Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2043(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0024/2014

Ingivna texter :

A7-0024/2014

Debatter :

PV 03/02/2014 - 22

Omröstningar :

PV 04/02/2014 - 8.6

Antagna texter :

P7_TA(2014)0067

Antagna texter
PDF 246kWORD 71k
Tisdagen den 4 februari 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om en integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU (2013/2043(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—  med beaktande av artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), där det fastställs att unionen ska verka för ”en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt [för] en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”,

—  med beaktande av artikel 9 i EUF-fördraget, som har följande lydelse: ”Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor”,

—  med beaktande av artikel 11 i EUF-fördraget, där det fastställs att ”miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling”,

—  med beaktande av artikel 12 i EUF-fördraget, där det fastställs att ”konsumentskyddskraven ska beaktas när unionens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs”,

—  med beaktande av artikel 14 i EUF-fördraget och tillhörande protokoll 26 om tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse,

—  med beaktande av artikel 26 i EUF-fördraget, där det fastställs att ”den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen”,

—  med beaktande av artiklarna 49 och 56 i EUF-fördraget om etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen,

—  med beaktande av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget om konkurrensregler tillämpliga på företag,

—  med beaktande av artikel 169 i EUF-fördraget om främjande av konsumenternas intressen och säkerställande av en hög konsumentskyddsnivå,

—  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om posttjänster, ändrat genom direktiv 2002/39/EG och 2008/6/EG,

—  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden,

—  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG,

—  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG,

—  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,

—  med beaktande av kommissionens grönbok av den 29 november 2012 En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU (COM(2012)0698),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2013 En färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser: Bygga upp förtroendet för leveranstjänster och uppmuntra nätförsäljning (COM(2013)0886),

—  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 23 april 2013 E-commerce Action plan 2012–2015 – State of play 2013 (SWD(2013)0153),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster (COM(2011)0942),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 december 2012 Den digitala agendan för Europa – Drivkraft för den europeiska digitala tillväxten (COM(2012)0784),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 augusti 2010 En digital agenda för Europa (COM(2010)0245),

—  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 7 december 2012 Consumer Markets Scoreboard – Making markets work for consumers , åttonde upplagan (SWD(2012)0432),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 maj 2012 till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén En strategi för konsumentpolitiken i EU – Att öka förtroendet och tillväxten (COM(2012)0225),

—  med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 23 februari 2011 Översyn av småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 januari 2013 Handlingsplan för företagande 2020 – Stärka företagarandan i EU (COM(2012)0795),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2011 Företaget är litet, världen stor – ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag utnyttja globala möjligheter (COM(2011)0702),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2012 Den årliga tillväxtstrategin för 2013 (COM(2012)0750),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi – Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans (COM(2010)0608),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2012 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Inremarknadsakt II – tillsammans för ny tillväxt (COM(2012)0573),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt (COM(2011)0206),

—  med beaktande av kommissionens vitbok av den 28 mars 2011 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (COM(2011)0144),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 oktober 2007 EU:s agenda för godstransporter – Främja effektiviteten, integrationen och hållbarheten hos godstransporterna i Europa (COM(2007)0606),

—  med beaktande av rådets slutsatser av den 31 maj 2012 om den digitala inre marknaden och styrning av den inre marknaden,

—  med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om att fullborda en inre e-marknad(1) ,

—  med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om att fullborda en inre e-marknad(2) ,

—  med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om fullbordandet av den inre marknaden för e-handel(3) ,

—  med beaktande av sina resolutioner av den 6 april 2011 om en inre marknad för européer(4) , om en inre marknad för företag och tillväxt(5) och om styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden(6) ,

—  med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik(7) ,

—  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

—  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för transport och turism (A7-0024/2014), och av följande skäl:

A.  E-handeln är en kanal som har mycket stora möjligheter att bekämpa den ekonomiska och finansiella krisen, stärka den inre marknaden och skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i hela EU. I kommissionens meddelande om e-handel och nättjänster från januari 2012 framhålls att leveranser av varor som köpts online är en av de fem viktigaste prioriteringarna för att öka e-handeln till 2015, och rådet och Europaparlamentet har flera gånger påpekat hur betydelsefullt detta är.

B.  EU:s marknad för e-handel ökade med över 20 procent 2012. Enligt prognoserna kommer särskilt den gränsöverskridande e-handeln att öka fyrfaldigt. Marknaden för paketleveranser håller på att förändras radikalt. Nya leverantörer kommer in på marknaden, satsningar görs på innovation och nya tjänster uppstår.

C.  Effektiva och tillförlitliga leveranstjänster är en central pelare för en genuin och effektiv digital inre marknad, eftersom de spelar en avgörande roll för att underlätta e-handeln och bygga upp förtroendet mellan säljare och köpare.

D.  Av handlarna anser 57 procent att gränsöverskridande leveranser är ett hinder, medan hälften av konsumenterna säger att leveranserna är ett problem vid gränsöverskridande transaktioner. Leveransproblemen (inklusive möjligheten att återsända produkter) och höga leveranskostnader är de två problem som konsumenterna främst nämner i samband med näthandel, och de medverkar till konsumenternas låga förtroende för e-handel över landsgränserna.

E.  För att råda bot på denna situation är det mycket viktigt att man stärker konsumenternas förtroende för leveransoperatörerna, leveranstjänsterna och marknaden samt kunskapen om deras rättigheter och skyldigheter genom att säkerställa mer och lättförståeligare information och ökad insyn i fråga om leveransvillkoren.

F.  Små och medelstora företag som söker affärsmöjligheter i hela EU konfronteras med högre kostnader, ökad komplexitet och brist på öppenhet när det gäller gränsöverskridande leveranser. Priserna för leverans över landsgränserna är tre till fem gånger högre än priserna för leveranser inom landet. Effektiva, enkla och överkomliga leveranssystem är en viktig drivkraft för att små och medelstora företags affärsmodeller ska vara hållbara och för att företagen ska ha möjlighet att leverera varor till kunderna.

Integrerade leveranstjänster i EU: en pelare för den digitala inre marknaden

1.  Europaparlamentet betonar att tillgängliga, överkomliga och effektiva leveranstjänster av hög kvalitet är ett centralt element för köp av varor på internet och att dessa bör främjas genom att man garanterar fri och rättvis konkurrens. Parlamentet konstaterar dock att många konsumenter tvekar att handla på internet, särskilt över gränserna, på grund av osäkerhet i samband med tillgängliga leveransmedel, slutleverans, leveranskostnader eller tillförlitlighet.

2.  Europaparlamentet välkomnar den grönbok som kommissionen offentliggjort för att fastställa eventuella brister på leveransmarknaden i EU och uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med dessa brister på ett sätt som gör det möjligt för både företag och konsumenter att dra fullständig nytta av de möjligheter som den digitala inre marknaden erbjuder. Parlamentet betonar att alla föreslagna åtgärder bör ta hänsyn till leveransprocessens hållbarhet och sträva efter att minimera dess miljöavtryck.

3.  Europaparlamentet konstaterar att konkurrensen mellan leverantörerna i flera medlemsstater har vissa brister på gränsöverskridande nivå, och beklagar djupt att det saknas insyn i prisvillkor och de berörda tjänsternas utförande. Parlamentet anser framför allt att det bör införas verktyg för att ge information om erbjudanden från alla leverantörer på europeisk nivå.

Att prioritera konsumenternas intressen vid leveranserna

4.  Europaparlamentet betonar vikten av att man ökar konsumenternas förtroende för leveransprocessen. För konsumenterna är det enligt parlamentet mycket viktigt med mer insyn och bättre och mer jämförbar information om tillgängliga leveransalternativ, priser och villkor, särskilt när det gäller villkoren för leverans av konsumenternas försändelser och de förfaranden som ska följas vid försening, skada, förlust eller returnering av dessa.

5.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att främja åtgärder som syftar till att säkerställa konsumenternas valfrihet i samband med köpet. Parlamentet noterar den avsevärda skillnaden mellan konsumenternas förväntningar och tillgången till behändiga, innovativa tjänster, t.ex. förbindelsepunkter eller paketkiosker, paketautomater, tjänster oberoende av klockslag, spårningssystem, konsumentvänliga platser och tider för leverans eller policy för lätt retur.

6.  Europaparlamentet betonar den stora betydelsen av att leveranstjänsterna är tillförlitliga och att man erbjuder effektiva system som garanterar att paketen verkligen når önskad destination inom rimlig tid.

7.  Europaparlamentet påpekar att de höga kostnaderna för gränsöverskridande leveranser till avlägsna områden eller de yttersta randområdena är ett av de främsta skälen till att konsumenterna är missnöjda, och betonar att det fordras mer överkomliga leveransalternativ för konsumenter och säljare, däribland små och medelstora företag, om fjärrförsäljning och fjärrköp ska öka och om det ska vara meningsfullt att tala om en verklig inre marknad.

8.  Europaparlamentet understryker behovet av att förbättra den geografiska täckningen och tillgängligheten för allmännyttiga tjänster för paketleveranser i landsbygdsområden och randområden.

9.  Det är viktigt att en integrerad marknad för leverans av paket inrättas. Därför anser Europaparlamentet att det behövs en stabil och sammanhängande social dimension där leveranstjänster tillhandahålls med respekt för arbetstagares rättigheter, för anställnings- och lönevillkor samt för sociala standarder och miljöstandarder. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att odeklarerat arbete och andra missförhållanden utgör en risk för denna sektor och att trygga och högkvalitativa anställningsformer och fortlöpande adekvat fortbildning för personalen är av avgörande betydelse när det gäller att uppnå högkvalitativa leveranstjänster. Parlamentet betonar att ett upprätthållande av den sociala dimensionen och av tillräcklig flexibilitet på leveransmarknaden så att den kan utvecklas och anpassas till tekniska innovationer är väsentligt för att fullt ut kunna tillgodose konsumenternas önskemål och förväntningar och samtidigt göra det möjligt för företagen att erbjuda konsumenterna bättre produkter som till fullo överensstämmer med deras behov och förväntningar.

10.  Europaparlamentet poängterar att det är viktigt med klarhet om rättsläget för att vinna konsumenternas förtroende. Konsumenterna måste informeras korrekt om den tillämpliga lagstiftningen.

11.  Europaparlamentet anser att utvecklingen av den gränsöverskridande handeln på internet även är beroende av konsumenternas förtroende, och att konsumenterna skulle känna sig säkrare om det inrättades ett organ liknande Solvit, dvs. ett europeiskt nätverk av nationella problemlösningsenheter, och ett varningssystem liknande Rapex, som skulle kunna varna konsumenterna för webbplatser som använder bedrägliga metoder.

12.  Europaparlamentet noterar att allt fler konsumenter använder webbplatser för att jämföra priser, funktioner eller leveransvillkor för produkter och tjänster som paketleveransföretag erbjuder, framför allt i samband med e-handel. Kommissionen uppmanas att anta EU-riktlinjer om minimistandarder för webbplatser som tillhandahåller jämförelser, på grundval av de centrala principerna om insyn, opartiskhet, kvalitet, information och användarvänlighet.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med branschen och konsumentorganisationer utarbeta gemensamma indikatorer för kvaliteten på leveranstjänsterna som ger konsumenterna bättre möjligheter att jämföra olika erbjudanden med varandra.

Att inrätta lika villkor för små och medelstora företag

14.  Europaparlamentet framhäver den mycket viktiga roll som små och medelstora företag spelar för att skapa tillväxt, innovation och sysselsättning, i synnerhet för unga. Parlamentet betonar att leveranstjänster är synnerligen angelägna för små och medelstora företag i Europa, och att en integrerad, konkurrenskraftig leveransmarknad som tryggar olika alternativ för leveranserna och möjligheter till logistiskt stöd till överkomliga priser är en förutsättning för att man ska få tillträde till nya marknader och nå ut till fler konsumenter i unionen. Parlamentet framhåller betydelsen av att förbättra informationen till de små och medelstora företagen om möjligheterna att konsolidera sina paketvolymer och om innovativa lösningar för leverans och avhämtning som skulle minska kostnaderna för sista leveransfasen.

15.  Europaparlamentet betonar att företag, särskilt små och medelstora företag, måste kunna uppfylla konsumenternas behov och förväntningar med enklare, snabbare, i högre grad överkomliga, öppnare, tillförlitligare och effektivare leveranstjänster i samband med gränsöverskridande e-handel. Parlamentet understryker att leveranslösningar som inte uppfyller konsumenternas förväntningar direkt påverkar ett företags varumärke, image och konkurrenskraft.

16.  Europaparlamentet påpekar att små och medelstora företag bara i liten utsträckning utvecklar sin e-handel över gränserna. Parlamentet uppmuntrar att små och medelstora företag och deras representativa organ samarbetar för att förhandla om förmånligare leveranspriser, särskilt genom inrättande av gemensamma onlinebaserade plattformar, och för att förbättra tjänsternas kvalitet.

17.  Europaparlamentet är oroat över de nackdelar som små och medelstora företag möter på grund av sin begränsade storlek. Parlamentet betonar att små och medelstora företag drabbas av högre kostnader, ökad komplexitet på grund av den fragmenterade europeiska marknaden och brist på information om tillgängliga leveransalternativ och priser.

I riktning mot innovativa och driftskompatibla lösningar för en genuint europeisk leveransmarknad

18.  Europaparlamentet konstaterar att den europeiska postsektorn har fragmenterats i nationella nät som inte är särskilt driftskompatibla och att väg-, järnvägs- och vattentransporterna inte är integrerade. Parlamentet välkomnar de initiativ som tagits av operatörer på leveransmarknaden i syfte att ta fram lösningar som är bättre anpassade för konsumenternas och den onlinebaserade detaljhandelns behov, såsom mer flexibla leverans- och returmöjligheter. Kommissionen uppmanas att fortsätta att föreslå åtgärder för att uppmuntra industrin att förbättra driftskompatibiliteten och påskynda utvecklingen av rationaliserade förfaranden för paketutskick och paketavhämtning vilka syftar till att minska kostnaderna, öka stordriftsfördelarna för leveranstjänster, stödja sammanslagningen av flera små leveranser för mängdrabatter till små handlare, öka tillgången till leveranstjänster och förbättra deras kvalitet samt erbjuda både konsumenter och företag överkomliga, flexibla leveransavgifter.

19.  I detta sammanhang menar Europaparlamentet att samarbetet inom industrin om driftskompatibla, gränsöverskridande spårningssystem är särskilt viktigt. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att ytterligare undersöka möjligheterna att utveckla europeiska standarder i syfte att förbättra integrerade spårningssystem och främja kvalitet, pålitlighet och hållbarhet i integrerade logistiktjänster för e-handel.

20.  Europaparlamentet betonar att lösningar för lättare insamling och retur redan i dag påverkar e-handelns utveckling betydligt, och i framtiden även kan medverka till att sänka priserna och göra konsumenterna nöjdare, särskilt vid transaktioner över landsgränserna. Parlamentet uppmuntrar ytterligare samarbete för att förbättra driftskompatibiliteten mellan de teletjänstcentraler som handlägger klagomål från konsumenterna.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta plattformar för samarbete och informationsutbyte mellan leverantörer i syfte att resolut ta itu med de befintliga bristerna på EU:s leveransmarknad i fråga om innovation, flexibilitet, lagerhantering, transport, upphämtning och retur av paket, samtidigt som man respekterar EU:s konkurrenslagstiftning, och undersöka möjligheten till gemensamt nyttjande av infrastrukturer för expresstjänster och posttjänster till ömsesidig nytta.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med affärssektorn verka för antagandet av europeiska adresserings- och märkningsstandarder samt e-handelsfrämjande brevlådestandarder.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att skapa en unionsomfattande förtroendemärkning för e-handel samt frågan huruvida en sådan förtroendemärkning även skulle kunna bidra till att garantera kvalitet och tillförlitlighet hos integrerade leveranstjänster och därigenom säkerställa konsumenternas förtroende för gränsöverskridande e-handel, stimulera e-handlare och paketföretag att öka insynen, stärka rättssäkerheten för både konsumenter och företag och ge bättre konkurrensfördelar för företag, särskilt små och medelstora företag, och därmed bidra till sund ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Parlamentet understryker att en sådan förtroendemärkning, för att den ska bli effektiv, bör grundas på en uppsättning standardiserade minimifunktioner och tydligt redovisade bestämmelser för kundskydd och information samt krav på förfaranden för hantering av klagomål och tvistlösning.

24.  Europaparlamentet framhåller att skyddet av enskilda individers personuppgifter, och uppgiftsskyddet i allmänhet, är av mycket stor betydelse, och att alla nya åtgärder som vidtas bör omfattas av EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd, särskilt direktiv 95/46/EG.

Att övervaka marknadsutvecklingen och förbättra tillsynen

25.  Europaparlamentet konstaterar att marknaden för paketleveranser är dynamisk med snabbt framväxande nya tjänster och leverantörer. Parlamentet framhåller att nyskapande lösningar som tillgodoser e-handlares och kunders behov sannolikt kommer att bli en avgörande konkurrensfaktor. Eventuella lagstiftningsåtgärder bör först prövas noga för att inte skada dynamiken på paketleveransmarknaden, som inte bör hämmas på grund av alltför omfattande reglering. Parlamentet uppmanar kommissionen att ingående kontrollera hur marknaden utvecklas för att kunna fastställa de områden där eventuella marknadsmisslyckanden kan ge anledning till ytterligare åtgärder i framtiden, och framhåller i detta sammanhang att övervakningen av marknaden inte endast bör gälla etablerade postoperatörer utan även andra typer av tillhandahållare av leveranstjänster.

26.  Europaparlamentet påpekar att det redan finns ett lämpligt regelverk, och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att det befintliga regelverket införlivas, genomförs och verkställs i sin helhet, med särskilt fokus på posttjänstdirektivet, EU:s konkurrenslagstiftning, direktivet om alternativ tvistlösning och direktivet om konsumenternas rättigheter, i synnerhet när det gäller de formella kraven för distansavtal.

27.  Europaparlamentet framhåller särskilt att en effektiv tillämpning av de rättsliga ramarna också innebär att de nationella tillsynsorganen övervakar postoperatörernas rättsliga skyldigheter, framför allt skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster enligt direktiv 97/67/EG.

28.  Europaparlamentet påpekar att komplicerade bestämmelser om mervärdesskatten utgör ett stort hinder för små företag som bedriver gränsöverskridande handel, och uppmanar kommissionen att snarast lägga fram det aviserade förslaget om att införa en enhetlig momsdeklaration.

29.  Europaparlamentet betonar att en frivillig europeisk avtalsrätt för avtal mellan företag och konsumenter skulle leda till en märkbar förenkling och få fler små och medelstora företag att använda sig av gränsöverskridande paketförsändelser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att konstruktivt påskynda de pågående förhandlingarna om den europeiska köplagen.

o
o   o

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0327.
(2) Antagna texter, P7_TA(2012)0468.
(3) EUT C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(4) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(5) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(6) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(7) Antagna texter, P7_TA(2013)0239.

Senaste uppdatering: 30 maj 2017Rättsligt meddelande