Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2994(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0008/2014

Разисквания :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.11

Приети текстове :

P7_TA(2014)0043

Приети текстове
PDF 287kWORD 59k
четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Стратегия на ЕС срещу бездомността
P7_TA(2014)0043B7-0008, 0009, 0010 и 0011/2014

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно стратегия на ЕС за борба с бездомността (2013/2994(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз, по-специално членове 2 и 3 от него,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 9, 14, 151 и 153 от него,

–  като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта на Съвета на Европа, и по-специално член 31 от нея,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 34 и 36 от нея,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

–  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(1) ,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „ЕВРОПА 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид декларацията си от 22 април 2008 г. за премахване на уличната бездомност(2) ,

–  като взе предвид Европейския консенсус за развитие от декември 2010 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността(3) ,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 февруари 2013 г., озаглавено „Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително изпълнение на Европейския социален фонд в периода 2014—2020 г.“ (COM(2013)0083),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 20 февруари 2013 г., озаглавен „Преодоляване на бездомничеството в Европейския съюз“ (SWD(2013)0042),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно общинските жилища в Европейския съюз(4) ,

–  като взе предвид шестте принципа, по които беше постигнато съгласие на министерската кръгла маса по въпросите на бездомността, състояла се по инициатива на ирландското председателство в Льовен на 1 март 2013 г.;

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че всички хора са родени свободни, с равно достойнство и равни права и че е задължение на държавите членки да насърчават и гарантират тези права;

Б.  като има предвид, че бездомността е нарушение на човешкото достойнство и правата на човека; като има предвид, че потребността от жилище е основна човешка потребност и е предпоставка за достоен живот и социално приобщаване;

В.  като има предвид, че бездомността се е превърнала в приоритет на политиката на ЕС по отношение на бедността в рамките на стратегията „Европа 2020“ и водещата инициатива „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“, както и в пакета за инвестиции на ЕС в социалния сектор; като има предвид, че въпреки това настоящите равнища на бедност и социално изключване излагат на опасност целта на стратегията „Европа 2020“ за намаляване с поне 20 милиона на броя на хората в положение на бедност и социално изключване или изложени на риск да попаднат в него;

Г.  като има предвид, че бездомността представлява най-тежката форма на бедност и лишение и че през последните години се е увеличила в почти всички държави — членки на ЕС;

Д.  като има предвид, че най-тежко засегнатите от икономическата и финансовата криза държави членки са изправени пред безпрецедентно нарастване на бездомността;

Е.  като има предвид, че социалният и семейният профил на хората, ползващи социални жилища, се промени и че понастоящем търсенето на такива жилища се е увеличило;

Ж.  като има предвид, че в някои държави членки съществува недостиг на помещения за социално настаняване и нарастваща нужда от жилища на приемлива цена;

З.  като има предвид, че няколко органа на ЕС като например Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Съвет EPSCO), Комитетът на регионите, Европейският икономически и социален комитет и Парламентът отправиха призив към Комисията да разработи стратегия на ЕС за борба срещу бездомността или нещо подобно;

И.  като има предвид, че бездомността е по своята същност многостранен проблем, който изисква многостранен политически отговор;

Й.  като има предвид, че са налице все повече доказателства, че подходите, при които се поставя акцент на жилищното настаняване, са най-ефикасни;

К.  като има предвид, че върху бездомността се поставя все по-силен акцент в рамките на Европейския семестър, като някои държави членки включиха бездомността като приоритет за борба с бедността в своите национални програми за реформа за 2012 г. и 2013 г.;

Л.  като има предвид, че настоящата рамка на политики на ЕС и социалната действителност на място проправят път за подобрени и по-амбициозни действия по отношение на бездомността на равнището на ЕС;

М.  като има предвид, че държавите – членки на ЕС, притежават най-добре развитата система за социална закрила в света с най-високите вноски за социални обезщетения за населението;

Н.  като има предвид, че държавите членки, и по-специално регионалните и местните органи носят непосредствена отговорност за борбата срещу бездомността, а стратегията на ЕС играе допълваща роля;

О.  като има предвид, че е възможно Комисията да играе по-силна роля в рамките на своите съществуващи области на компетентност и при зачитане на принципа на субсидиарност;

П.  като има предвид, че все повече държави членки имат всеобхватна стратегия за борба срещу бездомността и биха могли да се възползват от европейско сътрудничество, за да продължат да разработват своите политики;

Р.  като има предвид, че бедността не е престъпление, и като има предвид, че бездомността не е нито престъпление, нито съзнателно избран начин на живот;

1.  Изтъква, че бездомните хора се борят, за да се справят с живота, и са принудени да живеят при нечовешки условия;

2.  Призовава настоятелно Комисията незабавно да разработи стратегия на ЕС за борба с бездомността като се придържа към насоките, посочени в резолюцията на Парламента от 14 септември 2011 г. относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността и в предложенията от други институции и органи на ЕС;

3.  Счита, че една стратегия на ЕС за борба с бездомността следва напълно да зачита Договора, в който се потвърждава „основната роля и голямата дискреционна власт на националните, регионалните и местните органи за предоставяне, възлагане и организиране на услугите от общ икономически интерес, така че да се доближават максимално до потребностите на ползвателите“; счита, че отговорността за борбата с бездомността е на държавите членки и че следователно стратегията на ЕС за борба с бездомността следва да подпомага възможно най-ефективно държавите членки при поемането на тази отговорност, като същевременно изцяло се зачита принципа на субсидиарност;

4.  Призовава Комисията да създаде експертна група на високо равнище, която да я подпомага при подготовката и по-нататъшното разработване на стратегията на ЕС за борба с бездомността;

5.  Призовава Комисията да отчете надлежно бездомността в специфичните за всяка държава препоръки, в случаите на държави членки, за които спешно се изисква отбелязване на напредък по отношение на борбата с бездомността; призовава държавите членки още повече да засилят включването на борбата с бездомността в своите национални програми за реформа;

6.  Подчертава необходимостта да се съберат всеобхватни и съпоставими данни за бездомността, без да се заклеймяват бездомните хора; подчертава, че събирането на данни е предпоставка за разработването на ефикасни политики, водещи в крайна сметка до изкореняване на бездомността;

7.  Приветства разпоредбите на новия регламент за Европейския социален фонд относно установяването на показатели за наблюдение на ефективността на инвестициите по отношение на бездомните или лицата, засегнати от жилищно изключване; призовава Комисията да използва целия потенциал на тези нови инструменти;

8.  Приканва Комисията да използва програмата EaSI (програма за трудова заетост и социални иновации) като основен източник на финансиране за стратегия на ЕС за финансиране на научноизследователската дейност и транснационалния обмен, както и да продължава да изгражда своето сътрудничество с ключови европейски партньори;

9.  Призовава Комисията да включи бездомността във всички съответни области на политика на ЕС;

10.  Призовава Комисията да постави акцент върху следните приоритетни теми за стратегията на ЕС за борба с бездомността:

   подходи към бездомността, основани на жилищно настаняване/ жилище преди всичко;
   трансгранична бездомност;
   качество на услугите във връзка с бездомността;
   предотвратяване на бездомността;
   бездомността сред младите хора;

11.  Припомня своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно бездомността за основните елементи на стратегията на ЕС за борба с бездомността и подчертава в частност следните елементи:

   редовно наблюдение на европейско равнище на бездомността;
   научни изследвания и изграждане на познания относно политиките и услугите в областта на бездомността;
   социални иновации по отношение на политиката и услугите, свързани с бездомността;

12.  Настоятелно призовава държавите членки да направят възможно социално и достъпно жилищно настаняване, пригодено за най-уязвимите лица, с цел да се предотврати социалното изключване и бездомността;

13.  Призовава държавите членки да не нарушават международните договори за правата на човека и да спазват изцяло всички подписани от тях споразумения, включително Хартата на основните права, Международния пакт на ООН за граждански и политически права и преразгледаната Социална харта на Съвета на Европа;

14.  Настоятелно призовава държавите членки незабавно да сложат край на криминализирането на бездомните хора и да променят дискриминационните практики, използвани за възпрепятстване на бездомни хора от достъп до социални услуги и приюти;

15.  Призовава държавите членки да използват ресурсите по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, както и на други програми като Европейския социален фонд, за подобряване на положението на бездомните хора и проправяне на път към тяхното социално приобщаване и трудова интеграция;

16.  Призовава държавите членки и председателството на ЕС да провеждат редовно европейска кръгла маса на министрите от ЕС по въпросите на бездомността, както това беше започнато от ирландското председателство на ЕС през март 2013 г.; приканва Комисията да предоставя практическа и финансова подкрепа за тези срещи;

17.  Призовава държавите членки да задълбочат сътрудничеството си, за да насърчат обмена на поуки и най-добри практики и да разработят общ подход в политиките си;

18.  Призовава държавите членки да приложат цялостен подход при разработката на всеобхватни стратегии за борба с бездомността, които се основават на жилищно настаняване и включват силен превантивен акцент;

19.  Счита, че държавите членки и техните местни органи на управление, в сътрудничество с организациите на наемателите, следва да прилагат ефективни превантивни политики с цел намаляване на равнището на съдебното отстраняване от жилища;

20.  Приканва Съвета да обмисли въвеждането на препоръка относно гаранция с цел гарантиране на това, че нито едно лице в ЕС не е заставено да остане бездомно поради липсата на (спешни) услуги;

21.  Призовава държавите членки да работят съвместно със съответните организации за предоставяне на помощ в съответствие с националната практика с цел предоставяне на консултации и настаняване на бездомните;

22.  Подчертава спешната необходимост от борба с всяка форма на дискриминация на бездомните и с маргинализирането на цели общности;

23.  Подчертава, че осигуряването на правото на жилище е от съществено значение за упражняването на цял спектър други права, включително няколко политически и социални права;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, Комитета за социална закрила и на Съвета на Европа.

(1) OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(2) ОВ C 259 E, 29.10.2009 г., стр. 19.
(3) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 101.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0246.

Последно осъвременяване: 30 май 2017 г.Правна информация