Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2064(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0348/2013

Predkladané texty :

A7-0348/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/12/2013 - 9.5
CRE 10/12/2013 - 9.5

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0549

Prijaté texty
PDF 237kWORD 76k
Utorok, 10. decembra 2013 - Štrasburg Finálna verzia
Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť v Európe
P7_TA(2013)0549A7-0348/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. decembra 2013 o dobrovoľníctve a dobrovoľníckej činnosti v Európe (2013/2064(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na články 165, 166 a 214 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na vymedzenie dobrovoľníckej práce, ktoré navrhuje Medzinárodná organizácia práce (MOP) vo svojej príručke o meraní dobrovoľníckej práce (2011),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie 2007 – 2013(1) ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania(2) ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva(3) ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/37/ES z 27. novembra 2009 o Európskom roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (2011)(4) ,

–  so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 24. apríla 2006, o uznaní hodnoty neformálneho a informálneho vzdelávania v oblasti európskej mládeže(5) ,

–  so zreteľom na uznesenie Rady z 27. novembra 2007 o dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí (14427/1/2007),

–  so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 16. mája 2007, o plnení spoločných cieľov pre dobrovoľnícku činnosť mladých ľudí(6) ,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. novembra 2008 o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej únie(7) ,

–  so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/961/ES z 18. decembra 2006 týkajúce sa medzinárodnej mobility v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy: Európska charta kvality mobility(8) ,

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 10. marca 2011 o vypracovaní európskych štatútov pre vzájomné spoločnosti, združenia a nadácie(9) ,

–  so zreteľom na závery Rady z 3. októbra 2011 o úlohe dobrovoľníckych činností v sociálnej politike (14552/2011),

–  so zreteľom na závery Rady z 29. novembra 2011 o úlohe športových dobrovoľníckych činností pri podporovaní aktívneho občianstva(10) ,

–  so zreteľom na správu Komisie o občianstve EÚ za rok 2010 s názvom Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ z 27. októbra 2010 (COM(2010)0603),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. septembra 2007 Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Podpora plnohodnotnej účasti mladých ľudí na vzdelávaní, zamestnanosti a dianí v spoločnosti (COM(2007)0498),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. apríla 2009 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže – obnovená otvorená metóda koordinácie s cieľom riešiť výzvy a príležitosti týkajúce sa mládeže (COM(2009)0200),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. septembra 2010 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Mládež v pohybe – iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej únii (COM(2010)0477),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Oznámenie o politikách EÚ a dobrovoľníctve – uznávanie a podpora cezhraničných dobrovoľných aktivít v EÚ (COM(2011)0568),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje ERASMUS pre všetkých – program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (COM(2011)0788),

–  so zreteľom na správu Komisie pre Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov z 19. decembra 2012 o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roka dobrovoľníckej práce 2011 (COM(2012)0781),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012 k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Oznámenie o politikách EÚ a dobrovoľníctve – uznávanie a podpora cezhraničných dobrovoľných aktivít v EÚ(11) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2012 o uznávaní a podpore cezhraničných dobrovoľníckych činností v EÚ(12) ,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o uznávaní neformálneho a informálneho vzdelávania,

–  so zreteľom na správu Komisie o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roka dobrovoľníckej práce 2011;

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0348/2013),

A.  keďže Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 bol úspešný, mal relevantné ciele a pomohol zvýšiť informovanosť o tejto problematike;

B.  keďže vytváranie priaznivých podmienok pre dobrovoľnícku prácu dostupnú pre všetkých je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje zapojenie všetkých zainteresovaných strán;

C.  keďže dobrovoľnícka práca je dôležitým aspektom aktívneho občianstva a demokracie, ako aj osobného rozvoja, do ktorého sa konkrétne premietajú európske hodnoty ako solidarita a nediskriminácia a ktorý tiež prispieva k rozvoju participatívnej demokracie a podpore ľudských práv v rámci Európskej únie aj mimo nej;

D.  so zreteľom na význam, ktorý sa prikladá dobrovoľníckej práci v rámci rozpravy o verejných politikách;

E.  keďže zapájanie sa do dobrovoľníckej činnosti môže byť dôležitým spôsobom získavania vedomostí potrebných na trhu práce, ako aj prostriedkom na získavanie dôležitých spoločenských pozícií v komunite;

F.  keďže dobrovoľníci sú do veľkej miery zdrojom životnej sily športu;

G.  keďže dobrovoľníctvo je kľúčovým faktorom individuálnej a kolektívnej emancipácie, solidarity a sociálnej súdržnosti;

H.  keďže dobrovoľníctvo zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe sociálneho kapitálu a urýchľovaní rozvoja, ako aj pri podporovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti, čím prispieva k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020;

I.  keďže v záveroch Rady z októbra 2011 o úlohe dobrovoľníckych činností v sociálnej politike sa poukazuje na význam dobrovoľníckej činnosti pri riešení rodovej nerovnosti;

J.  keďže pretrvávajúce byrokratické prekážky na úrovni jednotlivých štátov obmedzujú možnosti vykonávania dobrovoľníckej práce, ktorú právne systémy niektorých štátov zatiaľ v dostatočnej miere neuznávajú;

K.  keďže v členských štátoch existujú rôzne tradície a kultúra dobrovoľníckej práce, ktorej regulačný rámec, práva dobrovoľníkov a spôsob organizácie sú v jednotlivých štátoch značne odlišné;

L.  keďže vážna hospodárska kríza, úsporné opatrenia a fiškálny tlak ohrozujú finančnú stabilitu mnohých mimovládnych organizácií, športových subjektov a dobrovoľníckych združení, ktoré v týchto náročných časoch naďalej fungujú v záujme posilnenia sociálneho začleňovania a sociálneho blaha;

M.  keďže na zachovanie odkazu Európskeho roka dobrovoľníckej práce 2011 je potrebné vypracovať štruktúrovaný a koordinovaný prístup k európskej politike dobrovoľníckej práce, ktorá je na úrovni EÚ v súčasnosti rozptýlená a rozdelená medzi rôzne služby;

1.  berie na vedomie údaje týkajúce sa komunikačnej kampane zameranej na Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 uvedené v prílohe oznámenia a ľutuje, že v dôsledku nedostatku finančných zdrojov boli dosiahnuté len skromné výsledky;

2.  uznáva a podporuje rôzne formy dobrovoľníckej práce, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch prostredníctvom vnútroštátnych organizácií a sietí združení fungujúcich na miestnej úrovni; v tejto súvislosti vyžaduje od členských štátov multikulturálny prístup a vyzýva Komisiu, aby vykonala hĺbkovú analýzu vnútroštátnych postupov a tradícií v oblasti dobrovoľníckej práce, aby bolo možné rozvíjať spoločný európsky prístup;

3.  konštatuje, že ďalším upevňovaním spoločného európskeho prístupu k dobrovoľníckej práci sa vytvoria príležitosti pre mobilitu mladých ľudí a zlepšia sa možnosti ich zamestnateľnosti tým, že im to umožní získať cenné zručnosti;

4.  víta skutočnosť, že v záujme vytvorenia priaznivých podmienok pre dobrovoľnícku prácu niektoré členské štáty prijali alebo zmenili regulačný rámec v tejto oblasti; odporúča aj ostatným členským štátom, aby konali podobne, a to s cieľom posilniť práva dobrovoľníkov využitím Európskej charty práv a povinností dobrovoľníkov;

5.  nabáda členské štáty, aby pokračovali vo vytváraní podmienok pre dobrovoľnícku prácu s menšou administratívnou záťažou, a to najmä prostredníctvom právneho rámca tam, kde stále chýba;

6.  konštatuje, že niektoré členské štáty už používajú príručku Medzinárodnej organizácie práce o meraní dobrovoľníckej práce, a nabáda aj ostatné štáty, aby ju používali s cieľom získať porovnateľné údaje o dobrovoľníckej práci, ktoré by poskytovali jasný prehľad o jej prínose pre spoločnosť;

7.  požaduje prijatie európskeho štatútu dobrovoľníckych organizácií s cieľom uľahčiť ich uznávanie z právneho a inštitucionálneho hľadiska;

8.  poukazuje na to, že je potrebné podporovať dobrovoľnícku činnosť, najmä medzi deťmi v školách, študentmi a ďalšími mladými ľuďmi, aby sa rozšíril priestor pre solidaritu a jej podpora;

9.  konštatuje, že veľký počet európskych pasov zručností vytvorených počas posledných mesiacov prostredníctvom internetu poukazuje na úspešnosť elektronického portfólia, ktoré dokáže poskytnúť celkový prehľad schopností vrátane schopností získaných počas dobrovoľníckej práce, ktoré by mali byť oficiálne uznané na účely zamestnania alebo vzdelávania;

10.  zdôrazňuje, že schopnosti a zručnosti nadobudnuté počas dobrovoľníckej práce znamenajú pridanú hodnotu pre životopis a kariéru a mali by sa uznávať ako neformálne a informálne vzdelávanie a prax;

11.  domnieva sa, že navrhovaný dokument „Europass Experience“ by umožnil dobrovoľníkom opísať a zaznamenať vedomosti získané počas dobrovoľníckej práce, ktoré nemusia viesť k získaniu osvedčenia, a nabáda Európsku komisiu, aby vzhľadom na odporúčanie Rady o potvrdzovaní neformálneho a informálneho vzdelávania čo najskôr pripravila dokument „Europass Experience“;

12.  poukazuje na význam uvedených schopností a zručností pri motivovaní mladých ľudí k dobrovoľníckej činnosti a pri tvorbe sociálneho kapitálu a urýchlení spoločenského rozvoja;

13.  navrhuje, aby sa venovala pozornosť rodovej rovnosti v dobrovoľníckom sektore a najmä výraznej nerovnomernosti v oblasti vedenia dobrovoľníckej činnosti, kde sú na manažérskych pozíciách nadmerne zastúpení muži;

14.  je presvedčený, že zručnosti, ktoré mladí ľudia získajú v rámci dobrovoľníckej práce, by mali byť zahrnuté do európskeho pasu zručností a Europassu, aby sa rovnakým spôsobom pristupovalo k formálnemu aj neformálnemu vzdelávaniu;

15.  zdôrazňuje, že dobrovoľnícka práca ponúka mladým ľuďom, ktorí prerušili svoje vzdelávanie, inkluzívne prostredie a inkluzívne činnosti;

16.  potvrdzuje svoju podporu iniciatíve Komisie vytvoriť Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc, ktorého cieľom bude pružne a koordinovane podnietiť reakcie Únie na humanitárne krízy a závažné prírodné pohromy podporovaním vzdelávania, mobilizácie a koordinácie dobrovoľníkov v záujme zaručenia humanitárnej pomoci zo strany EÚ;

17.  zdôrazňuje, že dobrovoľnícka práca, ktorá sa čoraz viac šíri medzi mladými a staršími ľuďmi, podporuje medzikultúrne vzdelávanie, ako aj zmysel pre európsku identitu a solidaritu medzi generáciami a prispieva k aktívnemu starnutiu a zapojeniu občanov do spoločnosti vo všetkých fázach života;

18.  poukazuje na to, že dobrovoľnícka činnosť umožňuje mladým aj starším ľuďom prispievať do spoločnosti a získavať tak uznanie a úctu a že tým sa zlepšuje kvalita ich života, blaho a ich celkový zdravotný stav;

19.  poukazuje na to, že ak sa má dobrovoľnícka práca podporovať vo všetkých vekových skupinách, je rozhodujúce široké spektrum dobrovoľníckych činností, ako aj jednoduchý prístup k nim, pokiaľ ide o náklady, dostupnosť informácií a infraštruktúry a poskytovanie úrazového poistenia;

20.  domnieva sa, že dobrovoľnícka činnosť ako aktívny spôsob budovania občianskej spoločnosti môže prispievať k rozvoju medzikultúrneho dialógu a zohrávať hlavnú úlohu v boji proti predsudkom a rasizmu;

21.  vyzdvihuje dôležitú úlohu dobrovoľníckej práce pri tvorbe ľudského a sociálneho kapitálu a podpore sociálneho začleňovania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere uznali vysokú pridanú hodnotu dobrovoľníckej práce v športe, a najmä amatérskom športe, kde by mnohé športové organizácie neboli schopné fungovať bez pomoci dobrovoľníkov;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby náležite uznali kľúčový prínos dobrovoľníckej práce v tomto období vážnej hospodárskej krízy;

23.  zdôrazňuje, že na zaistenie rovnakého prístupu žien k dobrovoľníckej činnosti je potrebné sústavné úsilie;

24.  upozorňuje na potrebu zabezpečiť kontinuitu medzi Európskym rokom dobrovoľníckej práce 2011 a nasledujúcimi európskymi rokmi dobrovoľníckej práce, aby sa dobrovoľnícka práca brala ako dôležitý prejav aktívneho občianstva, a v tejto súvislosti nabáda Komisiu, aby dobrovoľnícku prácu považovala za dôležitý prínos k aktívnemu občianstvu počas Európskeho roka občanov;

25.  vyzýva členské štáty, aby zaistili udržateľnosť výsledkov dosiahnutých na vnútroštátnej úrovni počas Európskeho roka dobrovoľníckej práce 2011;

26.  vyzýva Komisiu, aby vymedzila a rozvíjala skutočnú politiku dobrovoľníckej práce a opierala sa pritom o otvorenú metódu koordinácie s cieľom uľahčiť dialóg a spoluprácu medzi zúčastnenými stranami v jednotlivých členských štátoch;

27.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby podnikli potrebné kroky na inštitucionalizáciu dobrovoľníckej činnosti v súlade so svojím vnútroštátnym pracovným právom;

28.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby ustanovili spoločné kontaktné miesto ako službu zodpovednú za politiku dobrovoľníckej práce a za koordináciu medzi útvarmi Komisie a rôznych inštitúcií v tejto oblasti;

29.  potvrdzuje potrebu vytvorenia, najmä v spolupráci s európskymi dobrovoľníckymi organizáciami, združeniami a sieťami, centrálneho európskeho portálu EÚ ako paneurópskej platformy pre koordináciu v tejto oblasti, ktorá by v záujme uľahčenia výmeny informácií mala zahŕňať databázu najlepších postupov v oblasti dobrovoľníckej práce a jeden oddiel týkajúci sa cezhraničnej dobrovoľníckej činnosti spolu s informáciami o existujúcich programoch, nákladoch a podmienkach účasti;

30.  nabáda členské štáty, aby vytvorili vnútroštátne koordinačné webové stránky a vyhľadávacie nástroje, ktoré umožnia jednoduchý a dobre štruktúrovaný prístup k príležitostiam dobrovoľníckej práce pre jednotlivcov a k možnostiam spolupráce pre organizácie;

31.  povzbudzuje členské štáty, aby pokračovali v poskytovaní stabilného a udržateľného rámca podpory vnútroštátnej aj cezhraničnej dobrovoľníckej práce, ktorý podporí dobrovoľníkov aj dobrovoľnícke organizácie; odporúča členským štátom, aby zachovali vnútroštátne koordinačné orgány vytvorené v súvislosti s Európskym rokom dobrovoľníckej práce 2011;

32.  vyzýva členské štáty, aby vykonávali ustanovenia smernice 2004/114/ES(13) o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmeny žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľníckej služby a aby zjednodušili postupy udeľovania víz alebo aby víza zrušili pre osoby, ktoré chcú vykonávať dobrovoľnícke činnosti v rámci európskej susedskej politiky;

33.  vyzýva celoštátne, regionálne a miestne orgány, aby zabezpečili dostatočné financovanie, zjednodušili administratívne postupy a vytvárali fiškálne stimuly pre dobrovoľnícke organizácie a siete, najmä pre menšie organizácie s obmedzenými zdrojmi; v tejto súvislosti požaduje objasnenie koncepcie udeľovania grantov združeniam, aby sa financovanie združení už viac nemýlilo so štátnou pomocou, ktorá by mohla ohroziť hospodársku súťaž v ziskovom sektore;

34.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť merania hospodárskeho prínosu dobrovoľníckej práce ako ekvivalentného financovania pre európske projekty;

35.  poukazuje na to, že je potrebné podporovať dobrovoľnícku prácu ako súčasť stratégie sociálnej zodpovednosti podnikov v súlade s dobrovoľnou medzinárodnou normou ISO 26000:2010 o usmerneniach v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov;

36.  vyzýva Komisiu, aby dbala na to, že členské štáty musia zabezpečiť povinné poistenie dobrovoľných pracovníkov, ochranu ich zdravia a bezpečnosť pri vykonávaní dobrovoľníckej práce;

37.  vyzýva členské štáty, ktoré tak zatiaľ neurobili, aby prijali právne predpisy o dobrovoľníckej práci a aby uľahčili dobrovoľnícku prácu prostredníctvom ustanovení o formálnom, informálnom a neformálnom vzdelávaní s cieľom zlepšiť zručnosti dobrovoľných pracovníkov a posilniť ich postavenia v rámci vykonávanej práce;

38.  vyzýva členské štáty, aby uľahčili dobrovoľnícku prácu prostredníctvom ustanovení o formálnom, informálnom a neformálnom vzdelávaní s cieľom rozšíriť zručnosti dobrovoľných pracovníkov a posilniť ich postavenie v rámci vykonávanej práce, keďže ich primárne poslanie je altruistické a nezištné; nabáda členské štáty, aby zaviedli kurzy odbornej prípravy v oblasti dobrovoľníckej práce ako voliteľné predmety vo vzdelávacích inštitúciách;

39.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej podporovali európsku dobrovoľnícku službu na univerzitách a na iných vysokoškolských inštitúciách;

40.  domnieva sa, že dobrovoľnícka práca ako metóda informálneho vzdelávania pomáha rozvíjať zručnosti a odbornú kvalifikáciu, vďaka čomu sa dobrovoľníci jednoduchšie dostanú alebo vrátia na trh práce;

41.  odporúča Komisii, aby udržiavala kontakty s nástupníckou alianciou Európskeho roka dobrovoľníckej práce 2011 – Európskou alianciou pre dobrovoľníctvo – a ďalšími dobrovoľníckymi organizáciami a riadne zohľadnila odporúčania vypracované v rámci politického programu dobrovoľníckej práce v Európe (PAVE) ako základ pre akčný plán do budúcnosti;

42.  vyzýva Komisiu, aby vyčlenila primerané zdroje na vytvorenie európskeho fondu rozvoja dobrovoľníckej práce s cieľom zaručiť vybudovanie podpornej infraštruktúry;

43.  zdôrazňuje potrebu uľahčovať mimovládnym organizáciám prístup k európskemu financovaniu, najmä v rámci ESF, na vnútroštátnej aj európskej úrovni;

44.  vyzýva členské štáty, aby vykonávali odporúčanie Rady o potvrdzovaní neformálneho a informálneho vzdelávania a aby pred cieľovým dátumom v roku 2018 zabezpečili, aby vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia a ďalšie subjekty uznali uplatňovanie formálnych štruktúr na potvrdzovanie vedomostí, zručností a schopností získaných prostredníctvom dobrovoľníckej práce vedúcich k uznávanej kvalifikácii;

45.  vyzýva Komisiu, aby uznala čas strávený dobrovoľníckou činnosťou ako oprávnené materiálne spolufinancovanie pre všetky európske granty a aby pracovala s dobrovoľníckymi organizáciami na vytvorení systémov zaznamenávania a dokumentácie času stráveného dobrovoľníckou činnosťou na základe mnohých dostupných nástrojov a modelov.

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30.
(2) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45.
(3) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 32.
(4) Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2010, s. 43.
(5) Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 241, 20.9.2008, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 8.
(8) Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 5.
(9) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 187.
(10) Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 24.
(11) CESE 824/2012.
(12) Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 14.
(13) Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 12.

Posledná úprava: 12. júla 2016Právne oznámenie