Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 368kWORD 27k
вторник, 19 ноември 2013 г. - Страсбург Окончателна версия
Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. ***
P7_TA(2013)0455A7-0389/2013
Резолюция
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2013 г. относно проекта на регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (11791/2013 — C7-0238/2013 — 2011/0177(APP)) (Специална законодателна процедура — одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за регламент на Съвета (COM(2011)0398, изменено с COM(2012)0388),

—  като взе предвид проекта на регламент на Съвета (11791/2013) и поправката на Съвета от 14 ноември 2013 г. към него (11791/2013 COR 1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C7‑0238/2013),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка(1) ,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г. относно многогодишната финансова рамка(2) ,

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(3) ,

—  като взе предвид член 75 и член 81, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по бюджети, становището на комисията по регионално развитие и писмото на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0389/2013),

1.  Дава своето одобрение относно проекта на регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020, съдържащ се в приложението към настоящата резолюция;

2.  Одобрява съвместните декларации на Парламента, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0360.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0078.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0304.


Приложение 1

ПРОЕКТ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ГОДИНИТЕ 2014—2020

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Регламент на Съвета (EС, Евратом) № 1311/2013.)


Приложение 2:

ДЕКЛАРАЦИИ

Съвместна декларация относно собствените ресурси

1.  Член 311 от ДФЕС постановява, че Съветът си осигурява средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики, както и че, без да се засягат другите приходи, бюджетът се финансира изцяло от собствени ресурси. Съгласно член 311, трета алинея  Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, с единодушие и след консултация с Европейския парламент, приема решение относно системата на собствените ресурси и в този контекст е възможно да се установят нови категории собствени ресурси или да се отмени вече съществуваща категория.

2.  Въз основа на това през юни 2011 г. Комисията представи набор от предложения за реформиране на системата на собствените ресурси на Съюза. На заседанието си от 7—8 февруари Европейският съвет постигна съгласие, че разпоредбите за собствените ресурси следва да се ръководят от общите цели за простота, прозрачност и справедливост. Освен това Европейският съвет призова Съвета да продължи да работи върху предложението на Комисията за нов собствен ресурс, основан на данъка върху добавената стойност (ДДС). Също така той прикани държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (ДФС), да разгледат въпроса дали той би могъл да бъде база за нов собствен ресурс за бюджета на ЕС.

3.  По въпроса за собствените ресурси е необходима още работа. За тази цел ще бъде свикана група на високо равнище, съставена от членове, определени от трите институции. Тя ще вземе предвид всички съществуващи или предстоящи данни, които ще ѝ бъдат предоставени от трите европейски институции и от националните парламенти. Групата следва да се възползва от съответния експертен опит, включително от този на националните бюджетни и фискални органи, както и на независими експерти.

4.  Групата ще извърши общ преглед на системата на собствените ресурси, като се ръководи от общите цели за простота, прозрачност, справедливост и демократична отчетност. В края на 2014 г. ще бъде налице първата оценка. Постигнатият напредък в работата ще бъде оценяван на политическо равнище на редовни заседания, поне веднъж на всеки шест месеца.

5.  Националните парламенти ще бъдат поканени на междуинституционална конференция през 2016 г. за оценяване на резултатите от работата.

6.  Въз основа на резултатите от тази работа Комисията ще прецени дали е подходящо да бъде поставено началото на нови инициативи за собствените ресурси. Тази оценка ще бъде извършена успоредно с прегледа, посочен в член 1а от Регламента за МФР, с оглед на евентуалните реформи, които да бъдат разгледани в периода, обхванат от следващата многогодишна финансова рамка.

Съвместна декларация относно повишаването на ефективността на публичните разходи по въпроси, свързани с действията на ЕС

Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяха да работят заедно, с оглед спестяване на разходи и по-добро единодействие на национално и на европейско равнище, с цел повишаване на ефективността на публичните разходи по въпроси, свързани с действията на ЕС. За тази цел и по най-подходящия според тях начин институциите ще се възползват inter alia от познаването на добри практики, обмена на информация и наличните независими оценки. Резултатите следва да бъдат на разположение и да послужат за част от основата на предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.

Съвместна декларация

Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласие, че годишните бюджетни процедури, които се прилагат по отношение на МФР за периода 2014—2020 г. ще включват, по целесъобразност, елементи, свързани с равенството между половете, като се отчитат начините, по които общата финансова рамка на Съюза допринася за по-голямото равенство между половете (и осигурява систематичното съобразяване с този въпрос).

Съвместна декларация по член 15 от Регламента на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.<BR >(досегашна бележка към член 9е, както е посочено в документ 11655/13)

Институциите са съгласни да използват сумата, посочена в член 15 от Регламента на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., както следва: 2 143 млн. евро за младежката безработица, 200 млн. евро за програма „Хоризонт 2020“, 150 млн. евро за „Еразъм“ и 50 млн. евро за „COSME“.

Декларация на Европейската комисия относно националните декларации за управление

В своята резолюция от 17 април 2013 г. за освобождаване от отговорност Европейският парламент поиска да се създаде образец за националните декларации за управление, изготвяни от държавите членки на съответното политическо равнище. Комисията е готова да разгледа това искане и желае да покани Европейския парламент и Съвета да участват в работна група, която да изготви препоръки до края на годината.

Декларация на Европейската комисия относно прегледа/преработката

С оглед на разпоредбите на член 1А от Регламента за МФР и като има предвид резултата от прегледа, Комисията потвърждава намерението си да представи законодателни предложения за преработка на Регламента за МФР. Във връзка с това тя ще отдели специално внимание на функционирането на общия марж за плащанията, за да се гарантира, че таванът на общите плащания ще е наличен през целия период. Тя ще разгледа също развитието на общия марж за поетите задължения. Комисията ще вземе под внимание и конкретните изисквания на програмата „Хоризонт 2020“. Комисията ще разгледа и възможността да приведе в съответствие своите предложения за следващата МФР с политическите цикли на институциите.

Последно осъвременяване: 28 януари 2016 г.Правна информация