Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2974(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0007/2014

Ingivna texter :

B7-0007/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.4

Antagna texter :

P7_TA(2014)0036

Antagna texter
PDF 127kWORD 47k
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utsläppande på marknaden för odlingsändamål av en majsprodukt som modifierats genetiskt
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (2013/2974(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (COM(2013)0758),

–  med beaktande av förslaget till kommissionens beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (D003697/01), som lades fram för omröstning i den kommitté som avses i artikel 30 i direktiv 2001/18/EG den 25 februari 2009,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG(1) , särskilt artikel 18.1 första stycket,

–  med beaktande av omröstningen om majs 1507 den 25 februari 2009 i den kommitté som avses i artikel 30 i direktiv 2001/18/EG, varvid inget yttrande utfärdades,

–  med beaktande av de sex vetenskapliga yttranden om majs 1507 som panelen för genetiskt modifierade organismer vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) utfärdat mellan 2005 och november 2012,

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 365/2013 av den 22 april 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet glufosinat(2) ,

–  med beaktande av rådets (miljö) slutsatser om genetiskt modifierade organismer, som antogs den 4 december 2008,

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen den 5 juli 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier(3) ,

–  med beaktande av den särskilda Eurobarometerundersökningen 354 om livsmedelsrelaterade risker(4) ,

–  med beaktande av tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 26 september 2013 om ansökan om avsiktlig utsättning av majs 1507 i miljön (mål T-164/10)(5) ,

–  med beaktande av artiklarna 5.5 och 8 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6) ,

–  med beaktande av artikel 88.2 och 88.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 18.1 i direktiv 2001/18/EG måste ett beslut om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer innehålla samma information som den som anges i artikel 19.3.

B.  Enligt artikel 19.3 i direktiv 2001/18/EG måste det skriftliga medgivande som avses i artikel 18, i samtliga fall, uttryckligen innehålla uppgifter om bland annat villkor för skyddet av särskilda ekosystem/miljöer och/eller geografiska områden.

C.  Sådana uppgifter saknas i kommissionens förslag.

D.  Den ständiga kommitténs omröstning av den 25 februari 2009 om ett förslag från kommissionen om godkännande ledde inte till något yttrande. Endast sex medlemsstater röstade för förslaget, medan tolv röstade emot och sju lade ned sina röster.

E.  På grundval av rekommendationerna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), och i syfte att uppfylla villkoren för godkännande, har kommissionen gjort väsentliga ändringar i sitt förslag, bland annat vad gäller märkningsbestämmelser, övervakning och rutinerna i planen för hantering av insektsresistens.

F.  Den version som den ständiga kommittén röstade om den 25 februari 2009 har ändrats bland annat genom att hänvisningarna till den glufosinattoleranta egenskapen hos majs 1507 har utgått och genom att det lagts till ett krav på att aktörerna ska informeras om att de inte bör använda produkten med glufosinatherbicider på ett sätt som skiljer sig från konventionella metoder med majs som inte är glufosinattolerant.

G.  Det ändrade förslaget diskuterades inte med medlemsstaternas experter och blev inte föremål för omröstning i den ständiga kommittén, utan hänsköts direkt till ministerrådet.

H.  Tribunalens dom av den 26 september 2013 om ansökan från Pioneer Hi-Bred International om avsiktlig utsättning av majs 1507 i miljön hindrar inte kommissionen från att ompröva sin hållning och att efter en resolution från Europaparlamentet lägga fram ett nytt förslag för den ständiga kommittén i enlighet med artikel 8.1 i rådets beslut 1999/468/EG, för att där rekommendera att majs 1507 inte ska godkännas.

Efsas miljöriskbedömning

I.  Efter omröstningen i den ständiga kommittén utarbetade Efsa på kommissionens begäran tre vetenskapliga yttranden med uppdatering av sina tidigare riskbedömningar och riskhanteringsrekommendationer.

J.  I sitt yttrande från februari 2012 gick Efsa uttryckligen emot sökandens slutsats att den undersökning som sökanden åberopade ger tillräcklig bevisning för att risken med majs 1507 för fjärilsarter i EU som inte tillhör målgruppen är försumbar, och pekade i stället på att mycket känsliga fjärilsarter och mott kan vara i fara när de utsätts för pollen från majs 1507(7) .

K.  Det Bt-toxin som produceras av majs 1507, Cry1F, skiljer sig från de sedvanliga typerna av Bt-toxiner, och har visat sig ha olika effekter på fjärilsarter som inte tillhör målgruppen. Endast ett fåtal undersökningar har gjorts om Cry1F-protein, och ingen om dess effekter på vattenlevande arter eller jordorganismer. Efsa hävdar att mängden Cry1F‑protein i pollen från majs 1507 är omkring 350 gånger det Cry1Ab-proteininnehåll som finns i pollen från majs MON 810(8) .

L.  Pioneer vägrade att, på kommissionens begäran, se över sin tillståndsansökan och lägga fram ytterligare dokumentation om övervakning och riskbegränsningsåtgärder för organismer som inte tillhör målgruppen.

M.  Efsa erkänner att man i sin riskbedömning inte övervägde potentiella risker kopplade till andra egenskaper hos majs 1507, det vill säga dess tolerans mot herbiciden glufosinatammonium(9) , fastän denna egenskap kan leda till en ökad användning av glufosinat.

Glufosinat

N.  Efsa är skyldigt att utvärdera indirekta effekter, såsom användningen av bekämpningsmedel, som en del av miljöriskbedömningen och bedöma vilka möjliga effekter på den biologiska mångfalden och på organismer som inte tillhör målgruppen som enskilda genetiskt modifierade herbicidtoleranta grödor kan orsaka på grund av förändrade jordbruksmetoder (inbegripet dem som beror på annan herbicidanvändning)(10) .

O.  Glufosinat klassas som reproduktionstoxiskt och omfattas därför av uteslutningskriterierna i förordning (EG) nr 1107/2009. För ämnen som redan har godkänts gäller uteslutningskriteriet när godkännandet ska förnyas. Godkännandet för glufosinat löper ut 2017(11) . Användningen av glufosinat bör därför i princip upphöra 2017.

P.  I andra länder utanför EU, t.ex. Förenta staterna och Kanada, saluförs majs 1507 av sin tillverkare som en glufosinattolerant gröda, medan sökanden i sin ansökan för EU hävdar att genen för glufosinattolerans endast skulle användas som en markörgen.

Q.  Det är oklart hur kommissionen avser att genomföra det förestående förbudet mot glufosinat, så länge som det fortfarande finns på marknaden.

Den allmänna situationen för genmodifierade organismer i EU

R.  Ingen genmodifierad organism har godkänts för odling i EU sedan 2010, då Amflorapotatisen godkändes. Godkännandet upphävdes av tribunalen den 13 december 2013. Den enda gröda som därutöver godkänts för odling är Monsantos majs MON 810, vars förnyade godkännande är en fråga som väntar på avgörande sedan några år tillbaka.

S.  Det är allmänt accepterat, och bekräftat av rådets (miljö) ovannämnda slutsatser av den 4 december 2008, att de långsiktiga effekterna av odling av genmodifierade organismer samt effekterna på organismer som inte tillhör målgruppen hittills inte har tagits tillräckligt i beaktande vid riskbedömningar.

T.  Både rådet(12) och Europaparlamentet(13) erkänner att det behövs en strängare bedömning av de genmodifierade organismernas långsiktiga effekter samt oberoende forskning om de potentiella riskerna med avsiktlig utsättning eller utsläppande på marknaden av genmodifierade organismer, vilket bland annat innebär att oberoende forskare måste få tillgång till allt relevant material.

U.  Det stora flertalet konsumenter är bekymrade över genmodifierade livsmedel, vilket bland annat framgår av den särskilda Eurobarometerundersökningen 345 från 2010. Den genmodifierade majssorten 1507 innebär inte några fördelar för konsumenterna.

1.  Europaparlamentet motsätter sig ett antagande av förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare.

2.  Europaparlamentet anser att förslaget till rådets beslut överskrider genomförandebefogenheterna enligt direktiv 2001/18/EG.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att avvisa kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte föreslå godkännande av några nya genmodifierade organismer och att inte förnya gamla tillstånd förrän riskbedömningsmetoderna avsevärt har förbättrats.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2) EUT L 111, 23.4.2013, s. 27.
(3) EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 350.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
(5). http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901
(6) EUT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm
(10) Kommissionens skrivelse till Efsa av den 8 september 2008 om miljöriskbedömningen av herbicidtoleranta växter.
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:SV:PDF.
(12) Rådets (miljö) slutsatser av den 4 december 2008.
(13) Se dess ovannämnda ståndpunkt av den 5 juli 2011.

Senaste uppdatering: 30 maj 2017Rättsligt meddelande