Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2053(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0378/2013

Ingivna texter :

A7-0378/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/12/2013 - 7.18

Antagna texter :

P7_TA(2013)0536

Antagna texter
PDF 124kWORD 44k
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bedömningsrapporten avseende Berec
P7_TA(2013)0536A7-0378/2013

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 med parlamentets yttrande över utvärderingsrapporten för Berec och dess byrå (2013/2053(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 23 april 2013 om utvärderingsrapporten för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och dess byrå (SWD(2013)0152),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 maj 2010 En digital agenda för Europa (COM(2010)0245),

–  med beaktande av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om En digital agenda för Europa: 2015.eu (1) .

–  med beaktande av regelverket för elektronisk kommunikation,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(2) ,

–  med beaktande av artikel 119.1, i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från budgetutskottet (A7-0378/2013), och av följande skäl:

A.  Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) inrättades för att bidra till utformningen av tekniska och politiska riktlinjer för fullbordandet av den inre marknaden med ett dubbelt syfte: att ge regleringsmyndigheterna största möjliga oberoende och att göra deras genomförande av regelverket enhetligare över hela EU.

B.  Utvärderingsrapporten uppskattar och erkänner värdet av Berec och Berecs byrå, särskilt i fråga om förfarandena enligt artikel 7/7a och inom områdena nätneutralitet och internationell roaming.

C.  Det har inte gått lång tid sedan Berec och Berecs byrå inrättades.

D.  Fullbordandet av den inre marknaden är en kontinuerlig process som bäst tjänas genom förbättrad reglering på de enskilda nationella marknaderna. Det mest solida och hållbara sättet att uppnå detta (och därigenom se till att regleringsförslag ses som legitima på de nationella marknaderna) är genom den ”nedifrån-och-upp-strategi” som för närvarande företräds av Berec.

E.  Berec kan vara effektivt endast om dess oberoende gentemot medlemsstaterna och EU-institutionerna garanteras.

F.  Nationella hänsyn kan komplicera utformningen av gemensamma ståndpunkter och därigenom försvåra enighet.

G.  Berec spelar en central roll för att skapa en mer enhetlig tillämpning av EU:s regelverk i alla medlemsstater, vilket är avgörande för en framgångsrik utveckling av en inre marknad för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

H.  Initiativ som på senare tid tagits på nationell nivå, särskilt i fråga om översynsförfaranden för utgifter, kan komma att påverka tillämpningen av principen om oberoende.

I.  Nationella regleringsmyndigheter är inte homogena eftersom de ibland har väldigt olika befogenheter i sina hemländer; vissa har endast hand om marknadsreglering, medan andra utöver marknadsreglering även sysslar med aspekter som nätsäkerhet, integritetsskydd, domänregister, spektrum och användartjänster.

J.  Det är möjligt att Berecs byrå för närvarande inte utnyttjas optimalt.

K.  En del av unionens organ i andra länder har även en satellitbyrå i Bryssel.

L.  De flesta av expertarbetsgruppernas möten har hållits i Bryssel eller under en nationell regleringsmyndighets värdskap. Videokonferenser är något som bör utvecklas.

M.  Konsumentnytta är ett av huvudmålen med den inre marknaden för elektronisk kommunikation.

N.  De beslut som Berec fattar på europeisk nivå bör ge ett europeiskt mervärde.

1.  Europaparlamentet anser att utvärderingsrapporten på det hela taget är relevant och välavvägd.

2.  Europaparlamentet anser att det nödvändiga samarbetet, samordningen och de informella aspekterna av förvaltningen behöver tid för att utvecklas fullständigt.

3.  Europaparlamentet anser att det fortfarande finns utrymme för förbättringar i Berecs och Berec-byråns funktionssätt, men inser samtidigt att de tillgängliga resurserna är begränsade. Parlamentet framhåller emellertid att tillämpningen av det nya förfarandet enligt artikel 7/7a i direktiv 2009/140/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster har fungerat effektivt, vilket motiverar det tudelade upplägget.

4.  Europaparlamentet understryker att Berec är EU:s minsta organ, med ett bidrag från EU:s budget på endast 3 768 696 euro och 16 godkända tjänster enligt EU:s budget för 2013. Dessa ger framför allt administrativt stöd till Berecs struktur, som består av nationella regleringsmyndigheter.

5.  Europaparlamentet påminner om budgetutskottets yttrande av den 29 maj 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation (COM(2007)0699 – C6‑0428/2007 – 2007/0249(COD)), genom vilket inrättandet av ett nytt organ förkastades.

6.  Europaparlamentet anser att de nationella regleringsmyndigheterna spelar en viktig roll i regleringssystemet, eftersom de nationella marknaderna har beständiga skillnader i nättopologi och även skiljer sig åt i fråga om mönster i konsumentefterfrågan, demografi osv. För att säkra ett strukturerat samarbete inom EU och därmed också se till att den inre marknaden fungerar korrekt är det av grundläggande betydelse att det finns regleringsmyndigheter som är oberoende, specialiserade inom olika sektorer och har tillräckliga resurser.

7.  Europaparlamentet anser att Berec spelar en avgörande roll i regleringssystemet som den enhet som har till uppgift att utjämna nationella sak- och regleringsskillnader i syfte att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation.

8.  Europaparlamentet rekommenderar att Berecs roll, särskilt dess förhållande till de nationella regleringsmyndigheterna, definieras bättre och förstärks genom utvidgade ansvarsområden, så att man underlättar utformningen av gemensamma ståndpunkter för att stärka inremarknadsstrategin, bland annat genom att utvärdera hur pass effektivt dagens samarbete med de nationella regleringsmyndigheterna och kommissionen är i fråga om förfarandena enligt artikel 7/7a.

9.  Europaparlamentet anser att större harmonisering av de nationella regleringsmyndigheternas arbetsuppgifter i medlemsstaterna – så att de ges behörighet inom relevanta aspekter med direkt koppling till säkerheten och motståndskraften på den inre marknaden för elektronisk kommunikation – skulle kunna bidra till ett mer välfungerande Berec och till större förutsägbarhet för marknadsaktörerna.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att de nationella regleringsmyndigheternas oberoende på nationell och europeisk nivå förstärks, inte försvagas, eftersom detta är enda sättet att säkra ett generellt oberoende för Berec.

11.  Europaparlamentet anser att Berecs och Berec-byråns roller och struktur bör anpassas efter graden av fullbordande av den inre marknaden för elektronisk kommunikation.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera Berecs oberoende gentemot EU-institutionerna i framtida förslag rörande Berecs verksamhetsområde och uppdrag.

13.  Europaparlamentet anser att Berec bör agera i EU-medborgarnas intresse och att mekanismerna för ansvarsskyldighet inför Europaparlamentet, som är EU:s enda direktvalda institution och företräder EU-medborgarnas intressen, bör stärkas.

14.  Europaparlamentet rekommenderar att Berec förstärker sin interna ansvarsskyldighet genom att tydligt definiera sina mål i sitt årliga arbetsprogram och genom att i sin årsrapport presentera vad man uppnått och vilka framsteg man gjort i förhållande till dessa mål.

15.  Europaparlamentet ser det som ytterst viktigt för samstämmigheten och enhetligheten i Berecs verksamhet att dess arbetsuppgifter prioriteras bättre och att kommunikationen med alla berörda intressenter främjas under utformningen av dess årliga arbetsprogram.

16.  Europaparlamentet anser att Berec bör ha större utrymme att fatta strategiska beslut, vilket bland annat innebär att Berec bör ta fram egna analyser och studier för att kunna fatta sådana beslut, så att beslutsprocessen blir mer toppstyrd och oberoende.

17.  Europaparlamentet understryker att Berecs rådgivande roll innan lagstiftningsförslag som berör sektorn för elektronisk kommunikation läggs fram bör systematiseras.

18.  Europaparlamentet anser att Berecs externa kommunikation bör förtydligas och förbättras för att uppmuntra involvering av intressenter på alla nivåer av det politiska beslutsfattandet.

19.  Europaparlamentet rekommenderar att gruppen för oberoende regleringsmyndigheter (IRG) i Bryssel får en formaliserad roll, samtidigt som det är viktigt att se till att den inte utför samma arbetsuppgifter som Berec-byrån.

20.  Europaparlamentet rekommenderar ökad användning av distansarbete, videokonferenser och annan teknik för arbete på distans som den elektroniska kommunikationen möjliggör, för att undvika utgifter och minska koldioxidavtrycket.

21.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen och medlemsstaterna att säkra tillräcklig finansiering för såväl Berec som de nationella regleringsmyndigheterna.

22.  Europaparlamentet anser att Berec-byråns placering inte är ett hinder för möjligheterna att bevaka EU-institutionernas dagliga arbete inom elektronisk kommunikation, som är av särskilt intresse för Berec, och att placeringen inte hindrar ett effektivt utnyttjande av Berec-byrån, under förutsättning att elektronisk kommunikationsteknik används i högre grad.

23.  Europaparlamentet anser att Berec-byråns uppdrag bör ses över, stärkas och definieras mer exakt, med särskild hänsyn till resultatet av granskningen av Berec på detta område.

24.  Europaparlamentet rekommenderar att de nödvändiga förändringarna görs och de nödvändiga resurserna övervägs för att Berec-byrån ska kunna stödja Berec i dess faktiska arbete på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt snarare än att bara ge administrativt stöd.

25.  Europaparlamentet anser att alla överväganden som gäller Berec-byråns placering bör göras med avsikten att stärka dess oberoende gentemot EU-institutionerna och medlemsstaterna och med vederbörlig hänsyn till principen om rättvis geografisk fördelning av sätena för EU:s institutioner, byråer och andra organ.

26.  Europaparlamentet anser att det behövs större konsolidering för att operatörerna i högre grad ska kunna utnyttja stordriftsfördelar och att Berec bör ha en framträdande roll i den processen.

27.  Europaparlamentet anser att det krävs ett tydligt och stabilt regelverk för en bättre inre marknad som medför ökad konkurrens och bättre tjänster för konsumenterna.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
(2) EUT L 337,18.12.2009, s. 1.

Senaste uppdatering: 12 juli 2016Rättsligt meddelande