Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0401(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0427/2012

Predkladané texty :

A7-0427/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 6.1
CRE 21/11/2013 - 6.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0499

Prijaté texty
PDF 310kWORD 119k
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg Finálna verzia
Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) ***I
P7_TA(2013)0499A7-0427/2012
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. novembra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 (COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0809),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 173 ods. 3 a 182 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0466/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012(1) ,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 19. júla 2012(2) ,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 12. septembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybné hospodárstvo, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0427/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 111.
(2) Ú. v. EÚ C 277, 13.9.2012, s. 143.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES
P7_TC1-COD(2011)0401
(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1291/2013.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIA KOMISIE

Vyhlásenie k článku 19

Pokiaľ ide o rámcový program Horizont 2020, Európska komisia navrhuje pri rozhodovaní o financovaní výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek zo zdrojov EÚ vychádzať z rovnakého etického rámca ako v 7. rámcovom programe.

Európska komisia navrhuje pokračovanie tohto etického rámca, pretože na základe skúseností predstavuje zodpovedný prístup k oblasti vedy, ktorá je veľkým prísľubom, a pretože sa osvedčil v kontexte výskumného programu, na ktorom sa podieľajú výskumníci z mnohých krajín, v ktorých existujú veľmi rozdielne regulácie.

(1)  Rozhodnutím o rámcovom programe Horizont 2020 sa z financovania z prostriedkov Spoločenstva výslovne vylučujú tri oblasti výskumu:

–  výskumné aktivity, ktoré sa zaoberajú klonovaním človeka na reprodukčné účely;

–  výskumné aktivity zamerané na modifikáciu genetického dedičstva človeka, v dôsledku ktorej by sa takáto zmena mohla stať dedičnou;

–  výskumné činnosti určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na účely výskumu alebo na účely získania kmeňových buniek okrem iného aj prostredníctvom prenosu jadra somatických buniek.

(2)  Nebude financovaná nijaká činnosť zakázaná vo všetkých členských štátoch. V členskom štáte nebude financovaná nijaká činnosť, ktorá je v tomto štáte zakázaná.

(3)  Rozhodnutie o Horizonte 2020 a ustanovenia o etickom rámci upravujúcom financovanie výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek zo zdrojov Spoločenstva v nijakom prípade nepredstavuje hodnotenie regulačných alebo etických rámcov upravujúcich takýto výskum v členských štátoch.

(4)  Výzvou na predkladanie návrhov Európska komisia výslovne nevyžaduje používanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Používanie ľudských kmeňových buniek, či už ide o bunky dospelých jedincov, alebo embryonálne bunky, závisí od posúdenia vedcov a prihliadnutia k cieľom, ktoré chcú dosiahnuť. V praxi sa zďaleka najväčšia časť prostriedkov Spoločenstva určených na výskum kmeňových buniek venuje na používanie kmeňových buniek dospelých jedincov. Nie je dôvod, prečo by sa to malo v rámci programu Horizont 2020 výrazne zmeniť.

(5)  Každý projekt navrhujúci používanie ľudských embryonálnych buniek musí úspešne prejsť vedeckým hodnotením, v priebehu ktorého nezávislí vedeckí odborníci posudzujú potrebu používania takýchto kmeňových buniek na dosiahnutie vedeckých cieľov.

(6)  Návrhy, ktoré úspešne prejdú vedeckým hodnotením, sa potom podrobia prísnemu etickému preskúmaniu zo strany EK. V tomto etickom preskúmaní sa vezmú do úvahy zásady Charty základných práv EÚ a príslušných medzinárodných dohôd, ako je Dohovor Rady Európy o ľudských právach a biomedicíne podpísaný v Oviede 4. apríla 1997 a jeho doplnkové protokoly či Všeobecná deklarácia o ľudských genómoch a ľudských právach, ktorú prijalo UNESCO. Etické preskúmanie je aj príležitosťou overiť, či sa v návrhoch dodržiavajú pravidlá platné v štátoch, v ktorých má prebiehať výskum.

(7)  V osobitných prípadoch môže etické preskúmanie trvať počas celého životného cyklu projektu.

(8)  Pre každý projekt navrhujúci používanie ľudských embryonálnych buniek je ešte pred jeho začatím potrebné požiadať o súhlas príslušný vnútroštátny alebo miestny výbor pre etické záležitosti. Musia sa dodržiavať všetky vnútroštátne pravidlá a postupy vrátane otázok, ako je rodičovský súhlas, neprítomnosť finančného motívu atď. Bude sa overovať, či projekt zahŕňa aj zmienky o licenčných a kontrolných opatreniach prijímaných príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má prebiehať výskum.

(9)  Návrh, ktorý úspešne prejde vedeckým hodnotením, vnútroštátnym alebo miestnym etickým preskúmaním a európskym etickým preskúmaním, bude podľa potreby predložený na schválenie členským štátom zastúpeným výborom konajúcim v súlade s postupom preskúmania. Nebude financovaný nijaký projekt týkajúci sa využívania ľudských embryonálnych kmeňových buniek, ktorý nezíska súhlas členských štátov.

(10)  Európska komisia bude ďalej pracovať na širokom sprístupnení výsledkov výskumu kmeňových buniek financovaného Spoločenstvom všetkým výskumným pracovníkom, aby tak v konečnom dôsledku prospela pacientom vo všetkých krajinách.

(11)  Európska komisia podporí akcie a iniciatívy prispievajúce ku koordinovaniu a racionalizácii výskumu ĽEKB v rámci zodpovedného etického prístupu. Komisia bude aj naďalej podporovať Európsky register línií ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Podpora takéhoto registra umožní monitorovanie existujúcich ľudských embryonálnych kmeňových buniek v Európe, prispeje k zvýšeniu jeho využívania vedcami a pomôže vyhnúť sa zbytočným deriváciám nových línií kmeňových buniek.

(12)  12) Európska komisia bude pokračovať v súčasnej praxi a nebude výboru konajúcemu v súlade s postupom preskúmania predkladať návrhy projektov obsahujúce výskumné aktivity, ktoré ničia ľudské embryá, vrátane obstarávania kmeňových buniek. Vylúčenie financovania tohto kroku výskumu však Komisii nebráni vo financovaní následných krokov týkajúcich sa ľudských embryonálnych kmeňových buniek.

Vyhlásenie o energetike

Komisia uznáva základnú úlohu, ktorú bude v budúcnosti plniť energetická účinnosť vo fáze konečného používateľa a obnoviteľné zdroje energie, uznáva význam lepších sietí a uskladňovania pri maximalizácii ich potenciálu, ako aj potrebu prijať opatrenia v oblasti trhu na budovanie kapacity, zlepšiť správu a prekonať prekážky trhu, aby sa mohli realizovať riešenia energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Komisia sa bude usilovať zaistiť, aby sa aspoň 85 % rozpočtu Horizontu 2020 vyčlenilo na oblasti nefosílnych palív, v ktorých sa minimálne 15 % celkového rozpočtu na energetické výzvy vynakladá na činnosti uvádzania na trh existujúcich technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti v rámci programu Inteligentná energia – Európa III. Tento program sa bude vykonávať špecializovanou riadiacou štruktúrou a bude tiež zahŕňať podporu uplatňovania politiky v oblasti udržateľnej energie, budovania kapacít a mobilizácie financovania na podporu investícií, ako tomu bolo doteraz.

Zostávajúca časť bude venovaná technológiám na základe fosílnych palív a rozvojovým možnostiam, ktoré sa považujú za kľúčové pre dosiahnutie cieľov horizontu 2050 a podporu transformácie na udržateľný energetický systém.

Pokrok pri dosahovaní týchto cieľov sa bude sledovať a Komisia bude pravidelne vypracúvať správu o dosiahnutom pokroku.

Vyhlásenie k šíreniu excelentnosti a rozširovaniu účasti

Komisia je odhodlaná prijať a uplatňovať opatrenia na odstránenie rozdielu v oblasti rozvoja a inovácií v Európe v rámci nového okruhu „Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti“. Úroveň financovania týchto opatrení nebude nižšia ako suma vynaložená v siedmom rámcovom programe týkajúcom sa opatrení na „rozširovanie účasti“.

Nové činnosti európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky v kontexte rozširovania spolupráce by sa mali podporovať z rozpočtu určeného na šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti. Činnosti európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky, ktoré do tohto okruhu nepatria, by sa mali podporovať z rozpočtu na okruh 6 – Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti.

Väčšina činností týkajúcich sa nástroja politickej podpory a nadnárodných sietí národných kontaktných miest by sa mala tiež podporovať z rozpočtu vyčleneného na okruh 6 – Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti.

Vyhlásenie k známke excelentnosti

Intervenciou na úrovni Únie je možné vyberať najlepšie návrhy v rámci súťaže so zapojením celej EÚ, čo pomáha zvyšovať úrovne excelentnosti a zviditeľňuje špičkový výskum a inovácie.

Komisia sa domnieva, že pozitívne hodnotené návrhy Európskej rady pre výskum patriace do rámca činností Maria Sklodowska-Curie, činnosti vytvárania tímov, nástroja pre MSP v druhej fáze alebo návrhy spoločného projektu, ktoré nemohli byť financované z rozpočtových dôvodov, aj tak splnili kritérium excelentnosti v rámci programu Horizont 2020.

Tieto informácie možno po schválení účastníkmi oznámiť zodpovedným orgánom.

Komisia preto víta iniciatívy na financovanie takýchto projektov z vnútroštátnych, regionálnych alebo súkromných zdrojov. V tomto kontexte musí kľúčovú úlohu zohrávať aj politika súdržnosti prostredníctvom posilňovania kapacít.

Vyhlásenie k nástroju MSP

Podpora MSP v rámci programu Horizont 2020 má veľký význam a je dôležitou súčasťou pri dosahovaní cieľa podporovať inovácie, ekonomický rast a vytváranie pracovných príležitostí. Komisia preto zabezpečí, aby bola podpora MSP v rámci Horizontu 2020 zjavná, najmä prostredníctvom nástroja pre SME v pracovných programoch, usmerneniach a komunikačných činnostiach. Vyvinie sa maximálne úsilie na to, aby sa MSP uľahčilo identifikovať a využívať príležitosti, ktoré im poskytujú spoločenské výzvy a vedúce postavenie v oblasti podporných a priemyselných technológií (LEIT).

Nástroj pre MSP sa bude vykonávať prostredníctvom jednotnej centralizovanej štruktúry riadenia, ktorá bude zodpovedná za hodnotenie a riadenie projektov, vrátane využívania spoločných systémov v oblasti informačných technológií a obchodných postupov.

Nástroj pre MSP má prilákať najambicióznejšie inovačné projekty MSP. Bude sa vykonávať najmä prístupom zdola nahor prostredníctvom trvalej otvorenej výzvy prispôsobenej potrebám MSP, ako sa uvádza v osobitnom cieli „inovácie v MSP“, pričom sa zohľadnia priority a ciele LEIT a spoločenské výzvy, ako aj návrhy v tejto oblasti, ktoré podporujú prístup zdola nahor. Táto výzva sa môže prehodnocovať či obnovovať každé dva roky, aby sa zohľadnili dvojročné strategické programy. Ak je to vhodné, môžu sa dodatočne k uvedenej výzve organizovať výzvy týkajúce sa osobitných tém strategického významu. Tieto výzvy využijú koncept a postupy nástroja pre MSP, ako aj jeho spoločné kontaktné miesto pre záujemcov a služby odborného vedenia a poradnej činnosti.“

Vyhlásenie k článku 6 ods. 5

Bez toho, aby bol dotknutý každoročný rozpočtový postup, Komisia má v úmysle predstaviť v kontexte štruktúrovaného dialógu s Európskym parlamentom výročnú správu o vykonávaní rozpisu rozpočtu uvedeného v prílohe II k Horizontu 2020 podľa priorít a osobitných cieľov v rámci týchto priorít vrátane uplatňovania článku 6 ods. 5.

Vyhlásenie k článku 12

Komisia na žiadosť predloží príslušnému výboru Európskeho parlamentu schválené pracovné programy.

Posledná úprava: 28. januára 2016Právne oznámenie