Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2093(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0374/2013

Texte depuse :

A7-0374/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/12/2013 - 4.29
CRE 11/12/2013 - 4.29

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0580

Texte adoptate
PDF 237kWORD 89k
Miercuri, 11 decembrie 2013 - Strasbourg Ediţie definitivă
Planul european de acţiune în domeniul comerţului cu amănuntul în avantajul tuturor actorilor
P7_TA(2013)0580A7-0374/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la planul european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor (2013/2093(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 31 ianuarie 2013, intitulată „Instituirea unui plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul” (COM(2013)0036),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 31 ianuarie 2013 privind „Practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare și nealimentare în Europa” (COM(2013)0037),

–  având în vedere raportul Comisiei din 5 iulie 2010, intitulat „Exercițiu de monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu amănuntul - «Către o piață internă a comerțului și distribuției mai eficace și mai echitabilă până în 2020»” (COM(2010)0355),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la o piață a comerțului cu amănuntul mai eficientă și mai corectă(1) ,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 mai 2012, intitulată „O agendă a consumatorului european – stimularea încrederii și a creșterii economice” (COM(2012)0225),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni(2) ,

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 29 mai 2012, intitulat „Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori – Consumatorii se simt ca acasă în cadrul pieței unice: monitorizarea integrării pieței unice cu amănuntul și a condițiilor pentru consumatori în statele membre” (SWD(2012)0165),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 27 noiembrie 2012, intitulată „Protejarea întreprinderilor împotriva practicilor de comercializare înșelătoare și asigurarea unei respectări efective a normelor – Revizuirea Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă” (COM(2012)0702),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2013 referitoare practicile de publicitate înșelătoare(3) ,

–  având în vedere activitatea Forumului la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente și a platformei experților privind practicile contractuale între întreprinderi,

–  având în vedere documentul de consultare al Comisiei din 4 iulie 2013, intitulat „Consultarea partenerilor sociali în temeiul articolului 154 din TFUE cu privire la intensificarea cooperării la nivelul UE în domeniul prevenirii și al descurajării muncii fără forme legale” (C(2013)4145),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2009, intitulată „Îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa” (COM(2009)0591),

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la venituri echitabile pentru agricultori: îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa(4) ,

–  având în vedere Declarația sa din 19 februarie 2008 privind investigarea și soluționarea abuzurilor de putere exercitate de supermarketurile care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană(5) ,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012, intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online” (COM(2011)0942),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 11 decembrie 2012(6) și din 4 iulie 2013(7) referitoare la finalizarea pieței unice digitale,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iulie 2013 privind comunicarea Comisiei intitulată „Instituirea unui plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul”(8) ,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013 referitor la Cartea verde a Comisiei privind „Practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare și nealimentare în Europa”(9) ,

–  având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor(10) ,

–  având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora(11) și Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare(12) ,

–  având în vedere Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă(13) ,

–  având în vedere Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale(14) ,

–  având în vedere Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne(15) ,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0374/2013),

A.  întrucât importanța pieței comerțului cu amănuntul nu poate fi supraestimată, dat fiind că aceasta reprezintă 11 % din PIB-ul UE, asigură peste 15 % din totalul locurilor de muncă din Europa atât pentru lucrători calificați, cât și necalificați, și contribuie la structura socială a societății;

B.  întrucât trebuie să se recunoască pe deplin importanța strategică a sectorului comerțului cu amănuntul ca forță motrice pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă, competitivitate și inovare, precum și pentru consolidarea pieței unice europene;

C.  întrucât, într-o societate caracterizată tot mai mult prin contacte virtuale realizate prin intermediul internetului, magazinele reprezintă în continuare un loc de întâlnire între oameni, iar străzile principale și centrele orașelor, în special, dar și vânzările directe efectuate de către producători pot oferi un cadru pentru schimbul de experiențe și pot constitui un punct de referință pentru identitatea locală, mândria comunitară, patrimoniul comun și valorile comune; întrucât, cu toate acestea, comerțul electronic și magazinele tradiționale nu se exclud reciproc ci, practic, sunt complementare;

D.  întrucât criza economică actuală are un impact considerabil asupra comerțului cu amănuntul, afectând, în special, magazinele independente mai mici;

E.  întrucât practicile comerciale neloiale continuă să existe și să afecteze în mod negativ întregul lanț de aprovizionare, inclusiv agricultorii și IMM-urile; întrucât practicile comerciale neloiale au un impact negativ și asupra intereselor consumatorilor, precum și asupra creșterii economice și creării de locuri de muncă,

1.  salută instituirea de către Comisie a unui plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul;

2.  afirmă că planul de acțiune ar fi trebuit să acorde o mai mare atenție efectelor crizei economice actuale asupra comerțului cu amănuntul și, în special, asupra magazinelor independente mai mici;

3.  salută intenția Comisiei de a crea un grup permanent privind competitivitatea în domeniul comerțului cu amănuntul, însă subliniază importanța unei reprezentări echilibrate, cuprinzând, printre altele, comercianții cu amănuntul, atât cei mari, cât și cei mici, furnizorii, cooperativele și grupurile de interese sociale, de mediu și ale consumatorilor; solicită Comisiei să trateze în mod global problema comerțului cu amănuntul, evitând duplicarea și birocrația suplimentară și să asigure coerența și coordonarea strânsă cu alte forumuri existente, precum Masa rotundă privind piața comerțului cu amănuntul organizată anual;

4.  salută înființarea de către Comisie a Grupului de experți la nivel înalt privind inovarea în sectorul comerțului cu amănuntul și solicită Comisiei să analizeze cu promptitudine viitoarele recomandări ale acestui grup pentru a promova mai mult spiritul antreprenorial, a stimula inovarea și a crea locuri de muncă și creștere economică în Europa;

5.  sprijină Masa rotundă privind piața comerțului cu amănuntul, organizată de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, ca forum instituțional vizând să asigure comerțului cu amănuntul un loc prioritar în cadrul agendei politice a UE, cu scopul de a analiza progresele înregistrate în punerea în aplicare a aspectelor pertinente din planul de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul, de a raporta cu privire la activitatea Grupului permanent privind competitivitatea în domeniul comerțului cu amănuntul și de a oferi informații actualizate privind progresele înregistrate în cadrul altor platforme și mecanisme de dialog informal existente; solicită Grupului permanent privind competitivitatea în domeniul comerțului cu amănuntul să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European în vederea pregătirii Mesei rotunde anuale privind piața comerțului cu amănuntul;

6.  îndeamnă statele membre să nu adopte măsuri care, în contextul politicilor de austeritate, să submineze încrederea consumatorilor și să prejudicieze în mod direct interesele sectorului comerțului cu amănuntul, cum ar fi creșterea TVA, reclasificarea produselor și a prețurilor produselor sau creșterea taxelor pentru magazine; reiterează importanța îmbunătățirii accesului la finanțare, în special pentru IMM-urile din sectorul comerțului cu amănuntul și cu ridicata; salută, în acest sens, planul de acțiune al Comisiei din 2011 și recentele propuneri legislative vizând menținerea fluxului creditelor către IMM-uri și îmbunătățirea accesului acestora la piețele de capital;

7.  subliniază faptul că statele membre trebuie să se abțină de la adoptarea unor măsuri discriminatorii, cum ar fi dispozițiile legale în domeniul comercial și fiscal care afectează doar anumite sectoare sau modele de afaceri și denaturează concurența;

8.  regretă faptul că unele state membre discriminează întreprinderile străine, creând noi obstacole care îngreunează stabilirea acestora într-un anumit stat membru, ceea ce constituie o încălcare clară a principiilor pieței interne;

9.  solicită Comisiei și statelor membre să acorde cea mai mare importanță politică sectorului comerțului cu amănuntul ca pilon al pieței unice, inclusiv al pieței unice digitale, și să elimine obstacolele normative, administrative și de natură practică ce împiedică înființarea, dezvoltarea și viabilitatea întreprinderilor și îngreunează valorificarea de către comercianții cu amănuntul a tuturor beneficiilor oferite de piața internă; consideră că legislația în domeniul comerțului cu amănuntul ar trebui să se întemeieze pe dovezi, luând în considerare nevoile din acest sector, și să se bazeze în special pe analiza și înțelegerea impactului acesteia asupra întreprinderilor mici;

10.  solicită statelor membre să transpună normele privind piața internă într-un mod coerent și consecvent și să pună în aplicare pe deplin și în mod corect normele și legislația în domeniul pieței interne; subliniază faptul că cerințele pentru teste și înregistrări suplimentare, nerecunoașterea certificatelor și a standardelor, constrângerile teritoriale legate de aprovizionare și măsurile similare creează costuri suplimentare pentru consumatori și pentru comercianții cu amănuntul, în special pentru IMM-uri, împiedicându-i astfel pe cetățenii europeni să beneficieze pe deplin de piața unică; de asemenea, pentru a asigura o mai bună guvernanță, solicită Comisiei să aplice o politică a toleranței zero în cazul statelor membre care nu aplică în mod corespunzător normele pieței interne și, după caz, să realizeze acest lucru prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, recurgând la procedura accelerată;

11.  solicită extinderea tabloului de bord al pieței interne pentru a include punerea în aplicare a Directivei privind serviciile;

12.  încurajează federațiile de întreprinderi și asociațiile de consumatori să furnizeze părților interesate mai multe informații, cursuri de formare și consultanță juridică cu privire la drepturile lor și la instrumentele de soluționare a problemelor aflate la dispoziția lor, cum ar fi SOLVIT, și să încurajeze schimbul de bune practici între ele;

13.  salută intenția Comisiei de a dezvolta instrumente care să faciliteze accesul consumatorilor la informații transparente, ușor de înțeles, comparabile și fiabile cu privire la prețurile, calitatea și sustenabilitatea bunurilor și a serviciilor; încurajează Comisia să creeze o bază de date ușor accesibilă care să conțină toate cerințele de etichetare existente la nivel național și la nivelul UE; totodată, atrage atenția cu privire la înmulțirea etichetelor și a cerințelor de etichetare și solicită simplificarea, inclusiv prin regruparea într-o singură etichetă a diferitelor aspecte legate de sustenabilitate, reducând diferențele dintre cerințele naționale obligatorii în materie de etichetare și stabilind standarde/criterii comune la nivelul UE, după caz;

14.  solicită Comisiei, în cadrul procesului de monitorizare a punerii în aplicare a planului său de acțiune, să acorde o atenție specială măsurilor care vizează sprijinirea comercianților cu amănuntul independenți; încurajează autoritățile locale și regionale să promoveze măsuri vizând facilitarea accesului egal și crearea unor condiții concurențiale echitabile pentru comercianții cu amănuntul independenți, respectând pe deplin concurența liberă și loială, cum ar fi: încurajarea principiului „magazinelor adoptate” potrivit căruia comercianții cu amănuntul mai mari servesc drept „mentori” pentru magazinele mai mici din aceeași localitate, în special pentru cele nou-intrate pe piață; promovarea grupurilor de comercianți cu amănuntul independenți, inclusiv a cooperativelor, care beneficiază de asistență reciprocă și de anumite economii de scară și care își păstrează, totodată, independența deplină; respectarea dreptului autorităților locale și regionale de a stimula un climat favorabil pentru magazinele independente mici, care sunt situate de obicei în centrele orașelor, prin scăderea prețurilor la energie - inclusiv pentru panourile iluminate noaptea - și a chiriilor prin intermediul unor parteneriate public-privat și prin reduceri ale impozitelor locale pentru întreprinderile mici și comercianții cu amănuntul independenți, în conformitate cu normele aplicabile la nivelul UE în materie de ajutoare de stat, concurență și achiziții publice pe piața internă și prin promovarea cooperării între diferitele magazine din zona respectivă;

15.  reamintește faptul că, deși o concentrare a magazinelor în afara centrelor orașelor poate fi o soluție practică pentru unii consumatori, această situație poate avea repercusiuni negative asupra mediului și poate reprezenta o dificultate pentru alți consumatori, în special pentru persoanele mai în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă sau care nu dețin un autovehicul; solicită, așadar, autorităților locale și regionale să adopte o abordare echilibrată, luând totodată în considerare faptul că în multe regiuni s-a atins nivelul de saturație, în special din cauza crizei economice; subliniază faptul că promotorii din sectorul comerțului cu amănuntul ar trebui să continue să-și asume responsabilitatea comună pentru a sprijini sustenabilitatea, o adevărată libertate de alegere a consumatorilor și accesul la piață pentru magazinele mici; observă că nivelul chiriilor în centrele comerciale din afara centrelor orașelor poate fi prea ridicat pentru magazinele independente mai mici și subliniază nevoia de a le asigura condiții concurențiale echitabile, de exemplu bazând chiriile pe un procentaj din cifra de afaceri, în cazurile în care această practică nu există deja;

16.  recunoaște competența autorităților locale în ceea ce privește planificarea urbană; subliniază, totuși, faptul că planificarea urbană nu ar trebui să fie folosită ca pretext pentru nerespectarea dreptului la libera stabilire; reamintește, în acest sens, importanța de a aplica în mod corespunzător Directiva privind serviciile; îndeamnă statele membre să elimine barierele din calea liberei circulații și să își deschidă piețele pentru a stimula competitivitatea și a promova diversitatea magazinelor, ceea ce constituie un element esențial pentru ca zonele comerciale, în special în centrele orașelor, să rămână atractive;

17.  subliniază rolul important al parteneriatelor public-privat în asigurarea unor zone comerciale curate, sigure și accesibile în centrele orașelor, printre altele, prin combaterea impactului negativ al clădirilor neocupate din zonele comerciale, de exemplu prin punerea acestor clădiri la dispoziția întreprinderilor nou-înființate în schimbul unor chirii mai mici decât de obicei, în conformitate cu normele aplicabile la nivelul UE în materie de ajutoare de stat și achiziții publice;

18.  constată că dezvoltarea rapidă a comerțului electronic a adus avantaje importante pentru consumatori și întreprinderi în ceea ce privește inovarea, noile perspective de piață și creșterea economică, îmbunătățirea posibilităților de alegere, intensificarea concurenței și reducerea prețurilor; constată, totuși, că magazinele se confruntă în prezent cu noi provocări, ceea ce sporește și mai mult importanța strategiilor de comerț cu amănuntul pe mai multe canale; având în vedere rolul social și cultural al comerțului cu amănuntul, încurajează comercianții cu amănuntul să exploateze la maxim tehnologiile inovatoare și să dezvolte noi modele de afaceri pentru clienții lor online, amplificând totodată experiența cumpărăturilor în magazinele tradiționale, printre altele, prin creșterea nivelului serviciilor atât înainte, cât și după vânzare;

19.  salută intenția Comisiei de a încuraja comerțul electronic; regretă, însă, absența obiectivului accesibilității serviciilor și produselor online pentru consumatorii din toate statele membre ale Uniunii Europene; invită Comisia să propună o strategie care să împiedice comercianții să adopte politici discriminatorii în cadrul practicilor lor de comerț electronic, asigurându-se, astfel, că toți cetățenii europeni au un acces nestingherit la comerțul online transfrontalier;

20.  subliniază importanța comerțului electronic pentru a asigura consumatorilor posibilitatea de alegere și accesul la produse și servicii, în special în zonele îndepărtate; subliniază necesitatea de a lua măsuri adecvate pentru dezvoltarea întregului potențial al acestui tip de comerț, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la internet în zonele cele mai îndepărtate ale UE; sprijină măsurile solicitate de Comisie în comunicarea sa din 11 ianuarie 2012 privind comerțul electronic, cu scopul de a spori încrederea, a simplifica înregistrarea domeniilor la nivel transfrontalier, a îmbunătăți plățile online securizate și serviciile de livrare, a facilita recuperarea datoriilor transfrontaliere și a îmbunătăți informarea consumatorilor cu privire la drepturile acestora, în special în materie de retragere și de căi de atac;

21.  reiterează importanța eliminării barierelor (inclusiv a barierelor lingvistice, administrative și a celor legate de lipsa informațiilor) care limitează potențialul economic al comerțului online transfrontalier și subminează încrederea consumatorilor în piața unică;

22.  salută propunerea Comisiei privind comisioanele interbancare multilaterale (CIM) și subliniază importanța de a elimina normele aplicabile sistemelor de plată cu cardul care accentuează efectele anticoncurențiale ale CIM; îndeamnă Comisia să sprijine statele membre care dispun deja de sisteme de plată transparente, competitive și inovatoare și să le folosească drept exemple de bune practici pentru a continua dezvoltarea unei piețe a plăților mai ieftină și mai echitabilă în Europa;

23.  subliniază responsabilitatea sectorului cu amănuntul în ceea ce privește sustenabilitatea; salută faptul că comercianții cu amănuntul și furnizorii s-au aflat în prim-planul responsabilității ecologice, în special în ceea ce privește deșeurile, consumul de energie, transporturile și reducerea emisiilor de CO2 ; consideră că sunt necesare eforturi suplimentare în acest domeniu;

24.  salută în special inițiativele și angajamentele voluntare luate de comercianții cu amănuntul și de furnizori pentru a reduce risipa de alimente;

25.  subliniază importanța menținerii comerțului cu amănuntul la tarabe și în piețe, sector format în principal din mii de microîntreprinderi familiale care constituie, de asemenea, o caracteristică distinctivă a economiei europene;

26.  accentuează faptul că comercianții cu amănuntul oferă moduri diverse și moderne de a cumpăra și de a vinde bunuri și servicii care contribuie la extinderea posibilității de alegere a consumatorului și la crearea de oportunități flexibile de muncă, în special pentru tineri și șomerii de lungă durată;

27.  solicită sprijinirea și încurajarea într-o mai mare măsură a IMM-urilor și cooperativelor, în special a celor inovatoare, care contribuie la economia socială de piață, răspund noilor nevoi ale pieței și sunt implicate în activități ecologice și de responsabilitate socială, în scopul de a spori competitivitatea sectorului comerțului cu amănuntul în UE, de a reduce prețurile pentru consumatori, de a spori calitatea serviciilor și de a crea noi oportunități de angajare;

28.  reamintește importanța de a pune în mod adecvat în aplicare dispozițiile legislative existente în domeniul social și al muncii; solicită aplicarea unui tratament egal operatorilor comerciali de pe piața internă, pentru a combate munca fără forme legale și frauda fiscală și socială;

29.  salută practica francizelor, ca model de afaceri care sprijină noile întreprinderi și micile întreprinderi; observă, totuși, existența unor clauze contractuale abuzive în anumite cazuri și pledează în favoarea unor contracte transparente și echitabile; atrage atenția Comisiei și a statelor membre, în special, asupra problemelor cu care se confruntă beneficiarii de francize care doresc să își vândă afacerea sau să își schimbe formula de afaceri și să rămână, totodată, activi în același sector; solicită Comisiei să analizeze interdicția impusă în ceea ce privește mecanismele de fixare a prețurilor în sistemele de franciză și efectele clauzelor de concurență pe termen lung, ale opțiunilor de achiziție precum și ale interdicției francizelor multiple și să reexamineze, în acest sens, scutirea actuală de la normele de concurență a părților contractante care dețin o cotă de piață mai mică de 30 %;

30.  este preocupat în legătură cu dezvoltarea rapidă a etichetelor private; subliniază faptul că etichetele private ar trebui să fie elaborate astfel încât să îmbunătățească posibilitatea de alegere ale consumatorilor, în special în ceea ce privește transparența, calitatea informațiilor și diversitatea și să ofere IMM-urilor posibilități clare de inovare și dezvoltare;

31.  sprijină activitatea Forumului la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente și a platformei experților privind practicile contractuale între întreprinderi; consideră că Parlamentul ar trebui să soluționeze de urgență aspectele neclarificate încă legate de participarea sa la activitatea forumului; subliniază faptul că practicile comerciale neloiale există și în lanțul de aprovizionare cu produse nealimentare; în acest sens, solicită Comisiei și federațiilor de întreprinderi să urmărească un dialog constructiv și intersectorial în cadrul forumurilor existente, inclusiv la nivelul Mesei rotunde anuale privind piața comerțului cu amănuntul și al Grupului privind competitivitatea în domeniul comerțului cu amănuntul, ce urmează a fi organizat în cadrul Comisiei;

32.  salută principiile de bună practică și lista exemplelor de practici loiale și neloiale în relațiile comerciale verticale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, precum și cadrul de punere în aplicare și de respectare a acestor principii; salută faptul că asociațiile comerciale recunosc necesitatea aplicării acestor principii și subliniază că, pentru ca un mecanism de aplicare să aibă un efect practic, este esențial ca acesta să fie respectat de către toți actorii din lanțul de aprovizionare cu alimente și ca toți actorii să fie implicați, inclusiv organizațiile de agricultori, precum și industriile producătoare și de distribuție cu ridicata; solicită Comisiei să evalueze efectele practice ale inițiativei voluntare, inclusiv aplicarea principiilor de bune practici, la un an după intrarea ei în vigoare;

33.  constată că problemele privind relațiile comerciale verticale apar și în legătură cu acordurile de distribuție selectivă și exclusivă în cadrul comercializării cu amănuntul a unor produse de marcă; solicită, așadar, Comisiei și statelor membre să protejeze drepturile comercianților cu amănuntul și ale proprietarilor de magazine cu putere de negociere mai limitată;

34.  este de părere că actorii de pe piață cu o putere economică mai scăzută, în special agricultorii și alți furnizori, consideră deseori că este dificil să reclame practicile comerciale neloiale și subliniază, în acest sens, rolul important pe care îl dețin asociațiile, care ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta astfel de reclamații în numele lor; invită Comisia să examineze necesitatea și posibilitatea instituirii unui ombudsman sau a unui arbitru, analizând de asemenea faptul dacă o astfel de funcție trebuie să aibă competența de a lua măsuri din oficiu în cazul practicilor comerciale neloiale bazate pe dovezi;

35.  solicită Comisiei să le garanteze micilor furnizori dreptul de a înființa grupuri de producători, fără a fi sancționați de către autoritățile naționale în domeniul concurenței, care au evaluat importanța acestor grupuri doar pe baza producției naționale;

36.  invită Comisia să asigure aplicarea dispozițiilor legislative actuale privind constrângerile teritoriale ale aprovizionării impuse de furnizori propriilor clienți;

37.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 33 E, 5.2.2013, p. 9.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0239.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0436.
(4) JO C 308 E, 20.10.2011, p. 22.
(5) JO C 184 E, 6.8.2009, p. 23.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2012)0468.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2013)0327.
(8) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26063.
(9) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26065.
(10) JO L 304, 22.11.2011, p. 64.
(11) JO L 109, 6.5.2000, p. 29.
(12) JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
(13) JO L 376, 27.12.2006, p. 21.
(14) JO L 48, 23.2.2011, p. 1.
(15) JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

Ultima actualizare: 18 decembrie 2018Notă juridică