksmingesnė Parlamento darbo tvarkos struktūra, mokėjimų pavedimas trečiosioms šalims ir naujos žmogiškųjų išteklių valdymo programinės įrangos įdiegimas, siekiant iš tikrųjų padidinti veiksmingumą ir atlaisvinti išteklių, kad būtų galima gerinti nepriklausomas mokslines konsultacijas Parlamento nariams ir didinti Parlamento tikrinimo gebėjimus;

Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma

98.  pažymi, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų pakeitimais, dėl kurių Parlamentas ir Taryba sutarė vykdydami įprastą teisėkūros procedūrą, nustatytas naujas darbuotojų atlyginimų indeksavimo metodas ir numatyta 2013 m. ir 2014 m. įšaldyti visų institucijų, įskaitant Parlamentą, atlyginimų koregavimą, todėl sutaupoma 14,5 mln. EUR Parlamento 2014 m. biudžeto;

99.  be to, atsižvelgia į tai, kad įgyvendinus kitas Pareigūnų tarnybos nuostatų reformas, pvz., pakeitus pareigūnų metinių kelionių išlaidų reglamentavimo taisykles, be 0,8 mln. EUR, sutaupytų pakoregavus darbuotojų karjeros raidą, pareigų paaukštinimo spartą ir įsteigus naują SC pareigybių grupę, bus sutaupyta dar 2,8 mln. EUR;

100.  pažymi, kad Komisijos siūlymu bendrą darbuotojų skaičių per metus mažinant 1 proc. iš 2014 m. Parlamento etatų plano būtų išbrauktos 67 pareigybės; atkreipia dėmesį į tai, kad Generalinio sekretoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d. Biurui skirtame rašte Generalinis sekretorius neužsimena apie politinės ir administracinės paramos Parlamento nariams pusiausvyros klausimą; pažymi, kad politinės frakcijos nuo 2012 m. yra įšaldžiusios personalo lėšas ir kad per dvejus praėjusius biudžetinius metus jų poreikiai buvo tenkinami tik iš dalies; primygtinai pabrėžia, kad bendras politinių frakcijų personalo kiekis 2014 m. ir tolesniais metais neturėtų būti mažesnis už dabartinį;

101.  dabar, kai Parlamento ir Tarybos derybos baigtos priėmus susitarimą dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų reformos, pakartoja savo 2013 m. balandžio 17 d. rezoliucijoje išreikštą prašymą pateikti Biudžeto komitetui persvarstytų Pareigūnų tarnybos nuostatų įgyvendinimo gaires;

Bendradarbiavimas su patariamaisiais komitetais

102.  palankiai vertina vykstančias derybas ir ragina Parlamentą, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir Regionų komitetą parengti tarpinstitucinį bendradarbiavimo susitarimą, kad būtų galima sustiprinti bendradarbiavimą;

103.  pabrėžia, kad esama tiesioginio ryšio tarp numatytų Parlamento, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto etatų planų pakeitimų, susijusių su tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitarimu, dėl kurio vyksta derybos, ir galutinio politinio susitarimo sudarymo ir atitinkamai šie pakeitimai priklauso nuo galutinio politinio susitarimo sudarymo; mano, kad vykdant minėtą bendradarbiavimą būtų galima palaipsniui savanorišku pagrindu perkelti iki 80 kvalifikuotų darbuotojų pareigybių iš komitetų vertimo raštu tarnybų į naująjį Parlamento mokslinių tyrimų paslaugų generalinį direktoratą (taip pat būtų atitinkamai padidintas jo etatų planas) ir kitais metais po to, kai darbuotojai būtų perkelti, būtų atitinkamai proporcingai sumažintas pareigybių skaičius komitetų etatų planuose;

Rezervas nenumatytiems atvejams

104.  kadangi 2014 m. biudžeto procedūros metu negalima pakankamai tiksliai nustatyti, kada ir kaip sparčiai bus pradėti perkelti šie darbuotojai, nusprendžia prie sumos Parlamento atlyginimams skirtoje eilutėje pridėti 0,7 mln. EUR laukdamas, kol bus padaryta darbuotojų perkėlimo proceso pažanga, ir proporcingą komitetų atlyginimų eilučių asignavimų sumą įtraukti į rezervą; supranta, kad, jei Parlamento kompetentingas komitetas priims sprendimą, prireikus iki 3,3 mln. EUR asignavimų galiausiai būtų galima perkelti iš rezervo nenumatytiems atvejams į atlyginimų eilutę; tikisi, kad šie du patariamieji komitetai sumažins atitinkamą savo biudžetų asignavimų dalį laukdami, kol bus padaryta darbuotojų perkėlimo proceso pažanga ir sudarytas susijęs politinis susitarimas su Parlamentu;

Narių pensijų perkėlimas

105.  yra įsitikinęs, kad buvusių EP narių pensijų valdymas nėra kasdienė Europos Parlamento veiklos užduotis ir kad dėl galimo pensijų išlaidų padidinimo sumažėtų biudžeto skaidrumas; todėl pritaria tam, kad į Europos Parlamento narių statuto taikymo sritį patenkančias trijų tipų pensijas – senatvės, neįgalumo ir netekus maitintojo pensijas – reikia perkelti į Sąjungos biudžeto III skirsnį ir kad reikia toliau konsultuoti narius ir teikti jiems patarimus pensijų klausimais; mano, kad, pensijų valdymą sutelkus vienoje institucijoje, didėja administracinis veiksmingumas;

106.  pabrėžia, kad teikiant informaciją apie 2014 m. vyksiančius rinkimus į Europos Parlamentą būtina vadovautis nuosekliu požiūriu; todėl pritaria tam, kad rinkėjai būtų skatinami dalyvauti 2014 m. vyksiančiuose rinkimuose, būtų teikiama informacija apie rinkimų datą ir būtų vykdoma Sąjungos piliečių informuotumo didinimo kampanija, per kurią būtų teikiama informacija visomis Sąjungomis kalbomis apie rinkėjų teises ir Sąjungos poveikį jų kasdieniam gyvenimui; mano, kad reikia atlikti 2009 m. ir 2014 m. rinkimų komunikacijos ex post vertinimą;

Papildomas lėšų taupymas

107.  mano, kad šiuo ekonominių suvaržymų laikotarpiu reikia dėti visas pastangas siekiant išnagrinėti institucijų biudžetus ir nustatyti, kaip būtų galima sutaupyti lėšų pradedant dažniau taikyti praktiką, kurią vykdant nemažinama narių darbo kokybė; primena, kad akivaizdus taupaus lėšų naudojimo požymis yra tai, kad personalo komandiruotėms skirtos išmokos nebeindeksuojamos nuo 2007 m. ir kad visos EP narių išmokos iki dabartinės Europos Parlamento kadencijos pabaigos įšaldytos neviršijant 2011 m. sumos; be to, teigiamai vertina visų EP narių išmokų įšaldymą iki 2014 m. pabaigos;

108.  nusprendžia, vadovaudamasis šiuo principu, Parlamento išlaidas sumažinti 9 658 000 EUR, palyginti su 2014 m. biudžeto projekte numatyta suma;

109.  vadovaudamasis taupaus lėšų naudojimo principu, sumažina asignavimus delegacijoms ir atitinkamai bendrą Parlamento narių delegacijų skaičių dar daugiau, nei buvo nuspręsta ir sumažinta per praėjusius dvejus metus;

IV–X skirsniai

110.  džiaugiasi, kad visos kitos institucijos sutaupė lėšų, padidino veiksmingumą ir į tai atsižvelgė savo biudžetų projektuose; vėl įrašo 2011 m. ir 2012 m. atlyginimų koregavimui numatytą sumą, atsižvelgdamas į būsimą Teisingumo Teismo sprendimą šiuo klausimu ir laikydamasis riziką ribojančio ir patikimo finansų valdymo principo;

IV skirsnis. Teisingumo Teismas

111.  siekdamas užtikrinti, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti Teisingumo Teismo etatų planu ir kad Teisingumo Teismas galėtų tinkamai įveikti vis didėjantį darbo krūvį, pakoregavęs nustato, kad standartinis mažinimo koeficientas yra 3 proc., ir vėl įrašo 1,43 mln. EUR asignavimų sumą;

112.  nustato didesnes, nei numatyta biudžeto projekte, sumas Teisingumo Teismo atlyginimų eilutėse, siekdamas atsižvelgti į 2011 m. ir 2012 m. darbuotojų atlyginimų koregavimą, kuris iš pradžių nebuvo įtrauktas į Teisingumo Teismo biudžeto sąmatas;

V skirsnis. Audito Rūmai

113.  vėl įrašo biudžeto projekte numatytą 2014 m. biudžetui poveikį turinčio 2011 m. ir 2012 m. darbuotojų atlyginimų koregavimo sumą, kurią Taryba per biudžeto svarstymą buvo išbraukusi, visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad Teisingumo Teismas priims sprendimą šiuo klausimu;

114.  ypač džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai taikė griežtas taupymo priemones ir savo biudžeto projekte nustatė vidaus efektyvumo didinimo galimybes;

VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

115.  vėl įrašo biudžeto projekte numatytą 2014 m. biudžetui poveikį turinčio 2011 m. ir 2012 m. darbuotojų atlyginimų koregavimo sumą, kurią Taryba per biudžeto svarstymą buvo išbraukusi, visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad Teisingumo Teismas priims sprendimą šiuo klausimu;

116.  palankiai vertina Europos Parlamento ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto derybas dėl bendradarbiavimo susitarimo ir skatina jas sėkmingai užbaigti; įrašo į rezervą dalį atlyginimų asignavimų laukiant, kol bus pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Parlamentu ir galbūt palaipsniui perkelta iki 48 darbuotojų, o etatų plane žvaigždute pažymi tas pareigybes, kurios kitais metais po tai, darbuotojai būtų perkelti, būtų išbrauktos, jei galutinis susitarimas bus sudarytas;

VII skirsnis. Regionų komitetas

117.  vėl įrašo biudžeto projekte numatytą 2014 m. biudžetui poveikį turinčio 2011 m. ir 2012 m. darbuotojų atlyginimų koregavimo sumą, kurią Taryba per biudžeto svarstymą buvo išbraukusi, visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad Teisingumo Teismas priims sprendimą šiuo klausimu;

118.  palankiai vertina vykstančias Parlamento ir Regionų komiteto derybas dėl bendradarbiavimo susitarimo ir skatina jas sėkmingai užbaigti; įrašo į rezervą dalį atlyginimų asignavimų laukiant, kol bus pasirašytas toks bendradarbiavimo susitarimas ir galbūt palaipsniui perkelta iki 32 darbuotojų, o etatų plane žvaigždute pažymi tas pareigybes, kurios kitais metais po tai, darbuotojai būtų perkelti, būtų išbrauktos, jei galutinis susitarimas bus sudarytas;

119.  vėl įrašo narių kelionėms skirtose eilutėse biudžeto projekte numatytas sumas siekdamas užtikrinti, kad nebūtų apribota politinė veikla;

120.  pažymi, kad Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR) sukūrė naują politinę frakciją Regionų komitete; primena, kad kiekviena politinė frakcija priklausomai nuo jos dydžio turėtų gauti administracinę pagalbą, kurį palengvintų jos galimybes dalyvauti komiteto politinėje veikloje;

VIII skirsnis. Europos ombudsmenas

121.  vėl įrašo biudžeto projekte numatytą 2014 m. biudžetui poveikį turinčio 2011 m. ir 2012 m. darbuotojų atlyginimų koregavimo sumą, kurią Taryba per biudžeto svarstymą buvo išbraukusi, visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad Teisingumo Teismas priims sprendimą šiuo klausimu;

122.  pripažįsta pagrįstą Europos ombudsmeno požiūrį, kad, atsižvelgiant į tai, kad ši institucija yra gana nedidelė, jos darbuotojų skaičius per penkerius metus 5 proc. turėtų būti mažinamas pagal jos tvarkaraštį;

IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

123.  vėl įrašo biudžeto projekte numatytą 2014 m. biudžetui poveikį turinčio 2011 m. ir 2012 m. darbuotojų atlyginimų koregavimo sumą, kurią Taryba per biudžeto svarstymą buvo išbraukusi, visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad Teisingumo Teismas priims sprendimą šiuo klausimu;

124.  pripažįsta pagrįstą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno požiūrį, kad, atsižvelgiant į tai, kad ši institucija yra gana nedidelė, jos darbuotojų skaičius per penkerius metus 5 proc. turėtų būti mažinamas pagal jos tvarkaraštį;

X skirsnis. Europos išorės veiksmų tarnyba

125.  vėl įrašo biudžeto projekte numatytą 2014 m. biudžetui poveikį turinčio 2011 m. ir 2012 m. darbuotojų atlyginimų koregavimo sumą, kurią Taryba per biudžeto svarstymą buvo išbraukusi, visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad Teisingumo Teismas priims sprendimą šiuo klausimu;

126.  siekdamas atsižvelgti į darbuotojų priėmimą, kad būtų galima patenkinti veiklos poreikius, pakoregavęs nustato, kad standartinis mažinimo koeficientas yra 5,3 proc. (ir vėl įrašo maždaug 0,4 mln. EUR asignavimų sumą) būstinėse ir 2,7 proc. delegacijose (0,5 mln. EUR);

127.  padidina saugumo asignavimus numatydamas 5,4 mln. EUR saugioms IT sistemoms ir tinklams ir 0,6 mln. EUR sutartininkams;

128.  pripažįsta EIVT siekį remtis Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto prašymu įtraukti Europos Sąjungos specialiuosius įgaliotinius ir jų darbuotojus į EIVT biudžetą ir institucinę struktūrą; pažymi, kad norint sudaryti sąlygas perkelti žmogiškuosius ir finansinius išteklius iš Komisijos į EIVT biudžetą, reikia su Komisija ir Taryba rasti kompromisinį sprendimą ir tada priimti tinkamą teisinį pagrindą; siūlo padidinti EIVT biudžetą ir etatų planą;

o
o   o

129.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams bei nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.
(2) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0304.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0081.
(6) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0173.
(7) 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
(8) Priimti tekstai P7_TA(2012)0359.
(9) Priimti tekstai P7_TA(2013)0048.
(10) OL L 286, 2012 10 17, p. 1.


I PRIEDAS

BENDRAS PAREIŠKIMAS

2014 m. biudžeto sudarymo procedūros datos ir Taikinimo komiteto veikimo sąlygos

A.  Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitaria dėl šių pagrindinių 2014 m. biudžeto procedūrų datų:

1.  Taryba stengsis priimti savo poziciją ir ją perduoti Europos Parlamentui iki 2013 m. rugsėjo 11 d., kad būtų lengviau laiku susitarti su Europos Parlamentu;

2.  Europos Parlamento Biudžeto komitetas balsuos dėl Tarybos pozicijos pakeitimų ne vėliau kaip iki 41- os savaitės pabaigos (spalio mėn. pradžioje);

3.  trišalis dialogas bus sušauktas 2013 m. spalio 16 d. popietę prieš Europos Parlamente vyksiantį svarstymą;

4.  Europos Parlamentas plenariniame posėdyje dėl svarstymo balsuos 43- ią savaitę;

5.  taikinimo laikotarpis prasidės 2013 m. spalio 24 d. laikantis SESV 314 straipsnio 4 dalies c punkto nuostatų, taikinimui skirtas laikotarpis baigsis 2013 m. lapkričio 13 d.;

6.  Taikinimo komitetas susirinks 2013 m. lapkričio 4 d. popietę Europos Parlamente ir 2013 m. lapkričio 11 d. Taryboje; Taikinimo komiteto posėdžiams bus rengiamasi per trišalius dialogus. Trišalį dialogą numatyta surengti 2013 m. lapkričio 7 d. ryte; per 21 dienos taikinimo laikotarpį gali būti sušaukti papildomi trišaliai dialogai;

B.  Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija taip pat susitaria dėl priede nustatytų Taikinimo komiteto veikimo sąlygų, kurios galioja, kol įsigalios naujas tarpinstitucinis susitarimas.


II PRIEDAS

Taikinimo komiteto veikimo sąlygos 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros metu

1.  Jei Europos Parlamentas balsuos dėl Tarybos pozicijos pakeitimų, Tarybos pirmininkas to paties plenarinio posėdžio metu atsižvelgs į abiejų institucijų pozicijų skirtumus ir duos Europos Parlamento Pirmininkui sutikimą nedelsiant sušaukti Taikinimo komitetą. Laiškas, kuriuo sušaukiamas Taikinimo komitetas, bus išsiųstas tą pačią dieną, kurią įvyko balsavimas plenariniame posėdyje, ir taikinimo laikotarpis prasidės kitą dieną. 21 dienos laikotarpis apskaičiuojamas remiantis Reglamentu (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatančiu terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles.

2.  Jei Taryba negali pritarti visiems pakeitimams, už kuriuos balsavo Europos Parlamentas, ji savo poziciją patvirtins laišku, kuris bus išsiųstas iki nustatytos pirmo Taikinimo komiteto posėdžio datos, numatytos bendrojo pareiškimo A dalies 6 punkte. Tokiu atveju Taikinimo komitetas toliau dirbs laikydamasis tolesniuose punktuose nustatytų sąlygų.

3.  Taikinimo komitetui bus pateiktas bendras dokumentų, kuriuose palyginami įvairūs biudžetinės procedūros etapai, rinkinys (pradiniai dokumentai)(1) . Juose bus pateiktos sumos pagal atskiras eilutes(2) , bendros sumos pagal finansinės programos išlaidų kategorijas ir lyginamasis dokumentas, kuriame bus nurodytos sumos bei pastabos su pakeitimais dėl visų biudžeto eilučių, kurios techniniu požiūriu laikomos „atviromis“. Šie dokumentai bus klasifikuojami biudžeto nomenklatūroje.

Prie Taikinimo komitetui skirtų pradinių dokumentų taip pat bus pridėti kiti dokumentai(3) .

4.  Siekiant susitarimą pasiekti iki taikinimo procedūros laikotarpio pabaigos, trišalio (-ių) dialogo (-ų) posėdžio (- ių) metu bus:

–  apibrėžiama derybų dėl spręstinų biudžeto klausimų sritis;

–  svarstomi pagal pirmą įtrauką nustatyti neišspręsti klausimai, siekiant susitarimo, kuris turi būti patvirtintas Taikinimo komiteto;

–  sprendžiami teminiai klausimai, taip pat pagal daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas, galbūt remiantis darbo arba neoficialiu (- iais) dokumentu (- ais).

Kiek įmanoma preliminarios išvados bus daromos bendrai kiekvieno trišalio dialogo posėdžio metu arba iš karto po jo, kartu parengiant kito posėdžio darbotvarkę. Šias išvadas registruos trišalį dialogą surengusi institucija.

5.  Visos preliminarios trišalio (- ių) dialogo (- ų) išvados ir dokumentas, kuriame nurodytos biudžeto eilutės, dėl kurių per trišalį (- ius) dialogą (- us) pasiektas preliminarus susitarimas, bus pateikiami Taikinimo komiteto posėdžiui galimam tvirtinimui.

6.  Komisija imsis visų reikiamų iniciatyvų, siekdama sutaikyti Europos Parlamento ir Tarybos pozicijas. Šiuo atžvilgiu užtikrinamas visiškai vienodas Tarybos ir Europos Parlamento vertinimas ir teikiama visiškai vienoda informacija.

7.  SESV 314 straipsnio 5 dalyje numatytą bendrą tekstą, padedant Komisijai, parengs Europos Parlamento ir Tarybos sekretoriatai. Jį sudaro perdavimo raštas, skirtas Europos Parlamento Pirmininkui ir Tarybos pirmininkui, kuriame nurodoma Taikinimo komitete pasiekto susitarimo data, ir priedai, kuriuose, be kita ko, pateikiama:

–  visų biudžeto punktų sumos pagal atskiras biudžeto eilutes(4) ir suvestinės sumos pagal finansinės programos išlaidų kategorijas;

–  suvestinis dokumentas, kuriame nurodomos sumos, ir biudžeto projekto(5) arba Tarybos pozicijos pakeitimų, dėl kurių susitarta, galutinis tekstas.

Taikinimo komitetas taip pat gali patvirtinti galimus bendrus pareiškimus dėl 2014 m. biudžeto.

8.  Bendras tekstas bus išverstas į visas kalbas (tai atliks Europos Parlamento tarnybos) ir per 14 dienų nuo dienos, einančios po dienos, kurią buvo pasiektas susitarimas dėl bendro teksto pagal 6 punktą, bus pateiktas tvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Priėmus bendrą projektą, galutinę biudžeto redakciją patvirtins teisininkai lingvistai, į jį įtraukus bendro projekto priedus, kuriuose pateikiamos taikinimo procedūros metu nepakeistos biudžeto eilutės.

9.  Trišalį susitikimą arba Taikinimo komiteto posėdį surengusi institucija organizuos vertimą žodžiu, Taikinimo komiteto posėdžiuose užtikrindama vertimą į visas oficialiąsias kalbas, o per trišalius dialogus – vertimą į ad hoc kalbas.

Posėdį rengianti institucija užtikrins posėdžio dokumentų dauginimą ir platinimą.

Trijų institucijų tarnybos bendradarbiaus, kad derybų rezultatai būtų registruojami siekiant parengti galutinę bendro projekto redakciją.

10.  Siekdamos užbaigti darbą Taikinimo komitete, institucijos lojaliai bendradarbiaus, laiku keisis reikiama informacija ir dokumentais oficialiu ir neoficialiu lygmenimis, taip pat reguliariai palaikys ryšius visais lygmenimis per visą biudžeto procedūrą, aktyviai dalyvaujant atitinkamiems derybininkams.

(1)Įvairius etapus sudarys: 2013 m. biudžetas (įskaitant priimtus taisomuosius biudžetus); pradinis biudžeto projektas; Tarybos pozicija dėl biudžeto projekto; Europos Parlamento pateikti Tarybos pozicijos pakeitimai ir Komisijos pateikti taisomieji raštai. Palyginimo tikslais į pirminį biudžeto projektą bus įtraukti tik tie taisomieji raštai, į kuriuos atsižvelgta ir per Tarybos, ir per Europos Parlamento svarstymus.
(2)Biudžeto eilutės, kurios techniniu požiūriu laikomos „uždarytomis“, pateikiamuose dokumentuose bus paryškintos. Biudžeto eilutė, kuri techniniu požiūriu laikoma „uždaryta“, yra eilutė, dėl kurios nėra nesutarimų tarp Europos Parlamento ir Tarybos ir dėl kurios nėra pateiktas taisomasis raštas, nedarant poveikio Taikinimo komiteto galutiniam sprendimui.
(3)Įskaitant Komisijos raštą dėl įgyvendinamumo dėl Tarybos pozicijos ir Europos Parlamento pateiktų pakeitimų; taisomąjį raštą dėl žemės ūkio (gali būti ir dėl kitų sričių); galbūt Komisijos parengtą įspėjamąjį raštą dėl rudens biudžeto prognozės; ir galimus kitų institucijų raštus dėl Tarybos pozicijos ir Europos Parlamento pateiktų pakeitimų.
(4)Eilutės, kurios nebuvo pakeistos, palyginti su biudžeto projektu arba Tarybos pozicija dėl jo, bus paryškintos.
(5)Įskaitant taisomuosius raštus, į kuriuos atsižvelgta ir per Tarybos, ir per Europos Parlamento svarstymus.

Atnaujinta: 2016 m. balandžio 21 d.Teisinis pranešimas