Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2101(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0295/2013

Внесени текстове :

A7-0295/2013

Разисквания :

PV 22/10/2013 - 19
CRE 22/10/2013 - 19

Гласувания :

PV 23/10/2013 - 11.3

Приети текстове :

P7_TA(2013)0438

Приети текстове
PDF 384kWORD 38k
сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург Окончателна версия
Познания за морската среда 2020 г.
P7_TA(2013)0438A7-0295/2013

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно „Познания за морската среда 2020 г.: подобряване на картографирането на морското дъно за целите на рибарството“ (2013/2101(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 29 август 2012 г., озаглавена „Познания за морската среда 2020 — от картографиране на морското дъно до прогнозиране състоянието на океаните“ (COM(2012)0473),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 септември 2010 г., озаглавено „Познания за морската среда 2020 — морски данни и наблюдение за интелигентен и устойчив растеж“ (COM(2010)0461),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството,

–  като взе предвид предложението за директива на Комисията от 12 март 2013 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление (COM(2013)0133 окончателен),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 септември 2012 г., озаглавено „Син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ (COM(2012)0494),

–  като взе предвид директивата на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (Директива 2008/56/ЕО),

–  като взе предвид директивата на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (Директива 2007/2/EО),

–  като взе предвид директивата на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (Директива 2003/98/ЕO),

–  като взе предвид Решение № 1982/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 юли 2012 г., озаглавено „Към по-добър достъп до научна информация: увеличаване на ползите от публичните инвестиции в областта на научните изследвания“ COM(2012)0401),

–  като взе предвид препоръката 2012/417/ЕС на Комисията от 17 юли 2012 г. относно достъпа до научна информация и нейното съхранение,

–  като взе предвид препоръката  2002/413/ЕОна Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 11 септември 2012 г., озаглавен „Напредък на интегрираната морска политика на ЕС“ (COM(2012)0491),

–  като взе предвид работния документ на Комисията от 29 август 2012 г. относно „Междинна оценка на Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда“ (SWD(2012)0250),

–  като взе предвид работния документ на Комисията от четвъртък, 8 март 2012 г., озаглавен „Пътна карта за Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet)“ (Ares(2012) 275043),

–  като взе предвид работния документ на Комисията от 8 септември 2010 г. относно оценката на въздействието на Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда (SEC(2010)0998),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид работния документ на Комисията от 22 януари 2010 г. „Инфраструктура за данни за морската среда, резултати от публичните консултации“ (SEC(2010)0073),

–  като взе предвид заключенията на Съвета (общи въпроси и външни отношения) от 2973-тото му заседание от 16 ноември 2009 г. относно интегрираната морска политика,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 15 октомври 2009 г., озаглавен „Доклад за напредъка на интегрираната морска политика за ЕС“ (COM(2009)0540),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 7 април 2009 г., озаглавен „Изграждане на европейска инфраструктура за знания в областта на морското дело: пътна карта за Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда“ (SEC(2009)0499),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 септември 2008 г., озаглавено „Европейска стратегия за мореплавателските и морските изследвания: съгласувана рамка на Европейското научноизследователско пространство в подкрепа на устойчиво използване на океани и морета“(COM(2008)0534) и резолюцията на Парламента от 19 февруари 2009 г. относно приложните изследвания, свързани с общата политика в областта на рибарството(1) ,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2007 г. относно „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“ (COM(2007)0575),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0295/2013),

А.  като има предвид, че познанията за морската среда са от съществено значение за насърчаване на развитието и разпространението на „синята икономика“, която е морският компонент на стратегията „Европа 2020“, свързващ познанията и иновационните технологии, устойчивото използване на ресурсите, конкурентоспособността и създаването на работни места в полза на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

Б.  като има предвид. че познанията за морската среда са от съществено значение за увеличаване и подобряване на информацията относно екосистемите и антропогенните въздействия върху морската среда и позволяват добра защита на околната среда, разумно използване на ресурсите, което е екологично устойчиво в дългосрочен план, и балансирано и устойчиво повишаване на използването и на човешките дейности, чийто предмет са океаните;

В.  като има предвид, че съществуващите данни за морската среда понастоящем са разпръснати и разпокъсани и се съхраняват в множество различни органи; като има предвид, че е от съществено значение да се осигури и улесни достъпът до огромния резерв от съществуващи данни относно морската среда в Европа, за да се оптимизират ресурсите и да се насърчат развитието, иновациите и създаването на работни места в сектора на морските дейности и корабоплаването;

Г.  като има предвид, че рибарството е една от основните човешки дейности, извършвани в морска среда, която допринася за осигуряването на хранителни доставки и има съществено значение, по-специално за някои крайбрежни общности, и следователно е основен елемент на интегрираната морска политика; като има предвид, че следва да се припомни, че риболовната дейност често има значително неблагоприятно въздействие върху морските екосистеми, дължащо се на разнообразието и количеството използвани рибни запаси; като има предвид, че рибарството е също така секторът, засегнат в най-голяма степен от използване и много дейности, провеждащи се в морска среда, като например морския транспорт и туризма или развитието на градските и крайбрежните райони, морското замърсяване, добивната промишленост и енергията от възобновяеми източници, чието въздействие може да се прибави към въздействието в резултат от риболовната дейност;

Д.  като има предвид голямото разнообразие на европейските морета и особеностите на флота и на вида риболов, който се практикува в различните държави членки; като има предвид, че признаването и оценяването по достойнство на разнообразието и особеностите зависят силно от наличната информация относно риболовната дейност;

Е.  като има предвид все по-честото прибягване до информационните технологии, свързани със сектора на рибарството, фактор, който направи възможно подобряването на достъпа и прозрачността на информацията, но също и до автоматизацията на системите за събиране и разпространение на данни, както в националните и регионалните администрации, така и на равнище на организациите на производителите; следователно счита, че несъмнено по-голямата наличност на данни относно риболовната дейност може да породи процес за насърчаване на по-устойчив риболов, не само по отношение на околната среда, но и в икономически и социален аспект;

Ж.  като има предвид необходимостта от определяне и ограничаване на чувствителни биогеографски райони и установяване на зони за възстановяване на рибните запаси и защитени морски зони с цел да се гарантира ефективната защита и опазването на уязвимите морски екосистеми от особено вредните риболовни практики; припомня, че колкото повече и по-добра е наличната информация за морската среда и риболовна дейност, толкова по-голямо ще бъде разбирането, приемането и прилагането на по-добри мерки за защита на екосистемите и управление в областта на рибарството и морското пространствено планиране;

З.  като има предвид, че с инициативата „Познания за морската среда 2020“ се откри размяна на идеи по този въпрос и се предприе обществена консултация за проучване на общественото мнение по отношение на възможностите и предизвикателствата, свързани с предоставянето на информация относно наблюдението на морската среда в Европа; като има предвид, че трябва да се приветства инициативата на Комисията да представи Зелената книга, озаглавена „Познания за морската среда 2020 — от картографиране на морското дъно до прогнозиране състоянието на океаните;

И.  като има предвид необходимостта от използване, в съответствие с установените правила, на потенциала на огромния обем данни относно морската среда, събрани и съхранявани от множество обществени и частни организации на европейско равнище, като се предоставят на разположение на евентуалните потребители, като подкрепя необходимостта от промяна на модела във връзка със събирането и използването на данните с цел преминаване от настоящата система, при която данните се събират няколко пъти с единични и конкретни цели, към модел, при който събирането и предоставянето на информация отговарят на множество цели;

Й.  като има предвид, че по-широкото предоставяне на данните и по-лесният достъп до тях ще спомогнат за използването им в мултидисциплинарни проучвания и ще насърчат създаването на междусекторни партньорства, особено между публичния и частния сектор, като по този начин ще се позволи предоставянето на голямо количество данни с по-голям капацитет и повече полза, отколкото позволяват съставящите ги елементи, събрани заедно;

К.  като има предвид, че тази инициатива се основава на интердисциплинарна стратегия, която включва и съгласува всички дейности за наблюдение на морската среда, които се използват в ЕС; като подчертава ползата и предимствата от достъп до множество данни посредством единна цифрова платформа за предоставяне на данни относно морската среда;

Л.  като има предвид, че голямото значение и разнообразие на сектора на рибарството като древна и традиционна дейност, практикувана в морска среда, оправдават изцяло включването на информация относно използването и управлението на риболова в данните, които могат да бъдат картографирани и разпространявани в рамките на инициативата „Познания за морската среда 2020“;

M.  като има предвид, че в подкрепа на управлението на общата политика в областта на рибарството, от 2001 г. ЕС финансира събирането на данни, свързани със сектора на рибарството, и тяхното разпространяване от националните органи на държавите членки; като припомня, че риболовните райони в ЕС се управляват все повече посредством многогодишни планове за управление и са предмет на основан на екосистемите предпазен подход, с което се цели намаляване на въздействието на риболовните дейности върху морските екосистеми, и че тази стратегия за управление включва мултидисциплинарна изследователска дейност, за която е необходимо събиране на множество научни данни относно рибните запаси;

Н.  като има предвид, че настоящата реформа на общата политика в областта на рибарството увеличава задълженията на държавите членки по отношение на събирането на екологични, биологични, технически и социално-икономически данни относно риболовната дейност съгласно рамката за събиране на данни в сектора на рибарството, чието финансиране ще се увеличи през периода 2014—2020 г. посредством новия Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

Източници на информация и видове данни

1.  Подчертава съществуването на множество публични и частни организации, съхраняващи данни относно риболовната дейност в ЕС, които следва да бъдат включени в публично достъпното цифрово картографиране на морското дъно с възможност за промяна на резолюцията;

2.  Подчертава, че за да изпълнят задълженията си за събиране и препращане на данни към ЕС съгласно рамката за събиране на данни, държавите членки събират и препращат данни, които представляват отличен източник на информация относно риболовната дейност и че този голям запас от данни се събира от Съвместния изследователски център (JRC) и се оценява от експерти от работните групи на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство (НТИКР); допълва, че данните, събрани от държавите членки съгласно рамката за събиране на данни, се използват от Международния съвет за изследване на морето (ICES) за предоставяне на научна информация относно ресурсите и съвети за управлението на риболовните райони;

3.  Подчертава значителния обем данни, събирани от флота, оборудван със системи за надзор на корабите чрез сателит, чието използване би било много полезно за картографиране на риболовната дейност; припомня значението за смесените риболовни райони на данните, получени от системите за надзор на корабите чрез сателит; подчертава практическото значение на въвеждането и картографирането на допълнителна информация, особено на данните, включени в риболовните дневници на електронен или хартиен носител, регистрите на наблюдателите на риболова на борда и данните от кампаниите за надзор на рибните запаси;

4.  Припомня, че някои организации на производители, особено тези в областта на стопанския риболов, притежават данни относно риболовната дейност, които следва да допълнят информацията, налична към момента; добавя, че в случая на дребномащабния крайбрежен риболов, дейност, за която информацията е по-скоро ограничена, следва да се насърчи събирането на данни от самия флот, като се използват риболовни кораби като платформи за събиране на данни за наблюдение на риболова, в някои случаи чрез инсталирането на риболовните кораби на обикновени уреди за проследяване в реално време, свързани с GPS/GPRS системи; подкрепя също факта, че много голяма част от данните относно риболова са получени в рамките на научноизследователски проекти;

5.  Подчертава ползата от осигуряване на достъп до картографията на разпределението на риболовния флот в пространството, на риболовното усилие и на състава и обема на улова, което би позволило на потенциалните потребители да имат достъп до информация относно зоните с голяма интензивност на риболовна дейност и относно видовете, които са обект на риболов, и обема на улова в дадена зона, наред с друга информация; в рамките на общия обем риболовни данни, които следва да бъдат включени в този вид картографиране, насочва вниманието към някои данни, свързани с вида на флота (например националност, пристанище, възраст, дължина, тонаж, мощност, екипаж), риболовното усилие (например брой курсове или дни на риболов, брой и характеристики на риболовните уреди), улова (например целеви видове, видове на съпътстващия улов, изхвърляне на улов, тегло, стойност); освен това подчертава, че предоставянето на данни, получени от системите за надзор на корабите чрез сателит, би дало възможност да се установи разпределението на флота в пространството и че съпоставянето на тази информация с данните от риболовните дневници би позволило да се направи оценка на разпределението на улова в пространството;

6.  Счита, че отделното картографиране на данни според вида риболовна дейност (дребномащабен крайбрежен риболов и стопански риболов) би позволило да се създаде по-реална представа за разнообразието на риболовните райони; освен това подчертава, че наличието на социално-икономически показатели, свързани с рибарството (например възраст и квалификация на екипажа) би предоставило по-подробна характеристика на сектора;

По какъв начин да се насърчи получаването и предоставянето на информация?

7.  Признава, че много хора имат легитимен интерес от достъпа до информация относно риболовните дейности и състоянието на съхранение и използване на ресурсите; следователно препоръчва създаване на механизми, които да предоставят лесен достъп до съответните данни относно риболова при условия, които следва да бъдат определени, и при различни равнища на достъп, като се гарантира поверителността на информацията и на търговските интереси;

8.  Посочва, че събирането на данни и управлението на рибните запаси се финансират от ЕС и от държавите членки и че следователно трябва да са достъпни за потенциалните потребители и за широката общественост; счита, че другите данни относно риболовната дейност, получени при използване на финансиране от публични средства или съфинансиране (от ЕС или от държавите членки) следва също да са публично достъпни и налични, докато достъпът до данни относно риболовната дейност, събрани посредством частно финансиране и несъдържащи чувствителна търговска информация, следва да подлежат на разрешение от страна на организациите, които я притежават;

9.  Посочва, че частта от регламента, която установява система за контрол на Общността, гарантираща съответствие с правилата на ОПОР в областта на данните и информацията за рибарството, съдържа членове, насочени специално към защитата на личните данни и поверителността на професионалната и търговската тайна; освен това подчертава, че в горепосочения регламент изрично се посочва, че данните относно риболовната дейност, чието събиране, обмен и оповестяване биха засегнали защитата на личния живот и неприкосновеността на личността или търговските интереси на дадено физическо или юридическо лице, включително интелектуална собственост, попадат в обхвата на действащите правила в областта на поверителността и професионалната и търговската тайна;

10.  Посочва, че положението е подобно по отношение на данните относно риболовната дейност, получени от научноизследователски проекти, като очакванията са, че данните, получени при научни проекти, финансирани от публични източници или съфинансирани (от ЕС или от държавите членки) ще бъдат достъпни и на разположение на потенциалните потребители и обществеността в съответствие с условия, които се прилагат специално за данните от проектите; подчертава, че някои видове данни относно риболовната дейност са получени конкретно от създаването и използването на модели, прототипи или експериментални уреди и поради това разпространението им е особено чувствителен въпрос;

11.  Подчертава наличието на съобщения и препоръки на Комисията относно достъпа до научна информация и нейното разпространение и съхранение, в които се посочва, че оповестяването на данни от научни изследвания трябва да става в съответствие с европейските и националните правила за защита на данните; посочва, освен това, че тези документи се отнасят до необходимостта от запазване на условията за оповестяване на данни и на ограниченията, които са необходими за осигуряване на съответствие с правилата за защита на личните данни, неприкосновеността на личния живот, търговската тайна, законните търговски интереси и правата върху интелектуалната собственост;

12.  Заявява, че независимо от това дали данните се съхраняват от публични или частни организации или са получени при използване на публично или частно финансиране, винаги следва да се споменава организацията, отговаряща за събирането, обработването и предоставянето на информацията; освен това заявява, че в случаите, когато предоставянето на информацията може да окаже въздействие върху конкурентоспособността, конкуренцията и приходите на организациите, които притежават информацията, следва да се предоставят само обобщени, а не обработени или необработени данни; по отношение на тези случаи счита, че наличието на задължително цитиране на източника на данните ще позволи на заинтересованите лица да се свържат с източника на първоначалната информация и да поискат от него възможност за достъп до по-подробни данни или дори до необработените данни;

13.  Заявява, че когато се извършва картографиране и се оповестяват данни относно движението и операциите на риболовния флот, по-специално данни, получени чрез регистри на системите за надзор на корабите чрез сателит, риболовни дневници и корабни дневници, водени от наблюдатели на борда, трябва да се вземат мерки за защита на поверителността на данните и защита търговските интереси в съответствие с правните разпоредби, приложими в този контекст;подчертава, че това може да бъде постигнато чрез пропускане на индивидуална информация, като например име и регистрационен номер на кораба, разпространяване на обобщени данни, евентуално групирани по зона, сегмент от флота или риболовен уред, и като се предвижда интервал от време събирането на данни и момента на предоставяне на картата за риболовна дейност;припомня обаче, че прекомерното обобщаване на данните и изключително широките пространствени и времеви мащаби заличават подробностите и точността на информацията;

14.  Счита, че когато данните относно риболовна дейност се съхраняват от публични организации в държавите членки, Комисията следва да определи цялостен набор от стандартни насоки за разпространение, да наложи определен срок за събирането, обработването и предоставянето на данните и следва да предвиди необходимото поощрение за предоставяне на данните за консултиране от страна на потенциални заинтересовани лица; вярва, че следва да се предвиди минимален набор от насоки за задължително предоставяне, също както и предоставяне и споделяне на подобни данни с цел всички държави членки да разполагат с еднакъв вид информация относно риболовната дейност;

15.  Счита, че когато данните относно риболовната дейност са получени в рамките на изследователски проекти, финансирани от ЕС или от държавите членки или при използване на съфинансиране, следва да се предвиди изискване, което да регламентира задължението за предоставяне на данни след приключването на проекта, и съответно да се предвиди предварителен график;

16.  Счита, че когато данните са получени от научноизследователски проекти, трябва да се определи разумен срок, в който отговорните изследователи да публикуват проучванията си; заявява, че както предвижда инициативата „Хоризонт 2020“, това задължение може да бъде премахнато чрез даването на отсрочка, за да се позволи публикуването; освен това заявява, че предоставянето на данни следва да се извършва във възможно най-кратък срок и че отсрочката не следва да надвишава три години, за да се гарантира, че данните не губят актуалност и се извлича максимална полза от разпространяването им;

По какъв начин да се събират и обединяват ефективно данните?

17.  Подчертава, че предоставянето на достоверни и надеждни данни изисква стандартизация, проверка и контрол на качеството на данните, произлизащи от бази данни от държавите членки и от научноизследователски проекти относно риболовната дейност;

18.  Счита, че е от особено значение установяването на единни, хармонизирани и изпитани протоколи или модели на равнище на стратегиите за вземане на извадка, за събиране и обработване на данни, също както и за формàта на предоставяне на информация, което е от особено значение за осигуряване на съгласуваност и оперативна съвместимост на данните относно риболовната дейност; уточнява, че моделът, определен в рамката за събиране на данни, може да бъде използван за тази цел;

19.  Заявява, че начинът за предоставяне на данните относно риболовната дейност може да бъде различен в зависимост от тяхната сложност и че следователно е необходимо да се определят данните, които могат да бъдат предоставени в необработен, обработен или обобщен вид; подчертава, че най-простите и елементарни параметри могат да бъдат предоставени под формата на необработени данни, докато най-сложните и специфични данни, които се нуждаят от анализ и специално тълкуване, трябва да бъдат предоставени под формата на обработени или обобщени данни; подчертава, че следва да се спомене вида информация относно риболовната дейност, предоставена на потенциалните потребители, като се прави разлика между необработени, обработени и обобщени данни, както и между параметрите, получени посредством измерване и такива в резултат на модели;

20.  Посочва, че в някои случаи, ако данните се предоставят в много подробен вид и с прекалена точност на картографиране, могат да предизвикат нежелана концентрация на риболовно усилие върху някои уязвими ресурси и морски местообитания; следователно счита, че при предоставянето на подобни данни, трябва да се предприемат стъпки за защита и контрол на съответните ресурси и местообитания; освен това изисква да не се предоставя чувствителната информация относно разпределението в пространството на редки или застрашени морски видове, за да се гарантира тяхната защита;

21.  Заявява, че ефикасното събиране и предоставяне на данни изисква добра координация от страна на Комисията и усилие за осъществяване на връзка и сътрудничество на равнището на държавите членки; подчертава, че координацията от страна на Комисията е от особено значение за установяване на приоритетни цели, за подобряване на ефикасността на разходите по време на събирането, обработването и предоставянето на данните, както и за развитието на взаимодействия между държавите членки;

22.  Подчертава, че като се имат предвид разнообразието на системите за събиране на данни и обема и вида на данните, събрани от различните публични и частни организации, които притежават информация относно риболовната дейност, установяването на връзка и сътрудничество между държавите членки е от особено значение за осигуряване на хармонизация на разнообразието, качеството и формàта на данните; подчертава, че ефикасността на връзката и сътрудничеството между държавите членки трябва да подлежи на постоянна оценка от страна на Комисията;

23.  Препоръчва да се наложи на държавите членки да определят национален орган, отговарящ за включването на събирането, обобщаването, обработването, контрола на качеството, съгласуването и предаването на данни в обща платформа за достъп до информация относно риболовната дейност; подчертава, че за тази цел е възможно, на равнище на държавите членки, да се създаде специален орган, финансиран и координиран от Комисията;

По какъв начин да се извлече полза от обработването и тълкуването на данните?

24.  Изтъква, че за да се извлече максимална полза от тази инициатива, моделът за управление и функциониране трябва да предвижда необходимото събиране, обработване, тълкуване и разпространение на данни относно риболовната дейност и да осигурява участие и действително включване на държавите членки, научните среди и месните общности;

25.  По отношение на управлението и функционирането, заявява, че Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда“ следва да получи постоянен статут; изразява мнението, че по отношение на включването и предоставянето на данните в тази платформа, би било желателно да се заимства от опита, придобит по време на разработването на концепцията за EMODnet, обхващаща групите от специалисти, създадени и функциониращи за тази цел, и тематичните портали относно морската среда (хидрология, геология, физика, химия, биология, местообитания и човешки дейности);

26.  Предвид значението на сектора на рибарството, счита, че данните относно риболовната дейност следва по възможност да съставляват допълнителна специфична тематична група в рамките на платформата EMODnet или да се включат в новосъздадения тематичен портал, посветен на човешките дейности, като по този начин ще се позволи достъп до по-изчерпателна обща информация;

27.  Заявява, че платформата EMODnet следва да бъде координирана с Морската служба на европейската програма за мониторинг на Земята (Глобален мониторинг на околната среда и сигурността), за да се предостави възможно най-много информация и да стане възможно данните относно риболовната дейност да бъдат свързани с данните от сателитното наблюдение на морските екологични параметри, предоставени от ГМОСС;

28.  Счита, че амбициозна инициатива като „Познания за морската среда 2020“, която се характеризира със своя широк обхват и се основава на мултидисциплинарен подход, с принос в желания вид, предоставен от данните относно риболовната дейност, предполага необходимост от конкретен план за действие, установяващ средносрочни и дългосрочни цели въз основа на съгласувано усилие между ЕС и държавите членки;

29.  Подчертава, че осъществяването и успехът на този вид проекти зависят от съществено финансиране, водещо до последователност и предвидимост в дългосрочен план; призовава за това, предоставянето на данни относно риболовната дейност, които могат да бъдат включени в цифровото картографиране на морското дъно с възможност за промяна на резолюцията, да получи необходимото насърчаване и подкрепа от ЕС; изтъква, че с цел изготвяне на информация относно риболовните дейности, всички налични източници на финансиране на равнището на ЕС и на национално равнище трябва да бъдат обединени и отбелязва, че ЕФМДР изцяло включва подкрепата, необходима за всички технически инструменти, използвани за създаването и функционирането на EMODnet;

o
o   o

30.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на Комитета на регионите, на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури, на регионалните консултативни съвети и на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство.

(1) ОВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 38.

Последно осъвременяване: 21 април 2016 г.Правна информация