Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2994(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0008/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 8.11

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0043

Přijaté texty
PDF 224kWORD 60k
Čtvrtek 16. ledna 2014 - Štrasburk Konečné znění
Strategie EU v oblasti bezdomovectví
P7_TA(2014)0043B7-0008, 0009, 0010 a 0011/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2014 o strategii EU v oblasti bezdomovectví (2013/2994(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na články 2 a 3 této smlouvy,

—  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na články 9, 14, 151 a 153 této smlouvy,

—  s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu Rady Evropy, především na její článek 31,

—  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 34 a 36 této listiny,

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2010 nazvané „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost“ (COM(2010)0758),

—  s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(1) ,

—  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

—  s ohledem na své prohlášení ze dne 22. dubna 2008 o zamezení bezdomovectví na ulicích(2) ,

—  s ohledem na konferenci European Consensus, která proběhla v prosinci 2010,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví(3) ,

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. února 2013 nazvané „Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014–2020“ (COM(2013)0083),

—  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 20. února 2013 nazvaný „Řešení problému bezdomovectví v Evropské unii“ (SWD(2013)0042),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o sociálním bydlení v Evropské unii(4) ,

—  s ohledem na šest zásad schválených na ministerském kulatém stolu o bezdomovectví v Lovani, jenž se uskutečnil dne 1. března 2013 z iniciativy irského předsednictví;

—  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že všichni lidé se rodí svobodní, s rovnocennou důstojností a stejnými právy a že je odpovědností členských států tato práva podporovat a zaručit;

B.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví představuje nepřijatelné narušení lidské důstojnosti a lidských práv; vzhledem k tomu, že bydlení je základní lidskou potřebou a podmínkou pro důstojný život a sociální začlenění;

C.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví se stalo jednou z priorit politiky EU v oblasti chudoby v rámci strategie Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy Evropská platforma proti chudobě a sociálnímu vyloučení a v rámci balíčku opatření EU v oblasti sociálních investic; vzhledem však k tomu, že současná úroveň chudoby a sociálního vyloučení ohrožuje dosažení cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením nejméně o 20 milionů;

D.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví je nejzávažnější formou chudoby a deprivace a že v posledních letech téměř ve všech členských státech EU počet bezdomovců vzrostl;

E.  vzhledem k tomu, že v zemích nejvíce postižených hospodářskou a finanční krizí dochází bezprecedentním nárůstu bezdomovectví;

F.  vzhledem k tomu, že se změnily sociální a rodinné profily osob využívajících sociální bydlení, a vzhledem k tomu, že je po tomto druhu bydlení nyní větší poptávka;

G.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech je nedostatek možností sociálního bydlení a potřeba dostupného bydlení narůstá;

H.  vzhledem k tomu, že řada orgánů EU, jako např. Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, Výbor regionů, Hospodářský a sociální výbor a Parlament vyzvaly Komisi, aby vyvinula strategii EU pro řešení otázek bezdomovectví nebo podobně zaměřenou strategii;

I.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví je svou podstatou mnohovrstevný problém a vyžaduje komplexní politické řešení;

J.  vzhledem k tomu, že se stále více prokazuje, že přístupy k bezdomovectví, jejichž těžištěm je otázka bydlení, jsou nejúčinnější;

K.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví je věnována zvýšená pozornost v rámci evropského semestru a některé členské státy bezdomovectví zahrnuly jako jednu z priorit v boji proti chudobě do svých vnitrostátních programů reforem v letech 2012 a 2013;

L.  vzhledem k tomu, že současný rámec politiky EU a místní sociální realita připravují cestu pro významnější a ambicióznější kroky v otázkách bezdomovectví na úrovni EU;

M.  vzhledem k tomu, že členské státy EU mají nejrozvinutější sociální systém ochrany na světě s nejvyššími příspěvky na sociální služby pro občany;

N.  vzhledem k tomu, že bezprostřední odpovědnost za řešení otázky bezdomovectví nesou členské státy, a zejména regionální a místní orgány, a vzhledem k tomu, že strategie EU zde sehrává doplňkovou úlohu;

O.  vzhledem k tomu, že Komise může hrát na poli svých běžných oblastí působnosti rozhodnější úlohu, nicméně je vázána zásadou subsidiarity;

P.  vzhledem k tomu, že stále více členských států má pro otázky bezdomovectví holistickou strategii a mohly by využívat při rozvoji svých politik přínosu evropské spolupráce;

Q.  vzhledem k tomu, že bída není zločin a že bezdomovectví není ani zločin ani zvolený životní styl;

1.  zdůrazňuje, že bezdomovci mají problémy zvládat každodenní život a jsou nuceni žít v nelidských podmínkách;

2.  naléhavě žádá Komisi, aby neprodleně vyvinula strategii EU pro řešení bezdomovectví v souladu s body uvedenými v usnesení Parlamentu ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví a v návrzích jiných orgánů a institucí EU;

3.  je toho názoru, že strategie EU v oblasti bezdomovectví by měla plně respektovat Smlouvu, která hovoří o „zásadní úloze a širokých rozhodovacích pravomocech celostátních, regionálních a místních orgánů při poskytování, pořizování a organizování služeb obecného hospodářského zájmu, aby tyto služby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů“; domnívá se, že odpovědnost za boj proti bezdomovectví nesou členské státy a že by proto strategie EU v oblasti bezdomovectví měla členské státy plně podporovat, aby co nejúčinněji tuto odpovědnost vykonávaly, za plného respektování zásady subsidiarity;

4.  vyzývá Evropskou komisi, aby zřídila skupinu odborníků na vysoké úrovni, jež by byla Komisi nápomocna při přípravě a dalším rozvoji strategie EU v oblasti bezdomovectví;

5.  vyzývá Komisi, aby se problematice bezdomovectví věnovala v doporučeních určených jednotlivých zemím v případě těch členských států, kde je pokrok v řešení bezdomovectví naléhavě nutný; vyzývá členské státy, aby dále posílily začlenění problematiky bezdomovectví do svých vnitrostátních programů reforem;

6.  zdůrazňuje, že je třeba shromažďovat úplné a srovnatelné údaje o bezdomovectví, aniž by přitom byli lidé bez domova stigmatizováni; zdůrazňuje, že shromažďování údajů je nezbytnou podmínkou vypracování účinných programů, které v konečném důsledku povedou k úplnému odstranění bezdomovectví;

7.  vítá ustanovení obsažená v novém nařízení o Evropském sociálním fondu, která se týkají zavedení ukazatelů pro sledování účinnosti investic, pokud jde o lidi bez domova nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení; žádá Komisi, aby využívala celý potenciál těchto nových nástrojů;

8.  vyzývá Komisi, aby používala program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) jako hlavní zdroj financování strategie EU v oblasti výzkumu a mezinárodních výměn a aby prohlubovala svou spolupráci s klíčovými evropskými zúčastněnými stranami;

9.  vyzývá Komisi, aby začlenila otázky bezdomovectví do všech příslušných oblastí politik EU

10.  vyzývá Komisi, aby se soustředila na následující prioritní témata strategie EU v oblasti bezdomovectví:

   přístupy k bezdomovectví, jejichž těžištěm je otázka bydlení („nejprve bydlení“);
   přeshraniční bezdomovectví;
   kvalita služeb pro bezdomovce;
   prevence bezdomovectví;
   bezdomovectví mládeže;

11.  připomíná své usnesení ze dne 14. září 2011 o bezdomovectví pro klíčové prvky strategie EU v oblasti bezdomovectví a zdůrazňuje zejména následující prvky:

   pravidelný evropský monitoring bezdomovectví,
   výzkum a získávání poznatků o programech a službách v oblasti bezdomovectví,
   sociální inovace v programech a službách v oblasti bezdomovectví;

12.  naléhavě žádá členské státy, aby rozvíjely možnosti sociálního a cenově dostupného bydlení uzpůsobeného nejzranitelnějším osobám s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a bezdomovectví;

13.  vyzývá členské státy, aby neporušovaly mezinárodní smlouvy o lidských právech a plně dodržovaly veškeré dohody, které podepsaly, včetně Listiny základních práv Evropské unie, Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech a revidované Evropské sociální charty Rady Evropy;

14.  vyzývá členské státy, aby okamžitě ukončily kriminalizací osob bez domova a změnily diskriminační praktiky používané k zamezení přístupu lidí bez domova k sociálním službám a útulkům;

15.  vyzývá členské státy, aby využívaly prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a jiných programů, např. Evropského sociálního fondu (ESF), ke zlepšení situace bezdomovců a vytvoření cesty k sociálnímu začlenění a zapojení do pracovního trhu;

16.  vyzývá členské státy a předsednictví EU, aby pravidelně pořádaly setkání ministrů EU odpovědných za řešení otázky bezdomovectví u kulatého stolu, jak je zahájilo irské předsednictví EU v březnu 2013; vyzývá Komisi, aby tato setkání prakticky a finančně podporovala;

17.  vyzývá členské státy, aby prohloubily svou spolupráci za účelem vzájemného učení a výměn osvědčených postupů a aby v této oblasti rozvíjely společný postup;

18.  vyzývá členské státy, aby při rozvoji celkových strategií v oblasti bezdomovectví, které se zaměřují zejména na otázku bydlení a soustředí se prevenci, uplatňovaly holistický přístup;

19.  je přesvědčen, že členské státy a jejich místní orgány by měly ve spolupráci s organizacemi nájemníků provádět účinné preventivní politiky s cílem snížit počet případů, kdy je nájemník vykázán z bytu;

20.  vyzývá Radu, aby zvážila vydání doporučení týkající se záruky, že nikdo v EU nebude nucen přespávat venku kvůli nedostupnosti služeb v nouzi;

21.  vyzývá členské státy, aby v souladu s vnitrostátními postupy spolupracovaly s příslušnými charitativními organizacemi s cílem poskytovat poradenství a ubytování bezdomovcům;

22.  zdůrazňuje, že je naléhavě třeba bojovat proti veškerým formám diskriminace bezdomovců a proti marginalizaci celých komunit;

23.  zdůrazňuje, že naplnění práva na bydlení je podmínkou pro požívání celého spektra ostatních práv, jako jsou některá politická a sociální práva;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru pro sociální ochranu a Radě Evropy.

(1) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
(3) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 101.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0246.

Poslední aktualizace: 30. května 2017Právní upozornění