Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2043(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0024/2014

Předložené texty :

A7-0024/2014

Rozpravy :

PV 03/02/2014 - 22

Hlasování :

PV 04/02/2014 - 8.6

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0067

Přijaté texty
PDF 346kWORD 86k
Úterý 4. února 2014 - Štrasburk Konečné znění
Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o integrovaném trhu doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU (2013/2043(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na čl. 3 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který zavazuje Unii, aby usilovala o udržitelný rozvoj založený na „vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního prostředí“,

—  s ohledem na článek 9 SFEU, který stanoví, že „při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví“,

—  s ohledem na článek 11 SFEU, který stanoví, že „požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje“,

—  s ohledem na článek 12 SFEU, který stanoví, že „požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností Unie“,

—  s ohledem na článek 14 SFEU a protokol č. 26 k této smlouvě o službách obecného (hospodářského) zájmu,

—  s ohledem na čl. 26 odst. 2 SFEU, který stanoví, že „vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv“,

—  s ohledem na článek 49 a 56 SFEU o svobodě usazování a volném pohybu služeb uvnitř Unie,

—  s ohledem na článek 101 a 102 SFEU o pravidlech hospodářské soutěže pro podniky,

—  s ohledem na článek 169 SFEU o podpoře zájmů spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů,

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ve znění směrnice 2002/39/ES a směrnice 2008/6/ES o poštovních službách,

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu,

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES,

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES,

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,

—  s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 29. listopadu 2012 nazvanou „Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU“ (COM(2012)0698),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2013 nazvané „Plán pro dokončení jednotného trhu s doručováním balíků: Budování důvěry v doručovací služby a podpora elektronického prodeje“ (COM(2013)0886),

—  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. dubna 2013 nazvaný „Akční plán pro elektronický obchod na období 2012–2015 – aktuální stav v roce 2013“ (SWD(2013)0153),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 s názvem „Soudržný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a online služeb“ (COM(2011)0942),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. prosince 2012 s názvem „Digitální agenda pro Evropu – digitalizace jako hnací síla evropského růstu“ (COM(2012)0784),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. srpna 2010 nazvané „Digitální agenda pro Evropu“ (COM(2010)0245),

—  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 7. prosince 2012 s názvem „Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů – osmé vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských podmínkách“ (SWD(2012)432),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 22. května 2012 s názvem „Evropský program pro spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora růstu“(COM(2012)0225),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2011 s názvem „Přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu“ (COM(2011)0078),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. ledna 2013 nazvané „Akční plán podnikání 2020 – Opětovné probouzení podnikatelského ducha v Evropě“ (COM(2012)0795),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2011 nazvané „Malé podniky, velký svět – nové partnerství na pomoc malým a středním podnikům při využívání celosvětových příležitostí“ (COM(2011)0702),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 nazvané „Roční analýza růstu na rok 2013“ (COM(2012)0750),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. října 2010 s názvem „Na cestě k Aktu o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM(2010)0608),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. října 2012 s názvem „Akt o jednotném trhu II“ (COM(2012)0573),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. dubna 2011 s názvem „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“ (COM(2011)0206),

—  s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 28. března 2011 s názvem „Plán jednotného evropského dopravního prostoru“ (COM(2011)0144),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. října 2007 s názvem „Program nákladní dopravy EU: Zvýšení účinnosti, integrace a udržitelnosti nákladní dopravy v Evropě“ (COM(2007)0606),

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 31. května 2012 o jednotném digitálním trhu a správě jednotného trhu,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 o dokončení jednotného digitálního trhu(1) ,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o dotvoření jednotného digitálního trhu(2) ,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 21. září 2010 o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod(3) ,

—  s ohledem na svá usnesení ze dne 6. dubna 2011 o jednotném trhu pro Evropany(4) , k jednotnému trhu pro podniky a růst(5) a o správě a partnerství na jednotném trhu(6) ,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o novém programu evropské spotřebitelské politiky(7) ,

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0024/2014),

A.  vzhledem k tomu, že elektronický obchod je prostředkem s obrovským potenciálem bojovat proti hospodářské a finanční krizi, posilovat jednotný trh a vytvářet hospodářský růst a zaměstnanost v celé Evropské unii; vzhledem k tomu, že sdělení Komise o elektronickém obchodu a službách on-line z ledna 2012 označuje doručování zboží zakoupeného on-line za jednu z pěti nejvyšších priorit v rámci podpory elektronického obchodu do roku 2015 a na jeho význam opětovně poukázaly Rada a Parlament;

B.  vzhledem k tomu, že trh EU v oblasti elektronického obchodu vzrostl v roce 2012 o více než 20 %; vzhledem k tomu, že zejména přeshraniční elektronický obchod by měl podle předpokladů vzrůst čtyřnásobně; vzhledem k tomu, že trh doručování balíků prochází radikální transformací, kdy na něj vstupují noví poskytovatelé, investice zaměřené na inovace a objevují se nové služby;

C.  vzhledem k tomu, že účinné a spolehlivé doručovací služby jsou zásadním pilířem skutečného a účinného jednotného digitálního trhu a mají značný dopad na usnadnění elektronického obchodu a budování důvěry mezi prodávajícími a kupujícími;

D.  vzhledem k tomu, že přeshraniční doručování považuje za překážku 57 % maloobchodníků, zatímco každý druhý spotřebitel prohlašuje, že při přeshraničních transakcích má obavy o doručení; vzhledem k tomu, že obavy související s doručením (včetně vracení výrobků) a vysoké doručovací náklady jsou dvěma hlavními obavami spotřebitelů, pokud jde o nakupování on-line, což přispívá k nízké důvěře spotřebitelů v přeshraniční elektronický obchod;

E.  vzhledem k tomu, že k překonání této situace je nezbytné podporovat důvěru spotřebitelů v provozovatele doručovacích služeb a v trh a znalost jejich práv a povinností tím, že budou zajištěny lepší informace, lepší pochopení a větší transparentnost, pokud jde o podmínky dodání;

F.  vzhledem k tomu, že malé a střední podniky hledající příležitosti v celé EU jsou konfrontovány s vyššími náklady, větší složitostí a nedostatkem transparentnosti, pokud jde o přeshraniční doručování; vzhledem k tomu, že ceny za přeshraniční doručení bývají třikrát až pětkrát vyšší než ceny za tuzemské doručení; vzhledem k tomu, že účinné, jednoduché a cenově dostupné systémy doručování jsou klíčovým faktorem udržitelnosti obchodních modelů malých a středních podniků a jejich schopnosti dodávat výrobky zákazníkům;

Integrované doručovací služby v Evropě: pilíř jednotného digitálního trhu

1.  zdůrazňuje, že přístupné, cenově dostupné, účinné a vysoce kvalitní doručovací služby jsou nezbytným prvkem on-line nakupování zboží a je třeba je podporovat zajištěním svobodné a spravedlivé hospodářské soutěže; konstatuje však, že mnoho zákazníků se zdráhá nakupovat on-line, zejména přes hranice, kvůli nejistotě související s dostupnými možnostmi doručení, konečným doručením, doručovacími náklady nebo spolehlivostí doručení;

2.  vítá zelenou knihu, kterou předložila Komise s cílem určit možné nedostatky evropského trhu doručovacích služeb, a vyzývá Komisi, aby podnikla příslušné kroky k řešení této situace způsobem, jenž dovolí podnikům i spotřebitelům plně využívat možností, které jim nabízí jednotný digitální trh; zdůrazňuje, že jakékoli navržené opatření by mělo vzít v úvahu udržitelnost procesu doručování a mělo by se snažit minimalizovat jeho environmentální stopu;

3.  konstatuje, že konkurence mezi provozovateli doručovacích služeb v přeshraničním měřítku vykazuje v některých členských státech slabiny, a vyjadřuje politování nad nedostatkem transparentnosti, co se týče cenových podmínek a výkonnosti těchto služeb; domnívá se, že je zejména nutné zavést nástroje umožňující obeznámení se s nabídkami všech provozovatelů doručovacích služeb v evropském měřítku;

Postavení zájmů spotřebitele do středu procesu doručování

4.  zdůrazňuje význam zvýšení důvěry spotřebitelů v proces doručování; domnívá se, že větší transparentnost a lepší a snadněji srovnatelné informace o dostupných možnostech doručení, jejich cenách a podmínkách jsou pro spotřebitele nejdůležitější, zejména pokud jde o podmínky zasílání spotřebitelských objednávek a postupy použitelné v případě poškození či ztráty zboží nebo zpoždění v jeho doručení nebo vrácení;

5.  poukazuje na to, že je nutné podporovat opatření, jejichž cílem je zajistit spotřebiteli v momentě nákupu možnost volby; všímá si významného rozdílu mezi očekáváními spotřebitelů a dostupností pohodlných a inovativních služeb, jako jsou výdejní místa, výdejní automaty nebo terminály, kdykoli dostupné čtyřiadvacetihodinové služby, systémy sledování a dohledávání zásilek, spotřebitelsky vstřícná místa a časy doručení nebo jednoduché postupy vracení zboží;

6.  zdůrazňuje, že zásadní je spolehlivost doručovacích služeb a že je nezbytné nabídnout účinné systémy, které zaručí, že balíky budou v přiměřené lhůtě skutečně dopraveny do požadovaného místa určení;

7.  poukazuje na to, že jedním z hlavních důvodů nespokojenosti spotřebitelů jsou vysoké náklady přeshraničního doručování nebo doručování do odlehlých oblastí či nejvzdálenějších regionů; zdůrazňuje, že pokud se má prodej a nákup na dálku zvýšit, jsou pro spotřebitele a prodejce, včetně malých a středních podniků, naprosto nezbytné cenově dostupnější možnosti doručení, má-li se hovořit o skutečně jednotném trhu;

8.  zdůrazňuje nutnost zlepšit zeměpisné pokrytí a dostupnost univerzální služby doručování balíků ve venkovských a vzdálených oblastech;

9.  domnívá se, že pro vytvoření integrovaného jednotného trhu doručování balíků je důležité udržovat silný a ucelený sociální rozměr, v jehož rámci se doručovací služby řídí právy pracovníků, zaměstnaneckými a platovými podmínkami a sociálními a environmentálními normami; v této souvislosti připomíná, že nezákonné zaměstnávání a zneužívání ohrožují dané odvětví a že odpovědné a kvalitní zaměstnávání a soustavná a vhodná odborná příprava zaměstnanců hrají důležitou roli v dosahování vysoce kvalitních doručovacích služeb; zdůrazňuje, že k uspokojení poptávky a očekávání spotřebitelů je velmi důležité udržovat sociální rozměr, ale zároveň umožnit dostatečnou pružnost, aby se trh doručovacích služeb mohl rozvíjet a přizpůsobovat se technologickým inovacím, a umožnit podnikům nabízet spotřebitelům lepší výrobky, které plně uspokojí jejich potřeby a očekávání;

10.  poukazuje na to, že je důležité zaručit právní jistotu, aby byla zajištěna důvěra spotřebitelů; zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité, aby byli spotřebitelé o platných právních předpisech náležitě informováni;

11.  domnívá se, že rozvoj přeshraničního internetového obchodování závisí rovněž na důvěře spotřebitelů a že jistotu by spotřebitelům mohlo poskytnout vytvoření evropské sítě vnitrostátních středisek pro řešení problémů (jako např. Solvit) stejně jako systém rychlého varování (jako RAPEX), který by mohl spotřebitele varovat před internetovými stránkami, které podle zjištění používají podvodné praktiky;

12.  konstatuje, že stále více spotřebitelů používá srovnávací internetové stránky k porovnání cen, způsobů nebo podmínek doručení výrobků nebo služeb, které nabízejí firmy doručující balíky, obzvláště co se týče elektronického obchodu; žádá Komisi, aby přijala pokyny EU týkající se minimálních norem pro srovnávací internetové stránky, jež budou vycházet z hlavních zásad, kterými jsou transparentnost, nestrannost, kvalita, informace a uživatelská vstřícnost;

13.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s celým odvětvím a se spotřebitelskými organizacemi vypracovala společné ukazatele kvality doručovacích služeb, které by spotřebitelům umožnily přesnější srovnávání různých nabídek;

Vytvoření rovných podmínek pro malé a střední podniky

14.  poukazuje na nepostradatelnou úlohu malých a středních podniků při vytváření růstu, inovací a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že doručovací služby jsou pro evropské malé a střední podniky mimořádně důležité a že integrovaný konkurenceschopný trh doručovacích služeb nabízející různé možnosti a logistickou podporu doručení za dostupné ceny je nezbytným předpokladem vstupu na nové trhy a oslovení více spotřebitelů v rámci EU; zdůrazňuje, že vůči malým a středním podnikům je třeba zlepšit informační toky týkající se možností konsolidace jejich balíkových objemů a inovativních způsobů doručování a vyzvedávání, které by snížily náklady na poslední fázi doručování;

15.  zdůrazňuje, že podniky, zejména malé a střední, musí být v souvislosti s přeshraničním elektronickým obchodem schopny reagovat na potřeby a očekávání spotřebitelů pomocí jednodušších, rychlejších, cenově dostupnějších, transparentních, spolehlivých a účinných zasilatelských služeb; poukazuje na to, že doručovací řešení, která nesplňují očekávání spotřebitelů, mají přímý dopad na obchodní značku, image a konkurenceschopnost podniku;

16.  konstatuje, že přeshraniční rozvoj malých a středních podniků v oblasti elektronického obchodu je omezený; vybízí ke spolupráci mezi malými a středními podniky i prostřednictvím jejich zastupujících organizací za účelem vyjednávání výhodnějších cen za doručování, obzvláště díky zavedení sdílených on-line platforem, a ke zvýšení kvality jejich služeb;

17.  je znepokojen nevýhodami, na něž malé a střední podniky narážejí kvůli své malé velikosti; zdůrazňuje, že malé a střední podniky jsou v současnosti konfrontovány s vyššími náklady, velkou složitostí v důsledku roztříštěného evropského trhu a nedostatkem informací o dostupných způsobech doručování a o cenách;

Směrem k inovativním a interoperabilním řešením pro skutečně evropský trh doručovacích služeb

18.  bere na vědomí roztříštěnost evropského poštovního odvětví do vnitrostátních sítí, které nejsou příliš interoperabilní, a nedostatečnou integraci silniční, železniční a vodní dopravy; vítá dosavadní kroky provozovatelů doručovacích služeb na trhu, které spočívaly v zavedení opatření úzce zaměřených na potřeby internetových prodejců a spotřebitelů, například pružnější možnosti doručování a vracení; vyzývá Komisi, aby nadále navrhovala opatření, která povzbudí odvětví ke zlepšení interoperability a zrychlí zavedení účinných postupů odesílání a vyzvedávání balíků, jejichž cílem je snížení nákladů, zvýšení úspor z rozsahu na straně provozovatelů doručovacích služeb, podpora sdružování malých zásilek a z toho vyplývající množstevní slevy pro malé obchodníky, zvýšení dostupnosti a kvality doručovacích služeb a nabídnutí cenově dostupných flexibilních sazeb za doručení spotřebitelům stejně jako podnikům;

19.  je přesvědčen, že v tomto ohledu je obzvláště důležitá spolupráce v rámci odvětví na vytváření interoperabilních přeshraničních systémů sledování a dohledávání zásilek; vybízí Komisi, aby dále prozkoumala potenciál vytvoření evropských norem s cílem zlepšit integrované systémy sledování a podporovat kvalitu, spolehlivost a udržitelnost integrovaných logistických služeb používaných v elektronickém obchodu;

20.  upozorňuje, že snazší řešení v oblasti vyzvedávání a vracení již hrají výraznou úlohu v růstu elektronického obchodu a mohla by v budoucnu vést ke snížení cen a zvýšení spokojenosti spotřebitelů, zejména v případě přeshraničních transakcí; vybízí k další spolupráci za účelem zlepšení interoperability call center vyřizujících stížnosti spotřebitelů;

21.  žádá Komisi, aby vytvořila platformy pro spolupráci a výměnu informací mezi provozovateli doručovacích služeb s cílem okamžitě řešit stávající nedostatky na trhu doručovacích služeb EU týkající se inovací, pružnosti, řízení zásob, dopravy, vyzvedávání a vracení balíků za současného dodržování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže a aby projednala možnost oboustranně výhodného sdílení infrastruktury expresními a poštovními službami;

22.  vyzývá Komisi, aby společně s podnikatelskými subjekty usilovala o přijetí evropských norem týkajících se adres a označování a norem týkajících se poštovních schránek usnadňujících elektronický obchod;

23.  žádá Komisi, aby zvážila možnosti vytvoření evropské značky důvěry pro elektronický obchod i to, zda by taková značka důvěry mohla přispět k zajištění kvality a spolehlivosti integrovaných doručovacích služeb, a tím zajistit důvěru spotřebitelů v přeshraniční elektronický obchod, zda by mohla podnítit obchodníky zabývající se internetovým maloobchodem a balíkové firmy, aby zvýšili transparentnost a právní jistotu pro spotřebitele i podniky, a posílit konkurenční výhodu podniků, zejména malých a středních, a přispět tak ke zdravému hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst; zdůrazňuje, že má-li být značka důvěry účinná, je třeba, aby se opírala o soubor minimálních standardizovaných znaků a transparentní opatření na ochranu a informování spotřebitelů, a požadavky týkající se postupů při vyřizování stížností a řešení sporů;

24.  poukazuje na mimořádný význam ochrany osobních údajů jednotlivých osob a ochrany údajů obecně a zdůrazňuje, že nově přijatá opatření by se měla řídit právními předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů, a zejména směrnicí 95/46/ES;

Sledování vývoje trhu a zlepšení regulačního dohledu

25.  je si vědom dynamické povahy trhu s doručováním balíků, na kterém se rychle objevují nové služby a provozovatelé; konstatuje, že inovativní řešení reagující na potřeby obchodníků a zákazníků využívajících elektronický obchod se v rámci hospodářské soutěže pravděpodobně stanou hlavním rozlišovacím znakem; domnívá se, že každé legislativní opatření musí být předem pečlivě posouzeno, aby nedošlo k narušení dynamiky trhu s doručováním balíků, kterému by v jeho rozvoji neměla bránit nadměrná regulace; vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala vývoj trhu s cílem odhalit veškeré oblasti jeho možného selhání, kde může být v budoucnu nezbytné podniknout další kroky; v této souvislosti zdůrazňuje, že monitorování trhu by nemělo brat v úvahu pouze zavedené provozovatele poštovních služeb, ale i další typy poskytovatelů doručovacích služeb;

26.  poukazuje na to, že vhodný regulační rámec již existuje, a vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, že tento stávající regulační rámec bude plně proveden do právních předpisů členských států, uplatňován a prosazován, přičemž zvláštní důraz bude kladen na směrnici o poštovních službách, právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže, směrnici o alternativním řešení sporů a směrnici o právech spotřebitelů, zejména co se týče formálních požadavků pro smlouvy uzavřené na dálku;

27.  zdůrazňuje, že účinné prosazování právního rámce závisí i na tom, jak vnitrostátní regulační orgány dohlíží na právní povinnosti poskytovatelů poštovních služeb, zejména pokud jde o povinnosti univerzální služby podle směrnice 97/67/ES;

28.  podotýká, že složitá ustanovení o dani z přidané hodnoty jsou významnou překážkou pro malé podniky, které se zabývají přeshraničním obchodem; vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila slibovaný návrh na zavedení jednotného přiznání k DPH;

29.  zdůrazňuje, že fakultativní systém evropského smluvního práva týkající se smluv mezi podniky a spotřebiteli by byl znatelným zjednodušením a přesvědčil by více malých a středních podniků, aby zasílaly balíky mezinárodně; vyzývá členské státy, aby v konstruktivním duchu pokračovaly v aktuálních jednáních týkajících se evropské právní úpravy prodeje;

o
o   o

30.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0327.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0468.
(3) Úř. věst. C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(5) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(6) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2013)0239.

Poslední aktualizace: 30. května 2017Právní upozornění