Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2053(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0378/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0378/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/12/2013 - 7.18

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0536

Usvojeni tekstovi
PDF 212kWORD 54k
utorak, 10. prosinca 2013. - Strasbourg Završno izdanje
Izvješće o ocjenjivanju u vezi s BEREC-om
P7_TA(2013)0536A7-0378/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. prosinca 2013. koje sadržava mišljenje o izvješću o ocjenjivanju u vezi s BEREC-om i Uredom (2013/2053(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 23. travnja 2013. o izvješću o ocjenjivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i njegova Ureda (SWD(2013)0152),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 19. svibnja 2010. naslovljenu „Digitalni program za Europu” (COM(2010)0245),

–  uzimajući u obzir članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 5. svibnja 2010. o novom Digitalnom programu za Europu: 2015.eu(1) ,

–  uzimajući u obzir okvir za elektroničke komunikacije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(2) ,

–  uzimajući u obzir članak 119. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za proračune (A7-0378/2013),

A.  budući da je Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) osnovano kako bi doprinijelo oblikovanju smjera u pogledu tehnike i politike za uspostavu unutarnjeg tržišta, s dvostrukim ciljem: da se regulatorima da najveća moguća nezavisnost te da provedba regulatornog okvira bude dosljednija diljem EU-a;

B.  budući da izvješće o ocjenjivanju vrednuje i prepoznaje vrijednost BEREC-a i njegova Ureda, posebice s obzirom na postupke iz članaka 7. i 7.a te u područjima neutralnosti mreže i međunarodnog roaminga;

C.  budući da su BEREC-a i njegov Ured tek nedavno osnovani;

D.  budući da je uspostava unutarnjeg tržišta kontinuirani proces, najbolje osiguran poboljšanjem propisa diljem pojedinačnih nacionalnih tržišta te budući da je najčvršći i najodrživiji način da se taj cilj ostvari pristup „odozdo prema gore” (pritom osiguravajući percepciju regulatornih odluka kao zakonitih unutar nacionalnih tržišta), koji trenutačno predstavlja BEREC;

E.  budući da BEREC može biti učinkovit jedino ako je zajamčena njegova nezavisnost od država članica i institucija EU-a;

F.  budući da nacionalna razmatranja mogu zakomplicirati definiranje zajedničkih stajališta otežavajući time sporazume;

G.  budući da BEREC ima temeljnu ulogu u poboljšanju dosljedne primjene regulatornog okvira EU-a u svim državama članicama, što je od presudne važnosti za uspješan razvoj unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga;

H.  budući da bi nedavni potezi poduzeti na nacionalnoj razini, posebice s obzirom na postupke revizije trošenja, mogli utjecati na provedbu načela neovisnosti;

I.  budući da nacionalna regulatorna tijela nisu homogena, s obzirom na to da im se ovlasti u vlastitim zemljama ponekad znatno razlikuju pa se tako neka tijela bave samo regulacijom tržišta, a neka se druga bave i regulacijom tržišta, sigurnosti mreže, privatnosti, registracijom domena, spektrom i korisničkim uslugama;

J.  budući da je moguće da se Ured BEREC-a trenutačno ne koristi na optimalan način;

K.  budući da neke od agencija Unije sa sjedištem u drugim zemljama imaju i pomoćni ured u Bruxellesu;

L.  budući da je većina sastanaka radne skupine stručnjaka održana u Bruxellesu ili im je domaćin bilo nacionalno regulatorno tijelo te budući da bi trebalo razviti komunikaciju preko videokonferencija;

M.  budući da je korist potrošača jedan od glavnih ciljeva unutarnjeg tržišta za elektroničke komunikacije;

N.  budući da bi odluke koje BEREC donosi na europskoj razini trebale stvarati europsku dodanu vrijednost;

1.  smatra da je izvješće o ocjenjivanju sveukupno, značajno i uravnoteženo;

2.  smatra da je potrebno vrijeme kako bi se potrebna suradnja, koordinacija i neformalni aspekti regulative u potpunosti razvili;

3.  smatra da se djelovanje BEREC-a i njegova Ureda može poboljšati, iako priznaje da su na raspolaganju ograničena sredstva; međutim, ističe da je korištenje novog postupka u skladu s člancima 7. i 7.a Direktive 2009/140/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za mreže i usluge elektroničke komunikacije učinkovito, čime se opravdava dvodijelna struktura;

4.  naglašava da je BEREC najmanja agencija EU-a, s doprinosom iz proračuna EU-a od samo 3 768 696 EUR i 16 odobrenih radnih mjesta u okviru proračuna EU-a za 2013., te prvenstveno pruža administrativnu potporu strukturi BEREC-a, koji se sastoji od nacionalnih regulatornih tijela;

5.  podsjeća na mišljenje Odbora za proračune od 29. svibnja 2008. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju tijela za europsko tržište elektroničkih komunikacija (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), kojim je odbijeno osnivanje nove agencije;

6.  smatra da nacionalna regulatorna tijela imaju važnu ulogu u regulatornom sustavu jer između nacionalnih tržišta postoje stalne razlike povezane s mrežnom topologijom te se također razlikuju s obzirom na obrasce potrošačke potražnje, demografiju itd.; naglašava da je postojanje nezavisnih regulatora, specijaliziranih za određeno područje i koji raspolažu odgovarajućim resursima, od izuzetne važnosti kako bi se zajamčila strukturirana suradnja unutar EU-a te shodno tome i jedinstveno tržište koje ispravno funkcionira;

7.  smatra da BEREC ima ključnu ulogu u regulatornom sustavu kao subjekt čiji je zadatak usklađivanje nacionalnih činjeničnih i regulatornih razlika s ciljem uspostavljanja unutarnjeg tržišta za elektroničke komunikacije;

8.  predlaže da se uloga BEREC-a, posebno njegov odnos s nacionalnim regulatornim tijelima, bolje definira i ojača tako da mu se prošire nadležnosti kako bi se osiguralo određivanje zajedničkih stajališta s ciljem poboljšanja pristupa unutarnjem tržištu, uključujući i ocjenjivanjem učinkovitosti trenutačne suradnje s nacionalnim regulatornim tijelima i Komisijom u skladu s postupcima iz članaka 7. i 7.a;

9.  smatra da bi veće usklađivanje zadaća koje provode nacionalna regulatorna tijela u državama članicama, kojima bi im se dala nadležnost za relevantne aspekte koji su izravno povezani sa sigurnosti i otpornosti na unutarnjem tržištu za elektroničke komunikacije, mogla doprinijeti boljem funkcioniranju BEREC-a te većoj predvidljivosti za sudionike na tržištu;

10.  poziva države članice i Komisiju da osiguraju jačanje nezavisnosti nacionalnih regulatornih tijela na nacionalnoj i europskoj razini, a ne slabljenje, jer je to jedini način da se osigura potpuna nezavisnost BEREC-a;

11.  smatra da bi uloge i struktura BEREC-a i njegova Ureda trebale biti prilagođene u skladu s razinom uspostavljenosti unutarnjeg tržišta za elektroničke komunikacije;

12.  poziva Komisiju na jamčenje nezavisnosti BEREC-a od europskih institucija u budućim prijedlozima koji će se odnositi na djelokrug i zadaće BEREC-a;

13.  smatra da BEREC treba djelovati u interesu europskih građana i da bi trebalo ojačati mehanizme za odgovornost u pogledu Europskog Parlamenta, kao jedine institucije EU-a koja je izravno izabrana kako bi zastupala interese europskih građana;

14.  preporučuje da BEREC ojača svoju unutarnju odgovornost jasnim definiranjem svojih ciljeva u godišnjem programu rada te da u godišnjem izvješću prikaže svoja postignuća i napredak na temelju tih ciljeva;

15.  smatra da je za usklađenost i dosljednost rada BEREC-a od izuzetne važnosti da bolje odredi prioritete svojih zadaća te da potiče komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama u razvojnoj fazi svojeg godišnjeg programa rada;

16.  smatra da bi BEREC trebao imati više mogućnosti za donošenje strateških odluka, što između ostalog znači da bi BEREC trebao izraditi vlastite analize i studije koje bi mu omogućile da takve odluke donese, kako bi postupak donošenja odluka bio više usmjeren odozgo prema dolje i kako bi bio nezavisan;

17.  naglašava da bi savjetnička uloga BEREC-a u vezi sa zakonodavnim prijedlozima koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija trebala biti sistematizirana;

18.  smatra da vanjska komunikacija BEREC-a treba biti pojašnjena i poboljšana kako bi se zainteresirane strane potaknulo na sudjelovanje na svim razinama kreiranja politike;

19.  preporučuje formalizaciju uloge Skupine nezavisnih regulatora (IRG) u Bruxellesu, pri čemu treba osigurati da ne dođe do udvostručavanja zadaća koje su povjerene Uredu BEREC-a;

20.  preporučuje veće korištenje rada na daljinu, videokonferencija i ostalih tehnika rada na daljinu koje omogućavaju elektroničke komunikacije kako bi se smanjili troškovi i bilanca ugljika;

21.  preporučuje da Komisija i države članice osiguraju to da BEREC i nacionalna regulatorna tijela imaju na raspolaganju odgovarajuće financiranje;

22.  smatra da lokacija Ureda BEREC-a ne predstavlja prepreku praćenju svakodnevnog rada europskih institucija u pogledu elektroničkih komunikacija, što je od posebnog interesa za BEREC, te da to ne otežava učinkovito korištenje Ureda BEREC-a pod uvjetom da se pojača uporaba tehnologija za elektroničku komunikaciju;

23.  smatra da bi zadaće Ureda BEREC-a trebalo revidirati, ojačati i preciznije odrediti, posebno vodeći računa o ishodu revizije BEREC-a s tim u vezi;

24.  preporučuje da se izvedu potrebne promjene te razmotre potrebna sredstva kako bi se omogućilo da Ured BEREC-a uspješnije i učinkovitije pruža potporu znatnom radu BEREC-a umjesto da mu samo pruža administrativnu potporu;

25.  smatra da bi se prilikom svih rasprava o lokaciji Ureda BEREC-a trebalo imati u vidu jačanje njegove nezavisnosti u pogledu institucija EU-a i država članica te bi se trebalo poštovati načelo ravnomjerne geografske raspodjele sjedišta institucija EU-a, agencija i ostalih subjekata;

26.  smatra da je potrebna veća konsolidacija kako bi se omogućilo subjektima da dokraja iskoriste ekonomije razmjera i da bi BEREC trebao imati istaknutu ulogu u tom postupku;

27.  smatra da je jasan i stabilan zakonodavni okvir potreban za bolje unutarnje tržište koje će dovesti do povećane konkurentnosti i poboljšanih usluga za potrošače;

28.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL C 81 E, 15.3.2011., str. 45.
(2) SL L 337, 18.12.2009., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 12. srpnja 2016.Pravna napomena