Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2043(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0024/2014

Esitatud tekstid :

A7-0024/2014

Arutelud :

PV 03/02/2014 - 22

Hääletused :

PV 04/02/2014 - 8.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0067

Vastuvõetud tekstid
PDF 140kWORD 62k
Teisipäev, 4. veebruar 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
E-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon ELi e-kaubanduse arengut toetava ühtse pakiveoturu kohta (2013/2043(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3, millega pannakse liidule kohustus töötada kõrge konkurentsivõimega sotsiaalse turumajanduse nimel, mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress, samuti kõrgetasemelise keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamise nimel,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9, milles sätestatakse, et „oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid”,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 11, milles sätestatakse, et „[liidu] poliitika ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse peab integreerima keskkonnakaitse nõuded, eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist”,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 12, milles sätestatakse, et „liidu ülejäänud poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse tarbijakaitse nõudeid”,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14 ja selle protokolli nr 26 üldhuviteenuste (üldist majandushuvi pakkuvate teenuste) kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 26, milles sätestatakse, et „siseturg hõlmab sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine vastavalt aluslepingute sätetele”,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 49 ja 56 asutamisvabaduse ja liidu piires teenuste osutamise vabaduse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 101 ja 102 ettevõtjate suhtes kohaldatavate konkurentsieeskirjade kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 169 tarbijate huvide edendamise ja kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ, mida on muudetud postiteenuseid käsitlevate direktiividega 2002/39/EÜ ja 2008/6/EÜ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiivi 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ,

–  võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2012. aasta rohelist raamatut „ELi e-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg” (COM(2012)0698),

–  võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2013. aasta teatist „Tegevuskava postipakkide kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimiseks – usalduse kujundamine kättetoimetamisteenuste vastu ja internetimüügi ergutamine” (COM(2013)0886),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti „E-kaubanduse tegevuskava aastateks 2012–2015 – Olukord aastal 2013.” (SWD(2013)0153),

–  võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” (COM(2011)0942),

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2012. aasta teatist „Euroopa digitaalarengu tegevuskava – Euroopa majanduskasvu kiirendamine digitaalsete vahenditega” (COM(2012)0784),

–  võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” (COM(2010)0245),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 7. detsembri 2012. aasta töödokumenti „Tarbijaturgude tulemustabel – Turgude toimimine tarbijate huvides – Kaheksas väljaanne” (SWD(2012)0432),

–  võttes arvesse komisjoni 22. mai 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv” (COM(2012)0225),

–  võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2011. aasta teatist „Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine” (COM(2011) 0078),

–  võttes arvesse komisjoni 9. jaanuari 2013. aasta teatist „Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas” (COM(2012)0795),

–  võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2011. aasta teatist „Väike ettevõte, suured ideed – uus partnerlus, et aidata VKEdel saada osa üleilmsetest võimalustest” (COM(2011)0702),

–  võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2012. aasta teatist „2013. aasta majanduskasvu analüüs” (COM(2012)0750),

–  võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020);

–  võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt. Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus. 50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks” (COM(2010)0608),

–  võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt II” (COM(2012)0573),

–  võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks” (COM(2011)0206),

–  võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2011. aasta valget raamatut „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava” (COM(2011)0144),

–  võttes arvesse komisjoni 18. oktoobri 2007. aasta teatist „ELi kaubaveokava: kaubaveo tõhusamaks, integreeritumaks ja jätkusuutlikumaks muutmine Euroopas” (COM(2007)0606),

–  võttes arvesse nõukogu 31. mai 2012. aasta järeldusi digitaalse ühtse turu ja ühtse turu juhtimise kohta,

–  võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(1) ,

–  võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(2) ,

–  võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu väljakujundamise kohta(3) ,

–  võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsioone ühtse turu kohta Euroopa kodanikele(4) , ühtse turu kohta ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana(5) ning juhtimise ja partnerluse kohta ühtsel turul(6) ,

–  võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue tegevuskava kohta(7) ,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0024/2014),

A.  arvestades, et e-kaubandus on kanal, millel on tohutu potentsiaal võidelda majandus- ja finantskriisi vastu, tugevdada ühtset turgu, elavdada majanduskasvu ja suurendada tööhõivet kogu Euroopa Liidus; arvestades, et komisjoni 2012. aasta jaanuari teatises e-kaubanduse ja internetipõhiste teenuste kohta nimetatakse internetist ostetud kaupade kättetoimetamist ühena viiest prioriteedist, mis aitaks e-kaubandust 2015. aastaks suurendada, ning selle valdkonna olulisust on rõhutanud ka nõukogu ja parlament;

B.  arvestades, et ELi e-kaubanduse turg kasvas 2012. aastal enam kui 20%; arvestades, et just piiriülesele e-kaubandusele ennustatakse neljakordset kasvu; arvestades, et pakiveoturul on toimumas põhjalikud muutused, turule sisenevad uued teenusepakkujad, panustatakse innovatsiooni ja tekivad uued teenused;

C.  arvestades, et tõhusad ja usaldusväärsed kättetoimetamisteenused on tõelise ja tõhusa digitaalse ühtse turu oluline tugisammas, millel on märkimisväärne mõju, kuna need lihtsustavad e-kaubandust ning loovad müüjate ja ostjate vahel usaldust;

D.  arvestades, et piiriülest kättetoimetamist peavad takistuseks 57% jaeettevõtjatest, ning ka pooled tarbijatest väidavad, et neid paneb muretsema saadetiste kättetoimetamine piiriüleste tehingute puhul; arvestades, et probleemid toodete kättetoimetamisel (sealhulgas toodete tagastamine) ja kõrged kättetoimetamiskulud on tarbijate kaks peamist internetiostudega seotud etteheidet, mis kahandavad tarbijate usaldust piiriülese e-kaubanduse vastu;

E.  arvestades, et selle olukorra parandamiseks on väga oluline suurendada tarbijate usaldust ettevõtjate vastu ja kindlustunnet kättetoimetamisteenuste suhtes, usaldust turu vastu ja teadlikkust oma õigustest ja kohustustest, ning seda tuleb teha, pakkudes kättetoimetamistingimuste kohta rohkem ja mõistetavamat teavet ning tagades nende suurema läbipaistvuse;

F.  arvestades, et VKEd, kes otsivad ärivõimalusi kogu ELis, seisavad piiriüleste vedude puhul silmitsi suuremate kuludega, keerulisemate olukordadega ja läbipaistvuse puudumisega; arvestades, et piiriülese pakiveo hinnad on kolm kuni viis korda kõrgemad kui riigisisese pakiveo hinnad; arvestades, et tõhusad, lihtsad ja taskukohased kättetoimetamissüsteemid mõjutavad väga oluliselt paljude VKEde ärimudelite jätkusuutlikkust ning nende võimet oma kliente teenindada;

Integreeritud kättetoimetamisteenused Euroopas: digitaalse ühtse turu alussammas

1.  rõhutab, et kättesaadavatel, taskukohastel, tõhusatel ja kvaliteetsetel kättetoimetamisteenustel on internetiostude tegemisel oluline roll ja neid teenuseid peab edendama, tagades vaba ja ausa konkurentsi; märgib siiski, et paljudele tarbijatele on kaupade ostmine internetist (eriti piiriüleste ostude tegemine) vastumeelne, kuna nad on ebakindlad nende käsutuses olevate kättetoimetamisvahendite, kauba kättesaamise, kättetoimetamise hinna või usaldusväärsuse suhtes;

2.  avaldab heameelt komisjoni algatatud rohelise raamatu üle, mille eesmärk on tuvastada võimalikud puudused Euroopa pakiveoturul, ja kutsub komisjoni üles võtma asjakohaseid meetmeid nimetatud puudustega tegelemiseks viisil, mis võimaldab nii ettevõtjatel kui ka tarbijatel saada suurimat võimalikku kasu digitaalse ühtse turu pakutavatest võimalustest; rõhutab, et meetmeid kavandades peaks võtma arvesse kättetoimetamisprotsessi jätkusuutlikkust ja püüdma vähendada selle keskkonnajalajälge;

3.  märgib, et pakiveoettevõtjate vaheline konkurents on mõne liikmesriigi piiriülesel turul puudulik, ning taunib läbipaistvuse puudumist asjaomaste teenuste tariifide kujunemises ja toimivuses; on arvamusel, et tuleks luua vahendid, mille abil saaks tutvuda kõikide pakiveoettevõtjate pakkumistega ELi tasandil;

Tarbijate huvide seadmine kättetoimetamisprotsessi keskmesse

4.  rõhutab, kui oluline on suurendada tarbijate usaldust kättetoimetamisprotsessi vastu; leiab, et tarbijate jaoks on kõige olulisemad suurem läbipaistvus ning põhjalikum ja hõlpsamini võrreldav teave võimalike kättetoimetamisviiside, hindade ja tingimuste kohta, eriti seoses tarbijate tellitud kaupade veotingimuste ja korraga, mida tuleb järgida toodete hilinemise, kaotsimineku või tagastamise korral või kui toode on kahjustatud;

5.  rõhutab, et on vaja edendada meetmeid, mille eesmärk on tagada tarbijatele valikuvõimalus ostu sooritamise ajal; märgib, et tarbijate ootuste ning mugavate ja uuenduslike teenuste (nagu üleandmispunktid või pakiautomaadid või -terminaalid, kellaajast sõltumatud teenused, teekonna jälgimise lahendused, tarbijale sobivas kohas ja sobival kellaajal kättetoimetamise võimalused või lihtne kord ostu tagastamiseks) kättesaadavuse vahel on märkimisväärne lõhe;

6.  rõhutab, et kättetoimetamisteenuste usaldusväärsus on äärmiselt oluline ja et on väga tähtis pakkuda tõhusaid süsteeme, mis tagavad pakkide jõudmise sihtkohta tõhusalt ja mõistliku aja jooksul;

7.  juhib tähelepanu asjaolule, et piiriülese pakiveo kõrge hind kaugetes või äärepoolseimates piirkondades on tarbijate rahulolematuse üks peamiseid põhjuseid; rõhutab, et piiriülese müügi ja ostu suurenemiseks ja selleks, et saaks rääkida tõelisest ühtsest turust, on igal juhul vaja tarbijatele ja müüjatele, eelkõige VKEdele taskukohasemaid kohaletoimetamise variante;

8.  rõhutab vajadust parandada pakiveo üldteenuse geograafilist ulatust ja kättesaadavust maapiirkondades ja äärealadel;

9.  on seisukohal, et pakiveo ühtse siseturu saavutamiseks on vaja stabiilset ja sidusat sotsiaalset mõõdet, mille puhul on pakiveoteenused seotud tööõiguste, töö- ja tasustamistingimuste ning sotsiaal- ja keskkonnanormidega; märgib sellega seoses, et deklareerimata töö ja selle kuritarvitamine on sektorile ohuks ning et töötajate vastutustundlik kõrgetasemeline töö ning nende pidev nõuetekohane koolitus on tähtis kvaliteetse kättetoimetamisteenuse saavutamiseks; rõhutab, et sotsiaalse mõõtme järgmine ja pakiveoturule piisava paindlikkuse andmine arenemiseks ja tehnoloogiliste uuendustega kohanemiseks on esmase tähtsusega klientide nõuete ja ootuste täielikuks täitmiseks, võimaldades ettevõtetel samal ajal pakkuda neile paremaid tooteid, mis vastavad täielikult nendele vajadustele ja ootustele;

10.  juhib tähelepanu õiguskindluse olulisusele tarbija kindlustunde tagamisel; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on tarbijate nõuetekohane teavitamine kehtivatest õigusaktidest;

11.  on seisukohal, et piiriülese e-kaubanduse areng sõltub suurel määral klientide usaldusest, ning leiab, et Solviti-tüüpi probleemide lahendamise keskuste Euroopa võrgustiku loomine tagaks tarbijatele suurema kindlustunde ning RAPEXi-tüüpi hoiatussüsteem saaks neid hoiatada pettustega seotud veebilehtede eest;

12.  märgib, et järjest rohkem tarbijaid kasutab hinnavõrdlussaite, et võrrelda toodete kättetoimetamise ja teenuste hindu, omadusi või tingimusi, eriti seoses e-kaubandusega; kutsub komisjoni üles võtma vastu ELi suuniseid hinnavõrdlussaitide miinimumnõuete kohta, mille puhul on võetud aluseks läbipaistvuse, erapooletuse, kvaliteedi, teabe ja kasutajasõbralikkuse põhimõtted;

13.  kutsub komisjoni üles töötama koos tööstuse ja tarbijaorganisatsioonidega välja ühised kättetoimetamisteenuste kvaliteedinäitajad, mis võimaldavad tarbijatel erinevaid pakkumisi paremini üksteisega võrrelda;

VKEdele võrdsete võimaluste loomine

14.  toob esile VKEde olulise rolli majanduskasvu elavdamisel, innovatsiooni edendamisel ja tööhõive suurendamisel, eriti noorte hulgas; rõhutab, et kättetoimetamisteenused on Euroopa VKEdele äärmiselt olulised ja et ühtne konkurentsitihe pakiveoturg, mis tagab taskukohase hinnaga erinevad kättetoimetamisvõimalused ja logistika tugivõimalused, on uutele turgudele sisenemise ja ELi sees rohkemate tarbijateni jõudmise eeltingimus; rõhutab, kui tähtis on parandada teabevoogu VKEdele seoses võimalusega konsolideerida oma pakimahtusid ning innovatiivsete kohaletoimetamise ja pealevõtmise lahendustega, mis vähendaksid kohaletoimetamise viimase etapi kulusid;

15.  rõhutab, et piiriülese e-kaubanduse kontekstis peavad ettevõtjad, eelkõige VKEd olema võimelised vastama tarbijate vajadustele ja ootustele lihtsamate, kiiremate, taskukohasemate, läbipaistvate, usaldusväärsete ja tõhusate veoteenustega; rõhutab, et tarbijate ootustele mittevastavad kättetoimetamislahendused mõjutavad otseselt ettevõtja kaubamärki, mainet ja konkurentsivõimet;

16.  märgib, et e-kaubanduse VKEde piiriülene areng on piiratud; ergutab VKEsid tegema nii omavahel kui oma esindusorganite kaudu koostööd, et kaubelda välja kättetoimetamisteenuste soodsamad hinnad, näiteks ühiste internetipõhiste platvormide kasutuselevõtuga, ning parandama oma teenuste kvaliteeti;

17.  väljendab muret ebasoodsate asjaolude pärast, mille VKEd peavad ületama oma väiksuse tõttu; rõhutab, et VKEd seisavad praegu silmitsi kallima hinna, Euroopa turu killustatusest tingitud keerukusega ja teabe puudumisega kättesaadavate kättetoimetamise võimaluste ja hindade kohta;

Tõeliselt ühtse Euroopa pakiveoturu jaoks vajalike uuenduslike ja koostalitlusvõimeliste lahenduste suunas

18.  võtab teadmiseks, et ELi postisektor on killustunud riiklikeks võrgustikeks, millel on väike koostalitlusvõime, ning maantee-, raudtee- ja veetranspordi vähese integreerituse; väljendab heameelt algatuste üle, mida kättetoimetamisteenuste turul osalejad juba on võtnud tarbijate ja jaemüüjate vajadustega paremini sobivate lahenduste rakendamiseks elektroonilisel turul, nagu paindlikumad kättetoimetamisvõimalused ja kauba tagastamise võimalused; kutsub komisjoni üles jätkama meetmete esitamist, et innustada tööstust parandama koostalitlust ja kiirendama selliste saadetiste kohaletoimetamise ja kättesaamise ühtlustatud protsesside kasutuselevõttu, mille eesmärk on vähendada kulusid, suurendada kättetoimetamisteenuste mastaabisäästu, soodustada mitme väikese saadetise koos saatmist väiksematele ettevõtjatele tehtavaid koguselisi soodustusi silmas pidades, parandada kättetoimetamisteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda taskukohaseid ja paindlikke veoteenuse hindasid nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele;

19.  usub, et sellega seoses on tööstusesisene koostöö koostalitlusvõimeliste piiriüleste teekonna jälgimise süsteemide valdkonnas eriti oluline; ergutab komisjoni kaaluma täiendavalt võimalust arendada Euroopa standardeid, et suurendada integreeritud asukoha jälgimise süsteemide toimimist ning e-kaubanduse suhtes kohaldatavate integreeritud logistikateenuste kvaliteedi, usaldusväärsuse ja jätkusuutlikkuse tagamist;

20.  toob esile, et lihtsamad järelemineku ja tagastamise lahendused, mida on juba rakendatud, mõjutavad märkimisväärselt e-kaubanduse arengut ja võivad tulevikus samuti hindu alandada ja tarbijate rahulolu suurendada, seda eriti piiriüleste tehingute puhul; ergutab edasist koostööd parandamaks tarbijakaebustega tegelevate kõnekeskuste koostalitlusvõimet;

21.  kutsub komisjoni üles looma pakiveoettevõtjate vahelisi koostöö- ja teabevahetusplatvorme, et tegeleda viivitamata ELi pakiveoturu olemasolevate puudustega innovatsiooni, paindlike lahenduste, laovarude haldamise, pakkide veo, järelemineku ja tagastamise valdkonnas, austades samal ajal ELi konkurentsiõigust, ja arutama võimalusi, kuidas kiirkullerfirmad ja postiettevõtted saaksid taristuid vastastikku kasulikul viisil ühiselt kasutada;

22.  kutsub komisjoni üles töötama koos ärikeskkonnaga selle nimel, et võtta vastu Euroopa standardid nii adresseerimise ja märgistuse kui ka e-kaubandusele sobilike postiveo normatiivide kohta;

23.  kutsub komisjoni üles uurima võimalusi Euroopa e-kaubanduse usaldusmärgi loomiseks ning seda, kas nimetatud usaldusmärk aitaks tagada ühtsete pakkide kättetoimetamisteenuste kvaliteedi ja usaldusväärsuse, mis võiks aidata parandada tarbijate usaldust e-kaubanduse vastu, stimuleerida e-jaemüüjaid ja pakiveoettevõtteid võtma rohkem vastutust kättetoimetamisahelas, suurendada läbipaistvust ja õiguskindlust nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks ning suurendada ettevõtjate, eriti VKEde konkurentsieelist, aidates seega kaasa kindlale majanduskasvule ja töökohtade loomisele; rõhutab, et selleks, et Euroopa e-kaubanduse usaldusmärk oleks tõhus, on vaja, et see põhineks minimaalsete omaduste paketil, mis käsitleb tarbijakaitse ja teabe läbipaistvusnõudeid ning kaebuste käsitlemise ja vaidluste lahendamise menetluste nõudeid;

24.  rõhutab, et isikuandmete kaitse ja andmekaitse üldiselt on ülimalt tähtis ning et kõikide uute meetmete suhtes tuleks kohaldada ELi andmekaitset käsitlevaid õigusakte, eeskätt direktiivi 95/46/EÜ.

Turu arengu jälgimine ja regulatiivse järelevalve parandamine

25.  tunnistab pakiveoturu dünaamilist olemust, millega kaasneb uute teenuste ja ettevõtjate kiire sisenemine turule; märgib, et e-jaemüüjate ja klientide vajadustele vastavad innovaatilised lahendused muutuvad tõenäoliselt konkurentsis eristumiseks määravaks; usub, et võimalikke seadusandlikke meetmeid tuleks eelnevalt hoolikalt kontrollida, et ülereguleerimisega pakiveoturu dünaamilist olemust mitte kahjustada; kutsub komisjoni üles turu arengut tähelepanelikult jälgima, tuvastamaks võimalike turutõrgete valdkondi, kus võib tulevikus olla vajalik täiendavate meetmete rakendamine; rõhutab sellega seoses, et turujärelevalve käigus tuleks arvesse võtta mitte üksnes traditsioonilisi postiettevõtteid, vaid ka teist tüüpi teenusepakkujaid;

26.  tuletab meelde, et asjakohane õigusraamistik on olemas, ja kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama selle täielik ülevõtmine, rakendamine ja täitmine, pöörates erilist tähelepanu postiteenuste direktiivile, ELi konkurentsiõigusele, vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivile ja tarbijaõiguste direktiivile, eriti seoses kauglepingutele kehtestatud ametlike nõuetega;

27.  toonitab, et õigusliku raamistiku tõhus jõustamine sõltub ka postiettevõtjate õiguslike kohustuste seiramisest riiklike reguleerivate asutuste poolt, eelkõige seoses direktiivi 97/67/EÜ kohase universaalteenuse kohustusega;

28.  juhib tähelepanu asjaolule, et keerulised käibemaksueeskirjad on piiriülese kaubandusega tegelevate väikeettevõtjate jaoks oluline takistus; kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti teatatud ettepaneku ühtse käibemaksudeklaratsiooni kasutuselevõtu kohta;

29.  rõhutab, et ettevõtjate ja tarbijate vahelisi lepinguid käsitlev valikuline Euroopa lepinguõigus tooks kaasa tuntava lihtsustumise ja innustaks rohkem VKEsid piiriüleseid pakke saatma; kutsub liikmesriike üles jätkama konstruktiivselt käimasolevaid läbirääkimisi Euroopa müügiõiguse üle;

o
o   o

30.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0327.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0468 .
(3) ELT C 50 E, 21.2.2012, lk 1.
(4) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 59.
(5) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 70.
(6) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 51.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0239.

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2017Õigusalane teave