Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2064(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0348/2013

Indgivne tekster :

A7-0348/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/12/2013 - 9.5
CRE 10/12/2013 - 9.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0549

Vedtagne tekster
PDF 139kWORD 58k
Tirsdag den 10. december 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Frivilligt arbejde og volontøraktiviteter i Europa
P7_TA(2013)0549A7-0348/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om frivilligt arbejde og volontøraktiviteter i Europa (2013/2064(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

—  der henviser til artikel 165, 166 og 214 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) definition af frivilligt arbejde i håndbogen om måling af frivilligt arbejde (2011),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet Aktive unge for perioden 2007-2013(1) ,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring(2) ,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. december 2006 om programmet Europa for Borgerne til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)(3) ,

—  der henviser til Rådets beslutning nr. 2010/37/EF af 27. november 2009 om det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab (2011)(4) ,

—  der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om anerkendelse af værdien af ikke-formel og uformel læring på det europæiske ungdomsområde(5) ,

—  der henviser til Rådets resolution af 27. november 2007 om unges frivillige arbejde (14427/1/2007),

—  der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 16. maj 2007 om gennemførelsen af de fælles målsætninger for unges frivillige arbejde(6) ,

—  der henviser til Rådets henstilling af 20. november 2008 om unge volontørers mobilitet i Den Europæiske Union(7) ,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/961/EF af 18. december 2006 om tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet(8) ,

—  der henviser til sin erklæring af 10. marts 2011 om etablering af en europæisk statut for gensidige selskaber, foreninger og fonde(9) ,

—  der henviser til Rådets konklusioner af 3. oktober 2011 om frivilligt arbejdes rolle i social- og arbejdsmarkedspolitikken (14552/2011),

—  der henviser til Rådets konklusioner af 29. november 2011 om den rolle, som frivilligt arbejde inden for sport kan spille med hensyn til at fremme aktivt medborgerskab(10) ,

—  der henviser til Kommissionens rapport af 27. oktober 2010 om unionsborgerskab 2010 med titlen "Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder" (COM(2010)0603),

—  der henviser til meddelelse af 5. september 2007 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Fremme af unges fulde deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og samfundsliv" (COM(2007)0498),

—  der henviser til meddelelse af 27. april 2009 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om: En EU-strategi for unge - investering og mobilisering - En fornyet åben koordinationsmetode tilpasset udfordringer og muligheder på ungdomsområdet (COM(2009)0200),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

—  der henviser til meddelelse af 15. september 2010 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Unge på vej - Et initiativ om udnyttelse af unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Den Europæiske Union (COM(2010)0477),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om EU-politikker og frivilligt arbejde: Anerkendelse og fremme af frivillige aktiviteter på tværs af grænserne i EU (COM(2011)0568),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus for alle" – EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (COM(2011)0788),

—  der henviser til Kommissionens rapport af 19. december 2012 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen, resultaterne og den samlede evaluering af det europæiske år for frivilligt arbejde 2011 (COM(2012)0781),

—  der henviser til udtalelse af 28. marts 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om EU-politikker og frivilligt arbejde: Anerkendelse og fremme af frivillige aktiviteter på tværs af grænserne i EU(11) ,

—  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2012 om anerkendelse og fremme af frivillige aktiviteter på tværs af grænserne i EU(12) ,

—  der henviser til Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikke-formel og uformel læring,

—  der henviser til Kommissionens rapport om gennemførelsen, resultaterne og den samlede evaluering af det europæiske år for frivilligt arbejde (EYV) 2011,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0348/2013),

A.  der henviser til, at EYV 2011 var en succes, dets mål var relevante, og det udbredte kendskabet til frivilligt arbejde;

B.  der henviser til, at skabelse af vilkår, hvor frivilligt arbejde kan blomstre og være åbent for alle, er en langsigtet proces, der nødvendiggør inddragelse af samtlige interessenter;

C.  der henviser til, at formerne for frivilligt engagement er centrale for det aktive medborgerskab og demokratiet og for den personlige dannelse og konkretiserer europæiske værdier såsom solidaritet og ikkeforskelsbehandling og desuden bidrager til at fremme deltagelsesdemokratiet og menneskerettighederne både inden for og uden for EU;

D.  der henviser til, at frivilligt engagement spiller en væsentlig rolle i debatten om offentlige politikker;

E.  der henviser til at deltagelse i en frivillig aktivitet kan være en vigtig måde til at tilegne sig de færdigheder, der er brug for på arbejdsmarkedet, samt en mulighed for at få en fremtrædende social stilling i samfundet;

F.  der henviser til, at idrætten i høj grad afhænger af de frivilliges indsats;

G.  der henviser til, at frivilligt arbejde er en vigtig faktor, hvad angår individuel og kollektiv frigørelse, solidaritet og social samhørighed;

H.  der henviser til, at frivilligt arbejde som en vigtig faktor til at skabe social kapital og udvikling og til at fremme økonomisk og social samhørighed bidrager til at fremme målene i Europa 2020-strategien;

I.  der henviser til Rådets konklusioner af oktober 2011 om den rolle, som frivilligt arbejde inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken spiller med hen syn til at tackle kønsuligheder;

J.  der henviser til, at de vedvarende bureaukratiske hindringer på nationalt plan hæmmer mulighederne for at udføre frivilligt arbejde, som endnu ikke er tilstrækkelig anerkendt i de juridiske systemer i forskellige lande;

K.  der henviser til, at der i medlemsstaterne er indbyrdes meget forskellige lovgivningsmæssige rammer og former for organisering af frivilligt arbejde og forskelle i de frivilliges rettigheder, hvilket skyldes forskellige traditioner og kulturer;

L.  der henviser til, at den alvorlige økonomiske krise, stramningerne og skattebyrden truer den finansielle stabilitet for mange ngo'er, idrætsforetagender og frivillige foreninger, som dog i disse vanskelige tider fortsat gør, hvad de kan for at styrke integration og social velfærd;

M.  der henviser til, at der for at værne om resultaterne efter EYV 2011 bør udvikles en struktureret og koordineret tilgang på EU-plan hen imod en europæisk politik for frivilligt arbejde, som nu er fragmenteret og fordelt mellem forskellige tjenester;

1.  noterer sig tallene anført i bilaget til Kommissionens rapport for EYV 2011 angående oplysningskampagnen, og beklager, at der kun blev opnået beskedne resultater på grund af manglen på økonomiske ressourcer;

2.  anerkender og respekterer de forskellige former for frivilligt arbejde i medlemsstaterne, som kommer til udtryk i de forskellige nationale organisationer og foreninger, der er aktive i lokalsamfundene; opfordrer i denne forbindelse til en multikulturel tilgang fra medlemsstaternes side og en dybtgående analyse fra Kommissionens side af de nationale praksisser og traditioner for frivilligt arbejde med henblik på at fremme en fælles europæisk tilgang;

3.  bemærker, at en yderligere konsolidering af en fælles europæisk tilgang til frivilligt arbejde vil skabe flere muligheder for unges mobilitet og beskæftigelsesegnethed, da de vil tilegne sig værdifulde færdigheder;

4.  glæder sig over, at flere medlemsstater har vedtaget eller modificeret lovgivningen på området med henblik på at skabe gunstige betingelser for frivilligt arbejde, og anbefaler andre medlemsstater at gøre det samme og fokusere på at styrke de frivilliges rettigheder på grundlag af det europæiske charter om rettigheder og pligter for frivillige;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at blive ved med at skabe et befordrende miljø for frivilligt arbejde, navnlig ved hjælp af en lovgivningsmæssig ramme, hvor en sådan stadig ikke findes;

6.  bemærker, at nogle medlemsstater anvender Den Internationale Arbejdsorganisations håndbog om måling af frivilligt arbejde, og opfordrer de andre medlemslande til at gøre det samme, så der kan indsamles sammenlignelige data, der kan give et klart billede af det frivillige arbejdes væsentlige bidrag til samfundet;

7.  opfordrer til vedtagelse af en europæisk statut om frivillige foreninger for at fremme deres juridiske og institutionelle anerkendelse;

8.  understreger behovet for at fremme frivilligt arbejde, især blandt skolebørn, studerende og andre unge, med henblik på at øge solidariteten og støtten hertil;

9.  bemærker, at det store antal europæiske kvalifikationspas, der er blevet oprettet online i de seneste måneder, beviser den elektroniske pungs succes og dens nytteværdi med hensyn til at give et samlet overblik over individers færdigheder, herunder dem, der tilegnes gennem frivilligt arbejde, så de eventuelt kan blive anerkendt officielt både i erhvervsøjemed og til læring;

10.  understreger, at de kompetencer og færdigheder, der tilegnes gennem frivilligt arbejde, hvilket kan betragtes som ikke-formel og uformel læring og arbejdserfaring, er plusser på CV'et og nyttige i arbejdslivet;

11.  mener, at det foreslåede Europass-erfaringsdokument vil gøre det muligt for de frivillige at beskrive og nedfælde de færdigheder, som de har opnået i kraft af deres frivillige arbejde, og som ikke nødvendigvis fører til certificering, og opfordrer i lyset af Rådets henstilling om validering af ikke-formel og uformel læring Kommissionen til at lancere dette dokument hurtigst muligt;

12.  understreger de ovennævnte kompetencer og færdigheders betydning med hensyn til at motivere unge mennesker til at udføre frivilligt arbejde, til at skabe social kapital og til at fremme samfundsudviklingen;

13.  foreslår, at man er opmærksom på en ligelig kønsfordeling inden for den frivillige sektor og især på den udtalte forskel blandt de frivillige ledere, hvor mændene er overrepræsenteret på de ledende poster;

14.  mener, at de kompetencer, som unge tilegner sig gennem frivilligt arbejde, skal indgå i det europæiske kvalifikationspas og Europass, således at formel og ikke-formel læring bliver behandlet lige;

15.  fremhæver, at frivilligt arbejde gør det muligt for unge med tidligt afbrudt skolegang at genfinde et inklusivt miljø og inklusive aktiviteter;

16.  bekræfter sin støtte til Kommissionens initiativ om at oprette et "frivilligt europæisk korps for humanitær bistand", der skal fremme en hurtig og koordineret reaktion fra EU på humanitære kriser og alvorlige naturkatastrofer gennem støtte til uddannelse, mobilisering og ledelse af frivillige i forbindelse med ydelse af humanitær bistand fra EU;

17.  understreger, at frivilligt arbejde, der bliver stadig mere udbredt blandt unge såvel som ældre, fremmer tværkulturel læring, europæisk identitetsfølelse og solidaritet mellem generationerne og bidrager til aktiv aldring og aktivt medborgerskab i alle faser af livet;

18.  gør opmærksom på, at frivilligt arbejde er en mulighed for både unge og ældre til at yde et bidrag til samfundet og få anerkendelse og blive værdsat herfor, samt at dette øger deres livskvalitet, velbefindende og generelle sundhed;

19.  minder om, at det med henblik på at fremme frivilligt arbejde i alle aldersgrupper er vigtigt, at der er et stort udvalg af muligheder for frivilligt arbejde, at udgifts- og informationsniveauet og infrastrukturerne ikke udgør en hindring, samt at de frivillige er dækket af både en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring;

20.  mener, at frivilligt arbejde som en aktiv form for opbygning af civilsamfundet kan bidrage til interkulturel dialog og spille en rolle med hensyn til at bekæmpe fordomme og racisme;

21.  fremhæver, at frivilligt arbejde spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at skabe menneskelig og social kapital og fremme social integration; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende den altafgørende merværdi ved frivilligt arbejde på idrætsområdet, og nærmere bestemt inden for amatøridrætten, hvor mange idrætsorganisationer ikke ville kunne klare sig uden de frivillige;

22.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende den store merværdi ved frivilligt arbejde i disse tider præget af en alvorlig økonomisk krise;

23.  understreger, at en kontinuerlig indsats er påkrævet for at sikre, at kvinder får lige adgang til frivillige aktiviteter;

24.  henleder opmærksomheden på behovet for kontinuitet mellem EYV 2011 og de efterfølgende EYV'er for at sikre, at frivilligt arbejde betragtes som et vigtigt udtryk for aktivt medborgerskab, og opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at medtage frivilligt arbejde som et vigtigt bidrag til aktivt medborgerskab i løbet af borgernes Europaår;

25.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre bæredygtigheden af de resultater, der er opnået på nationalt niveau i løbet af EYV 2011;

26.  opfordrer Kommissionen til at indføre og udvikle en politik for frivilligt arbejde og til at anvende den åbne koordinationsmetode med henblik på at lette udveksling og samarbejde mellem aktørerne i de forskellige medlemsstater;

27.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tage de nødvendige skridt til at institutionalisere frivilligt arbejde i overensstemmelse med deres nationale arbejdsmarkedslovgivninger;

28.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at etablere ét fælles kontaktpunkt ved at gøre en tjeneste ansvarlig for politikken for frivilligt arbejde og for koordinering mellem Kommissionens tjenester og de forskellige institutioner;

29.  gentager, at det er nødvendigt at oprette en centraliseret EU-portal som en fælleseuropæisk platform for koordinering på dette område i samarbejde med især europæiske frivillige organisationer, foreninger og netværk, og at denne også bør bestå af en database over bedste praksis for frivilligt arbejde og et afsnit om grænseoverskridende frivilligt arbejde med oplysninger om de tilgængelige programmer, priserne og betingelserne for deltagelse med henblik på at lette udveksling af oplysninger;

30.  opfordrer medlemsstaterne til at oprette nationale koordinerende websites og søgemaskiner, hvormed enkeltpersoner på en let og velstruktureret måde kan finde mulighederne for at udføre frivilligt arbejde og organisationerne samarbejdsmuligheder;

31.  opfordrer medlemsstaterne til fortsat at sikre stabile og bæredygtige ramme for frivillige og frivillige organisationer, både nationalt og på tværs af grænserne; anbefaler medlemsstaterne at opretholde det nationale koordineringsorgan for EYV 2011;

32.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre bestemmelserne i direktiv 2004/114/EF(13) om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste og til yderligere at forenkle visumudstedelsesprocedurerne eller helt at afskaffe disse for personer, der ønsker at udføre frivillige aktiviteter, bl.a. inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik;

33.  opfordrer indtrængende de nationale, regionale og lokale myndigheder til at sikre passende finansiering, forenkle de administrative procedurer og indføre skatteincitamenter til fordel for frivillige organisationer og netværk, ikke mindst når de er små og råder over begrænsede midler; ønsker i den forbindelse en afklaring af begrebet tilskud til foreninger, således at finansiering af foreninger ikke længere forveksles med statsstøtte, som kan hæmme konkurrencen i den økonomiske sektor;

34.  opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af at tage frivilligt arbejdes økonomiske bidrag i betragtning i forbindelse med medfinansiering af europæiske projekter;

35.  påpeger betydningen af at fremme frivilligt arbejde også som et led i strategien for virksomhedernes sociale ansvar under overholdelse af den frivillige internationale standard ISO 26000:2010 om retningslinjer for virksomhedernes sociale ansvar;

36.  anmoder Kommissionen om at sikre, at medlemsstaterne gør forsikringsdækning for frivillige obligatorisk, så deres sundhed og sikkerhed under det frivillige arbejde beskyttes;

37.  anmoder de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, om at lovgive om frivilligt arbejde og fremme frivillige aktiviteter gennem bl.a. bestemmelser om den formelle, uformelle og ikke-formelle læring som styrkelse af de frivilliges færdigheder og erhvervsmæssige kompetencer;

38.  anmoder medlemsstaterne om at fremme frivilligt arbejde gennem bl.a. bestemmelser om den formelle, uformelle og ikke-formelle læring som styrkelse af de frivilliges færdigheder og erhvervsmæssige kompetencer, eftersom deres indsats i høj grad er altruistisk og uegennyttig; opfordrer dem til at indføre valgfrie træningskurser i frivilligt arbejde på uddannelsesinstitutionerne;

39.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte den europæiske volontørtjeneste yderligere på universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner;

40.  mener, at volontøraktiviteter i forbindelse med ikke-formel uddannelse bidrager til udvikling af kompetencer og kvalifikationer, der gør det lettere for volontører at komme ind på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet;

41.  anbefaler, at Kommissionen opretholder kontakterne med EYV 2011 Alliances efterfølger – Den Europæiske Alliance for Frivilligt Arbejde og andre organisationer, der er baseret på frivilligt arbejde – og tager hensyn til de anbefalinger, der er indarbejdet i den politiske dagsorden for frivilligt arbejde i Europa (P.A.V.E.), som grundlag for en handlingsplan for fremtiden;

42.  anmoder Kommissionen om at afsætte de nødvendige midler til oprettelse af en europæisk udviklingsfond for frivilligt arbejde for at garantere opbygning af en passende støttende infrastruktur;

43.  understreger, at det er vigtigt på nationalt og europæisk plan at forenkle ngo'ernes adgang til EU-midler, navnlig ESF;

44.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre Rådets henstilling om validering af ikke-formel og uformel læring og forud for måldatoen i 2018 at sikre indførelse af formelle strukturer til validering af viden, færdigheder og kompetencer opnået gennem frivilligt arbejde, som kan føre til anerkendte kvalifikationer, som uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og andre bør anerkende;

45.  opfordrer Kommissionen til at anerkende volontørtid som mulig medfinansiering i naturalier i forbindelse med alle europæiske bevillinger og til at samarbejde med de frivillige organisationer om udvikling af systemer til registrering og dokumentation af volontørtid på basis af de mange tilgængelige værktøjer og modeller;

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

(1) EUT L 327 af 24.11.2006, s. 30.
(2) EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45.
(3) EUT L 378 af 27.12.2006, s. 32.
(4) EUT L 17 af 22.1.2010, s. 43.
(5) EUT C 168 af 20.7.2006, s. 1.
(6) EUT C 241 af 20.9.2008, s. 1.
(7) EUT C 319 af 13.12.2008, s. 8.
(8) EUT L 394 af 30.12.2006, s. 5.
(9) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 187.
(10) EUT C 372 af 20.12.2011, s. 24.
(11) CESE 824/2012.
(12) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 14.
(13) EUT L 375 af 23.12.2004, s. 12.

Seneste opdatering: 12. juli 2016Juridisk meddelelse