Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2924(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0555/2013

Indgivne tekster :

B7-0555/2013

Forhandlinger :

PV 09/12/2013 - 21
CRE 09/12/2013 - 21

Afstemninger :

PV 12/12/2013 - 12.16

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0594

Vedtagne tekster
PDF 145kWORD 59k
Torsdag den 12. december 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Gennemførelsen af de nationale strategier for romaer
P7_TA(2013)0594B7-0555/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2013 om fremskridt med hensyn til gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration (2013/2924(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 2, 3 og 6 i traktaten om Den Europæiske Union og til artikel 8, 9, 10 og 19, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det følgende benævnt "charteret"), særlig artikel 21,

—  der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination fra 1965, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder fra 1979, FN-konventionen om barnets rettigheder fra 1989 og FN's erklæring om rettigheder for personer, der tilhører nationale, etniske, religiøse eller sproglige mindretal fra 1992,

—  der henviser til EU-Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols relevante retspraksis,

—  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,

—  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU(1) ,

—  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen (rammeafgørelsen om racisme og fremmedhad),

—  der henviser til sin beslutning af 9. september 2010 om situationen for romaerne og retten til fri bevægelighed i EU(2) ,

—  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om EU's strategi for integration af romaer(3) ,

—  der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union(4) ,

—  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om styrkelse af indsatsen mod racisme, fremmedhad og hadforbrydelser(5) ,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 (COM(2011)0173) og Det Europæiske Råds konklusioner af 24. juni 2011,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. maj 2012 om første trin i gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (COM(2012)0226),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. juni 2013 om skridt fremad i gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration (COM(2013)0454),

—  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets henstilling af 26. juni 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (COM(2013)0460),

—  der henviser til sin undersøgelse fra januar 2011 om foranstaltninger til fremme af romaernes situation som EU-borgere i Den Europæiske Union,

—  der henviser til Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheders undersøgelse fra maj 2012 om situationen for romaer i 11 EU-medlemsstater,

—  der henviser til høringen om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration, der afholdtes i Parlamentet den 18. september 2013,

—  der henviser til Kommissionens rapport af 4. september 2013 om uligheder på sundhedsområdet i EU (SWD(2013)0328),

—  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje(6) ,

—  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 20. februar 2013 om investering i sundhed (SWD(2013)0043),

—  der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU(7) ,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. oktober 2009 om solidaritet på sundhedsområdet: Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU (COM(2009)0567),

—  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om fremskridt i gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration (O-000117/2013 – B7-0528/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne om respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne;

B.  der henviser til, at romaerne diskrimineres i hele Europa, og de, hvad angår deres socioøkonomiske og grundlæggende rettigheder, i mange tilfælde er værre stillet end ikke-romaer i tilsvarende situationer;

C.  der henviser til de seneste begivenheder i EU's medlemsstater, voldshandlinger mod romaer, manglen på virkelige integrationspolitikker, brug af fordomsfuld romafjendtlig retorik, strukturel og systemisk diskrimination, klare brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende rettigheder samt mangel på retslig efterforskning og retsforfølgning ved krænkelser af grundlæggende rettigheder har vist, at sigøjnerfjendtligheden stadig er udbredt i EU, og at der bør sættes mere energisk ind på alle niveauer;

D.  der henviser til fattigdom og social udstødelse har nået et kritisk niveau blandt mange romaer, hvilket begrænser romafamiliernes muligheder og skaber en risiko for, at unge romaer ender i fattigdom meget tidligt;

E.  der henviser til, at den negative holdning blandt ikkeromaer til romaer og åbenlys diskrimination bidrager til romaernes udstødelse;

F.  der henviser til, at den stigende udelukkelse af romaer skader væksten og øger de offentlige budgetunderskud;

G.  der henviser til, at de sociale uligheder og regionale forskelle resulterer i en forringet livskvalitet i landbosamfundene; der henviser til, at dårligt forvaltet byudvikling accentuerer og bidrager til voksende fattigdom i byerne;

H.  der henviser til, at ifølge Kommissionens meddelelse fra 2013 om fremskridt i gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration har medlemsstaterne gjort meget små fremskridt i gennemførelsen af deres nationale strategier for romaernes integration, selv for etableringen af strukturelle forudsætninger for den reelle gennemførelse heraf;

I.  der henviser til, at den interne taskforce nedsat af Kommissionen i 2010 undersøgte brugen af EU-midler til integration af romaerne i 18 lande og fandt, at medlemsstaterne ikke anvender EU-midlerne korrekt, og at selv om EU-midler har et betydeligt potentiale til at styrke romaernes integration, forhindrer flaskehalse på nationalt, regionalt og lokalt plan fremme af social og økonomisk integration af romaer;

J.  der henviser til, at i de fleste medlemsstater er den legitime repræsentation af romaer og inddragelse af de relevante civilsamfundsorganisationer i planlægningen, gennemførelsen og overvågningen af de nationale strategier fortsat utilstrækkelig;

K.  der henviser til, at inddragelsen af lokale og regionale myndigheder i udviklingen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af romapolitikkerne er af central betydning for en effektiv gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration, eftersom de udgør det forvaltningsniveau, hvor størstedelen af det praktiske ansvar for integration af romaer samles, men at medlemsstaternes engagement er lavt;

L.  der henviser til, at tildelingen af målrettede finansielle ressourcer bør ledsages af en reel politisk vilje i medlemsstaterne, da dette er en absolut forudsætning for en vellykket gennemførelse af strategierne, og at kun nogle få medlemsstater har en integreret tilgang til tildeling af ressourcer fra EU og nationale midler, mens gennemførelsen af den nationale strategi i andre lande er forsinket på grund af underudnyttelsen af EU-midlerne, især fordi der ikke er truffet konkrete foranstaltninger;

M.  der henviser til, at det forsat ikke fremgår klart, hvor mange EU-midler der i alt er afsat specifikt til integration af romaer; der henviser til, at det derfor er afgørende, at Kommissionen fortsætter med at overvåge, hvordan medlemsstaterne bruger EU-midler, og opnår garantier for en korrekt anvendelse af disse midler;

N.  der henviser til, at en forsvarlig overvågning og en systematisk og konsekvent vurdering af resultaterne af romaintegrationsforanstaltningerne er af afgørende betydning for en effektiv gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration, og at under halvdelen af medlemsstaterne har imødeset en ordning for regelmæssig rapportering og evaluering;

O.  der henviser til, at EU-rammen foreskrev oprettelsen af nationale kontaktpunkter for integration af romaer i de enkelte medlemsstater, og understregede, at de skulle være fuldt bemyndiget til at effektivt at koordinere romaernes integration på tværs af politikområder;

P.  der henviser til, at medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at romaerne ikke forskelsbehandles, og at deres menneskerettigheder, som er nedfældet i chartret og den europæiske menneskerettighedskonvention samt i EU-retten, respekteres, beskyttes og fremmes;

Q.  der henviser til, at romaerne udsættes for diskrimination og social udstødelse, og at der bør rettes særlig opmærksomhed mod mindreårige og kvinder inden for romasamfundene, navnlig med hensyn til deres grundlæggende rettigheder, herunder deres ret til uddannelse og til fysisk integritet såvel som forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde, som er nedfældet i artikel 3 og 5 i chartret om grundlæggende rettigheder;

R.  der henviser til, at en effektiv bekæmpelse af fordomme og negative holdninger over for romaerne kræver intensive oplysningskampagner, initiativer til fremme af interkulturel dialog og interkulturelt samarbejde og fremme af flertallets støtte til integration af romaer;

S.  der henviser til, at romaer, der er borgere i Den Europæiske Union, fuldt ud bør nyde og være i stand til at udøve de rettigheder og pligter, der er forbundet med unionsborgerskabet;

1.  fordømmer kraftigt diskrimination og racisme mod romaer og beklager, at de grundlæggende rettigheder for romaer stadig ikke altid fuldt ud overholdes inden for Den Europæiske Union; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe diskrimination og sikre, at de relevante EU-bestemmelser, såsom direktiv 2000/43/EF og 2012/29/EU(8) , gennemføres korrekt;

2.  opfordrer Kommissionen til at oprette en effektiv EU-dækkende overvågningsmekanisme vedrørende de grundlæggende rettigheder for romaer, romafjendtlige hændelser og hadforbrydelser mod romaer, og til at gøre en energisk indsats - herunder om nødvendigt gennem overtrædelsesprocedurer - i tilfælde af krænkelser af de grundlæggende rettigheder for romaer i medlemsstaterne, navnlig krænkelser af adgang til og udøvelse af økonomiske og sociale rettigheder, retten til fri bevægelighed og ophold, retten til adgang til sundhedsydelser og uddannelse, retten til ligestilling og ikke-diskrimination (herunder multidiskrimination), retten til beskyttelse af personoplysninger og forbuddet mod oprettelse af registre baseret på etnicitet og race;

3.  glæder sig over Kommissionens initiativ til at udvikle et online værktøj, der skal hjælpe de lokale myndigheder med at forstå og anvende de retten til fri bevægelighed for EU-borgere; fordømmer imidlertid ethvert forsøg på ulovligt at begrænse retten til fri bevægelighed for romaer og opfordrer medlemsstaterne til at stoppe ulovlige udvisninger;

4.  fordømmer alle former for sigøjnerfjendtlighed og særlig hadefuld tale i den offentlige og politiske debat; opfordrer medlemsstaterne til at bekræfte deres tilsagn om at bekæmpe sigøjnerfjendtligheden i erkendelse af, at den kan hindre en vellykket gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration; opfordrer indtrængende alle parter at afholde sig fra romafjendtlige udsagn, der opildner til had;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at undersøge og sætte en stopper for etnisk profilanalyse, overgreb fra politiets side og andre menneskerettighedskrænkelser mod romaer og sikre, at krænkelser, der begås på grundlag af fordomme, er strafbare og registreres korrekt og efterforskes effektivt, at ofrene får tilbudt ordentlig bistand og beskyttelse, og at der indføres særlige uddannelsesprogrammer for politifolk og andre offentligt ansatte, der arbejder med romasamfund;

6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gribe ind over for romaers manglende fødselsregistrering og fødselsattester i EU;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre en effektiv reaktion på romaernes udstødelse ved at gennemføre de foranstaltninger, der er fastsat i deres nationale strategier for romaernes integration, med konkrete mål, tidsfrister og budgettildelinger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at inddrage romarepræsentanter og civilsamfundet i udvikling, forvaltning, gennemførelse, overvågning og evaluering af politikkerne i forbindelse med de nationale strategier for romaernes integration og projekter, som påvirker deres samfund, ved at etablere mekanismer for regelmæssig og gennemskuelig dialog i overensstemmelse med principperne i EU’s adfærdskodeks for partnerskab; opfordrer medlemsstaterne til i de nationale strategier for romaernes integration præcist at redegøre for, hvordan de har til hensigt at styrke og inddrage romaerne i processen; opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaternes bestræbelser ved at øge bevidstheden blandt romaernes repræsentanter om de muligheder, som de nationale strategier for romaernes integration giver dem, og at tilskynde dem til at spille en mere aktiv rolle i integrationsprocessen;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelige midler til at opbygge et stærkt roma-civilsamfund med kapacitet, viden og ekspertise til at varetage overvågning og evaluering;

9.  opfordrer Kommissionen til at opskalere de aktuelle bestræbelser på at arbejde sammen med medlemsstaterne, de lokale myndigheder og andre relevante aktører for at sikre en effektiv kommunikation om gennemførelsen af de nationale strategier og fordelene ved social integration af romaer, til at fremme interkulturel dialog og oplysningskampagner, der har til formål at bekæmpe romafjendtlige fordomme og negative holdninger ved at ændre befolkningens indstilling, og til at støtte initiativer, der kan skabe flertal bag politikker til fremme af integration af romaer;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at understrege kønsdimensionen i de nationale strategier for romaernes integration og til at inddrage romakvinder såvel som unge romaer i processen med at gennemføre og overvåge de nationale strategier for romaernes integration;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at inddrage de lokale og regionale myndigheder i gennemgangen, forvaltningen, implementeringen og overvågningen af deres nationale strategier og til at bistå og støtte de lokale og regionale myndigheder i forbindelse med de nødvendige foranstaltninger med henblik på integration af romaerne under alle fire søjler i de nationale strategier for romaernes integration samt i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at forelægge opdelte data med bistand fra FRA, UNDP og Verdensbanken om romaernes socioøkonomiske situation med angivelse af, i hvilken grad romaerne udsættes for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse og hadforbrydelser, under fuld overholdelse af alle standarder for databeskyttelse og retten til privatlivets fred, og til i samarbejde med Kommissionen at udvikle de basisindikatorer og målbare mål, der er afgørende for et robust overvågningssystem til sikring af pålidelig feedback om fremskridt i gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration og forbedring af romaernes situation, særligt for børn og kvinder; opfordrer Kommissionen til at forbedre FRA's rolle som koordinator og udnytte dets kapacitet fuldt ud;

13.  opfordrer Kommissionen til at opstille en tidsplan og klare og målbare mål og indikatorer for medlemsstaternes gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration i overensstemmelse med Europa 2020-strategien med det formål at bistå medlemsstaterne med at forbedre deres kapacitet til at absorbere EU-midler og forberede landerapporterne og de landespecifikke henstillinger;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til fattigdommens flerdimensionale og territoriale aspekter, til at mobilisere tilstrækkelige budgetmidler fra nationale budgetter og EU-programmer - primært fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne - bl.a. gennem anvendelse af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, fælles handlingsplaner, integrerede territoriale investeringer og integrerede operationer med henblik på at udføre de mål, der er opstillet i deres nationale strategier for romaernes integration, til at udvikle integrerede multisektor- og flerfondsprogrammer rettet mod de dårligst stillede mikroregioner, til også at omfatte integration af romaer i aftalerne for programmeringsperioden 2014-2020 partnerskabsaftaler og til at fastsætte deres operationelle programmer for at fremme lige muligheder og forebyggelse af diskrimination og segregation;

15.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre særlige støtteordninger i form af små og fleksible tilskud til lokale projekter og til at mobilisere lokalsamfundene om spørgsmål vedrørende social integration;

16.  opfordrer medlemsstaterne til at bringe deres generelle politik vedrørende uddannelse, beskæftigelse, bolig og sundhed i overensstemmelse med målene i de nationale strategier for romaernes integration;

17.  opfordrer Kommissionen og dens roma-taskforce til at fortsætte evalueringen af, hvordan medlemsstaterne bruger EU-midler, der er øremærket til integration af romaer, samt hvordan deres nationale politikker påvirker romaernes tilværelse, til at forelægge resultaterne for Parlamentet og Rådet på årsbasis, og til i disse rapporter at redegøre for konkrete muligheder for at sikre en mere effektiv anvendelse af EU-midlerne; opfordrer Kommissionen til at fremme et struktureret input fra eksperter og civilsamfundet og til at sikre et effektivt samarbejde mellem platformen for romaernes integration og de skiftende EU-formandskaber;

18.  opfordrer Kommissionen til at foretage en periodisk ekstern evaluering af virkningen af EU-støtten på den sociale integration af romaer og til at identificere god praksis og projekter realiseret med hjælp fra EU-midler og sikre deres holdbarhed på lang sigt;

19.  opfordrer medlemsstaterne til at arbejde sammen med de lokale og regionale myndigheder med henblik på at eliminere fysisk segregation, stoppe ulovlige tvangsudsættelser og forhindre, at romaerne, som nu, trues af hjemløshed, og til også at indføre en effektiv og inkluderende boligpolitik, herunder sikre passende boliger, og social- og sundhedsbistand i tilfælde af udsættelser;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af byplanlægningen i bestræbelserne på at fremme integration og ophævelse af segregation og forbedre infrastrukturerne og miljøet i de byer, der er mest markant ramt af sociale skævheder, og opfordrer dem til at styrke forbindelserne mellem byområder og landdistrikter med henblik på at fremme en inkluderende udvikling;

21.  opfordrer medlemsstaterne til i givet fald at ophæve segregation på undervisningsområdet og ulovlig anbringelse af romabørn i specialskoler og til at skabe de nødvendige infrastrukturer og mekanismer, der kan lette adgangen til undervisning af høj kvalitet for alle romabørn, til at behandle skolefrafald blandt romaelever ved bl.a. at inddrage forældrene i undervisningsprocessen, til at fremme romabørns adgang til førskoleundervisning og udviklingstjenester, til at sikre uddannelse af lærere, således at de er i stand til at håndtere specifikke situationer, der kan opstå, når man arbejder med romabørn, til at etablere inkluderende støttestrukturer såsom vejledning og mentorordninger til romastuderende for at forhindre dem i at forlade gymnasiale og postgymnasiale uddannelser, til at sikre deres adgang til Erasmus-programmet, og til at fremme praktikmuligheder, så de kan opnå passende erhvervserfaring;

22.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at adressere den høje arbejdsløshed blandt romaer og til at fjerne alle hindringer for adgang til beskæftigelse, herunder gennem anvendelse af eksisterende ordninger, såsom ungdomsgarantiordningen og flagskibsinitiativerne under Europa 2020-strategien; opfordrer medlemsstaterne til at skabe mekanismer til bekæmpelse af forskelsbehandling, specialiserede uddannelsesprogrammer og programmer til fremme af adgangen til arbejdsmarkedet, herunder proportionel repræsentation af romaer i de offentlige tjenester, fremme beskæftigelse som selvstændig, mobilise af aktiver med henblik på at skabe flere job i de sektorer, der har højst beskæftigelsespotentiale - såsom den inkluderende grønne økonomi, sundhed og sociale ydelser, og den digitale økonomi - og skabe partnerskaber mellem offentlige myndigheder og arbejdsgivere;

23.  opfordrer de europæiske institutioner til at skabe praktikprogrammer og ansætte romaer i alle institutioner;

24.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at adressere de eksisterende uligheder på sundhedsområdet, som romaerne udsættes for, og den fremherskende diskrimination med hensyn til deres adgang til sundhedspleje, til at oprette specifikt målrettede programmer og til at tildele tilstrækkelige finansielle ressourcer fra nationale og EU-midler med særlig vægt på børn og mødres sundhed;

25.  opfordrer medlemsstaterne til præcist at fastlægge de nationale kontaktpunkter for integration af romaer og disses ansvar i forbindelse med gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration og sikre, at de har tilstrækkelig autoritet, kapacitet og politisk og finansiel støtte til effektivt at opfylde deres rolle samt passende forbindelser med romasamfundet og civilsamfundets organisationer, til at sikre, at kontaktpunkterne er tilgængelige, ved klart at identificere dem og sikre, at deres kommunikation med interessenter på alle niveauer er gennemsigtig;

26.  minder medlemsstaterne om, at god praksis, såsom mæglerprogrammer for romaer og den europæiske alliance af byer og regioner for inklusion af romaer, der gennemføres i Europarådets regi, har stor succes i marken og bør tilskynde medlemsstaterne til at udvise større politisk vilje til fordel for den reelle integration af romaer;

27.  glæder sig over vedtagelsen af Kommissionens forslag til Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne;

28.  understreger, at integration er en tovejs-øvelse, og at enhver integrationsindsats indebærer et delt men asymmetrisk ansvar for parterne afhængigt af deres kapacitet og deres økonomiske, politiske og sociale ressourcer;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådet.

(1)1 EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 283.
(2) EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 73.
(3) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 112.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0246.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0090.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0328
(7) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 25.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA.

Seneste opdatering: 18. december 2018Juridisk meddelelse