Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 208kWORD 25k
Teisipäev, 19. november 2013 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 ***
P7_TA(2013)0455A7-0389/2013
Resolutsioon
 Lisa
 Lisa

Euroopa Parlamendi 19. novembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP)) (Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu määruse vastuvõtmise ettepanekut (COM(2011)0398), mida on muudetud ettepanekuga COM(2012)0388),

–  võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (11791/2013) ning nõukogu 14. novembri 2013. aasta parandust selle kohta (11791/2013 COR 1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 312 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 106a (C7-0238/2013),

–  võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides(1) ,

–  võttes arvesse oma 13. märtsi 2013. aasta resolutsiooni 7.–8. veebruaril 2013 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järelduste kohta, milles käsitletakse mitmeaastast finantsraamistikku(2) ,

–  võttes arvesse oma 3. juuli 2013. aasta resolutsiooni mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) käsitleva poliitilise kokkuleppe kohta(3) ,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja artikli 81 lõiget 1,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust, regionaalarengukomisjoni arvamust ning transpordi- ja turismikomisjoni kirja (A7-0389/2013),

1.  annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, käesolevale resolutsioonile lisatud kujul;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonid;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0360.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0078.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0304.


1. lisa

nõukogu määrusE EELNÕU, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 1311/2013).


2. lisa

AVALDUSED

Ühisavaldus omavahendite kohta

1.  Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 kohaselt varustab liit end oma eesmärkide saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega ning samuti sätestatakse kõnealuses artiklis, et eelarvet rahastatakse täielikult omavahenditest, ilma et see piiraks muid tulusid. Artikli 311 kolmandas lõigus on märgitud, et nõukogu võtab seadusandliku erimenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt vastu otsuse omavahendite süsteemi kohta ning et seoses sellega võib nõukogu kehtestada uusi omavahendite kategooriaid või tunnistada kehtetuks olemasolevaid kategooriaid.

2.  Sellele tuginedes esitas komisjon 2011. aasta juunis mitu ettepanekut liidu omavahendite süsteemi reformimiseks. Euroopa Ülemkogus leppis oma 7.–8. veebruari kohtumisel kokku, et omavahendite süsteem peaks põhinema üldistel lihtsuse, läbipaistvuse ja võrdsuse põhimõtetel. Lisaks sellele kutsus Euroopa Ülemkogu nõukogu üles jätkama tööd komisjoni ettepanekuga uute käibemaksupõhiste omavahendite kohta. Samuti paluti finantstehingute maksu valdkonna tõhustatud koostöös osalevatel liikmesriikidel analüüsida, kas finantstehingute maksust võiks saada ELi eelarve uus omavahendite baas.

3.  Omavahendite küsimusega on vaja täiendavalt töötada. Sel eesmärgil kutsutakse kokku kõrgetasemeline rühm, mis koosneb kolme institutsiooni nimetatud liikmetest. Arvesse võetakse kõiki olemasolevaid või tulevasi panuseid, mida võivad anda kolm Euroopa institutsiooni ja riikide parlamendid. Tuginetakse asjakohasele oskusteabele, sealhulgas riiklike eelarve- ja maksuasutuste ning sõltumatute ekspertide esitatule.

4.  Rühma ülesanne on vaadata üldiselt läbi omavahendite süsteem, lähtudes üldistest lihtsuse, läbipaistvuse, võrdsuse ja demokraatliku vastutuse põhimõtetest. Esimene hinnang avaldatakse 2014. aasta lõpul. Töö edenemist hinnatakse poliitilisel tasandil korrapäraste kohtumiste kaudu, mis toimuvad vähemalt üks kord iga kuue kuu tagant.

5.  Riikide parlamendid kutsutakse 2016. aastal institutsioonidevahelisele konverentsile, et hinnata kõnealuse töö tulemusi.

6.  Nimetatud töö tulemuste põhjal hindab komisjon, kas uued omavahendite algatused on asjakohased. Hinnang koostatakse paralleelselt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklis 1a sätestatud vahehindamisega, pidades silmas võimalike reformide kaalumist järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemikuks.

Ühisavaldus avaliku sektori kulutuste tõhususe parandamise kohta ELi tegevusega hõlmatud valdkondades

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nõustuvad tegema koostööd, mille eesmärgiks on kulude vähendamine ja parem sünergia riikide ja Euroopa tasandil, sihiga parandada avaliku sektori kulutuste tõhusust ELi tegevusega hõlmatud valdkondades. Seda silmas pidades tuginevad institutsioonid oma äranägemise kohaselt muu hulgas parimaid tavasid käsitlevatele teadmistele, teabe vahetamisele ning kättesaadavatele sõltumatutele hindamistele. Tulemused peaksid olema kättesaadavad ja olema üheks aluseks komisjoni ettepanekule, mis käsitleb järgmist mitmeaastast finantsraamistikku.

Ühisavaldus

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad kokku, et mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) suhtes kohaldatavatesse iga-aastastesse eelarvemenetlustesse integreeritakse vajaduse korral soolist võrdõiguslikkust arvestavad elemendid, võttes arvesse seda, kuidas liidu üldine finantsraamistik aitab kaasa soolise võrdõiguslikkuse paranemisele (ning tagab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise).

Ühisavaldus nõukogu määruse, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, artikli 15 kohta

Institutsioonid lepivad kokku, et kasutavad nõukogu määruse, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, artiklis 15 nimetatud summat järgmiselt: 2143 miljonit eurot noorte tööhõive jaoks, 200 miljonit eurot Horisont 2020 jaoks, 150 miljonit eurot Erasmuse jaoks ja 50 miljonit eurot COSME jaoks.

Euroopa Komisjoni avaldus riiklike haldusdeklaratsioonide kohta

Euroopa Parlament taotles eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas 17. aprilli 2013. aasta resolutsioonis näidisvormi loomist riiklike haldusdeklaratsioonide jaoks, mille liikmesriigid esitavad sobival poliitilisel tasandil. Komisjon on valmis seda taotlust kaaluma ning soovib kutsuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu osalema töörühma, et esitada käesoleva aasta lõpuks asjakohased soovitused.

Euroopa Komisjoni avaldus vahehindamise/muutmise kohta

Pidades silmas mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklit 1a ja võttes arvesse hindamise tulemusi, kinnitab komisjon oma kavatsust esitada seadusandlikke ettepanekuid mitmeaastase finantsraamistiku määruse läbivaatamiseks. Seoses sellega pöörab ta erilist tähelepanu maksete koguvaru toimimisele, eesmärgiga tagada, et kogumaksete ülemmäär jääb kättesaadavaks kogu perioodi jooksul. Samuti analüüsib komisjon kulukohustuste koguvaru arengut. Lisaks võtab komisjon arvesse programmi „Horisont 2020” erinõudeid. Ka analüüsib komisjon järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate omapoolsete ettepanekute vastavusse viimist institutsioonide poliitiliste tsüklitega.

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2016Õigusalane teave