Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2145(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0387/2013

Ingivna texter :

A7-0387/2013

Debatter :

PV 19/11/2013 - 5
CRE 19/11/2013 - 5

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.1
CRE 20/11/2013 - 8.1

Antagna texter :

P7_TA(2013)0472

Antagna texter
PDF 619kWORD 215k
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg Slutlig utgåva
Budgetförfarandet för 2014: gemensamt utkast
P7_TA(2013)0472A7-0387/2013
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet (16106/2013 ADD 1-5 – C7-0413/2013 – 2013/2145(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast och Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalanden om detta (16106/2013 ADD 1-5 – C7‑0413/2013),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt(1) , och de budgetändringar som antagits,

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 som kommissionen antog den 28 juni 2013 (COM(2013)0450),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 som rådet antog den 2 september 2013 och översände till Europaparlamentet den 12 september 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  med beaktande av ändringsskrivelserna nr 1/2014 (COM(2013)0644) och 2/2014 (COM(2013)0719) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, som kommissionen lade fram den 18 september 2013 respektive 16 oktober 2013,

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(2) ,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3) ,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(4) ,

–  med beaktande av utkastet till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning,

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020,

–  med beaktande av artiklarna 75d och 75e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A7‑0387/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner förlikningskommitténs gemensamma utkast, som sammantaget består av följande dokument:

   En förteckning över budgetposter som inte ändrats jämfört med budgetförslaget eller rådets ståndpunkt.
   Sammanlagda belopp per rubrik i den fleråriga budgetramen.
   Belopp per budgetpost för alla budgetpunkter.
   Konsoliderat dokument som visar belopp och slutlig text för alla budgetposter som ändrats under förlikningen.

2.  Europaparlamentet bekräftar Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet bekräftar de gemensamma uttalandena från Europaparlamentet och kommissionen om betalningsbemyndiganden samt från Europaparlamentet och rådet om rubrik 5 och lönejusteringen och om EU:s särskilda representanter, vilka bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning .

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen, övriga berörda institutioner och organ samt till de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2013)0437.
(2) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


BILAGA

SLUTLIG 12/11/2013

Budget 2014 – Gemensamma slutsatser

Dessa gemensamma slutsatser omfattar följande delar:

1.  Budget 2014

2.  Budget 2013 – Ändringsbudgetar nr 8/2013 och nr 9/2013

3.  Uttalanden

1.  Budget 2014

1.1.  ”Avklarade” budgetposter

Om ingen annat anges nedan i dessa slutsatser är alla budgetposter som varken ändrats av rådet eller parlamentet och de budgetposter för vilka parlamentet accepterat rådets ändringar under sina respektive behandlingar bekräftade.

För de övriga budgetposterna har förlikningskommittén nått följande slutsatser:

1.2.  Övergripande frågor

Decentraliserade byråer

Antalet tjänster för samtliga decentraliserade byråer har fastställts på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, med undantag av:

—  Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa), som har fått 7 extra tjänster.

—  Europeiska bankmyndigheten (EBA), som har fått 8 extra tjänster.

—  Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), som har fått 3 extra tjänster.

—  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), som har fått 5 extra tjänster.

—  Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), som har fått 2 extra tjänster.

—  Europol , som har fått 2 extra tjänster.

EU:s bidrag (i åtagande- och betalningsbemyndiganden) till de decentraliserade byråerna har fastställts på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, med följande undantag:

—  Europeiska bankmyndigheten (EBA), som har fått ett extra belopp på 2,1 miljoner EUR, grundat på EU:s finansieringsdel på 40 % (60 % ska samfinansieras av de nationella tillsynsmyndigheterna).

—  Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), som har fått ett extra belopp på 1,2 miljoner EUR, grundat på EU:s finansieringsdel på 40 % (60 % ska samfinansieras av de nationella tillsynsmyndigheterna).

—  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), som har fått ett extra belopp på 2,0 miljoner EUR, grundat på EU:s finansieringsdel på 40 % (60 % ska samfinansieras av de nationella tillsynsmyndigheterna).

—  Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), som har fått ett extra belopp på 0,130 miljoner EUR.

—  Europol , som har fått ett extra belopp på 1,7 miljoner EUR.

—  Frontex , som har fått ett extra belopp på 2,0 miljoner EUR.

Förlikningskommittén samtycker till det gemensamma uttalandet om decentraliserade byråer i del 3.4.

Genomförandeorgan

EU:s bidrag (i åtagande- och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för genomförandeorganen har fastställts på den nivå som föreslagits av kommissionen i ändringsskrivelse nr 2/2014.

Gemensamma teknikinitiativ

EU:s bidrag (i åtagande- och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för gemensamma teknikinitiativ har fastställts på den nivå som föreslagits av kommissionen i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2014.

Pilotprojekt/förberedande åtgärder

Ett omfattande paket bestående av 68 pilotprojekt/förberedande åtgärder, motsvarande ett belopp på 79,4 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden har godkänts i enlighet med parlamentets förslag. När ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd förefaller täckas av en befintlig rättslig grund, kan kommissionen föreslå en överföring av anslag till den motsvarande rättsliga grunden i syfte att underlätta genomförandet av åtgärden.

Detta paket respekterar till fullo taken för pilotprojekt och förberedande åtgärder enligt budgetförordningen.

1.3.  Utgiftsrubrikerna i budgetramen - åtagandebemyndiganden

Efter att ha beaktat de ovanstående slutsatserna om ”avklarade” budgetposter, byråer samt pilotprojekt och förberedande åtgärder, har förlikningskommittén kommit överens om följande:

Rubrik 1a

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna nr 1/2014 och nr 2/2014, med följande undantag:

I miljoner EUR

Budgetpost

Namn

Ökningar / minskningar av åtagandebemyndiganden

BF 2014

Budget 2014

Skillnad

01 02 01

Samordning, tillsyn och kommunikation om den ekonomiska och monetära unionen samt euron

13,000

11,000

—  2,000

04 03 01 02

Social dialog

38,500

-

—  38,500

04 03 01 05

Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer

-

18,600

18,600

04 03 01 06

Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag

-

7,250

7,250

04 03 01 08

Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen

-

15,935

15,935

04 03 02 02

Eures — Främja arbetstagarnas geografiska rörlighet och stärka anställningsmöjligheterna

19,310

21,300

1,990

04 03 02 03

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap — Göra det lättare för entreprenörer, särskilt de som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden, och företag inom den sociala ekonomin att få finansiering

25,074

26,500

1,426

06 02 05

Stödverksamhet till EU:s transportpolitik och passagerarnas rättigheter, inklusive kommunikationsarbete

16,019

20,019

4,000

09 03 01

Snabbare utbyggnad av bredbandsnät

-

10,000

10,000

09 04 01 01

Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik

241,003

246,003

5,000

15 02 10

Särskilda årliga evenemang

-

3,000

3,000

Totalt

26,701

Som en följd av detta och efter att ha tagit hänsyn till pilotprojekt och förberedande åtgärder, samt decentraliserade byråer, uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 1a till 76,0 miljoner EUR.

Rubrik 1b

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som föreslås i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2014, med undantag av följande budgetposter, som var och en har fått ett belopp på 2,5 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden:

—  13 03 67 ”Makroregionala strategier 2014–2020: Europeisk strategi för Östersjöregionen – Tekniskt bistånd”.

—  13 03 68 ”Makroregionala strategier 2014–2020: Europeisk strategi för Donauregionen – Tekniskt bistånd”.

För fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead, kapitel 04 06) har dessutom ett extra belopp på 134,9 miljoner EUR beviljats. Ett motsvarande belopp i åtagandebemyndiganden överförs från Europeiska socialfonden (ESF, kapitel 04 02), fördelat enligt följande:

—  - 67,9 miljoner EUR för ”Mindre utvecklade regioner” (budgetpost 04 02 60).

—  - 22,2 miljoner EUR för ”Övergångsregioner” (budgetpost 04 02 61).

—  - 44,8 miljoner EUR för ”Mer utvecklade regioner" (budgetpost 04 02 62).

Flexibilitetsmekanismen kommer att utnyttjas för ett belopp på 89,3 miljoner EUR för extra stöd till Cypern.

Rubrik 2

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 2/2014, med följande undantag:

—   Budgetpost 05 08 80 Unionens deltagande i världsutställningen 2015 i Milano “Feeding the Planet – Energy for Life”, för vilken ett extra belopp på 1 miljon EUR i åtagandebemyndiganden har beviljats.

Som en följd av detta och efter att ha tagit hänsyn till pilotprojekt och förberedande åtgärder, uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 2 till 35,8 miljoner EUR.

Rubrik 3

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 2/2014, med följande undantag:

I miljoner EUR

Budgetpost

Namn

Förstärkning av åtagandebemyndiganden

BF 2014

Budget 2014

Skillnad

15 04 02

Stödja den europeiska kulturella sektorns förmåga att verka i och utanför Europa och främja cirkulationen över gränserna

52,922

53,922

1,000

15 04 03

Delprogrammet Media — Stödja de kulturella och kreativa sektorernas förmåga att verka i och utanför EU och främja spridning och rörlighet över gränserna

102,321

103,321

1,000

16 02 01

Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå

21,050

23,050

2,000

16 03 01 01

Multimedieåtgärder

18,740

25,540

6,800

33 02 02

Främja diskrimineringsförbudet och jämställdheten

30,651

31,151

0,500

Totalt

11,300

Som en följd av detta och efter att ha tagit hänsyn till pilotprojekt och förberedande åtgärder samt decentraliserade byråer, uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 3 till 7,0 miljoner EUR.

Rubrik 4

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 2/2014, med följande undantag:

I miljoner EUR

Budgetpost

Namn

Ökningar / minskningar av åtagandebemyndiganden

BF 2014

Budget 2014

Skillnad

01 03 02

Makroekonomiskt stöd

76,257

60,000

—  16,257

19 02 01

Hantering av kriser och begynnande kriser (stabilitetsinstrument)

201,867

204,337

2,470

19 02 02

Stöd till konfliktförebyggande, krisberedskap och fredsbevarande åtgärder (stabilitetsinstrument)

22,000

22,494

0,494

19 05 01

Samarbete med tredjeländer för att gynna och främja Europeiska unionens intressen och gemensamma intressen

100,511

106,109

5,598

21 02 01 01

Latinamerika — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

205,735

0,000

—  205,735

21 02 01 02

Latinamerika — Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna

48,259

0,000

—  48,259

21 02 02 01

Asien — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

581,964

0,000

—  581,964

21 02 02 02

Asien — Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna

154,699

0,000

—  154,699

21 02 03 01

Centralasien — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

65,240

0,000

—  65,240

21 02 03 02

Centralasien — Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna

4,911

0,000

—  4,911

21 02 04 01

Mellanöstern — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

37,305

0,000

—  37,305

21 02 04 02

Mellanöstern — Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna

13,107

0,000

—  13,107

21 02 05 01

Sydafrika — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

22,768

0,000

—  22,768

21 02 05 02

Sydafrika — Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna

2,530

0,000

—  2,530

21 02 06 01

Hela Afrika — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

85,210

0,000

—  85,210

21 02 06 02

Hela Afrika — Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna

9,468

0,000

—  9,468

21 02 07 01

Globala allmänna nyttigheter — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

620,988

0,000

—  620,988

21 02 07 02

Globala allmänna nyttigheter — Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna

19,036

0,000

—  19,036

21 02 07 03

Miljö och klimatförändringar

0,000

163,094

163,094

21 02 07 04

Hållbar energi

0,000

82,852

82,852

21 02 07 05

Mänsklig utveckling

0,000

163,094

163,094

21 02 07 06

Tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk

0,000

197,018

197,018

21 02 07 07

Migration och asyl

0,000

46,319

46,319

21 02 08 01

Icke-statliga aktörer och lokala myndigheter— Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

183,452

0,000

—  183,452

21 02 08 02

Icke-statliga aktörer och lokala myndigheter— Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna

61,151

0,000

—  61,151

21 02 08 03

Det civila samhällets roll för utvecklingen

0,000

212,399

212,399

21 02 08 04

Lokala myndigheters roll i utvecklingspolitiken

0,000

36,366

36,366

21 02 09

Mellanöstern

0,000

51,182

51,182

21 02 10

Centralasien

0,000

71,571

71,571

21 02 11

Hela Afrika

0,000

97,577

97,577

21 02 12

Latinamerika

0,000

259,304

259,304

21 02 13

Sydafrika

0,000

25,978

25,978

21 02 14

Asien

0,000

537,057

537,057

21 02 15

Afghanistan

0,000

203,497

203,497

21 03 01 01

Medelhavsområdet — Mänskliga rättigheter och rörlighet

205,355

211,087

5,731

21 03 01 02

Medelhavsländerna — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

680,400

687,811

7,411

21 03 01 03

Medelhavsområdet — Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter

75,950

80,199

4,249

21 03 01 04

Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar

250,000

300,000

50,000

21 03 02 01

Det östliga partnerskapet — Mänskliga rättigheter och rörlighet

240,841

247,067

6,226

21 03 02 02

Det östliga partnerskapet — Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

335,900

339,853

3,953

21 03 02 03

Det östliga partnerskapet — Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter

11,800

12,966

1,166

21 03 03 03

Stöd till övrigt multilateralt samarbete i grannskapsområdet

163,277

163,771

0,494

21 04 01

Främja respekten för och iakttagandet av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt stöd till demokratiska reformer

127,841

132,782

4,941

21 05 01

Globala och regionövergripande hot mot säkerheten (stabilitetsinstrument)

81,514

82,255

0,741

21 08 02

Samordning och upplysning i frågor som rör utveckling

11,700

13,331

1,631

22 02 01

Stöd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

22 02 01 01

Stöd till politiska reformer och gradvis anpassning till samt antagande, genomförande och kontroll av efterlevnaden av gemenskapens regelverk

248,565

249,800

1,235

22 02 01 02

Stöd till ekonomisk, social och territoriell utveckling

248,565

249,800

1,235

22 02 03

Stöd till Turkiet

22 02 03 01

Stöd till politiska reformer och gradvis anpassning till samt antagande, genomförande och kontroll av efterlevnaden av gemenskapens regelverk

292,938

294,173

1,235

22 02 03 02

Stöd till ekonomisk, social och territoriell utveckling

292,938

294,173

1,235

22 03 01

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

30,000

31,482

1,482

23 02 01

Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd

859,529

874,529

15,000

Totalt

131,755

Som en följd av detta och efter att ha tagit hänsyn till pilotprojekt och förberedande åtgärder, uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 4 till 10,0 miljoner EUR.

Rubrik 5

När det gäller tjänsterna på tjänsteförteckningen för de olika avsnitten, har den nivå som föreslagits av kommissionen i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 2/2014 godkänts, med undantag av Europaparlamentet, för vilket dess eget förslag har godkänts.

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 2/2014, med följande undantag:

—  De belopp som motsvarar de eventuella effekterna av 2011 och 2012 års lönejusteringar, som i detta skede inte ingår i budgeten för varje avsnitt, i väntan på domstolens beslut. Förlikningskommittén samtycker till det gemensamma uttalandet i del 3.5.

—  När det gäller anslagen till övriga avsnitt har den nivå som föreslås av Europaparlamentet godkänts, med följande undantag:

—  För revisionsrätten (avsnitt V) har det schablonavdrag som föreslås av rådet godkänts.

—  För domstolen (avsnitt IV), utom den minskning på 0,6 miljoner EUR som föreslagits av Europaparlamentet.

—  För Europeiska utrikestjänsten (avsnitt X), utom överföringen av EU:s särskilda representanter som föreslagits av Europaparlamentet. Förlikningskommittén samtycker till det gemensamma uttalandet i del 3.6.

—  Tre nya budgetposter (30 01 16 01, 30 01 16 02, 30 01 16 03) har dessutom införts i kommissionens budget (avsnitt III), med motsvarande anslagsnivå som föreslagits av Europaparlamentet.

Som en följd av detta och efter att ha tagit hänsyn till pilotprojekt och förberedande åtgärder, uppgår marginalen under utgiftstaket för rubrik 5 till 316,8 miljoner EUR.

Inrättande av AST/SC-tjänstegruppen

Tjänsteförteckningarna för samtliga EU-institutioner och EU-organ kommer att ändras till följd av inrättandet i tjänsteföreskrifterna av den nya AST/SC-tjänstegruppen, enligt förslaget i ändringsskrivelse nr 2/2014.

Rubrik 6

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som föreslagits av kommissionen i budgetförslaget.

1.4.  Särskilda instrument

Åtagandebemyndigandena för reserven för katastrofbistånd och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är fastställda på den nivå som föreslagits av kommissionen i budgetförslaget.

1.5.  Betalningsbemyndiganden

Den totala nivån för betalningsbemyndigandena i 2014 års budget har fastställts till 135 504 613 000 EUR.

Rådets ståndpunkt till budgetförslaget används som utgångspunkt för följande fördelning under 2014 av betalningsbemyndigandena över budgetposterna:

1.  För det första beaktas den överenskomna nivån på åtagandebemyndigandena för icke differentierade utgifter, för vilka nivån på betalningsbemyndigandena per definition motsvarar åtagandebemyndigandena.

2.  Analogt gäller detsamma för decentraliserade byråer, för vilka EU-bidraget i betalningsbemyndiganden är fastställt på den nivå som föreslås i del 1.2 ovan.

3.  Betalningsbemyndigandena för alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder har fastställts till 50 % av de motsvarande åtagandena, eller till den nivå som föreslagits av parlamentet om den är lägre. Vid en förlängning av befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder är betalningsnivån den som fastställts i budgetförslaget plus 50 % av motsvarande nya åtaganden, eller den nivå som föreslagits av parlamentet om den är lägre.

4.  Följande specifika belopp för betalningsbemyndigandena har godkänts:

a.  Nivån för betalningsbemyndigandena för EU:s solidaritetsfond har för 2014 fastställts till 150 miljoner EUR.

b.  Nivån för betalningsbemyndigandena för de gemensamma teknikinitiativen har fastställts på den nivå som föreslås i ändringsskrivelse nr 1/2014, medan nivån för betalningsbemyndigandena för internationella fiskeavtal har fastställts på den nivå som föreslås i ändringsskrivelse nr 2/2014.

c.  Nivån på betalningsbemyndigandena för ”Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar” har fastställts till 200 miljoner EUR.

d.  Nivån på betalningsbemyndigandena för ”Makroregionala strategier 2014–2020” har fastställts till 50 % av den nivå på åtagandebemyndigandena som fastställs under rubrik 1b i del 1.3 ovan.

e.  Nivån på betalningsbemyndigandena för särskilda årliga evenemang har fastställts på den åtagandenivå som fastställs under rubrik 1a i del 1.3 ovan.

5.  Den nivå på betalningsbemyndigandena som fastställs i punkterna 2 till 4 har en nettoeffekt på 285 miljoner EUR jämfört med rådets ståndpunkt till budgetförslaget för de berörda utgiftsposterna. Med beaktande av skillnaderna mellan den övergripande nivån på betalningsbemyndigandena på 135 504 613 000 EUR och rådets ståndpunkt till budgetförslaget, möjliggör det återstående beloppet på 215 miljoner EUR en ökning av betalningsbemyndigandena i alla budgetposter med differentierade anslag för vilka inga särskilda bestämmelser har fastställts i punkterna 2 till 4 ovan, i proportion till skillnaden mellan kommissionens budgetförslag och rådets ståndpunkt.

Som en del i en övergripande kompromiss samtycker förlikningskommittén till det gemensamma uttalandet om betalningsbemyndiganden i del 3.1 nedan.

Rådet noterar Europaparlamentets och kommissionens gemensamma uttalande om betalningsbemyndiganden i del 3.2 nedan.

1.6.  Budgetanmärkningar

Alla ändringar som gjorts av Europaparlamentets eller rådet av budgetanmärkningarna godkänns med de ändringar som anges i bilaga 1. Det är underförstått att de inte kan ändra eller utvidga tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund eller inkräkta på institutionernas administrativa självständighet, och att åtgärderna kan täckas med tillgängliga resurser.

1.7.  Nya budgetposter

Om inget annat anges i de gemensamma slutsatser som godkänts av förlikningskommittén eller som budgetmyndighetens båda grenar har enats om vid deras respektive behandlingar, ska den kontoplan som kommissionen föreslår i sitt budgetförslag och i sina ändringsskrivelser nr 1/2014 och nr 2/2014 förbli oförändrad, med undantag av pilotprojekt och förberedande åtgärder.

De gemensamt överenskomna ändringarna av kontoplanen gäller följande budgetposter:

Budgetpost

Namn

04 03 01 05

Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer

04 03 01 06

Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag

04 03 01 08

Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen

15 02 01

Främja kvalitet och samarbete inom utbildning och ungdomsfrågor i Europa, dess relevans för arbetsmarknaden och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv

15 02 01 01

Utbildning och yrkesbildning

15 02 01 02

Ungdomsfrågor

15 02 10

Särskilda årliga evenemang

21 02 07 03

Miljö och klimatförändringar

21 02 07 04

Hållbar energi

21 02 07 05

Mänsklig utveckling

21 02 07 06

Tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk

21 02 07 07

Migration och asyl

21 02 08 03

Det civila samhällets roll för utvecklingen

21 02 08 04

Lokala myndigheters roll i utvecklingspolitiken

21 02 09

Mellanöstern

21 02 10

Centralasien

21 02 11

Hela Afrika

21 02 12

Latinamerika

21 02 13

Sydafrika

21 02 14

Asien

21 02 15

Afghanistan

30 01 16 01

Avgångspensioner till tidigare ledamöter av Europaparlamentet

30 01 16 02

Invalidpensioner till tidigare ledamöter av Europaparlamentet

30 01 16 03

Efterlevandepensioner till tidigare ledamöter av Europaparlamentet

Budgetanmärkningarna för de nya budgetposterna för den sociala dialogen, enligt kommissionens förslag, ingår i bilagan.

1.8.  Reserver

Den reserv på 2 miljoner EUR som införs av Europaparlamentet under budgetpost 01 02 01 ”Samordning, tillsyn och kommunikation om den ekonomiska och monetära unionen samt euron” godkänns.

1.9.  Inkomster

Inkomstsidan i budgeten godkänns enligt kommissionens förslag i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 2/2014 och justerats till den nivå på betalningsbemyndigandena som förlikningskommittén kommit överens om.

2.  Budget 2013

Förslaget till ändringsbudget nr 8/2013 godkänns med de belopp som föreslås av rådet.

Förslaget till ändringsbudget nr 9/2013 godkänns enligt rådets förslag, med följande ändringar:

1.   En ökning på 200 miljoner EUR för att tillgodose de utestående betalningsbehoven under 2013 på området för forskning godkänns för följande budgetposter:

I miljoner EUR

Budgetpost

Namn

Ökning av betalningsbemyndigandena 2013

06 06 02 03

Gemensamma företaget Sesar

12,458 miljoner

08 02 02

Samarbete – Hälsa – Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel

17,981 miljoner

08 04 01

Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik

19,936 miljoner

08 06 01

Samarbete – Miljö (inbegripet klimatförändring)

2,804 miljoner

08 10 01

Idéer

41,884 miljoner

08 19 01

Kapacitet – Stöd till sammanhållen utveckling av forskningspolitiken

0,406 miljoner

09 04 01 01

Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete)

40,813 miljoner

10 03 01

Gemensamma forskningscentrets nukleära verksamhet

0,406 miljoner

15 07 77

Människor

63,313 miljoner

Totalt

200 miljoner

2.  En omfördelning av betalningsbemyndiganden för ett totalt belopp på 50 miljoner EUR under 2013 godkänns från följande budgetposter:

I miljoner EUR

Budgetpost

Namn

Omfördelning av betalningsbemyndiganden

Budget 2013

DAB 9/2013

Skillnad

01 03 02

Makroekonomiskt stöd

10,000

04 05 01

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

13,116

08 01 04 31

Genomförandeorganet för forskning (REA)

3,915

08 01 05 01

Utgifter för forskningspersonal

7,230

08 01 05 03

Andra administrativa utgifter för forskning

15,739

Totalt

50,000

Omfördelningen av betalningsbemyndigandena för administrativa utgifter för forskning (kapitel 08 01) under 2013 gäller icke differentierade utgifter, vilket leder till en motsvarande minskning av åtagandebemyndigandena (- 26,9 miljoner EUR) för de sista tre posterna i tabellen ovan.

Ett belopp på 250 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden för EU:s solidaritetsfond har inkluderats i 2013 års budget, medan ett belopp på 150 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden för EU:s solidaritetsfond har inkluderats i 2014 års budget.

3.  Uttalanden

3.1.  Gemensamt uttalande om betalningsbemyndiganden

Europaparlamentet, rådet och kommissionen påminner om sitt gemensamma ansvar enligt artikel 323 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, dvs. att ”Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska se till att det finns finansiella medel tillgängliga för att unionen ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser gentemot tredje man”.

Mot bakgrund av genomförandet påminner Europaparlamentet och rådet om att det är nödvändigt att säkerställa en ordnad utveckling av betalningarna i syfte att undvika att utestående åtaganden överförs till 2015 års budget på ett onormalt sätt. De kommer i detta avseende att vid behov utnyttja de olika flexibilitetsmekanismerna i förordningen om den fleråriga budgetramen, bland annat i artikel 13 i denna.

Europaparlamentet och rådet har enats om att fastställa nivån på betalningsbemyndigandena för 2014 till 135 504 613 000 EUR. De uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder på grundval av bestämmelserna i förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen och i budgetförordningen, för att leva upp till det ansvar den tilldelas genom fördraget och att, framför allt, efter att ha undersökt utrymmet för omfördelning av de berörda anslagen och då särskilt ta hänsyn till eventuellt förväntat underutnyttjande av anslag (artikel 41.2 i budgetförordningen), begära extra betalningsbemyndiganden i en ändringsbudget om de anslag som införts i 2014 års budget inte är tillräckliga för att täcka utgifterna.

Europaparlamentet och rådet kommer så snart som möjligt att ta ställning till ett eventuellt förslag till ändringsbudget i syfte att undvika varje underskott i betalningsbemyndiganden. Dessutom åtar sig Europaparlamentet och rådet att snabbt behandla eventuella överföringar av betalningsbemyndiganden, inbegripet mellan rubriker i budgetramen, så att betalningsbemyndiganden som införts i budgeten ska kunna användas på bästa möjliga sätt och anpassas efter faktiskt genomförande och faktiska behov.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer under loppet av året att aktivt följa upp genomförandet av 2014 års budget, särskilt under rubrik 1b (ekonomisk, social och territoriell sammanhållning) och landsbygdsutveckling under rubrik 2 (hållbar tillväxt: naturresurser). Detta kommer att göras i form av särskilda interinstitutionella möten, i enlighet med punkt 36 i bilagan till det interinstitutionella avtalet, för att utvärdera genomförandet av betalningarna och reviderade prognoser.

3.2.  Europaparlamentets och kommissionens uttalande om betalningsbemyndiganden

Europaparlamentet och kommissionen påminner om behovet av särskild och maximal flexibilitet i den fleråriga budgetramen 2014–2020. Ändringar av de föreslagna rättsliga grunderna som godkänts av lagstiftningsmyndigheten kommer att leda till ökat tryck på betalningstaken i den fleråriga budgetramen 2014–2020. I samband med slutförandet av lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020 och med beaktande av de möjliga effekterna av initiativet för små och medelstora företag, utfärdade kommissionen en förklaring om verkningarna av den överenskommelse som nåtts om resultatreserven och förfinansieringsbeloppen på betalningsbehoven. Medan de övergripande verkningarna av dessa ändringar för de extra betalningsbemyndigandena i den fleråriga budgetramen 2014–2020 förväntas vara begränsade, förklarade kommissionen att de årliga variationerna i de globala betalningsnivåerna skulle hanteras med hjälp av den globala betalningsmarginalen. Vid behov kan kommissionen också utnyttja flexibilitetsinstrumentet och den marginal för oförutsedda utgifter som man enats om i förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen.

Kommissionen tänker därför föreslå korrigerande åtgärder mot bakgrund av genomförandet, och då utnyttja, i den mån det behövs, de instrument som erbjuds i den nya fleråriga budgetramen. Under loppet av 2014 kan kommissionen särskilt komma att behöva föreslå utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter, i enlighet med artikel 13 i förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen.

3.3.  Rådets uttalande om betalningsbemyndiganden

Rådet påminner om att de särskilda instrumenten endast kan utnyttjas för att hantera verkligt oförutsedda omständigheter.

Det påminner vidare om att marginalen för oförutsedda utgifter inte får leda till att de totala taken för åtagande- och betalningsbemyndigandena överskrids.

I fråga om andra särskilda instrument, påminner rådet om att det i artikel 3.2 i förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen anges att åtagandebemyndiganden kan införas i budgeten utöver taken för de berörda rubrikerna.

3.4.  Gemensamt uttalande om decentraliserade byråer

Europaparlamentet, rådet och kommissionen påminner om vikten av att gradvis minska personalstyrkan inom EU:s institutioner, organ och byråer med 5 % under 5 år, i enlighet med punkt 23 i förslaget till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

Europaparlamentet och rådet förpliktigar sig till att gradvis genomföra ovannämnda minskning på 5 % av personalstyrkan under perioden 2013–2017, men insisterar samtidigt på att byråerna måste kunna fungera på ett korrekt sätt så att de kan utföra de uppgifter de tilldelats av lagstiftningsmyndigheten. De anser i detta avseende att ytterligare åtgärder, däribland strukturella åtgärder, kan komma att krävas för att genomföra denna minskning inom de decentraliserade byråerna. Kommissionen vill i detta sammanhang fortsätta sin undersökning av möjligheterna att slå samman och/eller lägga ned vissa av de befintliga byråerna, och/eller av andra sätt att uppnå synergieffekter.

Till följd av det arbete som utfördes av den interinstitutionella arbetsgruppen och som resulterade i den gemensamma strategin för decentraliserade byråer, som antogs i juli 2012, enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen om att det behövdes en mer ingående och permanent granskning av utvecklingen av de decentraliserade byråerna för att säkerställa en samstämd strategi. Utan följder för deras respektive befogenheter, enades de om att inrätta en särskild interinstitutionell arbetsgrupp, som skulle utforma ett klart och tydligt utvecklingsmönster för byråerna, baserat på objektiva kriterier. Arbetsgruppen skulle framför allt diskutera

—  utvärderingen av tjänsteförteckningarna för de enskilda byråerna,

—  möjligheter att tillhandahålla nödvändiga anslag och personalresurser för nya uppgifter som tilldelats de enskilda byråerna av lagstiftningsmyndigheten,

—  behandlingen av byråer som helt eller delvis finansieras genom avgifter,

—  byråernas administrativa struktur, finansieringsmodeller och hanteringen av inkomster avsatta för särskilda ändamål,

—  en omprövning av behoven, potentiella sammanslagningar/nedläggningar, överföring av uppgifterna till kommissionen.

Europaparlamentet och rådet kommer i sina överläggningar i egenskap av lagstiftande myndighet och budgetmyndighet att ta vederbörligt hänsyn till det resultat som uppnås av den interinstitutionella arbetsgruppen.

3.5.  Gemensam uttalande om rubrik 5 och lönejusteringen

Europaparlamentet och rådet har enats om att man i väntan på utfallet i de mål som behandlas i Europeiska unionens domstol, inte i detta skede kommer att inkludera anslagen till de föreslagna lönejusteringarna på 1,7 % för 2011 och 1,7 % för 2012 i 2014 års budget.

Om domstolen skulle avgöra målen till förmån för kommissionen, kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till ändringsbudget under 2014 för att täcka de föreslagna lönejusteringarna för samtliga avsnitt. Om detta scenario skulle förvekligas, åtar sig Europaparlamentet och rådet att snabbt behandla det berörda förslaget till ändringsbudget.

3.6.  Gemensamt uttalande om EU:s särskilda representanter

Europaparlamentet och rådet har enats om att undersöka möjligheten att överföra anslag till EU:s särskilda representanter från kommissionens budget (avsnitt III) till Europeiska utrikestjänstens budget (avsnitt X) inom ramen för budgetförfarandet 2015.

Bilaga 1 – Ändring av budgetanmärkningar

Med hänvisning till del 1.6 i de gemensamma slutsatserna har, i jämförelse med de budgetanmärkningar som röstats igenom av rådet och parlamentet, följande ändringar godkänts:

Rubrik 1A

04 03 01 05

Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för informations- och utbildningsåtgärder till förmån för arbetstagarorganisationer, inklusive representanter för arbetstagarorganisationer i kandidatländerna, i samband med genomförandet av unionsåtgärder som rör inom ramen för genomförandet av unionens sociala dimension. Åtgärderna bör hjälpa arbetstagarorganisationerna att bidra till att bemöta de övergripande utmaningarna för den europeiska sysselsättnings- och socialpolitiken enligt Europa 2020-strategin och den socialpolitiska dagordningen samt enligt unionens initiativ för att bemöta följderna av den ekonomiska krisen.

Dessutom ska detta anslag stödja två organisationers arbetsprogram, ETUI (European Trade Union Institute) och EZA (European Centre for Workers’ Questions), som har inrättats för att främja kapacitetsuppbyggnad genom utbildning och forskning på EU-nivå, inbegripet kandidatländer, för att öka arbetstagarföreträdarnas delaktighet i beslutsprocessen .

Detta anslag är avsett att täcka framför allt följande:

–  Stöd till två särskilda fackliga organisationers arbetsprogram, ETUI (European Trade Union Institute) samt EZA (European Centre for Workers’ Questions), som har inrättats för att underlätta kapacitetsuppbyggnad genom utbildning och forskning på EU-nivå, och för att öka arbetstagarföreträdarnas delaktighet i EU:s beslutsprocess.

–  Informations- och utbildningsåtgärder till förmån för arbetstagarorganisationer, inklusive organisationer i kandidatländerna, i samband med genomförandet av EU-åtgärder som rör EU:s sociala dimension.

–  Åtgärder där företrädare för parterna i kandidatländerna deltar, i syfte att främja den sociala dialogen på EU-nivå. Det syftar också till att främja en lika medverkan av kvinnor och män i arbetstagarorganisationernas beslutsfattande organ.

Rättslig grund

Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges enligt artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Konvention som ingicks 1959 mellan EKSG:s höga myndighet och Internationella arbetsbyråns (ILO) informationscentrum om säkerhet och hygien på arbetsplatsen.

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1) och tillhörande särdirektiv.

Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg (EGT L 113, 30.4.1992, s. 19).

04 03 01 06

Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtgärder för att skapa förutsättningar för att stärka arbetstagarinflytandet i företag genom att främja direktiven 97/74/EG och 2009/38/EG om europeiska företagsråd, direktiv 2001/86/EG och 2003/72/EG om arbetstagarinflytande i Europabolag respektive europeiska kooperativa föreningar, direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen samt artikel 16 i direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar.

Detta anslag ska täcka finansieringen av åtgärder för att stärka samarbetet över nationsgränserna mellan företrädare för arbetstagare och arbetsgivare genom information, samråd och medbestämmande inom företag med verksamhet i flera medlemsstater. Korta kurser för förhandlare och företrädare vid transnationella organ för information, samråd och medbestämmande får finansieras i detta sammanhang. Arbetsmarknadsparter från kandidatländer får delta. Anslaget får användas för att finansiera åtgärder som ska göra det möjligt för arbetsmarknadens parter att utöva sina rättigheter och skyldigheter avseende arbetstagarnas medbestämmande, särskilt inom europeiska företagsråd och små och medelstora företag, informera dem om transnationella företagsavtal och stärka deras samarbete inom ramen för unionslagstiftningen om medbestämmande.

Dessutom får anslaget användas för att finansiera åtgärder avsedda att utveckla kunnandet om medbestämmande i medlemsstaterna, främja samarbete mellan behöriga myndigheter och berörda parter och vårda relationer med unionens institutioner till stöd för och effektivisering av unionens medbestämmandelagstiftning.

Detta anslag är avsett att täcka framför allt följande:

–  Åtgärder för att skapa förutsättningar för en social dialog mellan parterna i företag och korrekt arbetstagarinflytande i företag enligt direktiv 2009/38/EG om europeiska företagsråd, direktiven 2001/86/EG och 2003/72/EG om arbetstagarinflytande i europabolag respektive europeiska kooperativa föreningar, direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen, direktiv 98/59/EG om kollektiva uppsägningar samt artikel 16 i direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar.

–  Initiativ för att stärka gränsöverskridande samarbete mellan arbetstagar- och arbetsgivarföreträdare i fråga om information, samråd och delaktighet för anställda på företag som verkar i mer än en medlemsstat samt korta kurser för förhandlare och företrädare i transnationella informations-, samråds- och delaktighetsorgan kan finansieras i detta sammanhang. Arbetsmarknadsparter från kandidatländer får delta.

–  Åtgärder som ska göra det möjligt för arbetsmarknadens parter att utöva sina rättigheter och skyldigheter avseende arbetstagarnas medbestämmande, särskilt inom europeiska företagsråd, informera dem om transnationella företagsavtal och stärka deras samarbete inom ramen för unionslagstiftningen om medbestämmande.

–  Åtgärder som främjar utvecklingen av arbetstagarrepresentation i företag.

–  Innovativa åtgärder som rör medbestämmande i syfte att stödja föregripande av förändringar samt förebyggande och lösning av tvister vid omstruktureringar, sammanslagningar, uppköp och förflyttningar av företag och företagsgrupper som är verksamma i hela unionen.

–  Åtgärder för att stärka samarbetet mellan arbetsmarknadens parter för att utveckla arbetstagarnas medbestämmande i utformandet av lösningar på den ekonomiska krisens konsekvenser, såsom massuppsägningar, eller för att bemöta behovet av en omställning mot en koldioxidsnål hållbar ekonomi som omfattar alla.

–  Gränsöverskridande utbyte av information och god praxis i frågor av betydelse för dialogen mellan parterna på företagsnivå.

Rättslig grund

Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges direkt genom artiklarna 154 och 155 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Rådets direktiv 97/74/EG av den 15 december 1997 om att utvidga rådets direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, till att avse Förenade kungariket (EGT L 10, 16.1.1998, s. 22).

Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande (EGT L 294, 10.11.2001, s. 22).

Rådets direktiv 98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (EGT L 225, 12.8.1998, s. 16).

Rådets direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, 22.3.2001, s. 16).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (EGT L 80, 23.3.2002, s. 29).

Rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande (EUT L 207, 18.8.2003, s. 25).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) (EUT L 122, 16.5.2009, s. 28).

Konvention som ingicks 1959 mellan EKSG:s höga myndighet och Internationella arbetsbyråns (ILO) informationscentrum om säkerhet och hygien på arbetsplatsen.

04 03 01 08

Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen

Anmärkningar

Målet för denna verksamhet är att stärka den sociala dialogen och främja avtal och andra gemensamma åtgärder från arbetsmarknadens parter på EU-nivå. Detta anslag syftar till att finansiera arbetsmarknadsparternas medverkan i den europeiska sysselsättningsstrategin och deras bidrag till De åtgärder som finansieras ska hjälpa arbetsmarknadens parter att ta itu med övergripande utmaningar för den europeiska sysselsättnings- och socialpolitiken i strategin Europa 2020, och den socialpolitiska dagordningen och inom EU-initiativ för att bemöta den ekonomiska krisens följder och bidra till förbättringar och kunskapsspridning kring institutioner och praxis i fråga om förhållandena mellan arbetsmarknadens parter. Anslaget ska täcka finansiering av stöd som främjar utvecklingen av den branschövergripande och branschspecifika sociala dialogen enligt artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det ska finansiera samråd, möten, förhandlingar och andra åtgärder för att förverkliga ovan nämnda mål.

Dessutom är detta anslag avsett att täcka stöd till åtgärder som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter, särskilt åtgärder som syftar till kompetensutveckling och utbyte av information av betydelse för unionen.

Detta anslag är även avsett att täcka finansiering av åtgärder som inbegriper företrädare för arbetsmarknadens parter i kandidatländerna i det särskilda syftet att främja social dialog på unionsnivå. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas i samband med genomförandet av detta mål, och det syftar därför till att främja kvinnors och mäns lika medverkan i fackföreningarnas och arbetsgivarorganisationernas beslutsfattande organ. De två senare aspekterna har en övergripande karaktär.

Mot bakgrund av dessa mål har följande två delprogram fastställts:

–  Stöd till den sociala dialogen på europeisk nivå.

–  Ökad sakkunskap om arbetsmarknadsrelationer.

Detta anslag är avsett att täcka framför allt följande:

–  Studier, samråd, möten med experter, förhandlingar, information och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av mål eller åtgärder som omfattas av denna budgetpost, samt alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt.

–  Åtgärder som arbetsmarknadens parter vidtar för att främja den sociala dialogen (bl.a. parternas kapacitet) på branschövergripande nivå och branschnivå.

–  Åtgärder för att förbättra kunskaperna om institutioner och praxis i fråga om relationer mellan parterna i hela EU samt spridning av resultaten.

–  Åtgärder där företrädare för parterna i kandidatländerna deltar, i syfte att främja den sociala dialogen på EU-nivå. Det syftar också till att främja en lika medverkan av kvinnor och män i fackförenings- och arbetsgivarorganisationernas beslutsfattande organ.

–  Åtgärder som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter, särskilt åtgärder som syftar till kompetensutveckling och utbyte av information av betydelse för EU.

Rättslig grund

Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges direkt genom artiklarna 154 och 155 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

15 02 10

Särskilda årliga evenemang

Anmärkningar

Anmärkningarna till denna budgetpost är följande:

Följande text ska läggas till :

Detta anslag är avsett att täcka slutförandet av de insatser som fått stöd som särskilda årliga idrottsevenemang.

Särskilt årligt evenemang: Europeiska Move-veckan

Åtaganden: 1 000 000 EUR. Betalningar: 1 000 000 EUR.

Europeiska Move-veckan är ett Europatäckande flaggskeppsevenemang som främjar gräsrotsidrott och fysisk aktivitet och den positiva effekten av detta för EU:s medborgare och samhällen.

Som en del av visionen att 100 miljoner fler européer ska bli aktiva inom idrott och fysisk aktivitet före 2020 utgör Move-veckan 2014 ett nedifrån och upp-orienterat förhållningssätt, som involverar lokalsamhällen, idrottsklubbar, arbetsplatser och städer i ett omfattande evenemang för främjande av idrott och fysisk aktivitet. Den är en integrerad del av den europeiska NowWeMove-kampanjen och således ett konkret bidrag till mer fysiskt aktiva och friskare européer.

Minst 300 evenemang från alla 28 medlemsstaterna och minst 150 städer kommer att ingå i Move-veckan 2014, under vilken nya initiativ för idrott och fysisk aktivitet kommer att introduceras och en mängd framgångsrika aktiviteter visas upp.

Särskilt årligt evenemang: Europeiska särskilda olympiska sommarspel i Antwerpen, Belgien, 2014

Åtaganden: 2 000 000 EUR. Betalningar: 2 000 000 EUR.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för de insatser som fått stöd som särskilda årliga evenemang. Ett belopp på 2 000 000 EUR anslås för att medfinansiera det fleråriga evenemanget Europas särskilda olympiska sommarspel i Antwerpen i Belgien (13–20 september 2014). Detta anslag kommer även att göra det möjligt för deltagande idrottsutövare från samtliga 28 medlemsstater att träna och förbereda sig inför och delta i tävlingarna i Belgien.

Till detta evenemang kommer 2 000 idrottsutövare och deras delegationer från 58 länder för att tävla i 10 dagar. Mer än 4 000 frivilliga kommer att bidra till att göra detta evenemang med många idrottsgrenar unikt. Vid sidan av idrotten kommer andra evenemang (vetenskaps-, utbildnings- och familjeprogram) att anordnas. Omkring 30 belgiska städer kommer att härbärgera idrottarna och Antwerpen kommer att stå värd för evenemanget. Många särskilda evenemang kommer att anordnas före, under och efter spelen.

Senaste uppdatering: 21 juni 2016Rättsligt meddelande