Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2119(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0055/2014

Esitatud tekstid :

A7-0055/2014

Arutelud :

PV 03/02/2014 - 14
CRE 03/02/2014 - 14

Hääletused :

PV 04/02/2014 - 6.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0051

Vastuvõetud tekstid
PDF 201kWORD 47k
Teisipäev, 4. veebruar 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
29.aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)
P7_TA(2014)0051A7-0055/2014

Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 29. aastaaruande (2011) kohta (2013/2119(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 29. aastaaruannet ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011) (COM(2012)0714),

–  võttes arvesse komisjoni aruannet „Katseprojekti „EU Pilot” hindamise aruanne” (COM(2010)0070),

–  võttes arvesse komisjoni aruannet „Katseprojekti „EU Pilot” teine hindamisaruanne” (COM(2011)0930),

–  võttes arvesse komisjoni 5. septembri 2007. aasta teatist „Tulemuslik Euroopa – ühenduse õiguse kohaldamine” (COM(2007)0502),

–  võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2002. aasta teatist suhtlemisest ühenduse õiguse rikkumise kohta kaebuse esitajaga (COM(2002)0141),

–  võttes arvesse komisjoni 2. aprilli 2012. aasta teatist „Liidu õiguse kohaldamise kohta kaebuse esitanuga suhtlemise ajakohastamine” (COM(2012)0154),

–  võttes arvesse oma 14. septembri 2011. aasta resolutsiooni 27. aastaaruande kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009)(1) ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi õigusteenistuse 26. novembri 2013. aasta õiguslikku arvamust dokumendi „Rikkumise eelmenetlust puudutava teabe kättesaadavus seoses katseprojektiga „EU Pilot” ja ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruandega” kohta,

–  võttes arvesse 29. aastaaruandele ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta lisatud komisjoni talituste töödokumente (SWD(2012)0399 ja SWD(2012)0400),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning põhiseaduskomisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamusi (A7‑0055/2014),

A.  arvestades, et Lissaboni lepinguga võeti kasutusele hulk uusi õiguslikke aluseid, mille eesmärk on lihtsustada ELi õiguse rakendamist, kohaldamist ja jõustamist;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 41 määratletakse õigust heale haldusele kui iga inimese õigust sellele, et institutsioonid käsitleksid tema asju õiglaselt, erapooletult ja mõistliku aja jooksul;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 298 kohaselt abistab liidu institutsioone, organeid ja asutusi nende ülesannete täitmisel avatud, tõhus ja sõltumatu Euroopa halduskorraldus;

D.  arvestades, et Euroopa Parlamendi õigusteenistuse arvates puudub projektil „EU Pilot”, mis on liikmesriikide ja komisjoni kasutatav veebipõhine platvorm, kus selgitatakse ELi õiguse kohaldamisest tulenevate probleemide õiguslikku ja faktilist tagapõhja, õiguslik staatus, ning arvestades, et Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamlepingu kohaselt peab komisjon tegema parlamendile kättesaadavaks kogu koondteabe kõigi rikkumismenetluste kohta alates ametlikust teatamiskirjast, sealhulgas ka juhtumipõhiselt, ning võib keelata juurdepääsu vaid projektiga „EU Pilot” seotud isikuandmetele;

1.  kordab oma seisukohta, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 kohaselt loetakse komisjoni peamiseks ülesandeks aluslepingute täitmise järelevalvet; märgib sellega seoses, et komisjoni õigus ja kohustus kontrollida ELi õiguse kohaldamist ning muu hulgas algatada rikkumismenetlus liikmesriigi vastu, kes on oma aluslepingutest tulenevad kohustused täitmata jätnud(2) , on liidu õiguskorra nurgakivi ning sellisena kooskõlas õigusriigi põhimõtetele tugineva liidu kontseptsiooniga;

2.  märgib, et aastaaruande(3) kohaselt on komisjon viimastel aastatel alustanud vähem uusi rikkumismenetlusi – 2009. aastal avas ta 2900, 2010. aastal 2100 ja 2011. aastal 1775 sellist menetlust; märgib ka, et aastaaruandest nähtub ülevõtmisega hilinemise juhtude arvu kasv viimaste aastate jooksul (2009. aastal 531, 2010. aastal 855 ja 2011. aastal 1185 juhtumit), ning et kõige rohkem rikkumisi on avastatud keskkonna (17 %), siseturu (15 %), transpordi (15 %) ja maksunduse valdkonnas (12 %);

3.  märgib, et enne Euroopa Kohtusse jõudmist lõpetatud rikkumisjuhtumite osakaal on võrreldes 2010. aastaga (88 % juhtumitest) 2011. aastal vähenenud (60,4 %); peab väga oluliseks jätkata liikmesriikide tegevuse hoolikat jälgimist, pidades silmas asjaolu, et mõningates parlamendile esitatud petitsioonides ja komisjonile laekunud kaebustes osutatakse probleemidele, mis jätkuvad ka pärast menetluse lõpetamist;

4.  märgib, et 399 rikkumismenetlust lõpetati, kuna liikmesriik tõendas oma õigusaktide vastavust ELi õigusele, tehes suuri jõupingutusi, et jõuda rikkumise suhtes kokkuleppele ilma kohtumenetlusteta; märgib ka seda, et 2011. aastal tegi kohus ELi toimimise lepingu artikli 258 alusel 62 otsust, millest 53 (85 %) tehti komisjoni kasuks;

5.  väljendab muret selle pärast, et liikmesriikidepoolse hilinenud ülevõtmisega seotud rikkumiste arv on pidevalt kasvanud, arvestades, et 2011. aasta lõpus oli ikka veel pooleli 763 hilinenud ülevõtmise juhtumit, mis eelnenud aastaga võrreldes tähendab 60 %-list kasvu;

6.  märgib, et 2011. aasta lõpus andis komisjon kohtusse esimese hilinenud ülevõtmisjuhtumi koos taotlusega kohaldada ELi toimimise lepingu artikli 260 lõike 3 alusel rahalisi karistusi;

7.  leiab siiski, et esitatud statistika ei kajasta täpselt tegelikke puudujääke ELi õiguse järgimisel, vaid üksnes kõige raskemaid rikkumisi või kõige häälekamate isikute või organisatsioonide kaebusi; märgib, et hetkel ei ole komisjonil ei tegevuspoliitikat ega vahendeid kõigi rikkumisjuhtude süstemaatiliseks avastamiseks ja jõustamisele pööramiseks(4) ;

8.  juhib tähelepanu asjaolule, et ELi institutsioonide kokkulepe deklaratsioonide kohta, milles selgitatakse seost direktiivi komponentide ja ülevõtvate siseriiklike õigusaktide vastavate osade vahel (vastavustabelid) jõustus 1. novembril 2011. aastal ning seetõttu ei olnud võimalik selle rakendamist käesolevas aastaaruandes hinnata;

9.  loodab, et komisjon esitab esialgse ülevaate nendest deklaratsioonidest 1. novembriks 2014, nagu aastaaruandes lubatud;

10.  on seisukohal, et mis puudutab rikkumismenetlusi ELi toimimise lepingu artiklite 258 ja 260 alusel, siis peaks komisjon tagama, et parlamendile ja komisjonile esitatud petitsioone ja kaebusi käsitletakse võrdse tähelepanuga;

11.  juhib tähelepanu sellele, et ELi kodanike esitatud petitsioonides viidatakse ELi õiguse rikkumisele eelkõige põhiõiguste, keskkonna, siseturu ja omandiõiguse valdkonnas; on seisukohal, et petitsioonidest nähtub, et ELi õiguse ebatäieliku ülevõtmise või väära kohaldamise juhtumid on ikka veel sagedased ja laialt levinud;

12.  kutsub komisjoni üles muutma ELi õiguse järgimine tõeliseks poliitiliseks prioriteediks ja püüdlema selle poole tihedas koostöös parlamendiga, kelle kohustus on a) nõuda komisjonilt poliitilist vastutust ning b) kaasseadusandjana ja oma seadusandliku tegevuse pidevaks parandamiseks tagada enda täielik teavitamine;

13.  märgib, et kaebuste lahendamise menetlustes tuleks süstemaatiliselt kasutada nõuete järgimist edendavaid vahendeid ja Euroopa Parlamendi kontrolliõigust;

14.  märgib, et rikkumismenetlusel on kaks etappi: haldusetapp (uurimine) ja kohtumenetlusetapp Euroopa Kohtus; võtab teadmiseks komisjoni tõdemuse, et „kodanikud, ettevõtjad ja sidusrühmade organisatsioonid aitavad olulisel määral [...], teatades liikmesriikide ametiasutustes ELi õiguse ülevõtmisel ja/või kohaldamisel esinevatest puudujääkidest”; märgib ka, et rikkumiste avastamise järel käsitletakse neid komisjoni ja asjaomase liikmesriigi vahelistel kahepoolsetel aruteludel, et neid võimalikult ulatuslikult parandada, kasutades selleks katseprojekti „EU Pilot” platvormi(5) ;

15.  märgib sellega seoses, et katseprojekt „EU Pilot” on määratluse kohaselt platvorm komisjoni ja liikmesriikide vahelisteks kahepoolseteks aruteludeks(6) , sellel puudub õiguslik staatus ja see on vaid eelrikkumismenetluse käigus komisjoni haldusautonoomia raames kasutatav abivahend(7) ;

16.  peab kahetsusväärseks katseprojekti „EU Pilot” õigusliku staatuse puudumist ning leiab, et õiguspärasust aitab tagada vaid see, kui võimaldada läbipaistvust ning kaebuse esitajate ja Euroopa Parlamendi osalemist katseprojektis „EU Pilot”, ning õiguslikkuse saab tagada kõiki rikkumis- ja eelrikkumismenetluse eeskirju sisaldava õiguslikult siduva akti vastuvõtmisega, nagu on osutatud parlamendi hiljutises uuringus(8) ; on seisukohal, et niisugune õiguslikult siduv akt peaks tooma selguse üksikute kaebuse esitajate ja komisjoni juriidilistesse õigustesse ja kohustustesse ning selle eesmärk peaks olema võimaldada kaebuse esitajatel võimalikult suurel määral osaleda katseprojektis „EU Pilot”, tagades vähemalt nende teavitamise menetluse eri etappidest;

17.  sellega seoses taunib asjaolu, et ei ole reageeritud parlamendi varasematele resolutsioonidele, eelkõige tema nõudmisele kehtestada ELi toimimise lepingu artikli 298 alusel vastu võetava määrusega siduvad eeskirjad, milles sätestatakse rikkumismenetluse ja sellele eelneva menetluse eri aspektid, sealhulgas teatised, siduvad tähtajad, õigus ärakuulamisele, põhjuste märkimise kohustus ning iga isiku õigus oma toimikuga tutvuda, et tugevdada kodanike õigusi ja tagada läbipaistvus;

18.  leiab, et ELi katseprojektis „EU Pilot” osalemist tuleb muuta kaebuste esitajate jaoks läbipaistvamaks; nõuab ligipääsu kõiki kaebusi koondavale andmebaasile, et parlamendil oleks võimalik teostada kontrolli komisjoni kui aluslepingute järelevalvaja üle;

19.  rõhutab hea haldustava olulisust ning nõuab menetluskorra kehtestamist määrusena, mille õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 298 ja milles sätestatakse rikkumismenetluse mitmesugused aspektid;

20.  palub seetõttu uuesti, et komisjon teeks ELi toimimise lepingu artikli 298 kui uue õigusliku aluse põhjal ettepaneku siduvate eeskirjade kehtestamise kohta määruse kujul, et täielikult tagada kodanike õigus heale haldusele, mis on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 41;

21.  tuletab meelde, et muudetud raamkokkuleppes, mis käsitleb komisjoni suhteid parlamendiga, kohustub komisjon tegema „parlamendile kättesaadavaks kokkuvõtliku teabe kõikidest rikkumismenetlustest alates ametliku teavitamise kirjast, sealhulgas kui parlament soovib, [...] rikkumismenetlustega seotud küsimustes”, ja eeldab, et seda klauslit hakatakse tegelikkuses heauskselt kohaldama;

22.  kordab seepärast, et parlamendil on õigus saada üksikasjalikku teavet konkreetsete ülevõtmise seisukohalt probleemsete aktide või õigusnormide, samuti konkreetsete aktide või õigusnormide osas esitatud kaebuste arvu kohta(9) , ning et ehkki komisjon võib keelduda andmast Euroopa Parlamendile juurdepääsu katseprojekti „EU Pilot” andmebaasi isikuandmetele, on parlamendil õigus taotleda anonüümsel kujul esitatavat teavet, et olla täiel määral kursis kõigi liidu õiguse kohaldamise ja rakendamise asjakohaste aspektidega(10) ;

23.  tunneb heameelt selle üle, et katseprojektis „EU Pilot” osalevad kõik liikmesriigid; loodab, et selle tulemusena väheneb veelgi rikkumismenetluste arv; nõuab kodanike paremat teavitamist katseprojektist „EU Pilot”;

24.  on seisukohal, et küsimus katseprojektist „EU Pilot” ning üldisemalt ELi õiguse rikkumistest ja parlamendi juurdepääsust rikkumismenetluste ja nendele eelnevate menetlustega seotud asjakohasele teabele on tulevase institutsioonidevahelise kokkuleppe läbirääkimiste kava tähtis osa;

25.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, Euroopa ombudsmanile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 66.
(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 258 ja 260 on sätestatud komisjoni volitused algatada liikmesriikide suhtes rikkumismenetlusi. Täpsemalt on artiklis 258 on sätestatud, et komisjon esitab „põhjendatud arvamuse”, kui ta on arvamusel, et liikmesriik ei ole täitnud aluslepingutest tulenevat kohustust.
(3) Komisjoni 29. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011) (COM(2012)0714), lk 2–3.
(4) Parlamendi poliitikaosakonna C tellitud uuring „ELi õiguse kohaldamise ja rakendamise tagamise vahendid ja nende tulemuslikkuse hindamine”, Brüssel 2013, lk 11.
(5) Komisjoni aruanne (COM(2012)0714), lk 5.
(6) Vt eelmises punktis esitatud viidet.
(7) Euroopa Parlamendi õigusteenistuse 26. novembri 2013. aasta õiguslik arvamus „Rikkumise eelmenetlusi puudutava teabe kättesaadavus seoses katseprojektiga „EU Pilot” ja ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruandega”.
(8) „ELi õiguse kohaldamise ja rakendamise tagamise vahendid ja nende tulemuslikkuse hindamine”, lk 13.
(9) „Rikkumise eelmenetlusi puudutava teabe kättesaadavus seoses katseprojektiga „EU Pilot” ja ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruandega”, lk 4.
(10) Vt eelmine joonealune märkus. Komisjon juba avaldab palju teavet ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruandes.

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2017Õigusalane teave