Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2145(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0328/2013

Predložena besedila :

A7-0328/2013

Razprave :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Glasovanja :

PV 23/10/2013 - 11.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0437

Sprejeta besedila
PDF 797kWORD 52k
Sreda, 23. oktober 2013 - Strasbourg Končna izdaja
Osnutek splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014: vsi oddelki
P7_TA(2013)0437A7-0328/2013
Resolucija
 Priloga
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2013 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(1) ,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(2) ,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o političnem sporazumu o večletnem finančnem okviru 2014–2020(4) ,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2014 – oddelek III(5) ,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2013 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2014(6) ,

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ga je Komisija sprejela dne 28. junija 2013 (COM(2013)0450),

–  ob upoštevanju priporočil koordinatorjev odbora BUDG o mandatu za trialog o proračunu za leto 2014,

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ga je Svet sprejel dne 2. septembra 2013 in posredoval Evropskemu parlamentu 11. septembra 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  ob upoštevanju dopolnilnega pisma št. 1/2014 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ga je Komisija predstavila 18. septembra 2013 (COM(2013)0644),

–  ob upoštevanju člena 75(b) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenj drugih zadevnih odborov (A7-0328/2013),

Oddelek III

Splošni pregled

1.  opozarja, da so prednostne naloge v proračunu za leto 2014 gospodarska in trajnostna rast, konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest ter boj proti brezposelnosti mladih, pa tudi vloga EU v svetu; zato ponovno izraža podporo politikam, ki prispevajo k boju proti brezposelnosti mladih, raziskavam, razvoju in inovacijam, digitalni agendi, konkurenčnosti, malim in srednjim podjetjem (MSP), podjetništvu in samozaposlovanju, izobraževanju, strokovnemu usposabljanju, mobilnosti in zunanji pomoči;

2.  vztraja, da morajo Komisija in države članice narediti vse, da bo proračun EU porabljen učinkovito in da bodo imele vse dejavnosti, ki se bodo financirale iz njega, jasno evropsko dodano vrednost; meni, da bi si morale države članice zlasti deliti naloge, kjer je le mogoče, in poglobiti sodelovanje;

3.  želi spomniti, da je odločen zagotoviti zadostno in realistično raven sredstev za obveznosti in plačila, da bo mogoče programe zagnati z zadostnimi sredstvi v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 in da se bo mogoče izogniti zamudi pri njihovem izvajanju ter uspešno končati programe, začete v sklopu večletnega finančnega okvira 2007–2013;

4.  zato obžaluje, da se je Svet letos ponovno odločil izbrati že običajen pristop s horizontalnim zmanjševanjem sredstev v predlogu proračuna, s katerim želi navidezno zmanjšati stopnjo sredstev Unije za leto 2014, in sicer v primerjavi s predlogom proračuna skupaj za 240 milijonov EUR (–0,2 %) v sredstvih za prevzem obveznosti ter 1 061 milijonov EUR (–0,8 %) v sredstvih za plačila, kar pomeni, da so se glede na proračun za leto 2013 (vključno s predlogi sprememb št. 1 do št. 5) precej zmanjšala tako sredstva za prevzem obveznosti (–6 %) kot sredstva za plačila (–6,6 %);

5.  je presenečen, da Svet pri tem ni zgolj pozabil upoštevati dogovora o večjem izplačilu sredstev v začetni fazi za programe Erasmus+, COSME in Obzorje 2020 iz sporazuma o večletnem finančnem okviru, pač pa je dodatno zmanjšal sredstva za nekatere od navedenih programov;

6.  močno obžaluje, da je Svet sklenil v vseh razdelkih zmanjšati tako sredstva za obveznosti kot sredstva za plačila; opozarja, da se zmanjšanja najbolj poznajo v razdelku 1a (–0,36 % v sredstvih za obveznosti ter –3,6 % v sredstvih za plačila glede na predlog proračuna), razdelku 4 (–0,21 % v sredstvih za obveznosti ter –2,5 % v sredstvih za plačila glede na predlog proračuna) ter razdelku 5 (–1,78 % v sredstvih za obveznosti in sredstvih za plačila glede na predlog proračuna); ugotavlja, da razdelka 1a in 4 vsebujeta programe in pobude, nujne za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020 in zunanjepolitične agende EU, in da ta vsesplošna zmanjšanja vplivajo na pobude na teh področjih, ki so za Parlament izjemnega pomena;

7.  poudarja, da zmanjšanja niso zgolj v neposrednem nasprotju s političnim dogovorom o večjem izplačilu sredstev v začetnem obdobju iz večletnega finančnega okvira, pač pa prav tako ne upoštevajo prednostnih nalog Parlamenta, kakor so opredeljene v resoluciji o splošnih smernicah za proračun za leto 2014 in priporočilih o mandatu za trialog o proračunu za leto 2014;

8.  zavrača utemeljitev Sveta, da predlagana zmanjšanja zadevajo programe, za katere izvrševanje sredstev ni bilo zadostno oziroma dovolj uspešno, saj se zmanjšanja sredstev za obveznosti, ki jih predlaga Svet, nanašajo predvsem na izvedbeno zmogljivost nove generacije večletnih programov, katerih izvajanje se še ni začelo; zmanjšanja plačil vplivajo predvsem na zaključitev programov, ki ne beležijo le dobre, pač pa celo prekomerno stopnjo izvrševanja (npr. skupni strateški okvir za raziskave in inovacije, Galileo, Carina in Fiscalis v razdelku 1a ter ESS, ESSR in kohezijski sklad v razdelku 1b); poudarja, da takšna zmanjšanja sredstev za plačila niti najmanj ne upoštevajo večletnega značaja politik Unije, zlasti kohezijske politike; poudarja, da je 52 % sredstev za plačila, zahtevanih v predlogu proračuna za leto 2014, namenjenih zaključitvi programov iz večletnega finančnega okvira 2007–2013;

9.  obžaluje, da je Svet samovoljno sklenil zmanjšati sredstva v vrsticah za upravne odhodke ter odhodke za podporo, s katerimi se financira izvajanje osrednjih programov EU; meni, da bi lahko zmanjšanja ogrozila uspešen zagon novih programov, saj bi utegnilo pomanjkanje upravnih zmogljivosti resno ovirati izvajanje politik EU; obžaluje, da države članice raje stremijo k banalnim in nesmiselnim kratkoročnim prihrankom kot pa k dolgoročnim rezultatom; je zato sklenil v vseh vrsticah, ki so namenjene upravnim odhodkom in odhodkom za podporo in v katerih je Svet zmanjšal sredstva, obnoviti zneske iz predloga proračuna;

10.  je seznanjen z osnutkom izjave Sveta o plačilih, ki ga je Svet sprejel v okviru stališča o predlogu proračuna za leto 2014; je kljub temu prepričan, da ne more pomeniti zadostnega političnega jamstva za zadostno in ustrezno raven plačil v letu 2014, dokler je ne bodo znatno izboljšali; je odločen podati zagotovilo in obrniti trend zadnjih let, ko so neporavnana plačila ob koncu leta skokovito naraščala; zato poziva Svet, naj soglaša s sprejetjem skupne politične zaveze, v skladu s katero bi uporabili vsa sredstva, ki so na voljo v uredbi o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, vključno z uporabo rezerve za nepredvidene izdatke in/ali spremembo zgornje meje za plačila, da ne bi ogrozili novih programov, obenem pa zmanjšali znesek neporavnanih plačil ob koncu leta;

11.  pozdravlja izjavo nekaterih držav članic o tem, da bi bilo treba poiskati boljše ravnovesje med obveznostmi in plačili, da bi preprečili razmere, v katerih Unija ne bi zmogla izpolnjevati svojih pravnih obveznosti; mu je v uteho, da je tudi več delegacij Sveta začelo glasno izražati pomisleke, ki jih je Parlament že večkrat izrazil v prejšnjih proračunskih postopkih;

12.  se ne more strinjati z odločitvijo Sveta o zmanjšanju sredstev za prevzem obveznosti in sredstev za plačila; spominja, da obveznosti odsevajo politične prednostne naloge Unije in bi jih bilo treba določati ob upoštevanju dolgoročnih obetov za prihodnost, ko se bo gospodarska recesija morda že končala; zato meni, da bi bilo treba glavna sredstva za prevzem obveznosti v splošnem obnoviti na raven iz predloga proračuna; kljub temu namerava v primerjavi s predlogom proračuna nekoliko povečati sredstva za prevzem obveznosti v nekaterih proračunskih vrsticah za programe, ki prinašajo neposredno korist evropskim državljanom, prispevajo k uresničevanju prednostnih nalog iz programa Evropa 2020, bistvenih za rast in konkurenčnost Unije, ter razširjajo evropske vrednote in solidarnost v tujini;

13.  zato meni, da mora skupna raven sredstev za prevzem obveznosti in sredstev za plačila za leto 2014 znašati 142 625 milijonov EUR oziroma 136 077 milijonov EUR;

14.  zato poziva k temu, da se iz instrumenta prilagodljivosti uporabijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 274,2 milijona EUR; meni, da bo v razdelku 1b instrument prilagodljivosti okrepil Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, dokler ne bo sprejet končni sporazum zakonodajnih organov o pravni podlagi, ki mora odražati politični sporazum o večletnem finančnem okviru z dne 27. junija 2013 o skupni dodelitvi sredstev v ta sklad, prav tako pa bo zagotovil dodatno pomoč Cipru iz strukturnih skladov, kakor so se dogovorili voditelji držav in vlad na srečanju 27. in 28. junija 2013; meni, da bo v razdelku 4 instrument prilagodljivosti zagotovil dodatno podporo za humanitarno pomoč na Bližnjem vzhodu;

15.  namerava sprožiti obsežno razpravo o prihodkih v letnem proračunskem postopku, saj gre za izjemno pomemben del proračuna Unije, ki ga ni smiselno ločevati od odhodkov; v zvezi s tem dvomi v utemeljitev držav članic, ki nameravajo obdržati 25 % tradicionalnih lastnih sredstev kot upravne stroške, in poziva k natančnejšemu nadzoru nad uporabo teh zneskov; poziva k bolj realistični pripravi proračuna, ko gre za pričakovane prihodke od kazni, ki jih Komisija naloži podjetjem, ki kršijo konkurenčno pravo Unije, in k dodatni razpravi o obravnavi proračunskega presežka, da bi odpravili zapleten in javnosti nerazumljiv postopek, pri katerem se znesek trenutno vrne državam članicam prek zmanjšanja ustreznega prispevka iz naslova BND;

Sredstva za plačila

16.  obžaluje, da je Svet sklenil zmanjšati plačila, zaradi česar so se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013 (vključno s predlogi sprememb proračuna št. 1 do 5) zmanjšala za 9,5 milijarde EUR (9 500 milijonov oz. -6,6 %); ponavlja, da Svet kljub sprejetju manjšega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in absolutni potrebi po spoštovanju preteklih obveznosti slepo sledi svoji strategiji iz preteklosti, pri čemer umetno zmanjšuje stopnjo plačil, ne da bi pri tem upošteval dejanske potrebe in sorazmerno skromne odhodke v okviru skupnega upravljanja, le da bi državam članicam navidezno povrnil naložbe;

17.  ugotavlja, da je kljub resnim razmeram na področju plačil do tega prišlo že leta 2013, ko je bilo izvrševanje v začetku septembra za 9 oziroma 18 milijard EUR višje od ustreznega zneska ob istem času v letih 2012 in 2011; poudarja, da dobra in čedalje večja sposobnost črpanja priča o tem, da so programi Unije na terenu dejansko uspešni; je odločen zagotoviti, da umetno omejevanje v proračunu predvidenih plačil ne bo oviralo izvajanja že dogovorjenih obveznosti;

18.  meni, da stališče Sveta glede tega, da bi pod zgornjo mejo za plačila 2014 ohranili umetno razliko v višini 1 milijarde EUR, ni smiselno in ga ni mogoče nikakor upravičiti, zlasti če upoštevamo obseg pričakovanega prenosa neporavnanih plačil ob koncu leta 2013;

19.  poudarja, da stališče Sveta ne upošteva dramatičnega pomanjkanja plačil, zlasti na področju kohezijske politike, in opozarja, da najnovejše napovedi (iz septembra 2013) na zahtevkih za plačila, ki jih morajo države članice predložiti pred koncem leta 2013, po podatkih Komisije prikazujejo, da se ob koncu leta 2013 pričakuje prenos v višini približno 20 milijard EUR, tudi če bo druga tranša spremembe proračuna št. 2/2013 (predlog spremembe proračuna št. 8/2013) sprejeta v celoti; opozarja, da bo treba veljavne zahtevke za plačila, prenesene iz leta 2013, odšteti od stopnje sredstev za plačila, ki so na voljo za leto 2014, in to stopnjo ustrezno zmanjšati; poudarja, da bo zaradi tega proračun za leto 2014 pod izjemnim pritiskom, tudi spričo nezaslišane stopnje neporavnanih terjatev in nasploh neporavnanih obveznosti;

20.  je osupel, da nekatera zmanjšanja plačil, ki jih predlaga Svet, vplivajo na programe Obzorje 2020, COSME in ESS, saj je to v očitnem nasprotju z duhom in črko sedanjega političnega sporazuma o večletnem finančnem okviru, v skladu s katerim naj bi se večji del sredstev za te programe porabil v letih 2014 in 2015, pa tudi z zavezo o spopadu z brezposelnostjo mladih, ki so jo institucije sprejele na najvišji ravni; prav tako opozarja, da nekatera zmanjšanja Sveta zadevajo vrstice, ki so bile povečane na podlagi sporazuma o prvi tranši iz spremembe proračuna št. 2/2013;

21.  zato ostro zavrača pristop Sveta k plačilom in spreminja svoje stališče glede plačil, s čimer želi zagotoviti, da razlika med zgornjima mejama za leti 2013 in 2014 ne bo ovirala niti ustreznega izvajanja in zaključitve programov v sklopu večletnega finančnega okvira 2007–2013 niti začetka novih programov, pri čemer je treba upoštevati, da se v predlogu Komisije 52 % sredstev za plačila nanaša na neporavnane obveznosti;

22.  je sklenil v večini vrstic, ki jih je Svet zmanjšal, obnoviti zneske za plačila iz predloga proračuna; ugotavlja, da zgornja meja za plačila kljub zmernemu povečanju sredstev za plačila v nekaterih proračunskih postavkah in večkratnemu zmanjšanju v več drugih postavkah ne omogoča ustreznega financiranja prednostnih nalog, ki jih je izbral Parlament; v skladu s tem predlaga, da se najprej preučijo vse možnosti za prerazporeditev sredstev za plačila, nato pa se iz instrumenta prilagodljivosti za plačila uporabi znesek 211 milijonov EUR za financiranje humanitarne pomoči;

23.  upa, da se bosta na medinstitucionalnem srečanju o plačilih 26. septembra 2013 Parlament in Svet sporazumela o skupni politični zavezi in v proračunskem spravnem postopku našla skupen jezik, ne da bi se po nepotrebnem prerekala o velikosti in kakovosti zneskov, ki jih je posredovala Komisija, s čimer bosta utrla pot do obravnave pomanjkanja plačil med izvrševanjem proračuna za leto 2014;

24.  je zadovoljen, da je Komisija sprejela predlog spremembe proračuna št. 8/2013 (druga tranša spremembe proračuna št. 2/2013), s čimer je zagotovljenih dodatnih 3,9 milijarde EUR za neporavnana plačila iz leta 2013 in izpolnjen eden od pogojev za glasovanje o uredbi o večletnem finančnem okviru; poziva Svet, naj spremembo sprejme hitro in v celoti; ponavlja svoje stališče, izraženo v resoluciji o političnem sporazumu o večletnem finančnem okviru z dne 3. julija 2013, da Parlament ne bo odobril uredbe o večletnem finančnem okviru oziroma sprejel proračuna za leto 2014, dokler Svet ne bo sprejel predloga spremembe proračuna št. 8/2013, ki zajema drugo tranšo spremembe proračuna št. 2/2013;

Razdelek 1a

25.  ponavlja, da so bila sredstva v razdelku 1a, vključena v predlog proračuna, razen za velike infrastrukturne projekte v primerjavi s proračunom za leto 2013 že zmanjšana za 1,1 milijarde EUR; obžaluje, da je Svet kljub vsem nedavnim političnim prizadevanjem voditeljev držav in vlad za uresničitev ciljev iz tega razdelka prav tako sklenil dodatno zmanjšati sredstva za razdelek 1a, ki so za 60 milijonov EUR nižja kot v predlogu proračuna;

26.  poudarja, da nekatera zmanjšanja Sveta opazno vplivajo tudi na programe, ki naj bi po mnenju Evropskega sveta imeli strateški pomen za rast in gospodarsko okrevanje, in sicer Obzorje 2020 (-43,7 milijona EUR) ter COSME (-0,5 milijona EUR); obžaluje, da je to v popolnem nasprotju z duhom in črko političnega sporazuma o večletnem finančnem okviru, ki zajema tudi možnost posebne prožnosti pri obravnavi brezposelnosti mladih in krepitvi raziskav;

27.  ponovno izraža podporo programom EU na področju raziskav, konkurenčnosti, podjetništva, inovacij in socialne vključenosti, ki so v osrčju strategije Evropa 2020; zato namerava, da ne bi dodatno oslabili tega razdelka, obnoviti vse vrstice, ki jih je Svet zmanjšal; je prav tako sklenil, da se sredstva izplačajo v začetku obdobja za določeno število vrstic na nekaterih prednostnih področjih, na primer Obzorje 2020, COSME in Erasmus+, kar ne pomeni povečanja, saj se skupni znesek za te programe v večletnem finančnem okviru 2014-2020 ne spremeni, in da se okrepijo digitalna agenda, prometna politika, socialni dialog, EURES, PROGRESS ter mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, posebni letni dogodki ter kakovost evropske statistike;

28.  v svojo obravnavo vključuje tudi politični sporazum v sklopu večletnega finančnega okvira o tem, da se sredstva v višini 212,2 milijona EUR za program Obzorje 2020 (106,1 milijona EUR za Evropski raziskovalni svet in 106,1 milijona EUR za ukrepe Marie Skłodowske-Curie), 31,7 milijona EUR za COSME ter 137,5 milijona EUR za Erasmus+, torej skupaj sredstva v višini 381,4 milijona EUR, izplačajo v začetku leta 2014;

29.  podpira tudi ustrezno izplačilo sredstev v višini 381,4 milijona EUR ob koncu obdobja, kar je v skladu s političnim sporazumom o večletnem finančnem okviru in dopolnilnim pismom Komisije št. 1/2014, da se sredstva za ITER zmanjšajo za 212,2 milijona EUR, sredstva za energetski program za povezovanje Evrope pa za 169,2 milijona EUR, pri čemer je slednje že vključeno v predlog proračuna, čeprav je bilo zmanjšanje sprva predvideno v druge namene;

30.  meni, da bi bilo treba ciljno zmanjšati/uvrstiti v rezervo sredstva za nekatera področja, na primer za obveščanje o Ekonomski in monetarni uniji na eni strani (-2 milijona EUR) ter za finančno poročanje in revizije na drugi strani (uvrstitev v rezervo čaka na sporazum o ustreznem programu Unije);

31.  v obravnavo vključuje tudi rezultate zakonodajnih pogajanj, znane v tej fazi; je v okviru programa Obzorje 2020 sklenil ustvariti nekaj novih vrstic z zaznamki in podpira nove vrstice, ki jih je v dopolnilnem pismu št. 1/2014 predlagala Komisija, četudi prav tako vsebujejo zaznamke; pričakuje, da bo Komisija pripravila celovit predlog za uskladitev predloga proračuna z novimi pravnimi podlagami vseh zadevnih programov v okviru spravnega postopka za proračun 2014 ter prevzela in dopolnila vrstice, ki jih je sprejel Parlament;

32.  se strinja s tem, da se v okviru programa Erasmus+ oblikuje nova posebna podvrstica, katere namen je zagotoviti zadostno preglednost ukrepov za mlade v okviru tega programa, in je v to namensko vrstico prerazporedil 11,5 % sredstev, ki so bila sprva dodeljena programu Erasmus+; namerava izbrisati podvrstico, ki jo je oblikoval Svet, da bi nacionalnim agencijam zagotovil nepovratna sredstva za poslovanje;

33.  se je sklenil na področju socialnega dialoga vrniti k nomenklaturi prejšnjega programskega obdobja; zato je, enako kot v preteklosti, razdelil to vrstico in njena sredstva v tri ločene podvrstice;

34.  ugotavlja, da na podlagi njegove obravnave v razdelku 1a ostaja razlika do zgornje meje v višini [65 446 000 EUR];

Razdelek 1b

35.  ugotavlja, da je Svet obveznosti pustil domala nedotaknjene (samo -3,3 milijona EUR), a je dodatno zmanjšal stopnjo plačil (-202,2 milijona EUR oziroma -0,4 % glede na predlog proračuna), kar vpliva tako na cilj naložb v rast in delovna mesta (-114,151 milijona EUR ali -0,23 %) kot na cilj evropskega teritorialnega sodelovanja (-84,805 milijona EUR ali -6,19 %) in je le umetno povečalo razliko do zgornje meje za 3,3 milijona EUR;

36.  poudarja, da so zmanjšanja najbolj prizadela Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in kohezijski sklad (ESRR: 125,155 milijona EUR, Kohezijski sklad: 44,312 milijona EUR, medtem ko je Evropski socialni sklad manjši za 32,788 milijona EUR); močno obžaluje, da 69,33 % splošnih zmanjšanj plačil zadeva sredstva, namenjena zaključitvi programov iz prejšnjih obdobij (tj. 98,7 milijona EUR);

37.  obžaluje, da je Komisija kot osnovo za predhodno financiranje vzela stopnjo, ki jo je sprejel Evropski svet februarja 2013; ta osnova je predmet potekajočih medinstitucionalnih sektorskih pogajanj, v katerih ima Parlament pravico soodločanja, kar lahko vpliva na izid teh pogajanj; opozarja, da je predhodno financiranje bistveno, saj države članice in regije potrebujejo zadostno količino sredstev na začetku obdobja za naložbe v projekte, ki bodo prispevali k prizadevanjem za izhod iz trenutne gospodarske in finančne krize; glede tega ponavlja stališče svojega Odbora za regionalni razvoj, da je treba izbrati iste stopnje predhodnega financiranja kot v sedanjem obdobju, saj kriza še poteka;

38.  opozarja, da je v razdelku 1b trenutno največ neporavnanih obveznosti; je globoko zaskrbljen, da bo znesek neporavnanih zahtevkov ob koncu leta 2013 v kohezijski politiki znašal približno 20 milijard EUR, to pa bo ustvarilo velik primanjkljaj, ki ga bo treba odbiti od stopnje sredstev za plačila, ki so na voljo za zaključitev sedanjih in začetek izvajanja novih programov v letu 2014, in to stopnjo ustrezno zmanjšati; poudarja, da so ponavljajoča se pomanjkanja sredstev za plačila glavni vzrok za izjemno visoko raven neporavnanih obveznosti, kot je doslej še ni bilo, zlasti v zadnjih letih obdobja večletnega finančnega okvira 2007–2013;

39.  zato zavrača zmanjšanje, ki ga za razdelek 1b predlaga Svet; meni, da bi povzročilo še precej hujše pomanjkanje sredstev za plačila, kot se že pričakuje, in povzročilo težave pri povračilu že porabljenih sredstev upravičenim državam članicam in regijam, kar bi imelo hude posledice zlasti za države članice, ki so že tako v socialni, gospodarski in finančni stiski;

40.  je sklenil za vse proračunske vrstice, ki jih je Svet zmanjšal, obnoviti sredstva za prevzem obveznosti in plačila iz predloga proračuna, za nekatere pa sredstva za prevzem obveznosti v primerjavi s predlogom proračuna celo povečati, večinoma v skladu z dopolnilnim pismom Komisije št. 1/2014, pri tem pa iz strukturnih skladov zagotoviti sredstva za Ciper v skupnem znesku 100 milijonov EUR v tekočih cenah za 2014;

41.  opozarja, da je cilj zmanjševanja revščine, opredeljen v strategiji Evropa 2020, za vsaj 20 milijonov zmanjšati število ljudi, ki jim preti revščina in socialna izključenost; spominja tudi na politični dogovor o večletnem finančnem okviru, s katerim je bilo dorečeno, da je treba omogočiti dodatno povečanje do 1 milijarde EUR (poleg že dogovorjenih 2,5 milijona EUR) v celotnem obdobju 2014–2020 za Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim; je zato sklenil okrepiti ta sklad in sredstva za prevzem obveznosti v skupnem znesku 500 milijonov EUR nameniti ukrepom, ki spodbujajo socialno kohezijo in blažijo najhujše oblike revščine v Uniji;

42.  je ustvaril dve namenski proračunski vrstici za tehnično pomoč strategijam Unije za makroregijo Baltskega morja, pri čemer priznava uspešno izvajanje v sedanjem programskem obdobju, in prvič tudi za makroregije Donave (v vsaki vrstici je 2,5 milijona EUR sredstev za prevzem obveznosti in plačila);

43.  pozdravlja sporazum o pobudi za zaposlovanje mladih, dosežen v sklopu pogajanj o večletnem finančnem okviru 2014–2020; meni, da je potrebna ustrezna raven sredstev, ki bi zagotovila takojšen začetek izvajanja, da bi se spoprijeli z visoko stopnjo brezposelnosti mladih, kot je doslej še ni bilo; zato odobrava izplačila sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih ob začetku in koncu obdobja, pa tudi ustrezno izplačilo sredstev za evropsko teritorialno sodelovanje ob koncu obdobja, kakor je predlagala Komisija; poudarja, da bodo od leta 2016 potrebna dodatna sredstva, s katerimi bi zagotovili učinkovitost in trajnost te pobude;

44.  se strinja s tem, da se za tehnično pomoč vsem petim strukturnim skladom poleg obstoječih proračunskih vrstic oblikujejo nove namenske proračunske vrstice z zaznamkom (p.m.) in ustreznimi proračunskimi opombami, da bo mogoče izpolniti zahteve držav članic, kakor je navedeno v dopolnilnem pismu Komisije št. 1/2014; pričakuje, da se bo s tem izboljšalo izvajanje novih programov na ravni držav članic;

45.  obžaluje, da Parlament v tem razdelku nima manevrskega prostora, in poudarja, da je politični sporazum o večletnem finančnem okviru zavezujoč za vse institucije ter da bi bilo treba z instrumenti prilagodljivosti, ki jih omogoča ta sporazum, zagotoviti pravočasen začetek izvajanja in ustrezno raven financiranja prednostnih nalog;

Razdelek 2

46.  ugotavlja, da se zmanjšanja Sveta sicer najmanj poznajo v razdelku 2, a so bila kljub temu zmanjšana sredstva za nekatere programe, na primer LIFE+, ki je prednostna naloga Parlamenta (-4,07 % v sredstvih za plačila);

47.  želi obnoviti zneske iz predloga proračuna v vseh vrsticah, ki jih je Svet zmanjšal, in povečati sredstva za sistem razdeljevanja sadja v šolah za 28 milijonov EUR, da bi jih uskladil s političnim sporazumom iz junija 2013 o novi skupni kmetijski politiki v obdobju 2014–2020;

48.  se strinja s tem, da se za tehnično pomoč Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja in Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo oblikujejo nove namenske proračunske vrstice z zaznamki, kakor je navedeno v dopolnilnem pismu Komisije št. 1/2014;

Razdelek 3

49.  opozarja, da je razdelek 3 v smislu dodeljenih sredstev sicer najmanjši razdelek večletnega finančnega okvira, a zajema področja, ki so za državljane Unije izjemno pomembna;

50.  je seznanjen z zmanjšanjem sredstev v tem razdelku, ki ga je že v predlogu proračuna predlagala Komisija; obžaluje, da je Svet dodatno zmanjšal sredstva za obveznosti za 5,2 milijona EUR (-0,24 % glede na predlog proračuna) in sredstva za plačila za 10 milijonov EUR (-0,60 % glede na predlog proračuna);

51.  namerava v vseh vrsticah obnoviti zneske iz predloga proračuna, da bi zagotovil ustrezno izvajanje programov in ukrepov iz tega razdelka;

52.  spominja na nenehno močno podporo Parlamenta ustreznemu financiranju programov s področja pravic, državljanov, kulture in medijev, ki beležijo visoko stopnjo izvrševanja ter ustvarjajo opazne učinke vzvoda in prelivanja, prav tako pa s spodbujanjem čezmejnega sodelovanja in aktivnega državljanstva prinašajo jasno in dokazano evropsko dodano vrednost; je še posebej zaskrbljen zaradi predlaganega zmanjšanja sredstev za programe in ukrepe s tega področja; predlaga, da se sredstva v nekaterih proračunskih vrsticah, namenjenih podprogramom s področja kulture in medijev, programu Evropa za državljane, programom za pravice in državljanstvo ter multimedijskim ukrepom, povišajo na raven, ki je višja kot v predlogu proračuna (skupno povečanje sredstev za obveznosti v višini 11,3 milijona EUR);

53.  poudarja, da je proračun EU izpostavljen številnim tveganjem, kot so goljufije v zvezi z DDV, tihotapljenje, ponarejanje in korupcija, ki povečini izvirajo iz organiziranega kriminala; poziva k temu, da se boj proti goljufijam in organiziranemu čezmejnemu kriminalu v EU jasno opredeli kot prednostna naloga, pri čemer bi bilo treba okrepiti ustrezne organe in agencije EU, ki sodelujejo pri učinkovitem odvračanju in obvladovanju teh groženj in kriminalnih struktur, ki jih povzročajo;

54.  poudarja, da je treba okrepiti solidarnost med državami članicami na področju azila in migracij in da bi bilo treba tudi s proračunom EU dokazati, da so zaveze na tem področju jasne, med drugim z zadostnimi prispevki držav članic;

55.  je seznanjen z majhno rezervo, ki v tem razdelku dopušča le malo manevrskega prostora za obvladovanje nepričakovanih razmer;

Razdelek 4

56.  obžaluje, da je Svet zmanjšal sredstva za razdelek 4 (-0,21 % v sredstvih za obveznosti in -2,5 % v sredstvih za plačila), v katerem so se že tako ali tako najbolj poznala zmanjšanja v predlogu proračuna (-12,5 % v sredstvih za obveznosti in -8,2 % v sredstvih za plačila) glede na stopnjo iz leta 2013; ponovno poudarja, da razdelek 4 odslikava podobo EU v tujini, čeprav se zanj nameni manj kot 6 % celotnega proračuna Unije;

57.  v povezavi s tem meni, da je izjemno pomembno poglobiti sodelovanje, izboljšati usklajevanje in poiskati sinergije s programi in projekti držav članic in tretjih držav, da se poveča učinkovitost zunanjega delovanja EU in premagajo trenutne proračunske omejitve;

58.  meni, da je nesprejemljivo, da je Svet zmanjšal zneske v prednostnih vrsticah Parlamenta, in predlaga, da se v teh vrsticah obnovijo zneski iz predloga proračuna, v nekaterih vrsticah, ki so s strateškega vidika pomembne za zunanje odnose EU, pa se sredstva za obveznosti glede na predlog proračuna celo povečajo na skupaj 233 milijonov EUR (humanitarna pomoč, evropski instrument sosedstva, instrument za razvojno sodelovanje, instrument za predpristopno pomoč, instrument za stabilnost ter evropski instrument za demokracijo in človekove pravice); v zvezi s tem poziva k povečanju sredstev za geografska in tematska področja, ki jih pokriva instrument za razvojno sodelovanje, da bi se približali uresničitvi razvojnih ciljev tisočletja;

59.  meni, da je treba za učinkovito izvajanje evropske sosedske politike večjo podporo zagotoviti državam članicam, ki so zavezane gradnji demokratičnih družb in izvajanju reform; je seznanjen s trenutnimi težavnimi političnimi razmerami v nekaterih partnerskih državah; meni, da je treba večjo podporo nameniti spodbujanju krepitve zaupanja in drugih ukrepov, ki prispevajo k varnosti ter preprečevanju in reševanju konfliktov;

60.  opozarja na pomen preglednosti kot temeljnega proračunskega načela; zato poziva k razdelitvi vrstice za posebne predstavnike EU, da bi omogočili boljši pregled nad dodeljevanjem sredstev posameznim predstavnikom; predlaga, da se zneski iz proračunskih vrstic za posebne predstavnike EU v celoti prerazporedijo v proračun Evropske službe za zunanje delovanje;

61.  se ne strinja s predlogom Komisije, da bi geografske in tematske vrstice razdelili v eno vrstico za zmanjševanje revščine in trajnostni razvoj ter eno vrstico za vprašanja upravljanja, saj nova nomenklatura ne razlikuje med cilji in sredstvi razvojne politike; zato predlaga posodobljeno nomenklaturo, ki bi bolje odražala potrebe razvojne politike;

62.  predlaga, da se iz instrumenta prilagodljivosti 50 milijonov EUR nameni financiranju dejanskih potreb v zvezi s prispevkom Unije k mirovnemu procesu na Bližnjem vzhodu; zato ponovno izreka podporo dolgoročnemu načrtovanju in zadostnim finančnim sredstvom za pomoč Agenciji ZN za pomoč in zaposlovanje, Palestini in mirovnemu procesu; poudarja, kako pomembno je Agenciji ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu zagotoviti potrebna sredstva, da bo lahko opravljala nujne storitve v okviru mandata, ki ji ga je podelila Generalna skupščina ZN, ter glede na nestabilne razmere v regiji zagotavljala varnost in dostojno življenje beguncev;

63.  meni, da bi bilo treba zaradi preglednosti in učinkovitosti pomoči kritično oceniti neposredno proračunsko podporo, pogostost revizij pa povečati; meni, da bi morala EU v primeru goljufij in zlorab finančno pomoč opustiti;

64.  poziva k povečanju sredstev za plačila za rezervo za nujno pomoč (+147 milijonov EUR), da bi se izognili vrnitvi k razmeram, v katerih se Komisija ne bi bila sposobna pravočasno odzvati na nastajajoče humanitarne krize;

Razdelek 5

65.  je presenečen, da je Svet v razdelku 5 opravil zmanjšanje sredstev za obveznosti in plačila v skupnem znesku -153,283 milijonov EUR (-1,8 % glede na raven v predlogu proračuna), pri čemer je najbolj zmanjšal sredstva za pokojnine in evropske šole (-5,2 milijona EUR ali -3,2 %) ter odhodke za uradnike in začasne uslužbence na področjih politike (-69,7 milijona EUR ali -3,5 %);

66.  poudarja, da je Komisija v predlogu proračuna v večji meri že upoštevala prihranke, dosežene z novimi kadrovskimi predpisi in 1-odstotnim zmanjšanjem števila delovnih mest, v skladu z dogovorom institucij;

67.  meni, da je dodatno zmanjšanje upravnih odhodkov, ki ga predlaga Svet, neupravičeno in v nasprotju z zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi ter novimi pristojnostmi in nalogami Unije; ugotavlja, da bi "izvzetje zneskov v zvezi s prilagoditvijo plač za leti 2011 in 2012" dodatno povečalo neravnovesje proračuna Unije;

68.  še zlasti ugotavlja, da če bo Sodišče Evropske unije leta 2014 glede sporne prilagoditve pokojnin in plač od 1. julija 2012 dalje presodilo v korist Komisije, v razdelku 5 ne bo dovolj velike razlike do zgornje meje, da bi bilo mogoče obvladati to nepredvideno situacijo; zato ugotavlja, da Svet ni dosegel cilja, ki si ga je zastavil, ko je sprejel to stališče;

69.  zato obnavlja zneske iz predloga proračuna v vseh vrsticah z odhodki za podporo in upravnimi odhodki ter v vseh vrsticah v razdelku 5, ki jih je Svet zmanjšal, razen vrstice "Plače in nadomestila" v oddelku III, ki je bila zmanjšana za -1,2 milijona EUR zaradi prispevka Evropske agencije za kemikalije k financiranju evropskih šol tipa II;

70.  je sklenil, da določena sredstva ostanejo v rezervi, dokler Komisija ne bo posredovala ustreznih informacij o decentraliziranih agencijah in poročilih o upravljanju zunanje pomoči;

71.  je razdelil vrstico z odhodki Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) za uradnike in začasne uslužbence, da bo odražala obsežnejše poslanstvo in večjo neodvisnost sekretariata nadzornega odbora OLAF, ki ju predvideva nova uredba o tem uradu(7) ;

Agencije

72.  v splošnem sprejema oceno o proračunskih potrebah agencij, ki jo je pripravila Komisija; ugotavlja, da je Komisija že občutno zmanjšala prvotne zahteve večine agencij;

73.  zato meni, da bi nadaljnje zmanjšanje, ki ga predlaga Svet, ogrozilo pravilno delovanje agencij in bi jih oviralo pri izvajanju nalog, ki jim jih je naložil zakonodajni organ; zavrača vsesplošno zmanjšanje sredstev za agencije, ki ga predlaga Svet, saj je treba njihove potrebe oceniti za vsak primer posebej;

74.  ne more pa sprejeti kadrovskega pristopa Komisije, saj kadrovski načrti agencij v skladu s političnim dogovorom o večletnem finančnem okviru, ki velja za vse institucije in organe, ne bodo samo zmanjšani za 1 %, temveč bodo prispevali nadaljnji 1 % k rezervi delovnih mest za prerazporeditev;

75.  poudarja, da mora dogovor o zmanjšanju števila uslužbencev temeljiti na obstoječih kadrovskih virih in nalogah na referenčni datum 31. decembra 2012, za morebitne nove naloge obstoječih agencij oziroma ustanavljanje novih agencij pa je treba zagotoviti dodatna sredstva;

76.  zato spreminja kadrovske načrte večine agencij, da bi se tako izvedlo dogovorjeno 1-odstotno zmanjšanje; vendar z izjemo agencij, ki so že pri prvotni zahtevi upoštevale zmanjšanje za 1 + 1 %; znova pa poudarja, da je treba dodatno 1-odstotno zmanjšanje upoštevati šele v proračunu za leto 2015, da bodo vse agencije obravnavane enako;

77.  poudarja dodatne naloge, že zaupane evropskim nadzornim organom, pa tudi nove naloge, predvidene v zakonodajnih predlogih, o katerih mora biti dogovor še dosežen, ki bodo zahtevale sorazmerno povečanje proračunskih sredstev, da bi lahko ti organi zadovoljivo izpolnili svojo nadzorno vlogo; ponovno izraža stališče, da evropski nadzorni organi potrebujejo neodvisne proračunske vrstice in da bi morali postati finančno neodvisni od svojih nacionalnih organov;

78.  je sklenil povečati proračunska sredstva za leto 2014 za tri agencije za finančni nadzor; meni, da so ta sredstva potrebna za izvajanje zahtevanih nalog, saj se sprejema vse več uredb, sklepov in direktiv, da bi našli izhod iz trenutne finančne in gospodarske krize, ki je tesno povezana s stabilnostjo finančnega sektorja;

79.  je sklenil povečati sredstva za Evropsko agencijo za pomorsko varnost in nekatere druge agencije iz razdelka 3 zaradi dodatnih nalog, ki so jih dobile (Frontex, Europol, Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, Evropski azilni podporni urad); prav tako je povečal sredstva za Evropsko agencijo za zdravila, saj je Komisija v predlogu proračuna upoštevala namenske prejemke, česar pa ne bi smela, saj gre za agencijo, ki se financira predvsem s pristojbinami; je predvidel morebiten začetek veljavnosti četrtega železniškega paketa in zato v rezervo prenesel dodatna sredstva za Evropsko železniško agencijo;

80.  poziva Komisijo, naj si skupaj z državami članicami, ki so najbolj zadržane, bolj prizadeva za opredelitev agencij, ki bi jih bilo mogoče združiti ali vsaj preseliti, da bodo lahko souporabljale stavbe ali nekatere upravne službe;

81.  pričakuje tudi, da bo Komisija predložila nove računovodske izkaze, ko bosta Parlament in Svet dokončala zakonodajni postopek, s katerim bodo razširjena pooblastila posameznih agencij; se zaveda, da utegne takšna razširitev zahtevati dodatna sredstva, o katerih se bosta morali strinjati obe instituciji;

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

82.  na podlagi temeljite analize predloženih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov – pri tem je bil upoštevan uspeh že potekajočih projektov in ukrepov, zavržene so bile pobude, ki so že krite z obstoječimi pravnimi podlagami, prav tako pa je bila v celoti upoštevana ocena izvedljivosti projektov, ki jo je pripravila Komisija, – je sklenil sprejeti kompromisni sveženj omejenega števila pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, pri tem pa upoštevati tudi razpoložljive razlike do zgornje meje;

Drugi oddelki

83.  meni, da bi bilo treba proračune institucij Unije zaradi njihovih posebnih nalog in položaja obravnavati individualno, ne pa iskati enotnih rešitev, pri tem pa bi bilo treba upoštevati tudi njihove konkretne razvojne faze, operativne naloge, upravljavske cilje, kadrovske potrebe in nepremičninske politike;

84.  vztraja, da bi se morala Parlament in Svet sicer zavzeti za vse možne prihranke in čim večjo učinkovitost z nenehnim ocenjevanjem potekajočih in novih nalog, kljub temu pa bi morala zagotoviti dovolj sredstev za nemoteno delovanje institucij, spoštovanje notranjih in zunanjih pravnih obveznosti ter izvajanje profesionalnih javnih storitev za državljane Unije;

85.  je zaskrbljen, ker je Svet v predlogu proračuna za leto 2014 zmanjšal sredstva za prilagoditev plač zaposlenih za 1,7 % za leti 2011 in 2012 za tiste institucije, ki so v proračunskih ocenah to prilagoditev predvidele, zlasti glede na to, da bo Sodišče Evropske unije kmalu razsodilo v tej zadevi; je te odhodke z namenom dobrega in preudarnega finančnega poslovodenja znova vključil v proračun za leto 2014; je zaskrbljen tudi zaradi naraščajoče glavnice in obresti, ki jih bodo morale plačati institucije, in ugotavlja, da Svet ni predvidel proračunskih sredstev kot previdnostni ukrep;

86.  je prav tako zelo zaskrbljen, ker v razdelku 5 razlika do zgornje meje pri plačilih skorajda ne obstaja, pri obveznostih pa je zelo majhna, podmeja za upravne odhodke pa je prenizka; opominja, da so v skladu s členom 203 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 "odobritve za upravo [...] nediferencirana sredstva", zato je spodnja od omenjenih meja odločilna; znova poudarja, da bodo morda za kritje prilagoditve plač potrebna dodatna sredstva za plačila, in opozarja, da utegne težave povzročati tudi zgornja meja za obveznosti;

87.  zahteva spremembo proračuna za pokritje neporavnanih obveznosti in prilagoditve plač, če bo Sodišče Evropske unije presodilo v korist omenjene prilagoditve plač, ki jo predvidevajo kadrovski predpisi; ugotavlja, da dodatni manjši prihranki zaradi sprejetja novih kadrovskih predpisov niso bili upoštevani v predlogu proračuna; je natančno seznanjen s podrobnostmi dopolnilno pismo Komisije št. 2/2014 (COM(2013)0719); poziva Svet, naj vsebino dopolnilnega pisma upošteva v proračunskem postopku za leto 2014;

88.  pozdravlja prizadevanja institucij za prihranke, kjer je le mogoče, ne da bi ogrozile kakovost svojih storitev; pozdravlja povečano medinstitucionalno sodelovanje, na primer potekajoča pogajanja med Parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij za krepitev političnih vezi, večjo učinkovitost in spodbujanje mobilnosti zaposlenih, da se podpre osrednje funkcije teh institucij;

Oddelek I – Evropski parlament

Splošni okvir

89.  spominja, da je ob sprejetju načrta prihodkov in odhodkov za leto 2014 vztrajal pri čim večji proračunski odgovornosti, nadzoru in varčnosti ter se zavzel za nadaljnje prizadevanje za spremembe, prihranke in strukturne reforme, da bi bilo proračunsko povečanje čim bližje stopnji inflacije;

90.  poudarja, da morata Evropski parlament in Svet, da bi ustvarila dolgoročne prihranke v proračunu EU, obravnavati potrebo po načrtu za enoten sedež, kot je navedeno v prejšnjih resolucijah, zlasti v resolucijah Parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 – vsi oddelki(8) , z dne 6. februarja 2013 o smernicah za proračunski postopek za leto 2014 – vsi oddelki razen Komisije(9) in v sklepu Parlamenta z dne 10. maja 2012 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek I – Evropski parlament(10) ;

91.  pozdravlja sporazum, dosežen med predsedstvom in Odborom za proračun na usklajevalnem sestanku 24. septembra 2013; opozarja, da proračun Parlamenta za leto 2014 znaša 1 783 976 098 EUR, kar je 29 168 108 EUR manj, kot je bilo predvideno v predhodnem načrtu prihodkov in odhodkov 26. februarja 2013;

92.  poudarja, da je proračun Parlamenta za leto 2014 za 1,9 % večji kot proračun za leto 2013; ugotavlja, da stroški hrvaške pridružitve znašajo 0,17 %, enkratni stroški prehoda na novo parlamentarno obdobje pa 2,1 % tega povečanja; poudarja, da neto zmanjšanje operativnega proračuna kljub neizogibnim stroškom zaradi prehoda na novo parlamentarno obdobje po evropskih volitvah 2014 znaša 0,37 %, ta proračun pa se bo še dodatno zmanjšal zaradi pričakovane stopnje inflacije;

93.  poudarja, da so bila v proračunu Parlamenta predvidena sredstva za delno pokritje prilagoditve plač za leti 2011 in 2012, potem ko bo o tem razsodilo Sodišče Evropske unije; je globoko zaskrbljen zaradi pristopa Sveta, da ne bo predvidel sredstev za prilagoditev v lastnem proračunu in da bo črtal sredstva, ki so jih v svojih proračunih v ta namen predvidele druge institucije, saj bi s tem previdnostnim ukrepom lahko delno pokrili proračunske posledice, ki bi jih utegnila imeti pričakovana razsodba Sodišča Evropske unije; ugotavlja, da bi bil proračun za delovanje Parlamenta, ki se bo v letu 2014 realno zmanjšal za 0,37 %, manjši za nadaljnjih 1,3 %, če Parlament ne bi predvidel sredstev za pričakovano prilagoditev plač za leti 2011 in 2012, ki je odvisna od razsodbe Sodišča Evropske unije;

94.  se strinja z naslednjimi popravki načrta prihodkov in odhodkov:

   upoštevanje posledic sprejetja novih kadrovskih predpisov in povezanih sprememb kadrovskega načrta;
   upoštevanje prihrankov zaradi selitve iz stavbe PRES v stavbo GEOS v Luxembourgu;
   zmanjšanje proračunskih sredstev za Hišo evropske zgodovine zaradi prispevka Komisije k stroškom delovanja in notranjih prihrankov;
   upoštevanje prihrankov zaradi prehoda na delo brez papirja v Parlamentu;
   prenos pokojnin poslancev v skladu s statutom poslancev v posebno proračunsko vrstico v oddelku III, kamor sodijo tudi pokojnine uradnikov;
   dodelitev kadrovskih in finančnih virov novemu generalnemu direktoratu službe za parlamentarne raziskave po uspešni sklenitvi sporazuma o sodelovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij;

Skupna delovna skupina

95.  pozdravlja nadaljnje delo skupne delovne skupine predsedstva in Odbora za proračun o proračunu Parlamenta, saj se je v procesu reforme izkazala kot koristen prostor za razpravo in iskanje možnosti za povečanje učinkovitosti, ki bi lahko nadomestilo potrebne naložbe za povečanje učinkovitosti Parlamenta;

96.  spominja na pretekle uspehe delovne skupine pri opredeljevanju strategij za prihranke pri potnih stroških poslancev;

97.  vztraja, da se morajo reforme, sprožene med razpravami delovne skupine, kot so medinstitucionalno sodelovanje z Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, ukrepi za Parlament brez papirja in e-seje, učinkovitejša delovna ureditev Parlamenta, zunanji izvajalci za izplačevanje, nov računalniški program za upravljanje človeških virov, nadaljevati, da bo mogoče dejansko povečati učinkovitost in sprostiti vire ter tako izboljšati neodvisno strokovno svetovanje poslancem in nadzorno zmogljivost Parlamenta;

Reforma kadrovskih predpisov

98.  ugotavlja, da spremembe kadrovskih predpisov, o katerih sta se Parlament in Svet sporazumela v rednem zakonodajnem postopku, predvidevajo novo metodo za indeksacijo plač zaposlenih in zamrznitev prilagoditve plač za vse institucije, tudi Parlament, v letih 2013 in 2014, zaradi česar bo Parlament v proračunu za leto 2014 prihranil 14,5 milijona EUR;

99.  ugotavlja še, da bodo druge spremembe kadrovskih predpisov, na primer nova pravila o letnih potnih stroških uradnikov, omogočile prihranke v znesku 2,8 milijona EUR, poleg prihranka v višini 0,8 milijona EUR zaradi prilagoditve poklicne kariere zaposlenih in hitrosti napredovanja ter uvedbe nove funkcijske skupine SC;

100.  ugotavlja, da bo zaradi predloga Komisije, da bo vsako leto skupno število zaposlenih zmanjšala za 1 %, v letu 2014 v kadrovskem načrtu Parlamenta izbrisanih 67 delovnih mest; je seznanjen z obvestilom generalnega sekretarja predsedstvu z dne 2. septembra 2013, v katerem ne posega v ravnovesje med politično in administrativno podporo za poslance; ugotavlja, da so politične skupine od leta 2012 dalje zamrznile število osebja, njihove potrebe pa so bile le delno pokrite v prejšnjih dveh proračunskih letih; vztraja, da skupna raven osebja v političnih skupinah leta 2014 in v naslednjih letih ne sme biti nižja od sedanje ravni;

101.  ponavlja zahtevo iz resolucije z dne 17. aprila 2013, da je treba zdaj, ko so se pogajanja med Parlamentom in Svetom končala in je bil dosežen sporazum o reformi kadrovskih predpisov, Odboru za proračun predstaviti načrt za njihovo izvajanje;

Sodelovanje s posvetovalnima odboroma

102.  pozdravlja potekajoča pogajanja in spodbuja Parlament, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, naj zaradi povečanega sodelovanja razvijejo medinstitucionalni sporazum o sodelovanju;

103.  poudarja, da so predvidene spremembe kadrovskih načrtov Parlamenta, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij, ki so povezane z medinstitucionalnim sporazumom o sodelovanju, o katerem se pogaja, neposredno povezane z dokončno sklenitvijo političnega sporazuma in posledično temu podrejene; meni, da naj bi bil plod tega sodelovanja postopna prostovoljna prerazporeditev do 80 kvalificiranih uslužbencev iz prevajalskih služb odborov v novi generalni direktorat službe za parlamentarne raziskave (vključno s povezano razširitvijo kadrovskega načrta) in sočasen izbris ustreznega števila delovnih mest v kadrovskem načrtu odborov v letu, ki sledi prerazporeditvi uslužbencev;

Rezerva za nepredvidene izdatke

104.  glede na to, da med proračunskim postopkom za leto 2014 še ni mogoče dovolj natančno predvideti ne začetka ne hitrosti te prerazporeditve uslužbencev, je sklenil proračunsko vrstico za plače v Parlamentu povečati za 0,7 milijona EUR, ustrezen znesek v proračunskih vrsticah za plače v odborih pa prenesti v rezervo, dokler ne bo znano, kakšen je napredek pri prerazporejanju uslužbencev; je seznanjen s tem, da je mogoče po potrebi iz rezerve za nepredvidene izdatke v vrstico za plače prerazporediti do 3,3 milijone EUR, če bo tako sklenil pristojni parlamentarni odbor; pričakuje, da bosta posvetovalna odbora svoja proračuna ustrezno zmanjšala, dokler ne bo znano, kakšen je napredek pri prerazporejanju uslužbencev, in dokler ne bo dosežen politični dogovor s Parlamentom;

Prenos pokojnin poslancev

105.  je prepričan, da upravljanje pokojnin nekdanjih poslancev ni ena od vsakodnevnih operativnih nalog Parlamenta in da bi lahko morebitno naraščanje odhodkov za pokojnine ogrozilo preglednost proračuna; zato podpira prenos treh vrst pokojnin – starostnih, invalidskih in družinskih – v oddelek III proračuna Unije v skladu s statutom poslancev, medtem ko bo svetovanje poslancem o pokojninah še na voljo; poudarja, da upravljanje vseh pokojnin v eni sami instituciji prispeva k upravni učinkovitosti;

106.  ugotavlja, da potrebujemo usklajen pristop k obveščanju o evropskih volitvah leta 2014; zato podpira spodbujanje udeležbe na evropskih volitvah leta 2014, obveščanje o datumu volitev, ozaveščanje državljanov Unije o njihovi volilni pravici in o vplivu Unije na njihovo vsakdanje življenje v vseh uradnih jezikih Unije; meni, da je treba opraviti naknadno ocenjevanje komunikacijske strategije za volitve leta 2009 in 2014;

Dodatni prihranki

107.  je prepričan, da je treba v času varčevanja ves trud nameniti nadzoru proračunov institucij in iskanju možnosti za prihranke z uvajanjem prakse, ki ne zmanjšuje kakovosti dela poslancev; poudarja, da o varčevanju nedvoumno priča dejstvo, da nadomestila za misije uslužbencev niso bila indeksirana od leta 2007 in da so bila vsa poslanska nadomestila do izteka tega parlamentarnega mandata zamrznjena na ravni iz leta 2011; poleg tega pozdravlja načrt za zamrznitev vseh poslanskih nadomestil do izteka leta 2014;

108.  glede na to se je odločil zmanjšati odhodke Parlamenta za 9 658 000 EUR v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2014;

109.  v duhu varčevanja zmanjšuje sredstva za delegacije in tudi skupno število delegacij za poslance še bolj, kot je bilo sklenjeno in se je izvajalo v zadnjih dveh letih;

Oddelki od IV do X

110.   čestita vsem drugim institucijam za prihranke in večjo učinkovitost, ki so jih že upoštevale v svojih predlogih proračunov; v skladu z načelom preudarnega in dobrega finančnega poslovodenja obnavlja sredstva za prilagoditev plač za leti 2011 in 2012, saj bo Sodišče Evropske unije kmalu razsodilo o tem vprašanju;

Oddelek IV – Sodišče Evropske unije

111.  znova uvaja pavšalni odbitek v višini 3 % in obnavlja sredstva v znesku 1,43 milijona EUR, da bo mogoče v celoti izkoristiti kadrovski načrt Sodišča Evropske unije in zagotoviti, da bo to obvladalo vse večje delovne obremenitve;

112.  povečuje proračunske vrstice za plače Sodišča Evropske unije v primerjavi s predlogom proračuna, da bo mogoča prilagoditev plač za leti 2011 in 2012, ki je Sodišče Evropske unije v prvotnem načrtu prihodkov in odhodkov ni upoštevalo;

Oddelek V – Računsko sodišče

113.  obnavlja predlog proračuna za znesek, ki bo v proračunu za leto 2014 potreben zaradi prilagoditve plač zaposlenih za leti 2011 in 2012 in ki ga je Svet med svojo obravnavo proračuna črtal, zlasti ker bo Sodišče Evropske unije kmalu razsodilo v tej zadevi;

114.  je še zlasti zadovoljen, ker je bilo Računsko sodišče v predlogu proračuna varčno in je poiskalo notranje rezerve pri učinkovitosti;

Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

115.  obnavlja predlog proračuna za znesek, ki bo v proračunu za leto 2014 potreben zaradi prilagoditve plač zaposlenih za leti 2011 in 2012 in ki ga je Svet med svojo obravnavo proračuna črtal, zlasti ker bo Sodišče Evropske unije kmalu razsodilo v tej zadevi;

116.  pozdravlja potekajoča pogajanja med Parlamentom in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o sporazumu o sodelovanju in se zavzema za njegovo uspešno sklenitev; del sredstev za plače prenaša v rezervo, dokler ne bo podpisan sporazum o sodelovanju s Parlamentom in dokler ne bo morebiti postopno prerazporejenih do 48 uslužbencev, z opombo v kadrovskem načrtu, da bodo ta delovna mesta izbrisana v letu po prerazporeditvi zaposlenih, če bo končni sporazum sprejet;

Oddelek VII – Odbor regij

117.  obnavlja predlog proračuna za znesek, ki bo v proračunu za leto 2014 potreben zaradi prilagoditve plač zaposlenih za leti 2011 in 2012 in ki ga je Svet med svojo obravnavo črtal, zlasti ker bo Sodišče Evropske unije kmalu razsodilo v tej zadevi;

118.  pozdravlja potekajoča pogajanja med Parlamentom in Odborom regij o sporazumu o sodelovanju in se zavzema za njegovo uspešno sklenitev; del sredstev za plače prenaša v rezervo, dokler ne bo podpisan takšen sporazum o sodelovanju in dokler ne bo morebiti postopno prerazporejenih do 32 uslužbencev, z opombo v kadrovskem načrtu, da bodo ta delovna mesta izbrisana v letu po prerazporeditvi zaposlenih, če bo končni sporazum sprejet;

119.  obnavlja raven predloga proračuna za vrstice s potnimi stroški članov, s čimer želi zagotoviti, da stopnja političnih dejavnosti ne bo okrnjena;

120.   ugotavlja, da je Skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) v Odboru regij ustanovila novo politično skupino; opozarja, da bi morala vsaka politična skupina prejeti administrativno podporo v skladu s svojo velikostjo, da se ji tako omogoči sodelovanje pri političnih dejavnostih odbora;

Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

121.  obnavlja predlog proračuna za znesek, ki bo v proračunu za leto 2014 potreben zaradi prilagoditve plač zaposlenih za leti 2011 in 2012 in ki ga je Svet med svojo obravnavo proračuna črtal, zlasti ker bo Sodišče Evropske unije kmalu razsodilo v tej zadevi;

122.  se strinja z upravičenim pristopom varuha, da bo zmanjšanje števila zaposlenih za 5 % v petih letih izvedel po lastnem urniku, saj je institucija razmeroma majhna;

Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

123.  obnavlja predlog proračuna za znesek, ki bo v proračunu za leto 2014 potreben zaradi prilagoditve plač zaposlenih za leti 2011 in 2012 in ki ga je Svet med svojo obravnavo proračuna črtal, zlasti ker bo Sodišče Evropske unije kmalu razsodilo v tej zadevi;

124.  se strinja z upravičenim pristopom nadzornika, da bo zmanjšanje števila zaposlenih za 5 % v petih letih izvedel po lastnem urniku, saj je organ razmeroma majhen;

Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

125.  obnavlja predlog proračuna za znesek, ki bo v proračunu za leto 2014 potreben zaradi prilagoditve plač zaposlenih za leti 2011 in 2012 in ki ga je Svet med svojo obravnavo proračuna črtal, zlasti ker bo Sodišče Evropske unije kmalu razsodilo v tej zadevi;

126.  znova uvaja pavšalni odbitek v višini 5,3 % (in obnavlja sredstva v približnem znesku 0,40 milijona EUR) za uradni sedež in v višini 2,7 % za delegacije (0,5 milijona EUR), da bo v skladu s hitrostjo zaposlovanja iz operativnih potreb;

127.  povečuje sredstva za varnost, in sicer za 5,4 milijona EUR za varne sisteme IT in omrežja ter za 0,6 milijona EUR za pogodbene uslužbence;

128.  pozdravlja prizadevanje Evropske službe za zunanje delovanje, da bi na zahtevo Odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve posebne predstavnike Evropske unije in njihove zaposlene vključila v svoj proračun in institucionalno strukturo službe; ugotavlja, da je treba za prerazporeditev kadrovskih in finančnih virov iz proračuna Komisije v proračun Evropske službe za zunanje delovanje poiskati kompromisno rešitev s Komisijo in Svetom ter sprejeti ustrezno pravno podlago; predlaga povečanje proračuna in kadrovskega načrta te službe;

o
o   o

129.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(2) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0304.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0081.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0173.
(7) Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).
(8) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0359.
(9) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0048.
(10) UL L 286, 17.10.2012, str. 1.


PRILOGA I

SKUPNA IZJAVA

Datumi v proračunskem postopku za leto 2014 in načini delovanja spravnega odbora

A.  Evropski parlament, Svet in Komisija se dogovorijo o naslednjih ključnih datumih za proračunski postopek v letu 2014:

1.  Svet si bo prizadeval sprejeti stališče in ga do 11. septembra 2013 posredovati Evropskemu parlamentu, da se omogoči pravočasni dogovor s slednjim.

2.  Odbor Evropskega parlamenta za proračun bo o osnutkih dopolnitve k stališču Sveta glasoval najpozneje do konca 41. tedna (začetek oktobra).

3.  Trialog bo sklican 16. oktobra 2013 popoldne, pred obravnavo v Evropskem parlamentu.

4.  Evropski parlament bo o svojem stališču glede proračuna glasoval na plenarnem zasedanju v 43. tednu.

5.  Spravno obdobje se bo začelo 24. oktobra 2013, rok za spravni postopek pa bo v skladu s členom 314(4)(c) PDEU potekel 13. novembra 2013.

6.  Spravni odbor se bo sestal 4. novembra 2013 popoldne v Evropskem parlamentu in 11. novembra 2013 v Svetu. Seje spravnega odbora bodo pripravljene na trialogih. Prvi trialog bo potekal 7. novembra 2013 zjutraj, v 21-dnevnem spravnem obdobju pa se lahko po potrebi skličejo še dodatni trialogi.

B.  Evropski parlament, Svet in Komisija se dogovorijo tudi o načinih delovanja spravnega odbora iz priloge, ki se uporablja, dokler ne začne veljati novi Medinstitucionalni sporazum.


PRILOGA II

Načini delovanja spravnega odbora v proračunskem postopku za leto 2014

1.  Če Evropski parlament izglasuje osnutke dopolnitev k stališču Sveta, se predsednik Sveta na istem plenarnem zasedanju seznani z razlikami v stališčih obeh institucij ter da soglasje, da predsednik Evropskega parlamenta nemudoma skliče spravni odbor. Pismo o sklicu spravnega odbora se pošlje na dan, ko je potekalo plenarno glasovanje, spravno obdobje pa se začne naslednji dan. 21-dnevno obdobje se izračuna na podlagi Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov.

2.  Če se Svet ne more dogovoriti o vseh osnutkih dopolnitev, ki jih je izglasoval Evropski parlament, svoje stališče potrdi v pismu, poslanem pred datumom, predvidenem za prvo sejo spravnega odbora iz točke A.6 skupne izjave. Delo spravnega odbora v takem primeru poteka v skladu s pogoji, določenimi v naslednjih odstavkih.

3.  Spravni odbor ima na voljo skupen niz dokumentov (vhodni dokumenti) s primerjavo različnih faz proračunskega postopka(1) . Sklop vsebuje zneske "po posameznih vrsticah"(2) , skupne zneske po razdelkih finančnega okvira in primerjalni dokument tako za zneske kot za proračunske opombe s spremembami po proračunskih vrsticah za vse proračunske vrstice, za katere velja, da so tehnično "odprte". Ti dokumenti so razvrščeni po proračunski nomenklaturi.

Vhodnim dokumentom za spravni odbor so priloženi tudi drugi dokumenti(3) .

4.  Da bi bilo do konca spravnega obdobja doseženo soglasje, so med trialogi izvedene naslednje dejavnosti:

–  določitev obsega pogajanj v zvezi s proračunskimi zadevami, ki jih je treba obravnavati;

–  razprava o nerešenih vprašanjih iz prejšnje alinee, da bi dosegli dogovor, ki ga potrdi spravni odbor;

–  preučitev tematskih vprašanj, tudi po razdelkih večletnega finančnega okvira, morebiti na podlagi delovnih ali neuradnih dokumentov.

Začasni sklepi so, če je le mogoče, pripravljeni skupaj v okviru vsakega trialoga ali takoj po njem, hkrati z dnevnim redom naslednjega sestanka. Te sklepe evidentira institucija, ki gosti trialog.

5.  Začasni sklepi trialogov in dokument s proračunskimi vrsticami, za katere je bil v trialogih dosežen okvirni dogovor, so za morebitno odobritev na voljo na sestankih spravnega odbora.

6.  Komisija da vse potrebne pobude za približanje stališč Evropskega parlamenta in Sveta. S tega stališča je zagotovljena popolna enakost pri obravnavi in informacijah za Svet in Evropski parlament.

7.  Skupno besedilo iz člena 314(5) PDEU pripravita sekretariata Evropskega parlamenta in Sveta ob pomoči Komisije. Vsebuje pismo o prenosu, naslovljeno na predsednika Evropskega parlamenta in Sveta, z datumom soglasja, doseženega v spravnem odboru, ter priloge, ki vključujejo:

–  zneske po posameznih vrsticah za vse proračunske postavke(4) in skupne zneske po razdelkih finančnega okvira;

–  konsolidirani dokument z zneski in končnim besedilom dogovorjenih sprememb predloga proračuna(5) ali stališča Sveta.

Spravni odbor lahko odobri tudi morebitne skupne izjave v zvezi s proračunom za leto 2014.

8.  Službe Evropskega parlamenta skupno besedilo prevedejo v vse jezike, nato pa je v 14 dneh od dneva po datumu, ko je bilo v skladu s točko 6 skupnega besedila o njem doseženo soglasje, predloženo v odobritev Evropskemu parlamentu in Svetu.

Proračun po sprejetju skupnega besedila dokončno oblikujejo pravniki lingvisti in priloge k skupnemu besedilu združijo s proračunskimi vrsticami, ki v spravnem postopku niso bile spremenjene.

9.  Institucija, ki gosti trialog ali sestanek spravnega odbora, zagotovi tolmačenje s polno jezikovno ureditvijo, ki velja za seje spravnega odbora, ter priložnostno jezikovno ureditvijo za trialoge.

Institucija, ki gosti srečanje, poskrbi za razmnoževanje in distribucijo delovnih dokumentov.

Pri zapisovanju rezultatov pogajanj sodelujejo službe vseh treh institucij, da bi dokončno oblikovale skupno besedilo.

10.  Da bi dokončali delo spravnega odbora, instituciji delujeta v duhu lojalnega sodelovanja, si pravočasno izmenjujeta pomembne informacije in dokumente na formalni in neformalni ravni ter vzdržujeta redne stike na vseh ravneh proračunskega postopka prek proaktivne vloge svojih pogajalcev.

(1)Različne faze vključujejo: proračun za leto 2013 (vključno s sprejetimi spremembami proračuna); prvotni predlog proračuna; stališče Sveta o predlogu proračuna; osnutki dopolnitev Evropskega parlamenta k stališču Sveta in dopolnilna pisma, ki jih predloži Komisija. Zaradi primerjave bo prvotni predlog proračuna vseboval samo tista dopolnilna pisma, ki sta jih obravnavala tako Svet kot Evropski parlament.
(2)Proračunske vrstice, za katere velja, da so tehnično zaprte, bodo v vhodnih dokumentih označene. Proračunska vrstica, ki velja kot tehnično zaprta, je vrstica, pri kateri ni nesoglasij med Evropskim parlamentom in Svetom in za katero ni bilo predloženo dopolnilno pismo, brez poseganja v končno odločitev spravnega odbora.
(3)Vključno s pismom Komisije o izvedljivosti stališča Sveta in osnutkov dopolnitev Evropskega parlamenta; dopolnilnim pismom o kmetijstvu (in po potrebi drugih področjih); morda jesenskim obvestilom o proračunskih napovedih, ki ga pripravi Komisija; ter morebitnimi pismi drugih institucij o stališču Sveta in osnutkih dopolnitev Evropskega parlamenta.
(4)Vrstice, ki glede na predlog proračuna ali stališče Sveta niso bile spremenjene, bodo označene.
(5)Vključno z dopolnilnimi pismi, ki sta jih obravnavala tako Svet kot Evropski parlament.

Zadnja posodobitev: 21. april 2016Pravno obvestilo