Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 26k
Teisipäev, 19. november 2013 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta
P7_TA(2013)0456A7-0337/2013
Otsus
 Lisa

Euroopa Parlamendi 19. novembri 2013. aasta otsus institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (2011/2152(ACI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitava institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 310, 311, 312 ja 323,

–  võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides,(1)

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 8. veebruaril 2013. aastal vastu võetud järeldusi,

–  võttes arvesse oma 13. märtsi 2013. aasta resolutsiooni 7.−8. veebruaril kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järelduste kohta mitmeaastase finantsraamistiku kohta,(2)

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28. juunil 2013. aastal vastu võetud järeldusi,

–  võttes arvesse oma 3. juuli 2013. aasta resolutsiooni mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) käsitleva poliitilise kokkuleppe kohta,(3)

–  võttes arvesse kodukorra artikli 127 lõiget 1,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A7-0337/2013),

A.  arvestades, et Euroopa Parlament, nõukogu eesistujariik Iirimaa ja komisjon saavutasid 27. juunil 2013. aastal kõrgeimal poliitilisel tasandil poliitilise kokkuleppe 2014.–2020. aasta finantsraamistiku ja uue institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta;

B.  arvestades, et mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevaid uusi, Lissaboni lepinguga kehtestatud sätteid ja eelkõige neid, mis puudutavad Euroopa Parlamendile suurema rolli ja suuremate õiguste andmist, kasutati esimest korda;

C.  arvestades, et mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis on asjakohane sõlmida institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini rakendamiseks, iga-aastase eelarvemenetluse parandamiseks ning eelarvealase koostöö parandamiseks institutsioonide vahel;

1.  kiidab 2014.−2020. aasta finantsraamistikku käsitleva poliitilise kokkuleppe ja uue institutsioonidevahelise kokkuleppe heaks; on kindlalt otsustanud kasutada eelseisvate eelarvemenetluste käigus täielikult ära uusi loodud vahendeid, eelkõige seoses paindlikkusega;

2.   rõhutab, et nii nõukogus kui ka institutsioonidevahelisel tasandil peetud pikkade ja keeruliste läbirääkimiste ega nende tulemuste puhul ei ole tegemist Lissaboni lepinguga kehtestatud uute mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate sätete rahuldava rakendamisega, eriti nendega Euroopa Parlamendile antud suurema rolli ja suuremate õiguste osas;

3.  mõistab hukka nõukogu läbirääkimiste strateegia, mis seisnes selles, et läbirääkijad pidid seadusandliku tavamenetluse alla kuuluvate elementide puhul − nagu üksikasjalikud eraldamise kriteeriumid, eraldised programmide või toetusesaajate kaupa ning oma äranägemisel tehtavad rahaeraldised, millega kohandatakse liidu eelarvest liikmesriikidele tehtavate tagasimaksete taset − kinni pidama Euroopa Ülemkogu 8. veebruari 2013. aasta järeldustest, mille tõttu ei olnud kahel seadusandlikul institutsioonil võimalik nõuetekohaseid läbirääkimisi pidada;

4.  väljendab peale selle kahetsust selle üle, et viimase paari aasta arvukatel kontaktidel ja kohtumistel nõukogu delegatsiooni ja järjestikuste eesistujariikide vahel ei olnud mingit mõju läbirääkimiste õhkkonnale, ajakavale, sisule ega nõukogu seisukohale, sealhulgas vajadusele teha vahet finantsraamistiku kokkuleppe seadusandlike ja eelarveliste aspektide vahel;

5.  järeldab, et kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikega 5 tuleks tulevikus määrata mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmise lihtsustamiseks kindlaks alternatiivne töökorraldus, mis tagab Euroopa Parlamendile ELi toimimise lepinguga antud seadusandlike ja eelarvepädevuste täieliku austamise, tegelikud läbirääkimised nõukogus ka programmide õiguslike aluste mis tahes finantsraamistikuga seotud osade üle ning selle, et Euroopa Ülemkogu hoidub käitumast seadusandjana, millega ta rikuks ELi toimimise lepingut;

6.  kutsub eelarvekomisjoni üles tegema koostöös põhiseaduskomisjoniga vajalikud järeldused ning esitama õigeaegselt enne 2016. aasta valimistejärgset läbivaatamist uued ettepanekud mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste pidamise tingimuste kohta, et tagada kogu eelarve vastuvõtmise protsessi demokraatlikkus ja läbipaistvus.

7.  kiidab lisatud kokkuleppe sõlmimise heaks;

8.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistuja ja komisjoni presidendiga kokkuleppele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus koos selle lisaga teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0360.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0078.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0304.


LISA

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOKKULEPE EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI VAHEL EELARVEDISTSIPLIINI, EELARVEALASE KOOSTÖÖ NING USALDUSVÄÄRSE FINANTSJUHTIMISE KOHTA

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub institutsioonidevahelise kokkuleppega, avaldatud 20. detsembril 2013 ELT C 373, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2016Õigusalane teave