Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2740(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0494/2013

Ingivna texter :

B7-0494/2013

Debatter :

PV 19/11/2013 - 16
CRE 19/11/2013 - 16

Omröstningar :

PV 21/11/2013 - 8.12
CRE 21/11/2013 - 8.12

Antagna texter :

P7_TA(2013)0511

Antagna texter
PDF 131kWORD 50k
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg Slutlig utgåva
Det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha
P7_TA(2013)0511B7-0494/2013

Europaparlamentets resolution av den 21 november 2013 om det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha och förberedelserna inför den nionde ministerkonferensen (2013/2740(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) ministerdeklaration i Doha av den 14 november 2001,

–  med beaktande av förklaringen från WTO-ministerkonferensen i Hongkong av den 18 december 2005,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 april 2006 om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong(1) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 24 april 2008 Mot en reformerad Världshandelsorganisation (2) ,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om utvecklingsagendan från Doha, särskilt resolutionerna av den 9 oktober 2008(3) , den 16 december 2009(4) och den 14 september 2011(5) ,

–  med beaktande av den förklaring som antogs den 29 maj 2013 vid det 28:e sammanträdet i styrkommittén för den parlamentariska konferensen om WTO,

–  med beaktande av de uttalanden som gjordes vid handelsförhandlingskommitténs informella möten den 11 april och den 3 juni 2013 samt vid dess formella möte den 22 juli 2013,

–  med beaktande av FN:s millennieutvecklingsmål,

–  med beaktande av den globala översynen av ”Aid for Trade” som gjordes den 8–10 juli 2013,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Doharundan inleddes 2001 med målsättningen att skapa nya handelsmöjligheter, förstärka de multilaterala handelsreglerna och åtgärda befintliga obalanser i handelssystemet genom att ställa utvecklingsländernas, särskilt de minst utvecklade ländernas, behov och intressen i centrum för förhandlingarna. Denna målsättning bottnar i övertygelsen om att ett multilateralt system baserat på mer rättvisa och rimliga regler kan bidra till en rättvis och öppen handel till förmån för den ekonomiska utvecklingen på alla kontinenter och till en lindring av fattigdomen

B.  EU har konsekvent argumenterat för en stark regelbaserad multilateral handelsstrategi och samtidigt insett att kompletterande strategier, såsom bilaterala, regionala och multilaterala avtal också kan främja en mer öppen handel, särskilt genom att möjliggöra liberalisering och uppgradera såväl regler som föreskrifter inom områden som behandlas mindre ingående i WTO, och kan stödja det multilaterala systemet, under förutsättning att dessa avtal är förenliga med WTO:s bestämmelser.

C.  WTO och de bestämmelser som ingår i avtal som sluts inom ramen för WTO har bidragit till att förhindra en fullskalig och omfattande protektionism som reaktion på den allvarligaste finansiella och ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

D.  En öppen och rättvis multilateral handel begränsas mer av olika icke-tariffära handelshinder än av handelstullar, som alltmer frångås i takt med att globaliseringen framskrider.

E.  WTO:s ministermöte för att slutföra Doharundan körde fast i slutet av juli 2008.

F.  Flera försök och initiativ har gjorts under de senaste åren för att ge den avstannade utvecklingsagendan från Doha en välbehövlig ”knuff” framåt.

G.  WTO:s nionde ministerkonferens kommer att hållas i Indonesien den 3–6 december 2013.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd till värdet av multilateralism, men anser att det behövs en strukturell reform av WTO för att bättre garantera ett öppet, rättvist och icke diskriminerande handelssystem som baseras på gemensamma regler som tar större hänsyn till de små och medelstora företagens roll och intressen.

2.  Europaparlamentet betonar att det är av betydelse för systemet att man vid den nionde ministerkonferensen uppnår ett ambitiöst och balanserat resultat, som kan accepteras av alla WTO-medlemmar och som kan bidra till att bana vägen för nya multilaterala förhandlingar.

3.  Europaparlamentet efterlyser en handelsagenda baserad på fri och rättvis handel för alla, där utveckling bör stå i centrum för processen. Parlamentet framhäver vikten av att i förhandlingarna fullt ut beakta de minst utvecklade ländernas särskilda behov och intressen. Parlamentet upprepar att man måste se till att principen om särskild och differentierad behandling är en integrerad del i samtliga förhandlingsetapper, för att återspegla WTO-medlemmarnas olika ekonomiska utvecklingsnivåer i enlighet med punkt 44 i ministerförklaringen från Doha. Parlamentet anser att bestämmelserna om särskild och differentierad behandling måste vara meningsfulla och därför bör vara tydligare och mer målinriktade samt regelbundet ses över.

4.  Europaparlamentet anser att en liberalisering av handeln är viktig för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling, men att den måste åtföljas av lämplig kompletterande politik som omfattar makro- och mikroekonomiska åtgärder, inklusive insyn i budgeten, skattepolitik och rättvis beskattning, administrativ förenkling, utbildning och fortbildning, institutionella reformer och sociala åtgärder, för att maximera och bättre fördela fördelarna av handelsreformerna och effektivt uppväga eventuella negativa effekter.

5.  Europaparlamentet understryker att WTO-medlemmarna har medgett att det multilaterala systemet måste åtföljas av förbättringar av handelskapaciteten, vilket är ett viktigt komplement till utvecklingsagendan från Doha, eftersom det fortfarande finns länder som saknar den kompetens, de institutioner och den infrastruktur som krävs för att effektivt delta i internationell handel. Stöd till länder som strävar efter medlemskap i WTO bör dock fortsätta att vara en prioritering.

6.  Europaparlamentet betonar den viktiga roll som Aid for Trade-initiativet har spelat. Parlamentet beklagar att man 2011, för första gången sedan initiativet inleddes år 2005, minskade åtagandebeloppet på grund av den finansiella krisen, vilket ledde till mindre stöd för stora ekonomiska infrastrukturprojekt och färre åtaganden inom transport- och energisektorn. Tekniskt stöd inom handelsinitiativ och multilaterala initiativ såsom den förmånliga tullbehandling som beviljades enligt WTO kan hjälpa till att kompensera denna minskning av åtagandebemyndiganden. Parlamentet uppmanar WTO-medlemmarna, särskilt industriländerna och tillväxtekonomierna, att utnyttja denna möjlighet i större utsträckning.

7.  Europaparlamentet insisterar på att WTO-systemet måste förnyas, så att hänsyn tas till de små och medelstora företagens behov i den internationella handeln och behovet av förenklade regler, både när det gäller handelslättnader och internationella tvistlösningsorgan, för att undvika de svårigheter som är kopplade till tvister med tull- eller handelsmyndigheter i vissa WTO-medlemmar.

8.  Europaparlamentet uppmärksammar den fjärde konferensen för översynen av ”Aid for Trade” som hölls i Genève i juli 2013 och som framhöll de fördelar som utvecklingsländerna har av globala värdekedjor. Parlamentet betonar dock att deltagarna identifierade handelsrelaterade begräsningar som hindrar företag i utvecklingsländerna från att komma in i eller få högre positioner i värdekedjorna, bland annat otillräcklig infrastruktur, höga transport- och leveranskostnader, otillräcklig tillgång till handelsfinansiering, oförmåga att locka till sig utländska direktinvesteringar, avsaknad av komparativa fördelar och höga kostnader för marknadsinträde.

9.  Europaparlamentet inser jordbrukssektorns betydelse och anser att EU bör stödja åtgärder som tar itu med utvecklingsländers verkliga problem med livsmedelsförsörjningen. Parlamentet påminner om att EU i detta avseende bör garantera konsekvens mellan EU:s olika politik på området för yttre åtgärder i enlighet med framför allt artiklarna 205–208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 21 i EU-fördraget, det vill säga utvecklingspolitiken och den gemensamma handelspolitiken, med hänsyn till både EU-medlemsstaternas och utvecklingsländernas behov och intressen.

10.  Europaparlamentet uppmanar industriländerna och tillväxtekonomierna att följa det exempel som EU:s initiativ Allt utom vapen utgör och som ger de minst utvecklade länderna 100-procentigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, och att säkerställa att undantaget för tjänster för de minst utvecklade länderna genomförs.

11.  Europaparlamentet anser att ett bindande avtal om handelslättnader skulle ge stora fördelar för alla WTO-medlemmar och framför allt utvecklingsländerna och relevanta ekonomiska aktörer genom att öka transparensen och den rättsliga säkerheten, minska de administrativa kostnaderna och påskynda tullförfarandena, vilket í sin tur skulle göra det möjligt för dem att till fullo utnyttja de möjligheter som ges genom den ökade förekomsten av regionala och globala leverantörskedjor och låta små och medelstora företag utnyttja mer öppna marknader. Parlamentet påpekar att kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd även i fortsättningen bör göras tillgängligt för utvecklingsländerna så att de kan öka sin produktionskapacitet och därmed få en större andel av mervärdet i de globala värdekedjorna.

12.  Europaparlamentet påminner om att enligt en nyligen genomförd konsekvensanalys som beställts av kommissionen skulle det ekonomiska värdet av handelslättnader kunna bli lika stort som den totala vinsten av en liberalisering av varor och tjänster. Parlamentet betonar att enbart de förbättrade tullförfarandena har potential att årligen lägga 68 miljarder euro till världens BNP och att handelslättnader skulle vara den viktigaste vinstkällan för många utvecklingsländer.

13.  Europaparlamentet anser att handels- och investeringshinder som påverkar de europeiska tjänstesektorerna vederbörligen bör prioriteras på WTO-nivå, bland annat IKT och telekommunikation, yrkesmässiga tjänster och företagstjänster, finansiella tjänster, e-handel, konstruktion, detaljhandel och distribution. Dessa icke-tariffära åtgärder, inklusive nationella bestämmelser, äganderestriktioner och olika krisåtgärder (bland annat diskriminerande bestämmelser vid offentlig upphandling), är särskilt viktiga med tanke på tjänstehandelns högre mervärde och EU:s ställning som den största tjänsteexportören.

14.  Europaparlamentet gläder sig därför över att förhandlingarna om ett multilateralt avtal om handel med tjänster inletts, vilket är i linje med den åttonde ministerkonferensens mål att undersöka nya vägar för WTO-medlemmarna att ytterligare avreglera handeln med tjänster. Parlamentet betonar EU:s åtagande att främja arbetet på detta område och att verka för en multilateralisering av tjänstehandelsavtalet genom att se till att det tar över de definitioner, bestämmelser och principer som utgör kärnan i Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS). Parlamentet understryker vikten av att garantera att alla avtal är ambitiösa och att utvidga omfattningen av och skärpa bestämmelserna om liberaliseringen av tjänstehandeln, samtidigt som WTO-medlemmarnas nationella politiska mål bevaras liksom deras rätt att reglera tjänster av allmänt intresse och rätt till bilaterala och mutlilaterala åtaganden, och att se till att resultatet är fast förankrat i WTO-strukturen.

15.  Europaparlamentet anser att tekniköverföringar kan bidra till ekonomisk tillväxt och främja handel. Parlamentet välkomnar återupptagandet av förhandlingarna om utvidgningen av avtalet om informationsteknik, som ökar både utbudet av produkter och antalet länder som ingår i dess tillämpningsområde. Parlamentet uppmuntrar alla förhandlingsparter att fortsätta sina ansträngningar för att nå en överenskommelse i tid före den nionde ministerkonferensen.

16.  Europaparlamentet välkomnar översynen av WTO:s multilaterala avtal om offentlig upphandling enligt överenskommelsen från mars 2012 och erkänner vikten av EU godkänner det reviderade avtalet om offentlig upphandling före den nionde ministerkonferensen för att det ska kunna träda ikraft före 2014. Parlamentet anser att tydligare och mer strikta regler för upphandlingsförfarandena kommer att främja insynen i den offentliga upphandlingen och, tillsammans med utökningen av antalet varor, tjänster och upphandlande enheter, skapa större möjligheter för signatärerna. Parlamentet uppmanar WTO-medlemmarna, särskilt utvecklingsländerna och de länder som för närvarande har observatörsstatus inom ramen för de multilaterala avtalen om offentlig upphandling, att överväga att ansluta sig till avtalen för att kunna utnyttja de nya bestämmelserna om ökad flexibilitet för utvecklingsländerna och dra nytta av de fördelar detta medför.

17.  Europaparlamentet gläder sig över det positiva beslut som fattades i juni 2013 om att förlänga Trips-undantagen med åtta år fram till den 1 juli 2021 för de minst utvecklade länderna, vilket är ytterligare ett sätt att säkerställa att världshandelssystemet inte antar en strategi i form av ”samma regler för alla”, utan i stället tar hänsyn till utvecklingsländernas särdrag.

18.  Europaparlamentet uppmanar WTO:s medlemmar att proaktivt stödja WTO:s försök att etablera effektivare och bättre arbetsrelationer och ett fördjupat samarbete med andra internationella organisationer, vars arbete världshandelssamtalen påverkar, i synnerhet Internationella arbetsorganisationen, Världshälsoorganisationen och FN och dess organisationer och organ, såsom FN:s konferens för handel och utveckling, FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, FN:s miljöprogram, FN:s utvecklingsprogram och FN:s ramkonvention om klimatförändringar, liksom IMF, Världsbanken och OECD för att garantera ömsesidigt stöd och synergier mellan handelsrelaterade och icke-handelsrelaterade intressen. Parlamentet stöder insatserna till förmån för antagandet av internationella standarder och inledandet av regleringssamarbete.

19.  Europaparlamentet begär en grundlig utredning av frågan om hur bättre hänsyn kan tas till icke-handelsrelaterade frågor i WTO-bestämmelserna, för att göra det möjligt för medlemmarna att eftersträva legitima politiska mål samtidigt som de garanteras marknadstillträde. Parlamentet betonar i detta sammanhang att ansträngningarna för att anta och effektivt genomföra internationella standarder rörande sociala förhållanden, arbete, miljö, och mänskliga rättigheter verkligen bör stödjas och att utvecklingsländerna bör ges tillräckligt stöd för att kunna iaktta dessa standarder.

20.  Europaparlamentet är övertygat om att avsaknaden av tillräcklig differentiering mellan utvecklingsländerna, trots de stora skillnaderna mellan dem när det gäller ekonomisk utveckling och deras särskilda behov, skulle kunna utgöra ett hinder för antagandet av effektiva åtgärder till förmån för dessa länder, i enlighet med målen för Doharundan, och är en nackdel för de mest behövande utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar med kraft de mest utvecklade utvecklingsländerna att ta på sig sin del av ansvaret redan under den pågående Doharundan och att bidra i förhållande till sin utvecklingsnivå och sektorsspecifika konkurrensförmåga.

21.  Europaparlamentet anser att man noggrant bör utreda frågan om indelning i kategorier eller underkategorier av inte bara utvecklingsländerna utan av alla andra WTO-medlemmar, på grundval av objektiva kriterier som inte uteslutande är knutna till bruttonationalprodukten, med avseende på en eventuell differentierad tillämpning av gällande avtal eller avtal som fortfarande är föremål för förhandling.

22.  Europaparlamentet anser att det är av största vikt att den långvariga Doharundan slutförs med sitt utvecklingsmandat uppfyllt. Parlamentet uppmanar därför bestämt alla WTO-medlemmar att undersöka alla möjliga lösningar med avseende på detta slutmål, för att uppnå ett balanserat resultat.

23.  Europaparlamentet insisterar på att EU bör fortsätta att spela en ledande roll när det gäller att stödja konkreta framsteg i de pågående WTO-förhandlingarna för att Doharundan ska kunna slutföras helt och hållet inom den närmaste framtiden och för att underlätta de minst utvecklade ländernas fulla deltagande i den globala handeln genom att fungera som en bro mellan WTO-medlemmarnas olika ståndpunkter.

24.  Europaparlamentet betonar WTO:s avgörande betydelse för genomförandet och efterlevnaden av de bindande åtagandena och för att lösa handelskonflikter.

25.  Europaparlamentet anser dock att WTO-medlemmarna bör intensifiera sina insatser på andra områden som identifierats i ministerförklaringen från Doha, såsom handel med miljövänliga varor och tjänster, vilket avsevärt skulle kunna bidra till en hållbar utveckling och kampen mot klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar WTO-medlemmarna att ta del av Apecs förteckning över miljövänliga varor. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta förespråka ett avtal om miljöteknik i syfte att minska tullsatserna på miljötekniska produkter och få klarhet i det rättsliga förhållandet mellan WTO-regler och multilaterala avtal.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att parlamentet även fortsättningsvis deltar fullt ut i förberedelserna av den nionde ministerkonferensen som äger rum i Bali den 3–6 december 2013 samt omedelbart får information och vid behov även rådfrågas under konferensen. Parlamentet ber kommissionen att även i fortsättningen uppmana andra WTO-medlemmar att stärka WTO:s parlamentariska dimension.

27.  Europaparlamentet uppmanar WTO-medlemmarna att säkerställa demokratisk legitimitet genom att stärka WTO:s parlamentariska dimension. Parlamentet understryker i detta sammanhang behovet av att se till att parlamentsledamöterna har bättre tillträde till handelsförhandlingarna och deltar i utformningen och genomförandet av WTO-besluten samt att handelspolitiken granskas ordentligt, vilket ligger i medborgarnas intresse. Parlamentet vill därför se en ständig europeisk parlamentarisk delegation till WTO.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till WTO:s generaldirektör.

(1) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(2) EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
(3) EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 31.
(4) EUT C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(5) EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 84.

Senaste uppdatering: 28 januari 2016Rättsligt meddelande