Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2053(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0378/2013

Teksty złożone :

A7-0378/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/12/2013 - 7.18

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0536

Teksty przyjęte
PDF 216kWORD 55k
Wtorek, 10 grudnia 2013 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Sprawozdanie oceniające dotyczące BEREC
P7_TA(2013)0536A7-0378/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. zawierające opinię na temat sprawozdania z oceny BEREC i Urzędu (2013/2053(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdania z oceny Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) i Urzędu (SWD(2013)0152),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 maja 2010 r. zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa” (COM(2010)0245),

–  uwzględniając art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej dla Europy: 2015.eu(1) ,

–  uwzględniając ramy łączności elektronicznej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(2) ,

–  uwzględniając art. 119 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0378/2013),

A.  mając na uwadze, że Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) utworzono, by brał udział w kształtowaniu wytycznych technicznych i politycznych co do ukończenia rynku wewnętrznego, uwzględniając jego podwójny cel: nadawanie regulatorom najwyższego poziomu niezależności oraz poprawa spójności wdrażania ram regulacyjnych na szczeblu UE przez tych regulatorów;

B.  mając na uwadze, że sprawozdanie z oceny uznaje i docenia znaczenie BEREC i Urzędu BEREC, szczególnie w odniesieniu do procedur z art. 7/7a i w obszarze neutralności sieci i roamingu międzynarodowego;

C.  mając na uwadze, że od utworzenia BEREC i Urzędu BEREC minęło niewiele czasu;

D.  mając na uwadze, że ukończenie rynku wewnętrznego to ciągły proces, któremu najlepiej służy usprawnianie przepisów obowiązujących na poszczególnych rynkach krajowych, a także mając na uwadze, że najbardziej solidnym i trwałym sposobem na osiągnięcie tego celu (a tym samym dopilnowanie, aby rynki krajowe postrzegały decyzje regulacyjne jako uzasadnione) jest podejście oddolne, reprezentowane obecnie przez BEREC;

E.  mając na uwadze, że warunkiem skuteczności działań podejmowanych przez BEREC jest zagwarantowanie jego niezależności względem państw członkowskich i instytucji UE;

F.  mając na uwadze, że uwarunkowania krajowe mogą skomplikować definiowanie wspólnych stanowisk, powodując, że osiąganie porozumień stanie się trudniejsze;

G.  mając na uwadze, że BEREC odgrywa zasadniczą rolę w zwiększaniu spójności stosowania ram regulacyjnych UE we wszystkich państwach członkowskich, co jest niezbędne dla sprawnego rozwoju rynku wewnętrznego sieci i usług łączności elektronicznej;

H.  mając na uwadze, że niedawne inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, szczególnie w odniesieniu do procesu rewizji wydatków, mogą wpłynąć na wdrażanie zasady niezależności;

I.  mając na uwadze, że krajowe organy regulacyjne nie są jednolite, ponieważ mają czasem bardzo odmienne uprawnienia na terenie swoich państw – niektóre zajmują się tylko regulacją rynku, inne zajmują się także takimi zagadnieniami, jak regulacja rynku, bezpieczeństwo sieci, prywatność, rejestracja domen, usługi częstotliwości widma i usługi dla użytkowników;

J.  mając na uwadze, że możliwe jest, że obecnie Urząd BEREC nie jest wykorzystywany w stopniu optymalnym;

K.  mając na uwadze, że niektóre agencje Unii mające siedzibę w innych państwach mają także biuro pomocnicze w Brukseli;

L.  mając na uwadze, że większość posiedzeń eksperckich grup roboczych odbywała się w Brukseli lub na zaproszenie krajowego organu regulacyjnego, oraz że należy rozwijać wideokonferencje;

M.  mając na uwadze, że korzyść dla konsumenta jest jednym z głównych celów rynku wewnętrznego łączności elektronicznej;

N.  mając na uwadze, że decyzje podejmowane przez BEREC na szczeblu europejskim powinny tworzyć europejską wartość dodaną;

1.  uważa, że sprawozdanie z oceny jest ogólnie rzeczowe i wyważone;

2.  uważa, że niezbędna współpraca, koordynacja i nieformalne aspekty zarządzania wymagają czasu, aby w pełni się rozwinąć;

3.  uważa, że można jeszcze usprawnić sposób funkcjonowania BEREC i Urzędu BEREC, przy czym stwierdza, że dostępne zasoby są ograniczone; podkreśla jednak, że dobrze funkcjonowało stosowanie nowej procedury, o której mowa w art. 7/7a dyrektywy 2009/140/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, co uzasadnia strukturę dwustopniową;

4.  podkreśla, że BEREC jest najmniejszą agencją UE, dla której wkład z budżetu wynosi tylko 3 768 696 EUR i która ma tylko 16 stanowisk przewidzianych w budżecie UE na 2013 r., służących przede wszystkim administracyjnemu wsparciu struktury BEREC, składającej się z krajowych organów regulacyjnych;

5.  przypomina opinię Komisji Budżetowej z 29 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), w której odrzucono pomysł ustanowienia nowej agencji;

6.  uważa, że krajowe organy regulacyjne odrywają istotną rolę w systemie regulacyjnym, jako że rynki krajowe cechują się niezmiennymi różnicami związanymi z typologią sieci i różnią się także w odniesieniu do modeli popytu konsumenta, demografii itd.; podkreśla, że dla zapewnienia ustrukturyzowanej współpracy w ramach Unii Europejskiej, a przez to prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku fundamentalne znaczenie ma istnienie niezależnych, wyspecjalizowanych i wyposażonych we właściwe środki organów regulacyjnych;

7.  uważa, że BEREC odgrywa znaczącą rolę w systemie regulacyjnym jako jednostka odpowiedzialna za zmniejszanie krajowych różnic faktycznych i regulacyjnych w celu ukończenia rynku wewnętrznego łączności elektronicznej;

8.  zaleca lepsze określenie roli BEREC, szczególnie w stosunkach z krajowymi organami regulacyjnymi, oraz jej zwiększenie poprzez powiększenie zakresu odpowiedzialności, tak by ułatwiać definiowanie wspólnych stanowisk w celu wzmacniania podejścia opartego na rynku wewnętrznym, w tym poprzez ocenę skuteczności obecnej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 7/7a;

9.  uważa, że większa harmonizacja zadań prowadzonych przez krajowe organy regulacyjne w państwach członkowskich, tak by miały one uprawnienia w istotnych aspektach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i odpornością rynku wewnętrznego łączności elektronicznej, przyczyniłaby się do lepszego funkcjonowania BEREC i zapewnienia przewidywalności uczestnikom rynku;

10.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do zwiększenia niezależności krajowych organów regulacyjnych na szczeblu krajowym i europejskim, a nie jej zmniejszania, zważywszy, że to jedyny sposób na zapewnienie ogólnej niezależności BEREC;

11.  uważa, że rola i struktura BEREC i Urzędu BEREC powinna być dostosowana do stopnia realizacji rynku wewnętrznego łączności elektronicznej;

12.  wzywa Komisję Europejską do zagwarantowania niezależności BEREC względem instytucji europejskich w przyszłych wnioskach dotyczących zakresu działalności i zadań BEREC;

13.  uważa, że BEREC powinien działać w interesie obywateli europejskich, i że należy wzmocnić mechanizm odpowiedzialności przed Parlamentem Europejskim, który jest jedyną instytucją UE bezpośrednio wybraną do reprezentowania interesów europejskich obywateli;

14.  zaleca, by BEREC poprawił swoją wewnętrzną odpowiedzialność przez jasne określanie swoich celów w rocznym programie prac i przedstawianie w sprawozdaniu rocznym osiągnięć i postępów na podstawie tych celów;

15.  uważa, że dla zapewniania spójności i zgodności działań BEREC niezmiernie ważne jest lepsze ustalanie priorytetów i wspieranie komunikacji z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami na etapie opracowywania programu prac;

16.  uważa, że BEREC powinien mieć więcej możliwości podejmowania decyzji strategicznych, co oznacza m.in., że BEREC powinien opracowywać własne analizy i ekspertyzy umożliwiające podejmowanie takich decyzji, aby uczynić proces podejmowania decyzji w większym stopniu odgórnym i niezależnym;

17.  podkreśla, że powinna zostać usystematyzowana rola doradcza BEREC w zakresie wniosków ustawodawczych dotyczących sektora łączności elektronicznej;

18.  uważa, że komunikacja zewnętrzna BEREC powinna zostać doprecyzowana i usprawniona, aby wspierać uczestnictwo zainteresowanych podmiotów na wszystkich etapach procesu kształtowania polityki;

19.  zaleca sformalizowanie roli Niezależnej Grupy Regulatorów (IRG) w Brukseli i zweryfikowanie, czy nie wkracza ona w zakres zadań powierzonych Urzędowi BEREC;

20.  zaleca częstsze korzystanie z telepracy, wideokonferencji i innych technik pracy na odległość, jakie umożliwia łączność elektroniczna, aby obniżyć koszty i zmniejszyć emisję CO2 ;

21.  zaleca Komisji i państwom członkowskim zapewnienie odpowiedniego finansowania zarówno dla BEREC, jak i dla krajowych organów regulacyjnych;

22.  uważa, że lokalizacja Urzędu BEREC nie stanowi przeszkody w śledzeniu codziennej aktywności instytucji UE w odniesieniu do łączności elektronicznej, co jest szczególnym przedmiotem zainteresowania BEREC, oraz że nie utrudnia to skutecznego korzystania z Urzędu BEREC, pod warunkiem że wzrośnie poziom użycia elektronicznych technologii łączności;

23.  uważa, że należy dokonać przeglądu, wzmocnienia i doprecyzowania misji Urzędu BEREC, biorąc szczególnie pod uwagę dotyczące tej kwestii przyszłe wyniki przeprowadzonego w BEREC audytu;

24.  zaleca dokonanie niezbędnych zmian i rozważenie możliwości zapewnienia niezbędnych zasobów umożliwiających Urzędowi BEREC skuteczniejsze i efektywniejsze wspieranie zasadniczych działań BEREC, a nie zapewnianie wyłącznie wsparcia administracyjnego;

25.  uważa, że refleksji na temat lokalizacji Urzędu BEREC powinien towarzyszyć zamiar zwiększenia jego niezależności w stosunku do instytucji UE i państw członkowskich oraz należyte poszanowanie zasady równomiernego rozmieszczenia siedzib instytucji, agencji i innych jednostek UE;

26.  uważa, ze potrzebna jest większa konsolidacja w celu umożliwienia operatorom pełniejszego wykorzystania korzyści skali, a BEREC powinien odgrywać w tym procesie znaczącą rolę;

27.  uważa, że usprawnienie rynku wewnętrznego, skutkujące zwiększeniem konkurencji i polepszeniem usług dla konsumentów, wymaga jasnych i stabilnych ram prawnych;

28.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 45.
(2) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2016Informacja prawna